[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Úhrady výkonov Technickej inšpekcie
Datum: 8.3.2006
Zdroj: http://www.tisr.sk
Ceny za úkony při zkouškách, prověření odborné způsobilosti, zkoušky topičů atd.. Slovenští majitelé tlakového zařízení jsou dle kategorií povinni podrobit ze zákona své tlakové zařízení před uvedením do provozu preberacej skúšce od Technickej inšpekcie, a poté dalším periodickým kontrolám a zkouškám od tohoto státního orgánu.

Prehliadky a skúšky VTZ

(§ 7a ods. 4, písm. b) zákona, § 6 ods.21, § 9, § 10, § 11 vyhl. č. 718/2002 Z. z., § 4 ods. 1 nariadenia vlády č. 159/2001 Z. z. a kódy činností 30 – 41, 111 - 114)

1. Za vykonanie prehliadky, riadenie a vyhodnotenie skúšky funkčného vzoru (typovej skúšky) zaplatí žiadateľ 1.500,- Sk za každú aj začatú hodinu vlastného výkonu činnosti inšpektora. Táto sadzba platí aj v prípade preverovania (auditu) skutočností súvisiacich s typovou skúškou. Pre kotly a tlakové nádoby platí osobitná tabuľka.

2. Pre tlakové zariadenia (TZ) a plynové zariadenia (PZ) môže byť prvá úradná, príp. opakovaná úradná skúška vykonávaná po častiach2 a tak isto aj účtovaná. Za vykonanie prehliadky, riadenie a vyhodnotenie prvej úradnej alebo opakovanej úradnej skúšky jednotlivých VTZ zaplatí žiadateľ úhradu uvedenú v nasledujúcich tabuľkách a odstavcoch.:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 iba pre typovú skúšku

2 za časť úradnej skúšky sa rozumie pre tlakové zariadenia napr. skúška stavebná, prvá tlaková, príp. preberacia skúška, vonkajšia a vnútorná prehliadka, skúška tesnosti, tlaková skúška; pre plynové zariadenia je to napr. skúška pevnosti, tesnosti a funkčná skúška, príp. pneumatická alebo hydraulická skúška

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tlakové zariadenia:

2.1. Skúšky kotlov

2.2. Opakované úradné skúšky kotlov

2.3. Skúšky tlakových nádob

Poznámka: Pri tlakových skúškach viacpriestorových tlakových nádob účtovať cenu za tlakovú skúšku za každý tlakový priestor zvlášť podľa jeho objemu v litroch.

2.4. Opakované úradné skúšky tlakových nádob

Poznámka: Pri tlakových skúškach viacpriestorových tlakových nádob účtovať cenu za tlakovú skúšku za každý tlakový priestor zvlášť podľa jeho objemu v litroch.

K článku 2 všeobecne

 • Pre prehliadky a skúšky zariadení, ktoré nie sú uvedené v článku 2 sa použijú úhrady podľa spotrebovaného času na úkon. Úhrada tvorí u každého inšpektora za každú aj začatú hodinu vlastného výkonu činnosti inšpektora TI 1000,- Sk.
 • Pokiaľ sa riadne dohodnutá skúška zariadenia neuskutoční z dôvodov organizačných chýb objednávateľa, alebo musí byť zrušená z bezpečnostných dôvodov (zrejmé vážne nedostatky skúšaného zariadenia), účtuje sa úhrada podľa spotrebovaného času výkonu inšpektora vo výške 1.000,- Sk za každú aj začatú hodinu vlastného výkonu činnosti inšpektora TI a vzniknuté náklady (napr. cestovné náhrady). V prípade, že skúška bola vykonaná v plnom rozsahu ale bolo vydané OZS so záporným stanoviskom, účtuje sa cena za kompletnú skúšku.

