[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Přepravitelná tlaková zařízení v Rakousku
Datum: 1.7.2005
Autor: Petr Matěják - tlakinfo
E-mail: matejak@tlakinfo.cz
Organizace:
Zdroj:
ÚNMZ

Návrh

Nařízení spolkového ministra hospodářství a práce, kterým se mění nařízení o bezpečnostně-technických ustanoveních pro přepravní kontejnery – nařízení o přepravních kontejnerech 2002 (NPK 2002)

 

 

Na základě §§ 6 odst. 2 a 3, 10, odst. 1, 12, odst. 5, 19 a 24 zákona o nádržích, Spolková sbírka zákonů č. 211/1992, naposledy změněn spolkovým zákonem, Spolková sbírka zákonů. I č. 136/2001 a vyhláškou, Spolková sbírka zákonů. I č. 84/2003, se nařizuje:

Nařízení o bezpečnostně-technických ustanoveních pro přepravní kontejnery – nařízení o přepravních kontejnerech 2002 (NPK 2002), Spolková sbírka zákonů II č. 202/2002, se mění takto:

 

 

1. § 1 odst. 2 zní:

„(2) Přepravní kontejnery jsou

           1. nádoby a nádrže stanovené v evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných nákladů na silnici – ADR a v řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných nákladů (RID) a určené pro

                a) látky třídy 2,

               b) kyanovodík, stabilizovaný, č. UN 1051,

                c) fluorovodík, bezvodý, č. UN 1052,

               d) kyselinu fluorovodíkovou s více než 85 % fluorovodíku, č. UN 1790;

           2. přepravní kontejnery pro nízké plnicí tlaky;

           3. bomby ke zkušebním účelům;

           4. nádrže na pohonný plyn;

           5. zásobníkové přepravníky;

           6. kontejnery na hasicí prostředky pro přenosné hasicí přístroje (ruční hasicí přístroje) včetně bomb pro přenosné hasicí přístroje na CO2;

           7. malé zásobníky v přepravních kontejnerech na stlačené nebo zkapalněné plyny;

           8. přepravní kontejnery na nápoje obsahující kyselinu uhličitou;

           9. bomby pro přenosné potápěčské přístroje včetně bomb pro záchranné a tárovací vesty i bomby; které se používají v záchranných kyslíkových přístrojích;

         10. nádoby nebo nádrže na přepravu jiných nebezpečných nákladů než nákladů uvedených pod č. 1, které jsou vystaveny tlaku plynů jen za účelem naložení nebo vyložení, které však během přepravy nejsou v zásadě pod tlakem.“

 

2. § 2 odst. 3 zní:

„(3) Zásobníkové přepravníky jsou přepravní kontejnery pro kapalné, zrnité nebo práškovité látky nepatřící do oblasti působnosti ADR/RID, které se vstřikují stlačenými plyny jen za účelem naložení nebo vyložení.“

 

3. § 3 odst. 1 zní:

„(1) Přepravní kontejnery uvedené v § 1 odst. 2 č. 1 musí odpovídat ustanovením ADR/RID pro nádoby nebo nádrže třídy 2 s dodatky stanovenými v tomto nařízení a musí se kontrolovat a provozovat v souladu s těmito ustanoveními.“

 

4. Po § 3 odst. 5 se připojuje následující odst. 6:

„(6) Pro přepravní kontejnery uvedené v § 1 odst. 2 č. 10 platí příslušná ustanovení ADR/RID.“

 

5. § 12 odst. 2 č. 1 zní:

         „1. Pro nádrže na pohonný kapalný plyn ustanovení přílohy A.6, č. 1 a pro nádrže na pohonný stlačený zemní plyn ustanovení přílohy A.6, č. 2.“

 

6. § 13 odst. 2 č. 1 zní:

         „1. Nádrže na pohonný plyn v souladu s přílohou A.6.“

 

7. § 14 odst. 1 č. 1 zní:

         „1. Technické předpisy uvedené v § 13, kromě ustanovení ADR/RID a přílohy A.6.“

 

8. § 15 odst. 1 č. 1 písm. a a b, se ruší.

