[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Tlaková zařízení v Čechách a Slovensku po rozdělení federace.
Datum: 15.11.2005
Autor: ing.Jiří Batista - ATZ, Petr Matěják - Tlak s.r.o
Asociace pracovníků tlakových zařízení /ATZ/ Česká zájmová organizace a Spolok odborníkov tlakových zariadení (SOTZ) na Slovensku navázali vzájemnou spolupráci. Informace o změnách v legiaslativě.

Začalo to tím, že členové předsednictva ATZ se zúčastnili dne 2.června 2005 odborného semináře pořádaného SOTZ v Žilině. Další schůzka se uskutečnila 11. a 12. října v hotelu Válcoven Ostravice za účasti předsedy SOTZ Ing. Roberta Čelka a členů předsednictva Ing. Mariána Kováče, Ing. Jozefa Kabáta a Aloize Lahuta. Za ATZ byli přítomni předseda pan Alois Matěják a členové předsednictva Ing. Antonín Voříšek, Ing. Jiří Lukáš, Ing. Jiří Batista a Jaromír Holáň. Za TLAK s.r.o. byl přítomen pan Petr Matěják. Na uvedené schůzce bylo dohodnuto vzájemné kolektivní členství obou organizací a s právy a povinnosti vyplývající z něho.

Situace na Slovensku

Vrchní inšpektor tlakových zariadení Ing. Marián Kováč, člen předsednictva SOTZ potom informoval o vývoji legislativy v oblasti bezpečnosti technických zařízení na Slovensku po rozpadu federace v roce 1993.Postupně vznikl Národný inšpektorát práce a Technická inspekce, která je i autorizovanou osobou k Evropské směrnici 97/23/Es a 404/87/ES. Současně platný zákon Slovenskej národnej rady o bezpečnosti a ochraně zdravia při práci zahrnuje i práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, které jsou u nás uvedeny v Zákoníku práce. Ministerstvo práce sociálných vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo vyhlášku, kterou zrušilo vyhlášky o vyhrazených zařízení, kvalifikaci elektrikářů a revizích plynových zařízení do jediné, která specifikuje jednotlivá technická zařízení, rozděluje je do tříd a kategorií, stanoví prohlídky a revize ve výrobě, při uvádění do provozu a při provozu, stanoví kdo je provádí a v jakých lhůtách. Dále stanoví požadavky na kvalifikaci pracovníků ve výrobě, opravách, údržbě, provozu a revizích technických zařízení.

Tlaková zařízení jsou rozděleny do skupin A.B.C. dle míry rizika. U zařízení A. s vysokou mírou rizika nařízeny zákonem kontroly třetí osobou – pověřená TI Bratislava v periodě dle NV, ve spolupráci s revizním technikem který provádí periodické kontroly

Činnosti TI musí objednat provozovatel u státního orgánu TI Bratislava. Pokud toto neobjednal řeší to Inspektorát práce -159/2001 §4 – sankce

Oprávnění vydává Inspektorát práce ale prověřuje a zkouší TI.

Zavedena v Čechách tak chybějící První úřední zkouška – u instalovaného tlakového zařízení se musí u skupiny I. provést kontrola správnosti instalace státním orgánem. Předtím prohlášení o shodě výrobce a potom výchozí revize revizním technikem.

V roce 1996 bylo provedeno přezkoušeni revizních techniků.

 • Zaveden Pracovník na řízení oprav - musí mít osvědčení TI.
 • Vydává se samostatně  oprávnění i na pojistné ventily 
 • Odborné prohlídky NTK  provádí  revizní technik s osvědčením V. třídy,
 • Pokud je RT zaměstnán, tak musí mít i jeho zaměstnavatel oprávnění na provádění revizí (velmi se osvědčilo).
 • Dále proběhla disku ze na téma:
  • Stav EN v SR,
  • problematika vnitrních revizi náhradním způsobem
  • kvalifikace personálu NDT
  • nutnosti kvalifikace k vizuální kontrole.
  • Dozor nad trhem ČOI na SK SOI.

  Prozatím nejsou stanoveny opakované zkoušky zkušebních techniků výrobce /revizní technik výrobce/, odborných pracovníků /topičů, jeřábníků a plynových zařízení/. V připravovaných změnách citovaného zákona a vyhlášky se s opakovaným přezkušování těchto pracovníků již počítá.

  Na Slovensku nesměli vydat oprávnění zahraničním subjektům bez sídla na Slovensku. Toto by měla vyřešit novela zákona.

  Situace v Čechách

  Předseda ATZ pan Alois Matěják informoval o stavu legislativy v ČR. Je zavedena také legislativa spojená s posuzováním shody- stejný model jako na Slovensku. Největší změnou je bohužel od rozdělení federace zrušení ČÚBP a zřízení Státního úřadu bezpečnosti práce pod který přešel i bývale ČÚBP.

  Dále informoval účastníky o
  • Problém zavedení evropských směrnic do národní legislativy, vznik paskvilů a chyb v číslovaní a názvosloví.
  • Problém hlášení havárií a nehod – v Čechách se hlásí pouze úrazy, na SK havárie i úrazy.
  • Problematika zásobníku LPG ve vozidlech (na Slovensku stejná problematika)
  • Problematika vzdušníků silničních vozidel(na Slovensku stejná problematika)
  • Definice a názvosloví - definice kotle, celku, tlakové nádoby (také nemají).

  Seznámili jsme kolegy se zajímavými haváriemi tlakových zařízení a na závěr jsme pozvali pracovníky SOTZ na celostátní akci TLAK 2006 s účastí tří osob a zajištění jedné až dvou přednášek.

  Další diskuze na téma:

  1. Vývoj v oboru po rozděleni ČR a SR, diskuse, nové národní zákony, udělováni autorizaci, oprávněni RT, periodické školeni,
  2. Implementace evropských směrnic o tlakovém zařízeni do národních právních systému ČR SR – srovnáni.
  3. Evropské směrnice - definice problematických části, diskuse nad součastnou a budoucí  podobou.
  4. Implementace evropských norem o tlakovém zařízeni do CSN a STN - vyjmenováni nejdůležitějších EN, vzájemné porovnáni.
  5. Evropské normy - komentáre, diskuse, EN pro které byly připraveny přednáškové materiály
  6. Rezortní rozděleni TZ - doprava, vojsko, důlní činnost atd.
  7. Problematika provozu tlakových zařízeni - řešené havárie, poznatky z provozu TNS, kotlů, nízkotlakých kotelen
  8. Problematika provozu u velkých průmyslových celku - autorizované osoby v provozu VTZ atd.
  9. Samostatně se rozvíjející systémy zajištěni bezpečnosti -Inspekční organ ČEZ, a.s.
  10. Dozor nad výrobou, dozor nad trhem.
  11. Spolupráce s dalšími obory vyhrazeného zařízeni, další cechy, sdruženi, HK ČR.
  12. Možnosti spolupráce - školeni, přednášková činnost, forma výměny informaci a zpracovaných témat školeni, www.tlakinfo.cz , návrhy, diskuse.


   Související

  Související témata
  Z činnosti ATZ
  Tlaková zařízení na Slovensku

   Hodnocení
  Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
   
  průměrné hodnocení: 1 (počet známek: 1) 

  Diskuze ke článku
  V diskuzi není žádný příspěvek
  Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
  váš e-mail:

  Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
  Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
  © Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.