[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Zoznam aktuálnych predpisov potrebných k zvládnutiu problematiky v oblasti VTZ
Datum: 26.5.2006
Slovenské technické normy, zákony, Vyhlášky a Nariadenia vlády SR pre oblast tlakových zariadění.

Zákony:

 1. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 3. Zákon č. 125/2006 o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhlášky a nariadenia vlády SR:

 1. Vyhláška MPSVR SR č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení;
 2. Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov;
 3. Vyhláška SÚBP č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení neskorších predpis
 4. Nariadenie vlády SR č. 513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché 1. tlakové nádoby v znení nariadenia vlády SR č. 328/2003 Z. z.;
 5. Nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenia v znení nariadenia vlády SR č. 329/2003 Z. z.;
 6. Nariadenie vlády SR č. 310/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a posudzovania zhody na strojové zariadenia,
 7. Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov;
 8. Nariadenie vlády SR č. 201/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko;
 9. Nariadenie vlády SR č. 444/2001 Z. z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
 10. Nariadenie vlády SR č. 176/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia;
 11. Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.

Slovenské technické normy

STN EN 13480 – 2(13 3410)04.04
P.č.Označenie STNDátum účinnostiNázov STN
1STN EN ISO 6520 – 1 (05 0005)04.02Zváranie a príbuzné procesy. Klasifikácia chýb zvarových s spojov kovových materiálov. Časť 1: Tavné zváranie
2STN EN ISO 5817 (05 0110)07.04Zváranie. Zvarové spoje ocelí zhotovené oblúkovým z zváraním. Smernica na určovanie stupňov kvality
3STN EN ISO 15609-1(05 0311)04.05Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Stanovenie postupu zvárania. Časť 1: Oblúkové zváranie
4STN EN ISO 15607(05 0310)10.04Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Všeobecné zásady (ISO 15607:2003
5STN 05 071001.77Zváranie. Predpisy pre úradné skúšky zváračov
6STN EN 287 – 1 (05 0711)10.04Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 1: Ocele
7STN EN 12828 (06 0310)11.03Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov
8STN 06 083007.89Zabezpečovacie zariadenie pre ústredné vykurovanie a ohrievanie úžitkovej vody. Zmeny: *a 6/91, 2 10/03;
9STN 07 000806.01Parné a horúcovodné kotly. Pasport kotla
10STN 07 024001.93Teplovodné a nízkotlakové parné kotly. Základné u ustanovenia
11STN 07 024509.93Teplovodné a nízkotlakové parné kotly. Teplovodné kotly do výkonu 50 kW. Technické požiadavky. Skúšanie
12STN 07 0414 – 101.89Bezpečnostná technika. Kotly parné a horúcovodné. Všeobecné požiadavky na pevnostný výpočet
13STN 07 0414 – 201.89Bezpečnostná technika. Kotly parné a horúcovodné. Výpočet hrúbky steny častí kotlov
14STN 07 0414 – 301.89Bezpečnostná technika. Kotly parné a horúcovodné. Stanovenie súčiniteľa pevnosti pre výpočet hrúbky steny častí kotlov
15STN 07 062005.78Konštrukcia a výstroj parných a horúcovodných kotlov. Zmena: a 2/83, b 10/85, 3 11-12/95, *4 1/00;
16STN 07 062201.90Výroba parných a horúcovodných kotlov
17STN 07 062309.79Technická dokumentácia kotlov