 

9. § 15 odst. 1 č. 1 písm. c zní:

              „c) Pro označení a uspořádání značení bomb určených pro opakované plnění platí příslušná ustanovení ADR/RID, přičemž se použijí ustanovení o pojmu dle ÖNORM EN 1089-1 a ÖNORM EN 1089-1/AC. Bomby pro přenosné hasicí přístroje a záchranné kyslíkové přístroje včetně přístrojů pro potápěčské účel, neplatí jako bomby ve smyslu ADR/RID a musí odpovídat nařízení o tlakových přístrojích – NOTP, Spolková sbírka zákonů II, č. 426/1999.“

 

10. § 15 odst. 1 č. 1 písm. d zní:

              „d) Pro výstražné nálepky na bombách s výjimkou bomb na kapalný plyn platí ustanovení dle

                 ÖNORM EN 1089-2.“

 

11. § 15 odst. 1 č. 1 písm. g se ruší.

 

12. § 15 odst. 1 č. 2 písm. b druhá věta zní:

„Pak je nutné použít značicí barvy v souladu s ÖNORM EN 1089-3.“

 

13. § 15, odst. 1, č. 2, písm. d, zní:

              „d) Sady bomb, které jsou v souladu s ÖNORM EN 1089-3 novou značicí barvou označené pruhem o šířce 5 cm, se musí v souladu s dodatkem C ÖNORM EN 1089-3 na barevném pruhu dodatečně označit na všech stranách písmenem „N“ o minimální výšce 10 cm.“

 

14. § 15 odst. 1 č. 2 písm. zní:

               „f) Bomby na kapalný plyn se s výjimkou ustanovení uvedených pod písm. e nemusí barevně označit.“

 

15. § 16 odst. 8 č. 3 zní:

         „3. Pro nádrže na pohonný plyn ustanovení přílohy A.6.“

 

16. V § 17 odst. 1 se ruší č. 3 a 4.

 

17. § 17 odst. 2 druhá věta a odst. 3 se ruší.

 

18. § 17 odst. 8 zní:

„(8) Pro přepravní kontejnery uvedené v přílohách A.4.5, A.4.7 a A.8 a v přílohách A.10 až A.14 je nutné deklarovat konformitu s danými ustanoveními tohoto nařízení ohledně uvedení do oběhu a uvedení do provozu výrobcem dle ustanovení uvedených příloh.“

 

19. § 18 odst. 1 druhá věta zní:

„Ustanovení ADR/RID týkající se pravidelných kontrol platí s opatřeními a dodatky uvedenými v odst. 2, odst. 3 č.1, 2 a 5, odst. 4 a 7 až 10 a v § 19.“

 

20. § 18 odst. 3 č. 3 zní:

         „3. Bomby pro potápěčské přístroje včetně bomb pro záchranné a tárovací vesty se každých deset let podrobí tlakové kontrole a každých 40 měsíců vnitřní a vnější prohlídce. Bomby, které se používají v záchranných kyslíkových přístrojích, se každých deset let podrobí vnitřní a vnější prohlídce spojené s tlakovou kontrolou.“

 

21. § 18 odst. 3 č.4 zní:

         „4. Bomby, které se používají v přenosných hasicích přístrojích na CO2, se každých deset let podrobí tlakové zkoušce a vnitřní prohlídce a každé dva roky pravidelným kontrolám (§ 20) v rámci tohoto desetiletého kontrolního intervalu.

