Krátké zprávy
 • 17.7.2007
  Ostravská společnost Hutní montáže, která je součástí vítkovického strojírenského holdingu, letos předpokládá přibližně 17procentní růst tržeb, z loňských 746 milionů korun na 872 milionů korun. Současně by podle generálního ředitele Miroslava Přecechtěla měla vzrůst také hodnota zisku. „Předpokládáme, že zisk výrazně překročí hranici 43 milionů korun,“ uvedl.  více >>>
 • 17.7.2007
  CWS ANB je autorizována a notifikována jako třetí nezávislá organizace pro odsouhlasování pracovních postupů a pracovníků pro provádění nerozebíratelných spojů v rámci nařízení vlády o tlakových zařízeních resp. PED.Došlo k výraznému nárůstu počtu schválených osob. Ředitel exekutivy CWS ANB se účastní zasedání ředitelů autorizovaných osob a koordinačních porad AO pro PED.
 • 18.7.2006
  V praxi se setkáváme s často používaným modulem G.Při jeho aplikování je v závěru vydán notifikovanou osobou certifikát, který může uvést zákazníka v omyl.Domnívá se totiž ,že má zkontrolován celek.  více >>>
 • 23.3.2006
  Členové TK pro PED obdrželi přes pracovní skupinu pro PED při EK nabídku připomínkování předpisů pro tlaková zařízení přes Světovou organizaci obchodu (WTO). Jedná se o obdobný postup jako při tvorbě národních předpisů jednotlivých čl. zemí) a jejich notifikaci podle směrnice č. 98/34/ES. Nabídka se týká předpisů zemí mimo EU.
 • 14.11.2005
  Výroba kotlů, jedna z divizí brněnské společnosti ALSTOM Power, s.r.o., ALSTOM Group, uzavřela významný zahraniční kontrakt. Jeho předmětem je výroba tlakových částí regeneračního kotle pro nově budovanou uruguayskou celulózku. Výstavba provozu je dosud největší zahraniční investicí v historii této jihoamerické země a pohybuje se okolo jedné miliardy dolarů. „Ve výběrovém řízení byly hlavními výhodami na straně brněnského výrobního závodu zejména dobré reference, vypovídající o spolehlivosti a kvalitě naší produkce, o čemž se zákazník přesvědčil také vlastním auditem,“ říká obchodní ředitel Jiří Demel. Hodnota zakázky, která bude už ve druhém čtvrtletí příštího roku hotová a připravená k expedici, přesahuje sto milionů korun.
starší zprávy >>>
19.8.2012 Sestavil: Ing.Slanina Vladimír  
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ DLE JEDNOTLIVÝCH NAŘÍZENÍ VLÁDY.
Tlaková zařízení - NV č. 26/03
2 příspěvky, poslední 16.05.2016 10:51
23.4.2012 Na dotaz odpověděl Doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. z VUT Brno.,  BOZPinfo.cz
Stroje bez průvodní dokumentace
Náš zákazník (německá strojní firma) dostává staré stroje z Německa pro využití v ČR, obsluhují je zaměstnanci české firmy. Tyto stroje jsou mateřskou firmou vyrobeny v Německu jako jednoúčelové stroje lisy, pneumatické stáčečky plechu, šroubovačky atd. Nemají žádný výrobní štítek, prohlášení o shodě apod. Nemají průvodní dokumentaci. Musíme strojní zařízení posuzovat ve smyslu § 1 a přílohy č. 4 k NV č. 176/2008 Sb. posouzení shody autorizovanou osobou, resp. interním řízením výroby strojního zařízení? Nebo stačí jen postupovat dle NV č. 378/2001 Sb. a vyhodnotit nebezpečí a rizika. Můžete mi poradit, jak na to?
6.4.2012 Ing. Milan Valček; vrchní rada, Česká obchodní inspekce  
Novelizace zákona č. 22/1997 Sb. – zákon č. 34/2011 Sb.