18STN 07 062407.80Montáž kotlov a kotlových zariadení. Zmena: a 6/88;
19STN 07 070612.97Parné a horúcovodné kotly. Uvádzanie do prevádzky
20STN 07 071012.00Prevádzka, obsluha a údržba parných a horúcovodných kotlov
21STN 07 830401.89Kovové tlakové nádoby na dopravu plynu. Prevádzkové pravidlá. Zmena: a12/88,*b 8/91, 3 10/9, *4 10/00, 5 2/03;
22STN 07 830504.78Kovové tlakové nádoby na dopravu plynu. Technické pravidlá. Zmena: a 11-12/78, b 1/80, c 8/84, d 11/88, e 2/91, 6 10/91, 7 13/95, *8 11/00;
23STN EN 12205(07 8603)11.02Prenosné fľaše na plyn. Nevymeniteľné kovové fľaše na plyn
24STN EN 12819(07 9525)01.04Prehliadky a skúšky nadzemných nádob na LPG s objemom nad 13 m3
25STN 13 001007.90Potrubia a armatúry. Menovité tlaky a pracovné pretlaky. Zmena: a 12/90, *2 1/00;
26STN 13 002008.71Potrubie. Technické predpisy
27STN 13 010801.76Potrubie. prevádzka a údržba potrubia. Technické predpisy
28STN EN 13480 – 1(13 3410)04.04Kovové priemyselné potrubia. Časť 1: Všeobecne
29Kovové priemyselné potrubia. Časť 2: Materiály
30STN EN 13480 – 4(13 3410)04.04Kovové priemyselné potrubia. Časť 4: Výroba a inštalácia
31STN EN 13480 – 5(13 3410)O4.04Kovové priemyselné potrubia. Časť 5: Kontrola a skúšanie
32STN 13 4309 – 104.93Priemyselné armatúry. Poistné ventily. Časť 1: Termíny a definície
33STN 13 4309 – 201.02Priemyselné armatúry. Poistné ventily. Časť 2: Technické požiadavky
34STN 13 4309 – 309.95Priemyselné armatúry. Poistné ventily. Časť 3: Výpočet výtokov
35STN 13 4309 – 409.95Priemyselné armatúry. Poistné ventily. Časť 4: Typové skúšky
36STN EN 12732(38 6412)11.02Systémy zásobovania plynom. Zváranie oceľových potrubí. Funkčné požiadavky
37STN EN 764 – 2(69 0004)08.03Tlakové zariadenia. Časť 2: Veličiny, značky a jednotky
38STN EN 764 – 3(69 0004)07.03Tlakové zariadenia. Časť 3: Definície zúčastnených strán
39STN EN 764 – 4(69 0004)11.03Tlakové zariadenia. Časť 4: Stanovenie technických dodacích podmienok pre kovové materiály
40STN EN 764 – 5(69 0004)10.03Tlakové zariadenia. Časť 5: Dokumentácia o zhode a kontrole materiálov
41STN EN 764 – 7(69 0004)04.04Tlakové zariadenia. Časť 7: Bezpečnostné systémy pre nevyhrievané tlakové zariadenia
42STN EN 13445 – 1(69 0010)07.03Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 1: Všeobecne
43STN EN 13445 – 2(69 0010)12.03Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 2: Materiály
44STN EN 13445 – 4(69 0010)12.03Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 4: Výroba
45STN EN 13445 – 5(69 0010)04.04Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 5: Kontrola a skúšanie
46STN 69 0010 – 2 – 105.93Tlakové nádoby stabilné. Technické pravidlá. Časť 2 – 1: Kategorizácia nádob
47STN 69 001201.86Tlakové nádoby stabilné. Prevádzkové požiadavky. Zmeny: *a 9/89, 2 6/92;
48STN EN 286 – 1 + A1 (69 5286)03.01Jednoduché nevyhrievané tlakové nádoby na vzduch alebo dusík. 1. časť: Tlakové nádoby na všeobecné použitie. Zmena: *1 2/02, *O1 11/02;
49STN EN 286 – 2 (69 5286) + AC09.97Jednoduché nevyhrievané tlakové nádoby na vzduch alebo dusík. 2. časť: Tlakové nádoby na vzduchovotlakové brzdy a pomocné zariadenia motorových vozidiel a ich prívesov. Zmena: *O1 11/02;


 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 1 (počet známek: 5) 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.