 

22. V § 18 odst. 3 se dosavadní označení č. 4 mění na „5“.

 

23. § 18 odst. 5 zní:

„(5) Lhůta pro provedení pravidelných prohlídek nádrží na pohonný kapalný plyn činí deset let. Pravidelná prohlídka zahrnuje tlakovou kontrolu, zjištění vnějšího a vnitřního stavu i ověření vybavení a označení, provede se před uplynutím této lhůty.“

 

24. § 18 odst. 8 zní:

„(8) Lhůta pro provedení pravidelných prohlídek plynových bomb na kapalné plyny propan a butan a jejich směsi činí deset let. Tuto lhůtu lze prodloužit na 15 let, jestliže:

           1. byly plynové bomby zkonstruované, vyrobené a ověřené v souladu s ÖNORM EN 1442, s rovnocennou normou nebo v souladu s rovnocenným právním předpisem a jestliže

           2. jsou dodržené technické a organizační podmínky dle ÖNORMEN EN 1439 a EN 1440, přičemž se zřízené plnírny schvalují, provozují a kontrolují v souladu s NPK nebo s rovnocennými předpisy.“

 

25. Po § 18 odst. 8 se připojuje následující odst. 8a:

„(8a) Ohledně rovnocennosti starých plynových bomb platí pro postupy při aplikovatelnosti zjednodušení uvedená v odst. 8 pro prodloužení zkušebních lhůt pro plynové bomby, které byly v Rakousku zákonně uvedeny do oběhu, následující:

           1. Pro bomby do roku výroby 1948 není možné použít zjednodušení uvedené v odst. 8.

           2. Pro bomby od roku výroby 1949 do 26. září 1986 je nutné si před použitím zjednodušení uvedeným v odst. 8 vyžádat rozbor od příslušného akreditovaného úřadu. Tento rozbor musí na základě příslušného technického předpisu obsahovat posouzení plynových bomb nebo typů plynových bomb týkající se možného využití zjednodušení uvedeného v odst. 8. Přitom se stanoví dodatečné označení a případně dodatečné podmínky.

         3. Pro bomby, které byly v Rakousku zákonně uvedeny do oběhu po 26. září 1986, je možné zásadně použít zjednodušení uvedená v odst. 8.

           4. Zjednodušení uvedená pod č. 2 a 3 je nutné vázat na výsledky posledních pravidelných prohlídek.“

 

26. § 18 odst. 9 zní:

„(9) Pravidelné prohlídky se zpravidla provádějí před uplynutím příslušných lhůt. Přepravní kontejnery uvedené v § 1 odst. 2 č. 1 se smí přepravovat i po uplynutí lhůty stanovené pro pravidelné prohlídky, aby mohly být dopraveny k prohlídce. U sad bomb a bomb pro přenosné hasicí přístroje na CO2 je možné s pravidelnou prohlídkou vyčkat až do dalšího nového plnění.“

 

27. § 20 odst. 5 první věta zní:

„(5) Přenosné hasicí přístroje včetně přenosných hasicích přístrojů na CO2, které jsou připraveny v prostorech s nekorozivně působící atmosférou, musí být zpravidla každé dva roky podrobené pravidelné kontrole.“

 

28. Po § 20 odst. 5 se připojuje následující odst. 5a:

„(5a) Nádrže na pohonný stlačený zemní plyn musí provozovatel nechat alespoň každé tři roky prověřit odborníky v souladu s úpravou ECE č. 110.“

 

29. § 21 odst. 1 zní:

„(1) Orgány oprávněné úřadem uvedeným v ADR/RID k provedení kontrol, certifikací a dozorů týkajících se nádob a nádrží uvedených v § 1 odst. 2 č. 1 jsou, aniž by byla dotčena ustanovení § 22 a §§ 5 a 6 NOTP, prvními zkušebnami a zkušebnami pro nádrže vždy ve svém rozsahu působnosti.“

 

30. § 21 odst. 2 zní:

„(2) Technické služby uvedené v úpravách ECE č. 67 a č. 110 jsou, aniž by byla dotčená ustanovení § 22, prvními zkušebnami a zkušebnami pro nádrže vždy ve svém rozsahu působnosti.“

 

31. § 21 odst. 5 se ruší.

