[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Upozornenie na uplynutie lehôt opakovaných úradných skúšok
Datum: 24.2.2006
Autor: Ing. Dušan Konický
Zdroj: http://www.tisr.sk
V zmysle § 4 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 159/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení nariadenia vlády č. 470/2003 Z. z. je zamestnávateľ povinný pre pracovné prostriedky používané v podmienkach, ktoré zhoršujú jeho stav a vytvárajú možnosť vzniku nebezpečenstva zabezpečiť vykonanie pravidelnej kontroly a príslušnej skúšky oprávnenou osobou. Uvedené nariadenie vlády implementuje do práva Slovenskej republiky požiadavky smernice Rady č. 89/655/EEC. Nariadenie vlády sa v § 4 ods. 4 sa odvoláva na osobitné predpisy, ktorými sa rozumie najmä vyhl. č. 74/1996 Z. z. Táto vyhláška bola v roku 2002 v plnom rozsahu nahradená vyhláškou č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

Podľa § 8, 9 a 11 uvedenej vyhlášky je potrebné vykonávať opakované úradné skúšky počas prevádzky vyhradených technických zariadení skupiny A v pravidelných lehotách. Lehoty pre jednotlivé skupiny vyhradených technických zariadení sú ustanovené v prílohách č. 5, 7, 8 a 10 vyhlášky.

Opakovanú úradnú skúšku je potrebné vykonať pre

a) kotly parné a kvapalinové na výrobu pary alebo na ohrev kvapaliny s konštrukčným pretlakom nad 0,05 MPa, v ktorých teplota pracovnej látky je pri takomto pretlaku vyššia ako jej bod varu,

b) výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budov a objektov – osobné výťahy a nákladné výťahy s povolenou dopravou osôb,

c) zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním skupiny A (s výkonom nad 500kW – 0,5MW)najneskôr do uplynutia 6 rokov od ich uvedenia do prevádzky.

Pre ostatné vyhradené technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) je potrebné opakovanú úradnú skúšku vykonať najneskôr do uplynutia 10 rokov od ich uvedenia do prevádzky.

Vyhradené technické zariadenia tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové skupiny A vyrobené a dané do prevádzky pred 01. 04. 1996 musia mať vykonanú opakovanú úradnú skúšku najneskôr do 01. 04. 2006.

V snahe eliminovať ohrozenia vyplývajúce z prevádzky vyhradených technických zariadení, dovoľujeme si Vás upozorniť na uplynutie lehôt opakovaných úradných skúšok.

Opakované úradné skúšky vykonáva miestne príslušné pracovisko Technickej inšpekcie na základe žiadosti v zmysle § 11 ods. 5 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. Podmienky vykonávania opakovanej úradnej skúšky v súlade s § 11 ods. 6 vyhlášky určuje Technická inšpekcia (obvykle príprava zariadenia na skúšku, dostupnosť dokumentácie, prítomnosť odborného pracovníka a i.) a vykoná ju v termíne dohodnutom so žiadateľom. Opakovanou úradnou skúškou sa preveruje technický stav prevádzkovaného zariadenia z hľadiska bezpečnosti technických zariadení a starostlivosť o zariadenie počas prevádzky. Ak zariadenie vyhovelo opakovanej úradnej skúške, Technická inšpekcia vydá osvedčenie o skúške. Vykonaním opakovanej úradnej skúšky začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok podľa § 12 vyhlášky.

Technická inšpekcia pri vykonávaní opakovaných úradných skúšok posudzuje stav bezpečnosti vyhradených technických zariadení v prevádzke. Pri vykonávaní týchto skúšok v mnohých prípadoch zisťuje nedostatky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť prevádzkovaných zariadení a spôsobiť ohrozenie života a zdravia zamestnancov. Odborným posúdením vyhradeného technického zariadenia opakovanou úradnou skúškou získate reálnu informáciu o stave bezpečnosti Vášho zariadenia a informáciu o spôsobe dosiahnutia úrovne bezpečnosti vyhradených technických zariadení požadovanej pre nové zariadenia.

Ak sa nedopatrením stalo, že vo Vašej organizácii sa vyskytujú vyhradené technické zariadenia skupiny A, pre ktoré uplynula lehota na vykonanie opakovanej úradnej skúšky, dovoľujeme si požiadať Vás o návrhy na spoločné vyriešenie tohoto problému. Privítame aj Vaše konkrétne návrhy Vám vyhovujúcich termínov na vykonanie opakovaných úradných skúšok na zariadeniach, ktoré máte v prevádzke.

V prípade pochybností a ďalších otázok obráťte sa, prosím, podľa odbornosti prípadne druhu vyhradeného technického zariadenia na kontaktnú osobu uvedenú v telefónnom zozname miestne príslušného pracoviska Technickej inšpekcie.


 Související

Související témata
Tlaková zařízení na Slovensku

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 1 (počet známek: 1) 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.