[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
17. ročník seminára ENERGETIKOV A ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ
Datum: 29.4.2006
Autor: Ing. Robert Čelko - Predseda SOTZ SR
Seminár je určený pre energetikov, technikov BOZP, odborných pracovníkov, pracovníkov riadiacich prác pri montážach, opravách tlakových a plynových zariadení, pracovníkov z oblasti vývoja tlakových zariadení, pracovníkov organizácii zaoberajúcich sa podnikaním v oblasti energetiky a pracovníkov zodpovedných za prevádzku tlakových zariadení. Cieľom akcie je poskytnuť ucelený prehľad o novej legislatíve v oblastim bezpečnosti práce a technických zariadení, ktoré odbornú verejnosť zaujali v súvislosti s rôznym výkladom nových zákonov o inšpekcii práce a zákona o BOZP, ako aj podať aktuálne informácie z oblasti vývoja, prevádzky, legislatívnej oblasti, poznatkov pracovníkov štátneho dozoru a podnikateľskej činnosti v odbore tlakových zariadení.
                                                                                                                   

VÝCHOVA, VZDELÁVANIE, VYDAVATEĽSTVO TECHNICKEJ LITERATÚRY

a

Spolok odborníkov tlakových zariadení v Slovenskej republike

Vás pozývajú na 17. ročník seminára

ENERGETIKOV A ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV V OBLASTI TEPELNEJ ENERGETIKY

PREVÁDZKOVATEĽOV TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Žilina - 18. 05. 2006

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOU – stavebné, Bôrik - Žilina

Poznámka: Voľba jednotlivých tém a prednášok bola v prevažnej miere uskutočnená na základe písomných požiadaviek účastníkov seminára v mesiaci jún 2005 a otázok členov profesného združenia SOTZ.

Odborný a organizačný garant podujatia : Helena Kováčová

KOVOSP, Fatranská 32/19,P.O.BOX 94 010 08 Žilina

tel./fax 041/5640746, tel. 0905616758, 0905824272

e-mail: kovosp@kovosp.sk

ODBORNÝ PROGRAM :

Prezentácia: 18. 05. 2006 od 08.00 do 09.00 hod.

Začiatok podujatia : 18. 05. 2006 o 09.00 hod.

PROGRAM

Judr. Rudolf Kubica , hlavný inšpektor práce - Inšpekcia práce Žilina

Zákon NR SR č.125/2006 Z.z o inšpekcii práce (rozsah inšpekcie práce, orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie práce, povinnosti fyzických a právnických osôb, správne delikty a poriadkové pokuty)

Ing. Miroslav Ďuračinský, Ing. Stanislav Berzák- Inšpekcia práce Žilina

Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti o ochrane zravia pri prácia o zmene doplnení niektorých zákonov (prehľad jednotlivých ustanovení)

 • Oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti VTZ podmienky pre ich vydávanie a doba platnosti vydávaných oprávnení
 • Platnosť doposiaľ vydaných osvedčení pre odborné prehliadky a odborné skúšky a riadenie prác na VTZ (aktualizačný kurz ako podmienka ďalšej platnosti osvedčenia)

  (platnosť preukazov obsluh VTZ – ich aktualizácia)

 • Platnosť oprávnení na odborné prehliadky, skúšky a opravy VTZ doby platnosti vydávaných oprávnení
 • Aplikácia zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. a nových noriem v oblasti VTZ pri výkone úradných skúšok. Činnosť novovzniknutých právnických osôb pri výkone úradných skúšok, preverovaní fyzických a právnických osôb za účelom vydania oprávnenia pre činnosti na VTZ, posudzovania projektových dokumentácii stavieb a technických zariadení
 • Pripravované zmeny v predpisoch (nová vyhl. MPSVR SR, ktorou sa ruší vyhl. MPSV SR č. 718/2002 Z.z., vyhl. SÚBP č. 86/1978 Zb. a vyhl. SÚBP č. 25/1984 Zb. a vyhl. SÚBP č.75/1996 Z.z.)

Ing. Peter Pribula, Ing. Marián Kováč - Technická inšpekcia SR

Odborné prehliadky a odborné skúšky pr. tlakových zariadení podľa

  NV SR č.176/2003 Z.z.