 

32. V § 23 se připojuje následující odst. 8:

„(8) Pro přepravní kontejnery, které odpovídají směrnici 1999/36/ES Rady z 29. dubna 1999 o přenosných tlakových přístrojích a které se plní v jiném členském státě Evropské unie nebo v jiném smluvním státě dohody o Evropském hospodářském prostoru, platí místo odst. 6 příslušné předpisy o plnění daného členského nebo smluvního státu.“

 

33. § 26 odst. 6 zní:

„(6) Pro přebudování systému barevného značení v souladu s § 15 odst. 1 č. 2 platí následující přechodná období:

           1. Značicí barvy uvedené v ÖNORM EN 1089-3 se smí použít paralelně se značicími barvami uvedenými v § 15 odst. 1 č. 2 písm. a.

           2. U kyslíku, kysličníku dusného a u oxidujících plynů dochází ke změně systému barevného značení v souladu s § 15 odst. 1 č. 2 písm. A pro použití v průmyslu od 1. ledna 2002 a pro lékařské účely od 1. ledna 2004.

           3. Přechod na nový systém barevného značení v souladu s ÖNORM EN 1089-3 se musí u acetylenu uskutečnit do 31. prosince 2001 a u všech ostatních plynů musí být ukončen do 30. června 2006. Od tohoto okamžiku je již možné naplněné bomby uvést znovu do oběhu, jestliže jsou opatřeny novým barevným značením.“

 

34. V § 27 odst. 1 se nahrazuje datum „1. července 2005“ datem „1. července 2007“.

 

35. Příloha A.1 č. 2.7 zní:

       „2.7 Ventily plynových bomb musí být na rozdíl od č. 2.1 do 2.6 provedeny, ověřeny a označeny v souladu s ÖNORMEN M 7390-1, 2 a 4, M 7390-2/AC1, EN 144-1/A1, EN 144-2, EN 144-3/AC, EN 629-1, EN 849, EN 849/A2, ÖNORM EN ISO 407 a ÖNORM EN ISO 11116-1.“

 

36. Příloha A.1 č. 6.2 zní:

       „6.2 Na ochranu uzavíracích zařízení musí být ochranné kryty ventilů a ochranná zařízení ventilů provedeny v souladu s ÖNORM EN 962, ÖNORM EN 962/A1 a ÖNORM EN 962/A2.“

 

37. Příloha A.1 č. 6.3 se ruší.

 

38. Příloha A.2 č. 3.2 zní:

       „3.2 Nádrže na pohonný stlačený zemní plyn (CNG).“

 

39. Příloha A.2 č. 3.2.1 zní:

    „3.2.1 Plnicí zařízení musí nádrž na pohonný plyn při plnění chránit pomocí bezpečnostních zařízení proti plnicím tlakům vyšším než 260 bar a pomocí kompenzace teploty zaručit, že nebudou překročeny maximální tlaky uvedené v úpravě ECE č. 110 pro nádrže na pohonný plyn, jejich vybavení a potrubí vedoucí plyn pod tlakem. Pro bezpečnostní zařízení platí ustanovení nařízení o tlakových přístrojích.“

 

40. V příloze A.2 se ruší č. 3.2.1.1 a 3.2.1.2.

 

41. Příloha A.2 č. 3.2.2 první věta zní:

    „3.2.2 Plnicí spojka, která se napojuje na přípojku nádrže vozidla, musí být uzpůsobena tak, že průtok plynu je umožněn teprve tehdy, jestliže se použije odpovídající těsné a tvarově správné připojení.“

 

42. K příloze A.2 se připojuje č. 4:

         „4. Plnění nádrží silničních vozidel zkapalněnými plyny klasifikačního kódu 2F v souladu s ADR/RID přímo z nádrží železničních cisternových vozů:

         4.1 Plnění musí probíhat v souladu s příslušnými ustanoveními č. 1 a dle níže uvedených č. 4.2 až 4.9, přičemž plnírnou je v souladu s č. 1.1 takový podnik, který je vůči osobě provádějící plnění oprávněn vydávat nařízení.

         4.2 Pro silniční vozidla s integrovaným, kalibrovaným vážicím zařízením odpadá dodatečné převážení uvedené v č. 1.7.

         4.3 K plnění může dojít pouze v prostoru určeném provozovatelem podniku železniční infrastruktury, na kterém lze uvnitř přesně stanovených hranic provést postupy pro přečerpání.