Dne 20. července 2011 vstoupil v účinnost zákon č. 34/2011Sb., ze dne 26. ledna 2011, kterým se mění zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve stejný den vstoupily v účinnost i dvě nařízení vlády vydané k výše uvedenému zákonu.
14.12.2011 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Petr Kadrnka, František Dolák, d.t., TESYDO, s.r.o.,  Sborník technické konference - Hrotovice 2011
KVALIFIKACE A OPRÁVNĚNÍ VÝROBCE, MONTÁŽNÍ FIRMY
dle NV č. 26/2003 Sb. (PED 97/23/ES), NV č. 20/2003 Sb. (87/404/EHS), NV č. 42/2003 Sb., NV č. 251/2003 Sb. i NV č. 541/2004 Sb. (99/36/ES) a zákona č. 490/2009 Sb. i č. 22/1997 Sb.
15.11.2011 Ing. Jiří Barták, CSc. - ŠKOLA WELDING s.r.o.,  Sborník technické konference - Hrotovice 2011
PŘIVAŘOVÁNÍ NÁTRUBKŮ NA KULOVÁ VÍKA TLAKOVÝCH NÁDOB
NA kazdoročním školení pořádane fy. TESYDO se probírá celé spektrum přednášek k výrobě strojních zařízení. Na ukázku uvádíme zajímavou přednášku - Rozbor svarových úkosů nátrubků přivařovaných na kulová víka tlakové nádoby. Kriteria konstrukci svarových úkosů, zaručující malé úhlové deformace nátrubků při přivařování. Některá konstrukční řešení splňující základní kriteria tvorby svarového úkosu.
14.11.2011 Ing. Milan Babinský, CSc,  Sborník technické konference - Hrotovice 2011
TLAKOVÉ ZKOUŠKY TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Příspěvek obsahuje přehled problematiky tlakových zkoušek tlakových zařízení. Zabývá se celkovou koncepcí tlakové zkoušky a to jak z hlediska výpočtu hodnoty zkušebního přetlaku, tak i návaznosti na dodržení předepsané bezpečnosti při provádění tlakové zkoušky. V návaznosti na tuto metodiku se dále uvádí i přehled vývoje jednotlivých přístupů k provádění tlakových zkoušek. Srovnává se přístup podle PED s vývojem za posledních 30 let.
6.10.2011 Ing. Václav Kacetl, TESYDO, s.r.o.,  Sborník technické konference - Hrotovice 2011
TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝROBKŮ A ZAŘÍZENÍ ZATĚŽOVANÝCH TLAKEM
Text se zabývá zkoušením výrobků a zařízení vnitřním přetlakem ve výrobě, po jejím ukončení a následně pak v dalším provozu. V oblastech, kde na sebe jednotlivé fáze existence výrobků nebo zařízení navazují (před uvedením na trh, po jeho uvedení) působí různé předpisů a proto se objevuje i řada nejasností. Jelikož k výkladu zákonů a předpisů je oprávněn pouze soud, jsou následující části pouze osobním příspěvkem autora k uvedené problematice.
1 příspěvek, 17.10.2011 09:43
27.9.2011 Zpracovatel technického návodu: Ing.Václav Minařík,CSc, ředitel exekutivy CWS ANB  
Technický návod - svařování dle PED
U tlakových zařízení kategorií II, III a IV musí být pracovní postupy a příslušní pracovníci odsouhlaseni autorizovanou osobou nebo uznanou nezávislou organizací podle § 6
2 příspěvky, poslední 02.11.2011 12:43
26.9.2011 Z dokumentu CABF PED/SPV vybral Petr Matěják  
Řídící zásady pro posouzení sestav
Podle evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EC (PED) mají být sestavy podrobeny postupu posuzování celkové shody (GC). Tento postup však není podrobně vysvětlen v PED. Tento řídící dokument má za cíl více osvětlit, jak posuzovat shodu sestav notifikovanými osobami.
15.9.2011
WIS®© WELDING INFORMATION SYSTEM
Monitorovací systém svařování vychází z požadavku normy řady ČSN EN ISO 3834. V této je stanoven požadavek na monitorování tohoto zvláštního technologického procesu za účelem ukládání dat, tj. parametrů svařování, které ovlivňují kvalitu provádění tohoto procesu ve výrobních i montážních podmínkách.
