Vytištěno z internetového portálu TLAKinfo (www.tlakinfo.cz), dne: 21.05.2019
zdroj: http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=818


Zkušební tlak láhví pro dýchací a přenosné hasící přístroje
Datum: 11.2.2005
Autor: Petr Matěják - tlakinfo
Výrobce tlakových nádob pro technické plyny, včetně ocelových lahví pro dýchací a přenosné hasící přístroje vznesl dotaz na UNMZ. UNMZ postoupil tuto problematiku Českému báňskému úřadu, který vydal k této problematice následující stanovisko.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Ing. Hana Florianová;

Gorazdova 24

128 01 Praha  2

 

Věc : Zkušební tlak lahvi pro dýchací a přenosné hasicí přístroje

 

Vážená paní inženýrko

obracíme se na Vás jakožto výrobce tlakových nádob pro technické plyny, včetně ocelových lahví pro dýchací a přenosné hasící přístroje. Tyto ocelové láhve se konstruují, vyrábějí a zkoušejí podle požadavků směrnic EU  TPED a PED. Při konstrukci (stanovení min. tloušťky stěny a dna) se vychází ze zkušebního tlaku pro danou láhev, pro který platí následující předpis.

 

Směrnice PED, příloha l, čl.7. 4 Hydraulický zkušební tlak stanoví :

U tlakových nádob musí hydrostatický zkušební tlak, uvedený v odstavci 3.2.2, odpovídat nejvyšší z následujících hodnot:

  • 1,25-násobku hodnoty maximálního zatížení, kterému může být tlakové zařízeni vystaveno pří provozu při zohledněni  maximálního   povoleného tlaku a maximální povolené teploty nebo

  • 1,43-násobku hodnoty maximálně povoleného tlaku.

V praxi se často setkáváme s nedodržením tohoto ustanovení. Např. u lahví pro dýchací přístroje je zkušební tlak stanovován stejně jako je tomu u přepravitelných lahví na plyny (dle směrnice 1999/36/EC), tzn. 1,5 násobek plnícího tlaku (např. lahve 200/300 bar). Plnící tlak se v souladu s ADR vztahuje k teplotě 150 C a nelze jej tedy považovat za nejvyšší pracovní přetlak (s teplotou tlak plynu roste).

Setkali jsme se také s lahvemi s plnicím tlakem při 150C 300 bar / zkušební tlak 450 bar u nichž byl uveden max. vyvinutý tlak 374 bar při 600C (vzduch). Dle našeho výkladu by zkušební tlak měl být 374 x 1 ,43 = 535 bar.

 

Rovněž některé lahve pro přenosné hasící přístroje s CO2 náplní jsou dle jejich ražení konstruovány na nejvyšší pracovní přetlak při 600C rovný 169,3 bar a zkušební přetlak 212 bar. Plnící koeficient je 0,667 kg CO2 (u 7,5 l lahve hmotnost náplně CO2 5 kg). Zkušební přetlak ve výši 212 bar odpovídá 1,25 násobku nejvyššího pracovního přetlaku. Podle směrnice EU 1997/23/EC, příloha č.I, bod 7.4 by však měl být zkušební přetlak minimálně roven 1,43 násobku nejvyššího pracovního přetlaku, tedy minimálně 243 bar.

 

S tímto problémem jsme se obrátili na zástupce některých Notified Bodies. V současné době jsme obdrželi odpovědi od RW TŮV Praha a TŮV Industry Services (TŰV SŰD Group), ve kterých bylo potvrzeno, že by se mělo při stanovováni zkušebního tlaku pro dýchací přístroje postupovat přesně dle požadavků Směrnice PED, příloha l, čl.7.4., avšak státe panují na tento problém nejednotné názory nejen mezi jednotlivými zeměmi EU, ale i mezi jednotlivými zákazníky. Zákazníci navíc preferuji ocelové láhve s nižší hmotnosti, která je dosažena právě konstrukcí láhve při stanoveni zkušebního tlaku = 1,5x plnicí tlak.

 

Žádáme Vás proto o předložení tohoto problému při nejbližším jednáni skupiny odborníků k problematice PED při EU, kde by se mohl řešit jakožto “PED -guideline", a to tak, aby došlo k sjednoceni výkladu a pravidel pro všechny výrobce a dodavatele těchto lahví v celé EU.

 

Předem děkujeme za vyřízení.

 

 

S pozdravem

Ing.Jiří PETRŽELA Ph.D.

Vedoucí Technického rozvoje

Vítkovice Lahvárna a.s.

Ruská 24/83

706 00 Ostrava - Vítkovice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD V PRAZE, KOZÍ 4, P.O. BOX 140, 110 01 PRAHA l - STARÉ MĚSTO

 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii

 a státní zkušebnictví

Ing. Hana Florianová;

Gorazdova 24

128 01 Praha  2

 

                 Váš dopis značky/ze dne   Naše značka 2883/04    Vyřizuje/linka                               V Praze

                                                                                                Ing. Páleník, Ph.D                    23.8.2004

 

Věc:

 

K zaslaným podkladům ze dne 4.8.04 ve věci  “Zkušební tlak láhví pro dýchací a přenosné hasící přístroje", Vám po jejich prostudování Český báňský úřad sděluje:

 

1)  K problematice tlakových lahví pro přenosné hasící přístroje s CO2 náplní.

Jedná se o tlakovou láhev, která může být vystavena maximální povolené provozní teplotě + 60° C. Teplotní rozsah použití hasicích přístrojů s CO2 náplní je od - 30° C do + 60° C. Hydrostatický zkušební přetlak musí tedy odpovídat hodnotě 1,25 maximální hodnoty zatížení podle směrnice EU 1997/23/EC příloha č.l, bod 7.4.

 

2)  Jestliže je láhev plněna při 15° C tlakem 300 bar a zkušební tlak je 450 bar, neznamená to, že maximální povolený přetlak je 374 bar při 60° C (vzduch), ale že se v láhvi při teplotě 60° C (vzduch) vyvine v láhvi maximální přetlak 374 barů (domníváme se, že se jedná o informaci výrobce pro uživatele). Je na výrobci, na jaký tlak je láhev konstrukčně provedena, máme za to, že láhev je konstruována na 300 bar, ale výrobce chce upozornit zákazníka, že při teplotě 60° C se v láhvi vyvine tlak 374 bar. V případě, že by byla povolena teplota 60° C a tlak v láhvi by byl 374 bar, pak by zkušební přetlak musel být 1,25 násobkem hodnoty maximálního zatížení, což činí 467,5 bar.

 

                   Na základě shora uvedeného zastává Český báňský úřad stanovisko, že je velmi podstatné, zda výrobce stanoví maximální hodnotu povoleného tlaku při maximální teplotě či nikoli, protože podle toho se mění hodnoty zkušebního tlaku.

 

                                                                                    Ing. Alexander Hykel

                                                                                    ředitel I. odboru

                                                                                    Hlubinné dobývání

 

Tel.: 221 775 311 Fax : 221 775 363 E-mail: sbs.cbu@tiscali.cz

 


© Copyright DEKRA Industrial s.r.o. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.