         4.4 Podnik železniční infrastruktury musí dbát o dodržení §§ 16, 82, 83 a 84 odst. 1 a 2 nařízení o tekutém plynu 2002 – NTP, Spolková sbírka zákonů II č. 446/2002.

         4.5 Provozovatel plnírny musí dbát o dodržení §§ 81 odst. 3 až 6, 84 odst. 3, 85 a 86 NTP.

         4.6 Osoby provádějící plnění musí mít předepsanou kvalifikaci (č. 1.2) a provozovateli podniku železniční infrastruktury je jako takové musí jmenovat provozovatel plnírny.

         4.7 Začátek a konec plnění musí osoba provádějící plnění vždy nahlásit na místě k tomu určeném provozovatelem podniku železniční infrastruktury.

      4.8 V případě netěsností a v jiných případech, které osoba provádějící plnění nemůže opravit nebo odstranit (např. únik plynu, požár), je nutné o těchto okolnostech neprodleně informovat zásahové jednotky. Dodatečně se telefonicky vyrozumí místo k tomu určené provozovatelem podniku železniční infrastruktury.

         4.9 Pro vady na armaturách nebo jiné technické poruchy musí provozovatel plnírny jmenovat pro provozovatele podniku železniční infrastruktury odborníky, kteří jsou kdykoliv k zastižení a schopni vady odstranit.“

 

43. V příloze A.3 strana 4 (příloha k popisu přepravního kontejneru) se výraz „azetylen“ nahradí novým spisovným výrazem „acetylen“.

 

44. Příloha A.4.1 č. 6.2 zní:

       „6.2 Bomby se musí opatřit označením vztahujícím se k plynům (např. údaj o plynu a o množství plynu omezené tlakem, hmotností nebo objemem, který se smí naplnit, hmotnost obalu, celková hmotnost a označení porézní hmoty i rozpouštědlo u acetylenových bomb nebo hmotnost obalu u zkapalněných plynů) podle ÖNORM EN 1089-1 a ÖNORM EN 1089-1/AC.“

 

45. Příloha A.4.8 č. 1 zní:

         „1. Bomby musí být vybaveny uzavíracími ventily v souladu s ÖNORMEN M 7390-1, 2 a 4, M 7390-2/AC1, EN 144-1/A1, EN 144-2, EN 144-3/AC, EN 629-1, EN 849, EN 849/A2, ÖNORM EN ISO 407 a ÖNORM EN ISO 11116-1.“

 

46. V příloze A.4.9 č. 2.4 písm. c se výraz „nasycený azetylen“ nahradí výrazem „nasycený acetylen“.

 

47. Příloha A.5 včetně nadpisu zní:

„Sada bomb

Dodatečně k ustanovením uvedených v ADR/RID o sadách bomb se použijí ÖNORM EN 12755 a ÖNORM EN 1089-1 a ÖNORM EN 1089-1/AC o provedení, úpravě, značení, kontrole a ÖNORM M 7396 pro provoz a pravidelné prohlídky sad bomb.“

 

48. Příloha A.6 včetně nadpisu zní:

„Nádrže na pohonný plyn

           1. Pro nádrže na pohonný plyn, jejich úpravu a potrubí vedoucí tlak v motorových vozidlech s pohonem na tekutý plyn (LPG) platí ustanovení úpravy ECE č. 67.

2. Pro nádrže na pohonný plyn, jejich úpravu a potrubí vedoucí tlak v motorových vozidlech

             s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) platí ustanovení úpravy ECE č. 110.“

 

 

49. Příloha A.7 část 2 včetně nadpisu zní:

„Zásobníkové přepravníky

           1. Obecná ustanovení:

         1.1 Tato příloha upravuje požadavky týkající se provozu a opakovaných prohlídek zásobníkových přepravníků pro tekuté, zrnité nebo práškovité látky, které nepatří do oblasti působnosti ADR/RID a vstřikují se do tlaku maximálně 3 bar jen za účelem naložení nebo vyložení stlačenými plyny s klasifikačním kódem 1A.