1.9.2011
Pracovní úplné znění zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
ÚNMZ informuje, že zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů byl několikrát novelizován, a to níže uvedenými zákony. Řada změn tohoto zákona a časově členěné nabytí účinnosti některých částí těchto novel vyvolává obtížnou orientaci v textu z hlediska aktuální účinnosti jednotlivých ustanovení zákona. Proto ÚNMZ zpracoval a v aktuální podobě udržuje pracovní text úplného (kompilovaného) znění zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Níže uvedený text obsahuje ustanovení účinná ke dni 20. 7. 2011.
1 příspěvek, 24.11.2011 11:25
26.7.2011 Hrubá Kateřina,  BOZPinfo.cz
Povinnosti organizace vůči OIP a KHS před kolaudací
Redakce BOZPinfo.cz zjišťovala informace k dotazu, jestli by společnost před kolaudací nového objektu měla informovat oblastní inspektorát práce nebo krajskou hygienickou stanici. K tématu se vyjádřily kompetentní osoby.
23.6.2011 Ing. Hana Floriánová, Alois Matěják  
Pravidla pro aplikaci směrnice 97/23/ES - PED tlaková zařízení
(aktualizace 3/11) ke stažení
23.5.2011 Alois Matěják  
Aktualizace Pravidla PED
V březnu - v květnu proběhla aktualizace Pravidel PED.
30.3.2011
Řídící zásady pro posouzení sestav
Podle evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EC (PED) mají být sestavy podrobeny postupu posuzování celkové shody (GC). Tento postup však není podrobně vysvětlen v PED. Tento řídící dokument má za cíl více osvětlit, jak posuzovat shodu sestav notifikovanými osobami.
3 příspěvky, poslední 14.04.2011 13:30
6.7.2010 http://strojirensky.net
Kvalifikace a oprávnění výrobce pro tlakové nádoby a zařízení
Tlakové nádoby a zařízení: nádrže, zásobníky, nádoby, potrubí, výměníky, kotle, sestavy tlakových zařízení, výstroj k tlakovým zařízením, láhve na technické plyny, vzdušníky, přepravitelná tlaková zařízení, aj.
14.6.2010 J.Lukavský, ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky  
Jak docílit dlouhodobé a spolehlivé utěsnění přírubových spojů měkkými těsnicími materiály ?
Nedostatečné znalosti o nových měkkých těsnicích materiálech, jejich vlastnostech v různých zatěžovacích stavech, užití nevhodných nástrojů pro montáž, příp. vnášení „lidského faktoru“ do jednotlivých montážních prací jsou příčinou mnohých selhání přírubových spojů již při tlakových nebo těsnostních zkouškách aparátů nebo potrubí. Nové těsnicí materiály a náhledy na dimenzování tlakových zařízení vyžadují proto nové postupy již v projekční, konstrukční a výrobní činnosti, především ale v údržbě a montáži těchto spojů. Dlouhodobé zkušenosti s experimenty a výpočty v ČR nám umožňují ve spolupráci s firmou Techseal Praha uskutečnit kvalitní proškolení jak montážního personálu podle nové ČSN EN 1594-1, tak i vedoucích údržeb, údržbářů, konstruktérů i revizních techniků.
3.6.2010 http://strojirensky.net
Průmyslové kotle a pomocná zařízení
Anotace výrobních norem pro válcové a vodotrubné kotle.
14.5.2010 Ing. Onderek Aleš  
Zápis z 36. zasedání notlfikovaných osob pro posuzování shody
v souladu se Směrnicemi 87/404/EHS a 97/23/ES konaného v Bruselu.
13.5.2010 http://strojirensky.net
Kontrola i zkoušení tlakových nádob při výrobě
Kontroly a zkoušky jsou prováděny za účelem ověřování shody tlakové nádoby s technickou normou (harmonizovanou, určenou).
starší články >>>
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.