Krátké zprávy
 • 25.3.2011
  Vážení kolegové, jménem redakce bychom Vás rádi informovali, že recenzovaný časopis Koroze a ochrana materiálu je od loňského roku plně přístupný na stránkách www.casopis-koroze.cz. Čtenářům nabízíme volné stahování všech článků vydaných od roku 1991. Přispějte jako autoři výzkumných článků nebo se podělte o zkušenosti z praxe. Věříme, že informace publikované v časopise Koroze a ochrana materiálu budou pro Vaši odbornou činnost užitečné.
 • 21.10.2009
  Vyšla nová Vyhláška č.334/2009 O stavech nouze v plynárenství.
 • 16.4.2008
  Vážení kolegové, podívejte se na věcný záměr zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Jaký na Vás dělá dojem? viz. www. více >>>  více >>> (Ing. Roman Pilát)
 • 16.6.2007
  Rodí se zákon o bezpečnosti technických zařízení  více >>> (ATZ Praha)
 • 15.5.2006
  Znění nového Stavebního zákona č.183/2006 Sb. § 196 odst.2. „ Pokud tento zákon, nebo jiný právní předpis vydaný k jeho provedení stanoví povinnost postupovat dle normy (ČSN, ČSN EN), musí být tato technická norma bezplatně veřejně přístupná.
starší zprávy >>>
16.8.2016 Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Tilhon z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.,  www.bozpinfo.cz
Pověření k obsluze technických zařízení
Je možné sepsat, k čemu je nutné pověření k obsluze (myšleno stroje, zařízení, nářadí apod.)?
25.7.2016
NV č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh
Dne 18. 7. 2016 bylo v částce 85/2016 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh. Vydáno na základě z. č. 90/2016 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti 19. července 2016.
17.3.2016
Vyhláška č. 70/2016 Sb. o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb.:
7.10.2015
189/15 NV o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
Vyhláška nově systematicky odpovídá členění dle zmocnění dle § 98a odst. 2 písm. a) energetického zákona. Byla tak výrazně upravena systematika celé vyhlášky oproti nahrazované vyhlášce, což výrazně zlepšuje přehlednost vyhlášky a uživatelský komfort.
21.9.2015 Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s.  
Výběr nejdůležitějších platných topenářských norem září 2015
Důležité platné topenářské normy za měsíc září 2015 ,,Výběr norem z věstníku ÚNMZ č. 9/2015." Na našich internetových stránkách www.cechtop.cz najdete výběr z norem (náhled, anotaci) s odkazem na ÚNMZ.
13.5.2015 Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.,  BOZPINFO.CZ
Maximální možná délka směny
Jak je to prosím s délkou pracovní doby? V § 83 zákoníku práce je uvedeno, že délka směny nesmí přesahovat 12 hodin. Tato maximální délka směny je dána včetně přesčasů, nebo může zaměstnanec odpracovat 12 hodin a dále pokračovat v práci přesčas za podmínek stanovených v § 93 odst. 2, tedy maximálně 8 hodin týdně, resp. maximálně 150 hodin v kalendářním roce?
12.5.2015
Nařízení vlády č. 26/⁠2003 Sb.
Dne 20. 4. 2015 bylo v částce 39/⁠2015 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 93/⁠2015 Sb., [1]kterým se mění nařízení vlády č. 26/⁠2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/⁠2004 Sb. Vydáno na základě z. č. 22/⁠1997 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2015.
18.3.2015 Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová,  bozpinfo.cz
Používání služebního automobilu a případný pracovní úraz
Zaměstnavatel přidělil vedoucím zaměstnancům osobní automobily k soukromému používání. Tito zaměstnanci je užívají při cestě do zaměstnání, na pracovní cesty a dále k běžnému osobnímu používání. V případě, že se jim při těchto cestách stane dopravní nehoda, při které utrpí zranění nebo zdravotní újmu, lze to kvalifikovat jako pracovní úraz?
26.11.2014 Miluše Kohoutková, Připomínkování legislativy,  www.komora.cz
212/14 Nař. vl. technické požadavky na tlaková zařízení; T: 8.12.2014
Směrnice 2014/68/EU má nahradit dosud platnou směrnici 97/23/ES, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení, s termínem pro transpozici do 18. 7. 2016 a účinností od 19. 7. 2016, v rámci uvedení úpravy do souladu s novým legislativním rámcem (NLF). Směrnice 97/23/ES je transponována nařízením vlády č. 26/2003 Sb.
07.11.2014 Hrubá Kateřina,  www.bozpinfo.cz
Místní provozní bezpečnostní předpis
Místní provozní bezpečnostní předpis, systém bezpečné práce, provozní řád, místní řád, zkrátka vnitřní předpis, který upravuje podmínky bezpečnosti práce u zaměstnavatele na základě vyhodnocení rizik. Ačkoliv byl pojem místní provozní bezpečnostní předpis (dále jen MPBP) na BOZPinfo již skloňován ve všech pádech, je stále tématem dotazů našich čtenářů.