         1.2 Vstřikování plynu přepravovaného nákladu během přepravy se stlačenými plyny s klasifikačním kódem 1A je přípustné do tlaku maximálně 1 bar.

         1.3 Provozovatel přepravního kontejneru musí pravidelně ověřovat bezpečnou funkčnost vybavení, zejména bezpečnostní ventil a stav přepravního kontejneru.

         1.4 Přepravní kontejnery s poškozeními, která snižují bezpečnost, je nutné okamžitě vyřadit z provozu.

           2. Je-li tlak při naložení a vyložení větší než 1 bar a maximálně 3 bar, je nutné dodržet následující dodatečná ustanovení:

         2.1 Zásobníkové přepravníky a jejich součásti se musí nejpozději každých šest let podrobit kontrole vnitřního a vnějšího stavu a kontrole těsnosti.

         2.2 Dodatečně se nejpozději každé tři roky provede kontrola vnějšího stavu a kontrola těsnosti.

         2.3 Kontrola těsnosti se musí provést pro celou nádrž a pro každou část rozdělené nádrže s maximálním přípustným provozním tlakem a s plynem schváleným k plnění kontejneru.

         2.4 Opláštění z důvodu tepelné izolace nebo jiných izolací se musí odstranit do té míry, jak je to nutné pro bezpečné posouzení nádrže.

         2.5 Jestliže by mohla být bezpečnost nádrže nebo jejího vybavení ohrožená opravou, přestavbou nebo nehodou, je nutné provést mimořádnou kontrolu.

           3. Pro pravidelné prohlídky zásobníkových přepravníků na stavební materiály na rozdíl od ustanoveních č. 2.1 až 2.4 platí:

         3.1 Provozovatel musí každoročně provést vnější prohlídku a kontrolu částí vybavení relevantních pro bezpečnost, jako jsou například upevnění trubek, styčnice, bezpečnostní ventily, a pokud nemůže být zaručená bezpečná funkčnost těchto dílů, tyto vyměnit. Provozovatel musí tato bezpečnostně-technická opatření zdokumentovat.

         3.2 Zkušebna nádrží musí každé tři roky provést vnější prohlídku a přitom nahlédnout do zápisů provozovatele. Nejpozději po šesti letech po uvedení do provozu musí zkušebna nádrží provést i vnitřní prohlídku.

         3.3 Vnitřní prohlídku je možné také upřednostnit u kontejnerů, které zkušebna nádrží zařadila jako ohrožené erozí nebo korozí. O tom musí být provozovatel zkušebny nádrží informován alespoň šest měsíců předem. Za účelem provedení vnitřní prohlídky musí být zásobníkové přepravníky přistaveny v čistém stavu.

         3.4 Jestliže zkušebna nádrží zjistí, že nehrozí ani nebezpečí eroze vstřikujícím vedením, ani nebezpečí koroze, nejsou nutné žádné další vnitřní prohlídky. Toto se zaznamená do osvědčení přepravního kontejneru.

         3.5 U zásobníkových přepravníků, které se nacházejí v provozu, je příští vnitřní prohlídka vždy základem pro použití č. 3.4.“

 

50. Příloha A.12 č. 1 a 2 zní:

         „1. Tyto přepravní kontejnery je možné plnit pouze stlačenými nebo zkapalněnými plyny, které nejsou ani jedovaté, ani žíravé. Jejich objem nesmí překročit 120 ml.

           2. Zásobníky musí být vyrobeny z oceli a bezešvé. Průtlak musí při pokojové teplotě odpovídat alespoň 1,6 násobku zkušebního tlaku.“

 

51. Příloha A.12 č. 6, 7 a 8 zní:

         „6. Každý naplněný zásobník se po dosažení teploty 65 ± 5 °C alespoň na minutu uskladní. Provedení této zkoušky je nutné zdokumentovat.

