[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Aktuálny stav legislatívy v oblasti technických zariadení v SR
Datum: 10.3.2006
Zdroj: http://www.tisr.sk
Ak je určený výrobok zároveň aj vyhradeným technickým zariadením podľa vyhlášky MPSVR SR č. 718/2002 Z. z. a aké povinnosti musí splniť prevádzkovateľ tohto zariadenia pri uvedení zariadenia do prevádzky.

Z hľadiska zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (zmena: 95/2000 Z. z., 158/2001 Z. z., 215/2004 Z. z) musia byť v predvýrobe, vo výrobe a pri uvádzaní výrobkov na trh splnené zákonom definované požiadavky. Tieto požiadavky sa uplatňujú týmto spôsobom na všetky výrobky okrem určených výrobkov. Určené výrobky sú v tejto etape regulované príslušným nariadením vlády. Vyhláška č. 718/2002 Z. z pristupuje k tejto problematike ako zákon, je vykonávacím predpisom tohto zákona.

 1. Výrobca alebo splnomocnený zástupca je povinný zabezpečiť posúdenie zhody postupom, ktorý je uvedený v príslušnom nariadení. Pre prevádzkovateľa je zaujímavé či uvedený postup posúdenia zhody rieši uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky.
 2. Ak je riešené uvedenie na trh (podľa zákona o zhode z etapy výroby do etapy distribúcie) je potrebné splniť požiadavky pre uvedenie do prevádzky.

  V princípe je dôležité do zmluvy dať požiadavky, aby dodávateľ dodal určený výrobok v súlade s požiadavkami príslušného NV SR alebo európskej smernice. Znamená to že určený výrobok je označený značkou zhody, ak je potrebné aj s vyhlásením o zhode a sprievodnou dokumentáciou. Ak je pri posudzovaní zhody požadovaná účasť notifikovanej osoby (pre slovenské subjekty UNMS oznamuje orgánom Európskeho spoločenstva autorizované osoby poverené na plnenie úloh notifikovaných orgánov pôsobiacich v rámci Európskej únie) označenie značkou CE musí byť aj s číslom NO.

  Ak je určený výrobok zároveň aj vyhradeným technickým zariadením a bol uvedený na trh, jeho inštalovanie a ďalší postup pri uvádzaní sa riadi vyhláškou č. 718/2002 Z. z. pretože podľa § 4 NV SR č. 159/2001 Z. z.[1] ak bezpečnosť pracovného prostriedku závisí od podmienok jeho inštalácie, je potrebné zabezpečiť vykonanie kontroly zariadenia po jeho inštalovaní, pred jeho prvým použitím a po jeho inštalovaní na inom mieste, aby sa zabezpečila správna inštaláciu pracovného prostriedku a jeho správne fungovanie. Kontrolu vykonávajú oprávnené osoby podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (napr. vyhláška MPSVR SR č. 718/2002 Z. z.).

  Oprávnenou osobou je pre vyhradené technické zariadenia skupiny A Technická inšpekcia a kontrolou 1. úradná skúška. Pre vyhradené technické zariadenia skupiny B je oprávnenou osobou odborný pracovník a kontrolou je východisková OP a OS.

  Pre vyhradené zariadenie skupiny A a B to znamená posúdenie konštrukčnej dokumentácie "inštalácie" v ktorej je určený výrobok zapojený pred zahájením montáže alebo rekonštrukcie. Po ich ukončení je uvedenie VTZ skupiny A do prevádzky podmienené overením, či zariadenie zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a je spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku ("prvá úradná skúška").

 3. Ak je riešené uvedenie do prevádzky (podľa zákona o zhode z etapy výroby do etapy prevádzky) je potrebné splniť požiadavky pre uvedenie do prevádzky v zmysle príslušného nariadenia alebo smernice. V princípe tomuto postupu odpovedá mechanizmus posúdenia zhody notifikovanou osobou modulom G (overovanie zhody každého výrobku s technickými požiadavkami autorizovanou osobou) na mieste prevádzky.

  Ak VTZ skupiny A pred uvedením do prevádzky nebolo overené prvou úradnou skúškou musí byť najneskôr do jedného roka po jeho uvedení do prevádzky vykonaná opakovaná úradnú skúšku Technickou inšpekciou (§ 11 ods. 4) vyhlášky č. 718/2002 Z. z.). Ak nie je táto požiadavka zakomponovaná v zmluve, ostáva plnenie tejto povinnosti na prevádzkovateľa.

 4. Pre prevádzku VTZ po uvedení do prevádzky platia požiadavky vyhlášky č. 718/2002 Z. z.

 Související

Související témata
Tlaková zařízení na Slovensku

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 3 (počet známek: 2) 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.