Článok 3

Preverovanie odbornej spôsobilosti podnikateľov (§ 7a ods. 4, písm. c), § 5 ods. 3 písm. e) zákona č. 95/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 718/2002 Z. z., kódy činnosti 81 - 85)
 • Za preverenie odbornej spôsobilosti podnikateľov na výrobu, montáž, rekonštrukcie, opravy, údržbu vyhradených technických zariadení a ich častí, vykonávanie ich odborných prehliadok a skúšok, na označovanie vyhradených technických zariadení a plnenie tlakových nádob na dopravu plynov vrátane nádrží motorových vozidiel plynom a za preverenie odbornej spôsobilosti na vydávanie certifikátov týkajúcich sa bezpečnosti technických zariadení, účtuje sa cena vo výške 1.200,- Sk za každú aj začatú hodinu výkonu činnosti každého inšpektora TI.

Článok 4

Preverovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb (§ 7a ods. 4, písm. d) zákona, § 14 , § 15. § 16, §17, § 18, § 24 vyhlášky č. 718/2002 Z. z.,kódy činnosti 91 - 99)

 1. Za preverenie odbornej spôsobilosti fyzických osôb pre vydanie osvedčenia pracovníkom podľa § 15, § 16 a § 24 vyhl. č. 718/2002 Z. z. zaplatí žiadateľ cenu vo výške 2.000,- Sk.
 2. Za preverenie odbornej spôsobilosti osôb pre vydanie osvedčenia na riadenie opráv alebo samostatného vykonávania opráv, t.j. pracovníkov podľa § 18 ods. 2 vyhl. č. 718/2002 Z. z. zaplatí žiadateľ cenu vo výške 1.500,- Sk.
 3. Úhrady za preverenie odbornej spôsobilosti osôb a vydanie preukazu na obsluhu vyhradených technických zariadení, t.j. pracovníkov podľa § 17 ods. 2 sa účtuje nasledovne:

  a) Obsluha parných a kvapalinových kotlov I. - V. triedy. Uvedené sumy sú stanovené pre jeden druh paliva alebo teplonosnej látky Za každý ďalší druh paliva alebo teplonosnej látky sa účtuje príplatok 200,-Sk.

  • a1)kurič I. triedy 1.600,- Sk
  • a2) kurič II. triedy 1.400,- Sk
  • a3) kurič III. triedy 1.300,- Sk
  • a4) kurič IV. triedy 1.000,- Sk
  • a5) kurič V. triedy 800,- Sk
  • b) obsluha mobilných a vežových žeriavov výložníkového typu a pohyblivých pracovných plošín na podvozku s motorovým pohonom skupiny A - 1.200,- Sk

   c) obsluha plynových zariadení skupiny A okrem zariadení uvedených v časti IV. bode 1, písm. d) a g) prílohy č. 1 vyhl. č. 718/2002 Z. z. - 1.000,- Sk
 4. V prípade preverovania odbornej spôsobilosti iných osôb zaplatí žiadateľ úhradu vo výške 1.200,- Sk.
 5. V prípade preverovania odbornej spôsobilosti pre viacej podskupín zariadení jedného druhu VTZ v jednom termíne žiadateľ uhradí okrem úhrad podľa ods. 1, 2 a 3 ešte 30 % z tejto ceny za každú ďalšiu podskupinu zariadení.
 6. V prípade preverovania odbornej spôsobilosti pre rozšírenie rozsahu platného osvedčenia podľa ods. 1 a 2 alebo preukazu obsluhy podľa ods. 3 zaplatí žiadateľ 80 % ceny podľa ods. 1, 2, 3 za jednu podskupinu zariadení a 30 % za každú ďalšiu podskupinu zariadení, ak je preverovanie v jednom termíne v rámci jedného druhu VTZ.
 7. Za opakovanie preverovania odbornej spôsobilosti v prípade neúspešnej skúšky žiadateľ zaplatí cenu podľa ods. 1, 2, 3, 4.


 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
Diskuze obsahuje 6 příspěvků
Revtechnik - databáze revizních techniků Robert 10.12.2010 18:07
Re: Zrušení revizních technikůJindrich Kohout08.03.2006 15:24
Re: Zrušení revizních technikůHonza08.03.2006 15:21
Zrušení revizních technikůHorák Josef08.03.2006 15:12
Re: CenyTomáš Nový08.03.2006 15:09
CenyJiří 08.03.2006 15:03
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.