Krátké zprávy
 • 10.1.2010
  Český institut pro akreditaci, o.p.s. organizuje seminář "Akreditace - cesta k dalšímu rozvoji inspekčních orgánů", který se koná 4.2.2010 v Praze v Konferenčním centru ÚNMZ, Biskupský dvůr 5, Praha 1. Tento seminář je určen pro organizace provádějící inspekční činnosti, které se připravují na akreditaci nebo uvažují o způsobu svého dalšího rozvoje. Více informací získáte na ZDE v sekci semináře.
 • 1.9.2008
  Novým ředitelem Institutu technické inspekce (ITI) Praha se stal ing.Oldřich Küchler. Nový ředitel je naštěstí zejména technikem a odborníkem s organizačními a manažerskými schopnostmi, v minulosti několikrát prokázal své odborné znalosti a orientaci v oboru a jeho zvolení by mělo být příslibem rozvoje oboru vyhrazených technických zařízení. Blahopřejeme
 • 16.11.2006
  UDĚLOVANÉ POKUTY ČOI REVIZNÍM TECHNIKŮM. Revizní technik se může dostat do role prodávajícího resp. kontrolované osoby dle zákona č. 634/1992 Sb, v platném znění o ochraně spotřebitele, nad kterým vykonává dozor ČOI. Revizní technik je dle zákona o ochraně spotřebitele prodávající, který spotřebiteli poskytuje služby. Revizní technici bývají sankcionováni za to, že mají pracovat na základě písemné objednávky s udáním ceny za poskytovanou službu. V případě, že tak nečíní předem, porušují informativní povinnosti, které mají poskytovat o výrobku, službě. Nejvyšší zatím známá udělená pokuta byla 80 000,- Kč. Revizní technik se stává buď rukojmím mezi chybujícím dodavatelem a nespokojeným zákazníkem ,nebo přímo jako ten, kdo neplnil požadavek zákona. Za rok 2005 bylo udělěno přes 30 pokut.
 • 4.5.2006
  Zrušením ČÚBP a převedením ředitelství do Opavy odchází i předseda ČÚBP Ing. Jaromír Elbel. Generální inspektor nové nástupnické organizace Státního úřadu inspekce práce byl jmenován Mgr. Ing. Rudolf Hahn. Ředitelem odboru inspekčních činností, bezpečnosti práce, technických zařízení a prevence závažných průmyslových havárií je Ing. Michal Ronin.
 • 23.3.2006
  Viceprezident HK ČR p. Holec prosazuje zlepšení přístupnosti podnikatelů k českým technickým normám formou možného získávání českých technických norem, nebo jejich částí na informačních místech HK ČR za cenu služby. Zástupci oboru tlakových zařízení ho aktivně podporují.
starší zprávy >>>
26.9.2013 Informuje Ing.Floriánová (ÚNMZ)  
Směrnice pro jednoduché tlakové nádoby
Do 10.9.2013 probíhaly připomínky k české verzi nově upravené /alignment podle NLF/ směrnice pro jednoduché tlakové nádoby. Definitivní odsouhlasená verze nové směrnice bude zapracována následně do nového nařízení vlády.
7.4.2013 Petr Matěják - DEKRA  
Na co budou zaměřeny kontroly OIP v roce 2013 v oblasti tlakových zařízení?
Každoroční kontroly inspektorů budou zaměřeny zejmena na bezpečnost práce při provozu plynových a tlakových zařízení se zaměřením na provoz nízkotlakých plynových kotelen, spotřebičů, plynových pecí a výměníkových stanic včetně tlakových nádob. Podrobnosti naleznete v tomto příspěvku.
10.7.2012 Petr Matejak  
TEZE PRÁVNÍ ÚPRAVY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ.
Posunutí technické kultury v oblasti provozovaných technických zařízení (dále jen TZ) na úroveň běžnou v technicky vyspělejších státech EU.
16.2.2012 Foltisová Ivona,  http://www.bozpinfo.cz
Nové kompetence orgánů inspekce práce a výsledky činnosti SÚIP za 2. pololetí 2011
Novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a s vazbou na novou organizační úpravu a funkci Úřadu práce ČR přešly na Státní úřad inspekce práce (dále „SÚIP“) s účinností od 1. 1. 2012 mimo jiné také kompetence ke kontrole nelegálního zaměstnávání.
16.11.2011 Černý Kamil,  www.bozpinfo.cz
Výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce v měsíci červenci 2011
Celkem 3 135 pracovních úrazů zaevidovaly orgány inspekce práce v měsíci červenci 2011. Státní úřad inspekce práce a oblastn inspektoráty práce přijaly celkem 379 podnětů ke kontrole za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za oblast pracovněprávních vztahů a podmínek.
26.9.2011 Z dokumentu CABF PED/SPV vybral Petr Matěják  
Řídící zásady pro posouzení sestav
Podle evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EC (PED) mají být sestavy podrobeny postupu posuzování celkové shody (GC). Tento postup však není podrobně vysvětlen v PED. Tento řídící dokument má za cíl více osvětlit, jak posuzovat shodu sestav notifikovanými osobami.