1.10.2014 ÚNMZ
Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES
Následující seznam obsahuje odkazy na harmonizované normy pro tlaková zařízení a harmonizované podpůrné normy pro materiály používané při výrobě tlakových zařízení. V případě harmonizované podpůrné normy pro materiály je předpoklad shody se základními požadavky na bezpečnost omezen na technické údaje materiálů, které jsou v normě obsaženy, a nepředpokládá přiměřenost materiálu pro určité zařízení. Technické údaje uvedené v normě pro materiály se proto musejí posoudit z hlediska konstrukčních požadavků pro toto určité zařízení, aby se ověřilo, že jsou splněny základní požadavky směrnice o tlakových zařízeních na bezpečnost.
29.9.2014 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Zdeněk Balej, Ing. Jan Opletal, TESYDO, s.r.o.  
PLASTY V TECHNICKÉ PRAXI, SVAŘOVÁNÍ, LEPENÍ A ZKOUŠENÍ
Plasty jsou důležitým technickým konstrukčním materiálem v technické praxi pro různé díly prováděných výrobků, které vzhledem k jejich pracovnímu prostředí a podmínkám provozního namáhání mohou být zhotoveny z těchto materiálů.
26.9.2014 Odpovídá Ing. Jan Dvořák, Česká asociace výrobců výtahů,  http://www.tzb-info.cz
Závaznost technických pravidel a doporučení
V oboru výstavby plynárenských zařízení jsem se setkal s používáním technických pravidel a technických doporučení, označovaných TPG a TDG. Jsou TPG a TDG závazná pro výkon činností v plynárenství a souvisejících oborech? Zdroj: http://www.tzb-info.cz/3234-zavaznost-technickych-pravidel-a-doporuceni
2 příspěvky, poslední 29.09.2014 16:34
4.9.2014 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej, TESYDO, s.r.o.  
SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ KOVŮ, NORMY A PŘEDPISY
Svařování a pájení jsou zvláštní technologické procesy, které musí být před i v průběhu provádění kontrolovány a po jejich provedení kontrolovány i zkoušeny nedestruktivním zkoušením (NDT), ev. namátkově destruktivním zkoušením (DT), z důvodu zjištění nepřípustných vad a garance provedené požadované kvality pro bezpečný provoz svařovaných a pájených výrobků.
2.9.2014 www.bozpinfo.cz
Novela nařízení vlády č. 201/2010 Sb.
Dne 18.8.2014 bylo zveřejněno ve Sbírce předpisů ČR nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Nabývá účinnosti 1. ledna 2015. Podívejme se tedy na změny, které zaměstnavatelům v souvislosti s touto novelou nastanou.
29.8.2014 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej, TESYDO, s.r.o  
SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ KOVŮ, NORMY A PŘEDPISY
Svařování a pájení jsou zvláštní technologické procesy, které musí být před i v průběhu provádění kontrolovány a po jejich provedení kontrolovány i zkoušeny nedestruktivním zkoušením (NDT), ev. namátkově destruktivním zkoušením (DT), z důvodu zjištění nepřípustných vad a garance provedené požadované kvality pro bezpečný provoz svařovaných a pájených výrobků.
6.6.2014 MALÝ STANISLAV,  www.bozpinfo.cz
Novela zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP
Tématem článku je připravovaná novela zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, a souvisejících předpisů. Práce na novele se neustále vyvíjejí. K uváděné podobě návrhu můžete poslat připomínky JUDr. Pavlu Dvořákovi z oddělení bezpečnosti práce Ministerstva práce a sociálních věcí na email: pavel.dvorak@mpsv.cz
20.5.2014 Ing. Richard Regazzo, CSc., Pavel Pros, 24.3.2014  
INSPEKČNÍ PŘEDPIS
Ultrazvuková kontrola ojnic Sh 2302 z hliníkové slitiny ONZ 424219
7.2.2014 Alois Matěják - DEKRA/Hana Florianová- UNMZ  
KOMPILAT znění 23/97/ES (PED) s Pravidly aplikace PED
Přinášíme Vám nepostradatelného pomocníka pro práci s PED. V úvodu je seznam Pravidel pro aplikaci, následuje konkrétní znění jednotlivých Pravidel. V závěru tohoto dokumentu najdete aktivní funkční kompilované znění celého PED s zapracovanými Pravidly přímo do textu PED. Odkazy v textu jsou aktivní, odklikem se dostanete na konkrétní pravidlo. Věříme, že Vám tento kompilát usnadní Vaší práci.
starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.