[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Technické normy z oblasti požární bezpečnosti staveb
Datum: 4.10.2006
Autor: Ronešová Jana
Zdroj: http://www.bozpinfo.cz
Vývoj v oblasti technických norem lze rozdělit na vývoj v oblasti evropských technických norem a vývoj v oblasti národních technických norem. Při tvorbě norem převládá mnohonásobně zavádění evropských technických norem nad tvorbou národních technických norem. V souvislosti se zaváděním evropských norem se však řada domácích norem ruší nebo se provádějí změny těchto norem, aby byly v souladu s příslušnými nově zavedenými evropskými normami.

Technické normy z oblasti požární bezpečnosti staveb

Výše uvedené platí obecně i o technických normách z oblasti požární bezpečnosti staveb, které lze členit na normy zkušební, klasifikační, hodnotové, předmětové neboli výrobkové a normy projektové. Z hlediska tohoto členění lze konstatovat, že nejvíce je přijímáno evropských technických norem zkušebních, klasifikačních a předmětových, což logicky vyplývá z úsilí o vytvořeni jednotného evropského trhu a odstranění překážek volného pohybu výrobku. V důsledku přijímání evropských technických zkušebních a klasifikačních norem jsou odpovídající národní zkušební normy rušeny. Poněkud jiná situace je u technických norem projektových, které zůstávají na úrovni národních technických norem, a to mimo jiné i z důvodu odlišných místních podmínek v jednotlivých zemích, jako např. klimatických. Přesto i u těchto norem dochází ke změnám, způsobeným nutností uvést tyto normy v soulad se zaváděnými evropskými technickými normami zkušebními, klasifikačními a předmětovými.

Stručný přehled zaváděných evropských norem oblasti požární bezpečnosti staveb

 1. Zkušební normy
  a. na reakci na oheň,
  b. na požární odolnost,
  c. pro střechy vystavené vnějšímu požáru.
 2. Klasifikační normy
  a. na reakci na oheň,
  b. na požární odolnost,
  c. pro střechy vystavené vnějšímu požáru.
 3. Předmětové/výrobkové normy
  a. požadavky na požárně bezpečnostní zařízení a z nich vyplývající zkušební postupy a klasifikace,
  b. požadavky na technická a technologická zařízení a z nich vyplývající zkušební postupy a klasifikace.
 4. Hodnotové a návrhové
  a. přílohy některých eurokódů či klasifikačních norem,
  b. eurokódy pro navrhování konstrukcí a účinky požáru.

ZKUŠEBNÍ A KLASIFIKAČNÍ NORMY

Zavedením evropských zkušebních norem na reakci na oheň a klasifikační normy ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobku a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledku zkoušek reakce na oheň byla zrušena ČSN 73 0862 Stanoveni stupně hořlavosti stavebních hmot. Zůstávají však nadále v platnosti ČSN 73 0863 Požárně technické vlastnosti hmot - Stanoveni šíření plamene po povrchu stavebních hmot a ČSN 73 0865 Požární bezpečnost staveb Hodnocení odkapávání hmot z podhledu stropu a střech.

Obdobně zavedením řady evropských zkušebních norem požární odolnosti a klasifikačních norem ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: klasifikace podle výsledku zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení a ČSN EN 13501-3 Požární klasifikace stavebních výrobku a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledku zkoušek požární odolnosti výrobku a prvku běžných provozních instalací - požárně odolná potrubí a požární klapky, byly zrušeny příslušné národní normy z oblasti zkoušení požární odolnosti.

Současně je nutné upozornit na dva možné způsoby stanovení požární odolnosti šachetních dveří. Požární odolnost šachetních dveří lze zkoušet a zároveň klasifikovat podle ČSN EN 8158 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahu - Část 58: Zkouška požární odolnosti šachetních dveří nebo se zkouší dle ČSN EN 1634-1 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 1: Požární dveře a uzávěry otvoru a klasifikuje dle již uváděné ČSN EN 13501-2. Případy, kdy lze postupovat dle ČSN EN 81-58, jsou stanoveny v čl. 6.1.6 ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení.

Pro zkoušení střech vystavených vnějšímu požáru, a to z hlediska šíření požáru, byla zavedena ČSN P ENV 1187 Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru. Klasifikace těchto střech vychází z ČSN EN 13501 - 5 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledku zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru.

Zkoušení a klasifikace komínu se provádí dle ČSN EN 13216-1 Metody zkoušení systémových komínu - Část 1 Všeobecné zkušební metody a ČSN EN 13501-2, které vyplývají z požadavku stanovených dle ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky.

PŘEDMĚTOVÉ / VÝROBKOVÉ NORMY

Jedná se především o evropské normy stanovující požadavky a v návaznosti na ně i zkušební metody pro požárně bezpečnostní zařízeni, zejména z hlediska zajištění jejich funkčnosti při požáru.

