[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Postavenie odborného pracovníka v podmienkach platnosti nových vyhlášok, nariadení vlády, harmonizovaných noriem
Povinnosti prevádzkovateľa v súvislosti s povinnosťou zabezpečiť prehliadky a skúšky VTZ.
Datum: 8.2.2006
Autor: SOTZ
Vyhláška MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. jasne definuje povinnosti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zaistenia bezpečnosti technických zariadení vrátane požiadaviek na odbornú spôsobilosť zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Dovoľujeme si pripomenúť niektoré ustanovenia tejto vyhlášky podľa, ktorých je povinnosť prevádzkovateľa VTZ pri zabezpečení horeuvedenej povinnosti nedotknutá.

V súčasnom období sa čoraz častejšie stretávame s otázkami prevádzkovateľov vyhradených technických zariadení a odborných pracovníkov , ktoré sa týkajú oblasti, na ktoré bola doposiaľ jednoznačná odpoveď napr.:

Ako to bude s výkonom odborných prehliadok skúšok odbornými pracovníkmi vyhradených technických zariadení po prijatí SR za člena EÚ ?

Bude povinnosťou prevádzkovateľa zabezpečovať prehliadky a skúšky na zariadení, ktoré je v súkromnom vlastníctve ?

Úvodom je treba vyzdvihnúť tú skutočnosť, že politika nášho štátu v otázkach bezpečnosti technických zariadení nebude ani po vstupe do EÚ v tejto oblasti zanedbaná a všetky doterajšie kroky pri novelizácii predpisov v oblasti BOZP a technických zariadení k tomu smerujú.

Vyhláška MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. jasne definuje povinnosti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zaistenia bezpečnosti technických zariadení vrátane požiadaviek na odbornú spôsobilosť zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Dovoľujeme si pripomenúť niektoré ustanovenia tejto vyhlášky podľa, ktorých je povinnosť prevádzkovateľa VTZ pri zabezpečení horeuvedenej povinnosti nedotknutá.

Prevádzkovateľ technického zariadenia musí podľa § 8 cit. Vyhl. zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek a sprievodnej dokumentácie. Na vykonávanie týchto prehliadok a skúšok musí vytvoriť potrebné podmienky a odstrániť zistené nedostatky..

Prehliadkou a skúškou podľa § 9 sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia Je ,skúška po oprave, skúška po rekonštrukcii, úradná skúška, odborná skúška a odborná prehliadka , ktorú vykonáva odborné spôsobilá osoba.

Prehliadka a skúška technického zariadenia sa vykonáva :

 • počas výroby alebo montáže a po ich ukončení
 • pre prvým uvedením do prevádzky po umiestnení na mieste prevádzky s výnimkou prenosného , prevozného alebo určeného na prepravu.
 • Pred opakovaným uvedením do prevádzky

 1. po odstavení dlhšom ako jeden rok
 2. po demontáži a opätovnej montáži
 3. vtedy ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce IP

 • počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostnotechnickými požiadavkami napr. STN 690012 :1986 a STN 070710 :2000.
 • Lehoty prehliadok a skúšok sú uvedené v prílohe vyhl. č. 5 - 10.

Osobou určenou pre výkon odbornej prehliadky a odbornej skúšky je odborný pracovník - § 12 ods. 1 cit. vyhlášky. Toto ustanovenie je potvrdením funkcie odborného pracovníka ako osoby odborne spôsobilej pre výkon činnosti.

Osoba odborného pracovníka ( OP) je však pri výkone činnosti povinná o uskutočnených prehliadkach a skúškach viesť písomné záznamy, ktoré obsahujú minimálne tieto údaje:

 • meno a priezvisko odborného pracovníka , číslo osvedčenia a odtlačok pečiatky
 • zistenia odbornej prehliadky alebo odbornej skúšky
 • jednoznačný záver o spôsobilosti vyhradeného technického zariadenia na ďalšiu prevádzku.

Dôležitým ustanoveným pre výkon odborných prehliadok a skúšok je § 4 ods. 1 t.j. Na výkon činnosti je okrem odbornej spôsobilosti potrebné oprávnenie ,ktoré vydáva pre preverení celého systému Technickou inšpekciou , orgán inšpekcie - IP.

Mnohí odborní pracovníci ale aj organizácie kde zamestnávajú vlastných OP doposiaľ oprávnenie pre činnosť nemajú a uskutočňujú prehliadky a skúšky príležitostne ' raz dva krát do roka' pričom ich systém kvality je nulový. Nemajú takmer žiadne materiálno technické vybavenie, používajú predpisy / vyhl. normy / ktoré stratili dávno svoju platnosť a nesledujú vývoj v tejto oblasti. Takáto činnosť je vodou na mlyn tým,ktorý funkciu OP podceňujú a kritizujú ich napr. technické vybavenie nedokonalý systém kvality a tlačia do popredia autorizáciu v tejto oblasti. Ako uviedol Ing. Peter Mateják z Českého ZOTZ ./ v reakcii na článok v časopise NDT/ kde je obdobná situácia v otázke autorizácie výkonu skúšok technických zariadení v prevádzke. Je tu teda snaha o prerozdelenie trhu a vykonávať tú istú činnosť v tej istej kvalite vo farbách autorizovanej osoby.