 • Zaraďovanie, pravidelné kontroly, pracovné postupy označovanie používaného pr. tlakového zariadenia.
 • Potrubné vedenia v priemyselných objektoch

 • Zaraďovanie,výroba a montáž plynových potrubných vedení a potrubí s pracovnou látkou para, voda vzduch podľa smernice PED 97/23/EC ako podmienka pre ich výrobu a montáž odbornou organizáciou na území SR
 • Prevádzkové predpisy podľa nových predpisov

 • Zloženie a obsah prevádzkových predpisov pre kotly a stabilné tlakové nádoby podľa STN TS 764-6 (69004): 2005
 • Obsah sprievodnej dokumentácie pre VTZ (smernica PED a požiadavky národných predpisov v SR)
 • Harmonizované normy VTZ 2005- 2006

 • Informácie o nových STN EN v oblasti tlakových a plynových zariadení za obdobie júl 2005 až máj 2006

Transformácia TI – Technická inšpekcia a.s.

  Činnosť Technickej inšpekcie po 01. 07. 2006

  Zmeny pri preverovaní odbornej spôsobilosti žiadateľov :

 • Osvedčenia pre riadenie a prácu a pre odborné prehliadky a skúšky VTZ
 • Oprávnenia pre odborné prehliadky skúšky a opravy VTZ

Alojz Mateják – Asociace pracovníků tlakových zařízení Česká republika

Legislatíva v oblasti tlakových zariadení v ČR, organizácia ŠOD

Ing. Pavol Višňovský - 1. zváračská a.s. Bratislava, Conzulting & Control of Welding Žilina Informácia o nových podmiekách pri vypracovaní technologických postupov zvárania.

Certifikácia personálu pre NDT podľa PED pre skúšky a prehliadky tlakových a plynových zariadení

DISKUSIA k aktuálnym problémom – (inšpektori TI, IP)

V priebehu seminára budú uskutočnené prezentácie noviniek popredných výrobcov kotlov, tlakových nádob a zariadení na odborné prehliadky askúšky tlakových a plynových zariadení.

Vyhodnotenie a ukončenie podujatia

Poznámka: Vzhľadom na aktuálnosť prednášanej problematiky si organizátor vyhradzuje právo na prípadnú zmenu a doplnenie odborného programu

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Prihlásenie účasti : Záväznou prihláškou do 09.05.2006 na adresu organizačného garanta

Účastnícky poplatok vrátane DPH : 1190,- SK pre jednú osobu

V cene sú zahrnuté náklady na študijný materiál (zborník a CD), organizačné a technické zabezpečenie semináru, občerstvenie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou podľa zákona NR SR č. 18/96 „ O cenách „ V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. Študijný materiál zašleme poštou!

Poz. Študijný materiál (zborník a CD) je určený len pre účastníkov podujatia.

Miesto konania: Budova Stredného odborného učilišťa stavebného, Bôrik Žilina

Doprava: Od železničnej stanice v Žiline MHD č. 3 - vystúpiť pri TJ Stavbár Bôrik (Camélia)

Stravovanie: možnosť stravovania sa v priestoroch Relax-Centrum v mieste konania podujatia (obed a bufet).

Spracovanie bankovej operácie

Poriadateľ : KOVOSP Fatranská 32/19, 010 08 Žilina

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, pobočka Žilina č. ú. 2109146-432/0200 IČO : 33364028, IČ DPH SK 1023071478 konšt. symbol : 0308 var. symbol : 180506

KOVOSP je platcom D P H !

Upozornenie: účastnícky poplatok žiadame uhradiť do termínu uzávierky prihlášok (09.05.2006). V prípade platby hotovosťou pri registrácii Vás žiadame oznámiť nám túto skutočnosť v záväznej prihláške. V prípade neuhradenia účastníckeho poplatku do termínu uzávierky - vzhľadom na limitovaný počet účastníkov podujatia - budeme Vašu prihlášku po kladať za bezpredmetnú.

PRIHLÁŠKA NA AKTUALIZAČNÝ KURZ ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV - zde.

AVÍZO O PLATBE - zde. Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 5 (počet známek: 1) 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.