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla

Pro zařízení pro usměrňováni pohybu kouře a tepla byly již zavedeny normy část 1,2,3 a 6 z řady ČSN EN 12101. Jedná se především o stanovení technických podmínek pro jednotlivé komponenty systému zařízení pro odvod tepla a kouře (jako jsou kouřové zábrany, odtahová zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla a ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla) včetně zkušebních postupu a klasifikace dle výsledku zkoušek.

Stabilní hasicí zařízeni

Pro stabilní hasicí zařízení byly u nás zavedeny normy část 1 až 5 z řady ČSN 12259 pro komponenty a ČSN EN 12845 pro navrhováni, instalaci a údržbu sprinklerových a vodních sprejových zařízení, normy část 1 až 13 a 16 z řady ČSN 12094 pro komponenty plynových hasicích zařízení, normy část 1 a 2 z řady ČSN EN 12416 pro prášková zařízeni a norma ČSN EN 13565-1 pro komponenty pěnových hasicích zařízení.

Pro hadicové systémy vnitřních odběrných míst platí normy část 1 až 3 ČSN EN 671. Pokud se jedná o hydrantové systémy vnějších odběrných míst, platí pro nadzemní požární hydranty ČSN EN 14384 a pro podzemní požární hydranty ČSN EN 14339.

Elektrická požární signalizace

Pro elektrickou požární signalizaci jsou u nás zavedeny normy část 1 až 5, 7 a 10 až 13 z řady ČSN EN 54 pro jednotlivé komponenty a poslední část řeší posouzení kompatibility komponentu. Toto postupné zaváděni řady ČSN EN 54 Elektrická požární signalizace by mělo v budoucnu zcela nahradit stávající ČSN 34 2710 Předpisy pro elektrickou požární signalizaci.

Přenosné hasicí přístroje

Pro "přenosné hasicí přístroje platí normy část 3, 6 a 7 ~ řady CSN EN 3 Přenosné hasicí přístroje v návaznosti na CSN EN 2 Třídy požáru, která klasifikuje rozdílné druhy požáru do pěti kategorií dle druhu hořlavé látky. Tato klasifikace se užívá v údajích pro hašení požáru hasícími přístroji.

HODNOTOVÉ A NÁVRHOVÉ NORMY

Jako návrhové normy jsou u nás zavedeny Eurokódy, které představují soubor evropských norem, jež uvádějí obecná návrhová pravidla pro navrhování celých konstrukcí i jednotlivých prvku, a to i pro případy požáru.

Čistě hodnotové evropské normy s údaji na reakci na oheň nebo požární odolnost nebyly zpracovány. Avšak seznam materiálu zařazených bez zkoušení do třídy A1 resp. A1fl reakce na oheň je uveden v tabulce NA.2 národní přílohy ČSN EN 13501-1. Obdobně jsou v některých Eurokódech uvedeny tabulky s požární odolnosti daných konstrukcí, např. v ČSN EN 1996-1-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukci - Část 2-1: Obecná pravidla - Navrhování konstrukci na účinky požáru.

PROJEKTOVÉ NORMY

V důsledku zavedení klasifikačních norem řady ČSN EN 13501, především však části 1, se provedly změny některých národních projektových norem jako ČSN 73 08 35, ČSN 73 0842 a ČSN 65 0201. Jednalo se o zavedení nové klasifikace reakce na oheň stavebních výrobku a konstrukcí místo užívaného stupně hořlavosti stavebních hmot. Podstatná změna byla však provedena v ČSN 73 0810. Zatímco ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 1996 upřesňovala požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí z hlediska požární bezpečnosti staveb uvedené v ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804, jak již vyplývalo z jejího názvu, změněná ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 2005 stanovuje požadavky na požární klasifikaci stavebních výrobku a konstrukcí staveb v souladu s ČSN EN 13501-1, ČSN EN 13501-2 a v té době připravovanými normami ČSN EN 13501-3 až 5, jakož i požadavky vyplývající z dalších převzatých evropských norem souvisejících s navrhováním požární bezpečnosti staveb podle souboru norem řady ČSN 73 08.., ČSN 65 02.. a jiných technických norem. Současně zpřesňuje a doplňuje společná ustanovení požární bezpečnosti staveb, u nichž docházelo k rozdílným výkladům nebo která chyběla.

Přehled zavedených evropských norem z oblasti požární bezpečnosti staveb - zde.

ZDROJ: Ronešová, Jana. Vývoj v oblasti technických norem. 112, č. 8, 2006, s. 7 – 9.


 Související

Související témata
TNS - hasicí přístroje
Obsluha, topiči

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
Diskuze obsahuje 2 příspěvky
ODRosD12.06.2013 00:31
bezpečnost na stavběmagda26.02.2008 12:33
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.