26.7.2011 Hrubá Kateřina,  BOZPinfo.cz
Povinnosti organizace vůči OIP a KHS před kolaudací
Redakce BOZPinfo.cz zjišťovala informace k dotazu, jestli by společnost před kolaudací nového objektu měla informovat oblastní inspektorát práce nebo krajskou hygienickou stanici. K tématu se vyjádřily kompetentní osoby.
24.6.2011 Jiří Macíček,  www.bozpinfo.cz
Výsledky činnost Státního úřadu inspekce práce za 1. čtvrtletí 2011
Ministerstvo práce a sociálních vecí schválilo na rok 2011 v oblasti pracovněprávní a bezpečnosti práce 19 kontrolních úkolu, které jsou realizovány oblastními inspektoráty práce na území celé ČR. V rámci techto kontrolních akcí provedly oblastní inspektoráty práce od počátku roku u zaměstnavatelů a samostatně podnikajících fyzických osob 4 984 kontrol. Kontrolami inspektoráty práce zjistily v 3 089 případech porušení právních předpisů a zaměstnavatelům uložily 199 pokut v celkové výši 5 717 000,- Kč.
24.5.2011 Kolínský Oldřich,  SÚIP,www.bozpinfo.cz
Výsledky kontrolních akcí provedených inspekcí práce v roce 2010
Kontroly jsou jedním ze základních úkolů inspektorů práce. Jsou prováděny na základě ročního programu, v odůvodněných případech probíhají i kontroly neplánované, např. v souvislosti s kontrolou příčin pracovních úrazů, na základě podnětů občanů apod. Tento článek informuje o kontrolních akcích, které proběhly v roce 2010.
23.5.2011 Alois Matěják  
Aktualizace Pravidla PED
V březnu - v květnu proběhla aktualizace Pravidel PED.
18.4.2011 Ing. Václav Voves, vedoucí oddělení strojírenství, ÚNMZ Praha  
Technická normalizace v letech 2009 a 2010
příspěvek obsahuje informace o vývoji technické normalizace v roce 2009 a výhled pro rok 2010.
1 příspěvek, 05.05.2011 10:39
30.3.2011
Řídící zásady pro posouzení sestav
Podle evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EC (PED) mají být sestavy podrobeny postupu posuzování celkové shody (GC). Tento postup však není podrobně vysvětlen v PED. Tento řídící dokument má za cíl více osvětlit, jak posuzovat shodu sestav notifikovanými osobami.
3 příspěvky, poslední 14.04.2011 13:30
29.3.2011 www.bozpinfo.cz
Státní úřad inspekce práce evidoval loni téměř 40 000 pracovních úrazů
Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a podřízené oblastní inspektoráty práce (OIP) evidovaly v loňském roce téměř 40 000 pracovních úrazů.
11.11.2010 Ing. Aleš Onderek  
Plán standardizace – Program rozvoje zkušebnictví
„Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici 97/23/ES – tlaková zařízení a 87/404/ES - jednoduché tlakové nádoby a účast zástupců notifikované osoby na minimálně dvou zasedáních této skupiny v roce 2010“
23.8.2010 Dandová Eva,  www.bozpinfo.cz
Nařízení vlády 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
První, úvodní díl našeho seriálu, zaměřeného na změny, které s sebou nese nařízení vlády 201/2010 Sb. Formou otázek a odpovědí se dnes podíváme na důvody, které vedly k přijetí NV 201/2010 Sb., zda se vztahuje i na OSVČ a další zajímavosti.
5.7.2010 Ing. Ladislav Jirousek, SÚIP,OIP pro Královohradecký a Pardubický kraj  
Legislativa v oblasti tlakových zařízení.
Kontrolní činnost Oblastních inspektorátů práce v roce 2010 v oblasti vyhrazených tlakových zařízení .
1.7.2010 Sněhota Oldřich,  OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj , www.bozpinfo.cz
Závažné havárie a výbuchy
Za kontrolami dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky se vypravíme v tomto Tématu týdne.
1.6.2010 Filipová Štěpánka,  MPSV, bozpinfo.cz
Inspekce práce uložila v roce 2009 pokuty za téměř 60 milionů Kč
Více než 1 900 pokut uložil v loňském roce Státní úřad inspekce práce (SÚIP). Sankce vůči zaměstnavatelům tak dosáhly celkem cca 59,9 milionů Kč.
14.5.2010 Ing. Onderek Aleš  
Zápis z 36. zasedání notlfikovaných osob pro posuzování shody
v souladu se Směrnicemi 87/404/EHS a 97/23/ES konaného v Bruselu.
6.5.2010 Petr Matěják Tlak s.r.o.  
Průmyslové plynovody jsou stanovený výrobek dle PED
Stanovený výrobek dle PED versus ČSN EN 15 001- Průmyslové plynovody.Od nového roku platí nová norma pro plynovody. Plynárenské organizace se odkazují na část textu, který naleznete v PEDu, že se PED na plynovody nevztahuje. Následující příspěvek Vám však ukáže, že to není v ČR pravda. Doufám, že tento příspěvek vzbudí dostatečnou pozornost jak ze strany plynařských společenstev, tak ze strany Autorizovaných osob a Orgánů státního dozoru.
1 příspěvek, 16.02.2011 19:26
starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.