Jedine čo by sa v tejto oblasti určite zvýšilo je cena za činnosť autorizovaných osôb. Prvý kto by sa mal proti týmto snahám postaviť sú prevádzkovatelia vyhradených technických zariadení, /ktorý v opačnom prípade tieto zmeny zaplatia /.ale aj odborný pracovníci prostredníctvom svojich profesných združení /..

Pri preverovaní činnosti pre výkon odborných prehliadok a skúšok TI preveruje okrem iného aj systém kvality ,materiálno technické zabezpečenie pri výkone a stupeň vybavenosti platnými predpismi pre sledovanú oblasť. A následne vydá o preverovaní doklad OZS , v ktorom je uvedená odporúčaná doba platnosti oprávnenia. Následne orgán IP vydáva oprávnenie na činnosť . Chybou však je, že oprávnenie sa vydáva na dobu neurčitú, čo má v niektorých prípadoch vplyv na kvalitu činnosti a následne kritiku odborných pracovníkov.

V ustanovení § 16 sú definované činnosti, ktoré uskutočňuje odborný pracovník :

 • vykonáva odborné prehliadky a odborné skúšky
 • overuje vedomosti na obsluhu vyhradeného technického zariadenia podľa § 17ods. 3.
 • overuje vedomosti pracovníka na opravy vyhradeného technického zariadenia uvedeného v § 18 ods. 4

Treba pripomenúť, že školenia v oblasti BOZP a to aj v oblasti VTZ je možné uskutočňovať na základe oprávnenia, ktoré po preverení žiadosti a ostatných náležitosti / osnovy školení, odbornej kvalifikácii školiteľov a pod. / vydáva podľa zvláštnych predpisov NIP/.

Pre výkon funkcie odborného pracovníka je mimoriadne dôležité v tomto období sledovať vývoj v oblasti tvorby legislatívy. Nepožadovať napr. doklady, ktoré boli doposiaľ samozrejmosťou pri uvádzaní tlakového zariadenia do prevádzky / východiskové odbornej prehliadke /-typovú skúšku, stavebnú a prvú tlakpvú skúšku od TI / alebo rozsah sprievodnotechnickej dokumentácie - pasportu TZ . V týchto prípadoch je potrebné aplikovať ustanovenia § 2 ods. 2 vyhl. č. 718/2002 Z..z a NV č. 576/2002 Z.z o určených tlakových zariadeniach ako aj EN 13445 . To sa dá len aspoň v súčasnom období len pri sústavnom sledovaní novej legislatívy v našej oblasti.

Ďalším predpisom na ktorý by sme chceli upozorniť v súvislosti s kontrolou bezpečnosti technických zariadení je Nariadenie vlády č. 159/2001 Z.z o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

V ustanovení § 3 cit. NV je uvedené, že zamestnávateľ je povinný vykonať potrebné opatrenia , aby pracovný prostriedok / napr. tlakové zariadenie / bol na príslušnú prácu vhodný alebo prispôsobený tak, aby pri jeho používaní bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnanca. Zariadenie - pracovný prostriedok musí byť inštalovaný , umiestnený a musí sa používať tak, aby sa zmenšilo ohrozenie pre obsluhu a pre ďalších zamestnancov.

Osobitne dôležitým ustanovením tohto NV je § 4 kontrola pracovného prostriedku. Ak bezpečnosť pracovného prostriedku závisí od podmienok inštalácie / a to tlakové zariadenia sú / zamestnávateľ zabezpečí vykonanie kontroly pracovného prostriedku po jeho inštalovaní pred prvým použitím a po jeho inštalovaní na inom mieste, aby zabezpečil správnu inštaláciu pracovného prostriedku a jeho správne fungovanie. KONTROLU vykonávajú OPRÁVNENÉ OSOBY podľa právnych a ostatných predpisov / napr. vyhl. MPSVR SR ale aj STN 690012 : 1986, STN 070710:2000/. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pre pracovný prostriedok používaný v podmienkach, ktoré zhoršujú jeho stav a vytvárajú možnosť vzniku nebezpečenstva ,/ kotol, nádoby, / zamestnávateľ zabezpečí vykonanie:
 • pravidelnej kontroly a ak je potrebné aj príslušnej skúšky oprávnenou osobou.
 • Kontroly oprávnenou osobou vždy, ak sa vyskytnú výnimočné okolností, napríklad zmena vykonaj práce, porucha, havária, prírodný jav alebo dlhšia prestávka v používaní pracovného prostriedku, ktoré môžu ohroziť bezpečnú prevádzku.

Zamestnávateľ musí uschovať záznamy o výsledku kontroly. Pracovný prostriedok musí byť v mieste jeho používania vybavený dokladmi o vykonaní poslednej kontroly / prehliadky a skúšky /.

Pre vykonávanie kontrol pracovného prostriedku sú ustanovené osobitné predpisy Napr. vyhl. MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. Pri pracovnom prostriedku , na ktorý sa tento predpis nevzťahuje , určí rozsah a periodicitu kontroly zamestnávateľ.

Ak je používanie pracovného prostriedku spojené s možným osobitným ohrozením bezpečnosti a zdravia zamestnanca, zamestnávateľ vykoná potrebné opatrenia aby

 • pracovný prostriedok používal len nim poverený zamestnanec / kvalifikácia /
 • opravárenské, prestavbové , údržbárske práce a starostlivosť o pracovný prostriedok vykonával len na to poverený oprávnený zamestnanec alebo iná oprávnená osoba.


 Související

Související témata
Tlaková zařízení na Slovensku

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 1,25 (počet známek: 4) 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.