Soubor předpisů z oblasti tlakových zařízení a související.
[Tisk]
E Ochrana životního prostředí a zdravíVyhláška č. 111/1981 Sb.
o čištění komínů
uveřejněno v: č. 32/1981 Sbírky zákonů na straně 0659
schváleno:24.10.1981
účinnost od:01.01.1982
[Textová verze] [PDF (183 kB)]Zákon č. 388/1991 Sb.
o Státním fondu životního prostředí České republiky
se změnami:334/1992 Sb., 254/2001 Sb., 482/2004 Sb., 346/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 74/1991 Sbírky zákonů na straně 1785
schváleno:10.09.1991
účinnost od:04.10.1991
[Textová verze] [Soubor ke stažení: Z388-1991.zip (3 kB)]Zákon č. 17/1992 Sb.
o životním prostředí
se změnami:123/1998 Sb., 100/2001 Sb.
uveřejněno v: č. 4/1992 Sbírky zákonů na straně 0081
schváleno:05.12.1991
účinnost od:16.02.1992
[Textová verze] [Soubor ke stažení: Z17-1992.zip (4 kB)]


Zákon č. 258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
se změnami:254/2001 Sb., ... , 301/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 74/2000 Sbírky zákonů na straně 3622
schváleno:14.07.2000
účinnost od:01.01.2001
[Textová verze]Nařízení č. 178/2001 Sb.
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
[Celé znění]   [1.část: Vlastní text předpisu, příloha 1]   [2.část: Příloha 2]   [3.část: Přílohy 3 - 5]   [4.část: Přílohy 6 - 11]
se změnami:523/2002 Sb., 441/2004 Sb., zrušeno 361/2007 Sb.
uveřejněno v: č. 68/2001 Sbírky zákonů na straně 3682
schváleno:18.04.2001
účinnost od:06.06.2001
zrušeno:01.01.2008
[Textová verze] [Soubor ke stažení: NV178-2001.zip (157 kB)]


Zákon č. 185/2001 Sb.
o odpadech a o změně některých dalších zákonů
se změnami:477/2001 Sb., ... ,326/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 71/2001 Sbírky zákonů na straně 4074
schváleno:15.05.2001
účinnost od:01.01.2002
[Textová verze]


Zákon č. 254/2001 Sb.
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
se změnami:76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 20/2004 Sb., 413/2005 Sb., 444/2005 Sb., 222/2006 Sb., 342/2006 Sb., 186/2006 Sb., 25/2008 Sb., 167/2008 Sb., 181/2008 Sb., 157/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 98/2001 Sbírky zákonů na straně 5617
schváleno:28.06.2001
účinnost od:01.01.2002
[Textová verze]


Zákon č. 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
se změnami:320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 20/2004 Sb., 167/2004 Sb., 127/2005 Sb., 76/2006 Sb., 222/2006 Sb., 186/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 104/2001 Sbírky zákonů na straně 6465
schváleno:10.07.2001
účinnost od:01.01.2002
[Textová verze]Vyhláška č. 428/2001 Sb.
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
se změnami:146/2004 Sb., 515/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 161/2001 Sbírky zákonů na straně 9066
schváleno:16.11.2001
účinnost od:01.01.2002
[Textová verze] [Soubor ke stažení: V428-2001.zip (50 kB)]Nařízení č. 352/2002 Sb.
kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
se změnami:zrušeno 146/2007 Sb.
uveřejněno v: č. 127/2002 Sbírky zákonů na straně 7376
schváleno:03.07.2002
účinnost od:14.08.2002
zrušeno:01.01.2008
[Textová verze] [Soubor ke stažení: NV352-2002.zip (21 kB)]


Vyhláška č. 356/2002 Sb.
kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování
se změnami:363/2006 Sb., 570/2006 Sb., zrušeno 205/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 127/2002 Sbírky zákonů na straně 7537
schváleno:11.07.2002
účinnost od:14.08.2002
zrušeno:18.07.2009
[Textová verze]Vyhláška č. 357/2002 Sb.
kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší
se změnami:zrušeno 13/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 127/2002 Sbírky zákonů na straně 7611
schváleno:11.07.2002
účinnost od:14.08.2002
zrušeno:18.07.2009
[Textová verze] [Soubor ke stažení: V357-2002.zip (6 kB)]Vyhláška č. 358/2002 Sb.
kterou se stanoví podmínky ochrany ozonové vrstvy Země
uveřejněno v: č. 127/2002 Sbírky zákonů na straně 7617
schváleno:11.07.2002
účinnost od:14.08.2002
zrušeno:01.05.2005
[Textová verze] [Soubor ke stažení: V358-2002.zip (22 kB)]
Vyhláška č. 6/2003 Sb.
kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
uveřejněno v: č. 4/2003 Sbírky zákonů na straně 121
schváleno:16.12.2002
účinnost od:01.07.2003
[Textová verze] [PDF (169 kB)] [Soubor ke stažení: V6-2003.zip (4 kB)]


Nařízení č. 61/2003 Sb.
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
se změnami:229/2007 Sb.
uveřejněno v: č. 24/2003 Sbírky zákonů na straně 898
schváleno:29.01.2003
účinnost od:01.03.2003
[Textová verze]


Vyhláška č. 252/2004 Sb.
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
se změnami:187/2005 Sb., 293/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 82/2004 Sbírky zákonů na straně 5402
schváleno:22.04.2004
účinnost od:01.05.2004
[Textová verze]Nařízení č. 148/2006 Sb.
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
uveřejněno v: č. 51/2006 Sbírky zákonů na straně 1842
schváleno:15.03.2006
účinnost od:01.06.2006
[Textová verze] [PDF (285 kB)]Nařízení č. 597/2006 Sb.
o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
uveřejněno v: č. 188/2006 Sbírky zákonů na straně 7945
schváleno:12.12.2006
účinnost od:31.12.2006
[Textová verze] [PDF (852 kB)]


Nařízení č. 615/2006 Sb.
o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
se změnami:475/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 191/2006 Sbírky zákonů na straně 8064
schváleno:20.12.2006
účinnost od:01.01.2007
[Textová verze]


Nařízení č. 146/2007 Sb.
o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
se změnami:476/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 53/2007 Sbírky zákonů na straně 1838
schváleno:30.05.2007
účinnost od:01.01.2008
[Textová verze]Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
uveřejněno v: č. 111/2007 Sbírky zákonů na straně 5086
schváleno:12.12.2007
účinnost od:01.01.2008
[Textová verze] [PDF (2682 kB)]Vyhláška č. 13/2009 Sb.
o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší
uveřejněno v: č. 4/2009 Sbírky zákonů na straně 208
schváleno:22.12.2008
účinnost od:28.01.2009
[Textová verze] [PDF (361 kB)]


Vyhláška č. 205/2009 Sb.
o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
se změnami:17/2010 Sb.
uveřejněno v: č. 60/2009 Sbírky zákonů na straně 2854
schváleno:23.06.2009
účinnost od:18.07.2009
[Textová verze]Zákon č. 201/2012 Sb.
o ochraně ovzduší
uveřejněno v: č. 69/2012 Sbírky zákonů na straně 2786
schváleno:02.05.2012
účinnost od:01.09.2012
[Textová verze] [PDF (1614 kB)]


Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.