[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Zpráva Komise o přepravitelném tlakovém zařízení
Datum: 13.3.2006
Autor: Zdroj: VÚBP
Zdroj: http://www.bozpinfo.cz
Většina členských států se rozhodla, že nevyužije možnosti vyplývající z článku 4 směrnice 99/36/ES pro vlastní vnitrostátní právní předpisy. Jinými slovy, většina členských států nepovoluje schváleným subjektům, aby prováděly posuzování shody pro uvádění nových přepravitelných tlakových zařízení na vnitrostátní trh. Pouze v Litvě, Maďarsku a Slovinsku se posuzují žádosti o uznání schválených subjektů, žádný však dosud schválen nebyl.

ZPRÁVA KOMISE

O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ

1. SMĚRNICE 99/36/ES

Směrnice Rady 99/36/ES ze dne 29. dubna 19991 o přepravitelném tlakovém zařízení ve znění pozdějších předpisů2 je aktem, který je v souladu s „novým přístupem“ k předpisům týkajícím se produktů a zabývajícím se osvědčováním takového zařízení. Účelem směrnice je zvýšit bezpečnost přepravitelného tlakového zařízení při vnitrozemské přepravě nebezpečných nákladů a zajistit volný pohyb takového zařízení v rámci Společenství, včetně jeho uvádění na trh a návazného používání.

Přílohy IV a V směrnice 99/36/ES stanoví specifické postupy osvědčování pro nové a stávající zařízení a pojednávají o:

  • posuzování shody nového přepravitelného tlakového zařízení;
  • novém posuzování shody a pravidelných kontrolách stávajícího přepravitelného tlakového zařízení.

Směrnice rovněž stanoví, že k osvědčování zařízení podle takových postupů osvědčování jsou oprávněny pouze zvláštní kontrolní subjekty schválené příslušnými vnitrostátními orgány. Posuzování shody a nová posuzování shody musí obvykle provádět oznámený subjekt. Posuzování shody pro účely uvádění nového zařízení na vnitrostátní trh určitého členského státu a pravidelné kontroly však může rovněž provádět schválený subjekt. V přílohách I, II a III směrnice se stanoví minimální kritéria, která musí splňovat oznámené nebo schválené subjekty.

V příloze VII směrnice se uvádí, že na zařízení by jako označení osvědčení mělo být uvedeno řecké písmeno pí.

Nejpozději do 1. prosince 2000 měly členské státy přijmout a zveřejnit vnitrostátní právní předpisy potřebné ke splnění požadavků směrnice. Nejpozději do 1. července 2001 měly rovněž přijmout ustanovení nezbytná k uplatnění směrnice, tato lhůta však byla u určitých zařízení prodloužena. Rozhodnutím Komise ze dne 18. července 2003 byla pro tlakové bubny, svazky tlakových lahví a cisterny prováděcí lhůta změněna na 1. července 20053.

2. ČLÁNEK 4 SMĚRNICE 99/36/ES

Článek 4 směrnice 99/36/ES stanoví specifická ustanovení pro uvádění přepravitelných tlakových zařízení na vnitrostátní trh určitého členského státu.

Podle článku 4 mohou členské státy schválit uvedení na trh, přepravu a uvedení do provozu na svém území uživateli takových nádob, jejichž shoda byla posouzena schváleným subjektem.

V čl. 4 odst. 5 se uvádí, že Komise musí počínaje 1. červencem 2004 sledovat a hodnotit účinky článku 4 a podávat zprávy Radě a Evropskému parlamentu. Za tímto účelem byl mezi členskými státy v červenci 2004 proveden průzkum. Členské státy byly požádány, aby Komisi poskytly údaje o používání a provádění článku 4 na jejich území. Všechny členské státy s výjimkou Řecka požadované údaje zaslaly.

Stěžejními body průzkumu byly dvě otázky ohledně používání a provádění článku 4:

(1) „Schvaluje Váš členský stát na svém území uvedení na trh takových nádob, jejichž shoda byla posouzena schváleným subjektem, dále jejich přepravu a uvedení do provozu uživateli, jak je povoleno v čl. 4 odst. 1? Pokud ano, prosíme uveďte příslušný článek právních předpisů Vaší země a rovněž, jaké moduly posuzování shody mohou tyto schválené subjekty použít, pokud se nejedná o veškeré moduly uvedené v čl. 4 odst. 4.“

(2) „Žádal nějaký subjekt o uznání jako schválený subjekt pro účely uvádění výše uvedených nádob na vnitrostátní trh? Kolik subjektů z těch, které o uznání jako schválený subjekt zažádaly, je pro daný účel obdrželo?“

Odpovědi členských států na tyto otázky jsou shrnuty v příloze této zprávy.

3. POUŽÍVÁNÍ ČLÁNKU 4 ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ

Z odpovědí na otázku č. 1 vyplývá, že možnosti vyplývající z článku 4 mnoho členských států nevyužilo. Tuto možnost využít se naopak rozhodlo deset členských států (Belgie, Francie, Irsko, Itálie, Litva, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Slovinsko a Spojené království). Tuto možnost nevyužít se pak rozhodlo 14 členských států (Řecko neodpovědělo).

4. PROVÁDĚNÍ ČLÁNKU 4 ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ

Z odpovědí na otázku č. 2 vyplývá, že vlastní provádění článku 4 ještě téměř nebylo zahájeno. Zatímco možnosti vyplývající ze článku 4 se rozhodlo využít deset členských států, žádost o uznání některých schválených subjektů podala pouze Litva, Maďarsko a Slovinsko. Žádný žadatel však dosud uznání neobdržel.

5. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Většina členských států se rozhodla, že nevyužije možnosti vyplývající z článku 4 směrnice 99/36/ES pro vlastní vnitrostátní právní předpisy. Jinými slovy, většina členských států nepovoluje schváleným subjektům, aby prováděly posuzování shody pro uvádění nových přepravitelných tlakových zařízení na vnitrostátní trh.

Ve členských státech, které možnosti vyplývající z článku 4 využily, pak vlastní provádění téměř nebylo zahájeno. Pouze v Litvě, Maďarsku a Slovinsku se posuzují žádosti o uznání schválených subjektů, žádný však dosud schválen nebyl.

S ohledem na skutečnost, že provádění směrnice je v současné době stále ještě dílčí, konečné závěry a konečná doporučení ohledně článku 4 by se neměly přijímat před 1. červencem 2005, tj. měly by se přijímat až po tomto datu, kdy směrnice bude plně použitelná pro všechna přepravitelná tlaková zařízení (včetně tlakových bubnů, svazků tlakových lahví a cisteren).

Komise tuto záležitost znovu projedná, až členské státy získají při uplatňování směrnice ucelené zkušenosti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 20.

2 Směrnice 99/36/ES byla s cílem přizpůsobit přílohy technickému pokroku pozměněna směrnicí Komise 2001/2/ES ze dne 4. ledna 2001 (Úř. věst. L 5, 10.1.2001, s. 4) a směrnicí Komise 2002/50/ES ze dne 6. června 2002 (Úř. věst. L 149, 7.6.2002, s. 28).

3 Úř. věst. L 183, 22.7.2003, s. 45.

PŘÍLOHA

SHRNUTÍ POUŽÍVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ ČLÁNKU 4 SMĚRNICE 99/36/ES ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ


 Související

Související témata
TNS k dopravě plynu
TNS - hasicí přístroje

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 1 (počet známek: 1) 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.