Vytištěno z internetového portálu TLAKinfo (www.tlakinfo.cz), dne: 21.05.2019
zdroj: http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=1007


POTRUBNÉ VEDENIA - problematika pri posudzovaní a schvaľovaní potrubia
Datum: 19.10.2005
Autor: Technicka inspekcia Banská Bystrica
Www.tlakinfo.cz má přes 60 čtenářů denně ze Slovenské republiky. Oblast tlakových zařízení má společnou historii, nalezneme podobnosti i stejné jmenovatele i v současnosti . V Čechách i na Slovensku jsou Evropské směrnice a Evropské normy přejímány stejně, také ČSN resp. STN jsou přejímány obdobně. V minulém týdnu proběhlo jednání se Slovenskou stranou (budeme informovat v některém z příštích článků) o užší spolupráci. Přinášíme první vlaštovku této spolupráce článek - Požadavky na výrobu a dokumentaci potrubí. Slovenský zákon NR SR č. 264/1999 je obdobou českého zákona 22/1999 Sb. a zákon SR č. 576/2002 Z.z. je obdobný jako české Nařízení vlády č.26/2003 Sb.

Zákon NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenia

§ 1 NV SR č. 576/2002 Z.z.

 • potrubie: časti určené na prepravu tekutín, navzájom pospájané do tlakového systému; zahŕňajúce rúry alebo systém rúr, fitingy, dilatačné spoje, hadice alebo podľa potreby iné časti odolávajúce tlaku; za potrubie sa považujú výmenníky tepla pozostávajúce z rúr, určené na chladenie alebo ohrev vzduchu,

§ 2 NV SR č. 576/2002 Z.z.

toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na:

 • potrubné vedenie pozostávajúce z potrubia a potrubných systémov určených na prepravu akýchkoľvek tekutín alebo látok k zariadeniu alebo od zariadenia vo vnútrozemí alebo na pobreží vrátane všetkých uzatváracích zariadení umiestnených v potrubnom vedení všetkých pripojených zariadení skonštruovaných výhradne pre potrubné vedenia okrem zariadenia umiestneného napríklad v regulačnej stanici tlaku;
 • sieť na dodávku, distribúciu a vypúšťanie vody, pripojené zariadenia a prívodné kanály, napríklad prívodné potrubie, tlaková štôlňa, tlaková šachta pre hydroelektrické zariadenie a s nimi súvisiace špecifické príslušenstvo.

Komentár (guideline) 1/29

(schválený pracovnou skupinou „PRESSURE“ dňa 07.09.2004 )

Otázka: Kde končí vymedzenie podľa čl. 1, ods. 3.1, keď potrubie prekračuje obvod priemyselnej inštalácie?

Odpoveď:

a) Vymedzenie čl. 1, ods. 3.1 končí na uzatváracom zariadení ihneď vo vnútri obvodu priemyselnej inštalácie.

b) Avšak, ako je uvedené na obrázku dole, ak pridružené zariadenie je navrhnuté špeciálne pre potrubie napr. regulačná stanica je toto pridružené zariadenie vylúčené z PED.

1/04

Úpravy potrubia

 • nie sú pokryté PED, ak obsah, účel a bezpečnostný systém zostáva v podstate rovnaký
 • Považuje sa to za nedôležitú úpravu existujúceho potrubia
 • Platí tiež 1/03

1/09

Komponenty potrubia

 • Za potrubia sa nepovažujú jednotlivé komponenty potrubia ako sú rúry (pokiaľ jedná takáto rúra netvorí potrubie), hadice, fitingy, vlnové kompenzátory

1/28

Kompresorové a regulačné stanice

 • vo všeobecnosti nie sú pokryté PED – pridružené zariadenie k potrubiu
 • PED sa vzťahuje na komponenty stanice – výmenníky tepla, regulátory tlaku, PV a pod.

Posudzovanie zhody

 • grafy 6 až 9
 • max. kategória: 3
 • moduly: B1 + F (najčastejší)

Komentár 4/10

 • jeden výrobca zodpovedný za návrh, výrobu a posúdenie zhody
 • jedná sa o celkovú zodpovednosť
 • možnosť subdodávok
 • napr. rovnaký výrobca na cert. podľa B1 a podľa F

Technická dokumentácia pre posúdenie zhody:

 • všeobecný opis tlakového zariadenia;
 • konštrukčné a výrobné výkresy častí, podzostáv, obvodov a pod.;
 • dokumenty týkajúce sa pochopenia jednotlivých výkresov a prevádzky zariadenia;
 • analýzu rizík;
 • zoznam harmonizovaných technických noriem, ktoré sa použili čiastočne alebo v plnom rozsahu (harmonizovaná technická norma pre priemyselné potrubia je STN EN 13480, ktorá pozostáva z častí 1 až 6), resp. opis prijatých riešení ak sa nepoužili harmonizované technické normy;
 • výsledky výpočtov a údaje potrebné na kontrolu výpočtov;
 • doklady o kvalifikácii personálu vyhotovujúceho nerozoberateľné spoje, schválené pracovné postupy zvárania (WPAR);
 • pracovné postupy pre nerozoberateľné spoje (WPS);
 • postup prípadného tepelného spracovania;
 • postup na prenášanie značiek materiálov;
 • postupy pre tvárnenie;
 • pracovné postupy pre nedeštruktívnu kontrolu;
 • postup pre vykonanie tlakovej skúšky;
 • doklady o kvalifikácii zamestnancov vykonávajúcich nerozoberateľné spoje (zvárači);
 • doklady o kvalifikácii personálu vykonávajúceho nedeštruktívne skúšky nerozoberateľných spojov;
 • informácie o skúškach, ktoré budú vykonávané počas výroby (plán kontrol a skúšok);
 • certifikáty použitých materiálov;
 • pokyny pre prevádzkovateľa.
             

Rozsah projektovej dokumentácie stavieb podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000:

a) sprievodná správa s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe uvedené v žiadosti o stavebné povolenie,

b) súhrnná technická správa, z ktorej musí byť dostatočne zrejmé

 • navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu,
 • požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov,
 • nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia,
 • údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach,
 • pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,
 • údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním žiadosti,
 • usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,
 • spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke,
 • c) celková situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením

 • hraníc pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich,
 • podzemných sietí a zariadení technického vybavenia,
 • návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia,
 • ochranných pásiem; ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1:10 000 alebo 1:50 000; ďalšie výkresy podľa účelu a zložitosti stavby,
 • d) vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb,


  © Copyright DEKRA Industrial s.r.o. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.