           7. Zásobníky je nutné zřetelně označit podle jejich obsahu následujícími barvami:

                a) oxid uhličitý                                                    zelená nebo zlatá

               b) butan, propan a směsi                                   červená

                c) kysličník dusný                                               šedá nebo zlatá

               d) kyslík                                                                bílá

                e) všechny ostatní zápalné plyny                  červená s označením plynu jako nápisem

Zásobníky pro všechny ostatní nezápalné plyny nemusí být barevně označeny, ale musí být opa-třeny nápisem s označením daného plynu.

           8. Není-li beze všeho možné umístit na zásobník pro CO2 a N2O barevné označení, lze ho uvést do oběhu bez barevného označení v kartonech nebo podobných baleních, jestliže je na nich zřetelně umístěno čitelné označení obsahu. Příslušná ustanovení právní normy o potravinách a právní normy o chemikáliích zůstávají touto úpravou nedotčena.“

 

52. Příloha B  zní:

„Příloha B

Seznam technických předpisů

Níže uvedené technické předpisy se citují v nařízení. Technické předpisy uvedené výlučně v příloze A.7 část 1 se zde neuvádějí.

ÖNORM M 7377

Značení bezešvých plynových bomb – Doplňující ustanovení k ÖNORM EN 1089-1 až -3

Vydání listopad 2004

ÖNORM M 7390-1

Ventily plynových bomb – Údaje o plynech (obsahuje také opravu 1997)

Vydání leden 1997

ÖNORM M 7390-2

Ventily plynových bomb pro zkušební tlaky do maximálně 300 bar – Formy konstrukce, rozměry konstrukce, připojení, závity (obsahuje také opravu 1997)

Vydání leden1997

ÖNORM M 7390-2/AC1

Ventily plynových bomb pro zkušební tlaky do max. 300 bar – Formy konstrukce, rozměry konstrukce, připojení, závity (oprava)

Vydání květen 2000

ÖNORM M 7390-4

Ventily plynových bomb – Technické dodací podmínky (obsahuje také opravu 1997)

Vydání leden 1997

ÖNORM M 7395

Náhrada: ÖNORM EN 12755, ÖNORM EN 13365

ÖNORM M 7395/AC1

Zrušené

ÖNORM M 7396

Tlakové nádrže pro přepravní účely – Provoz sad bomb

Vydání listopad 2004

ÖNORM EN 3-3

Přenosné hasicí přístroje – Konstruktivní provedení, pevnost v tlaku, mechanická kontrola

Vydání prosinec 1995

ÖNORM EN 144‑1

Záchranné kyslíkové přístroje – Ventily plynových bomb – Část 1: Závitový spoj na šroubovacím hrdle

Vydání leden 2001

ÖNORM EN 144-1/A1

Záchranné kyslíkové přístroje – Ventily plynových bomb – Část 1: Závitový spoj na šroubovacím hrdle (změna)

Vydání květen 2004

ÖNORM EN 144‑2

Záchranné kyslíkové přístroje – Ventily plynových bomb – Část 2: Závitový spoj na výstupním hrdle

Vydání červenec 1999

ÖNORM EN 144‑3+AC

Záchranné kyslíkové přístroje – Ventily plynových bomb – Část 3: Závitové spoje na výstupním hrdle pro plyny pro potápěče nitrox a kyslík

Vydání červenec2003

ÖNORM EN 417

Kovové jednocestné patrony pro kapalný plyn s nebo bez odběrního ventilu k provozu přenosných přístrojů – Výroba, kontrola a značení

Vydání září 2003

ÖNORM EN 473

Nedestruktivní kontrola – Kvalifikace certifikace a personálu nedestruktivní kontroly – Obecné podklady

Vydání leden 2001

ÖNORM EN 629-1

Přenosné plynové bomby – 25E kónický závit k připojení ventilů na plynové bomby – Část 1: Specifikace

Vydání listopad 1996

ÖNORM EN 849

Přenosné plynové bomby – Ventily bomb – Specifikace a typová kontrola

Vydání leden 1997

ÖNORM EN 849/A2

Přenosné plynové bomby – Ventily plynových bomb – Specifikace a typová kontrola (změna)

Vydání leden 2002

ÖNORM EN 962

Přenosné plynové bomby – Ochranné kryty ventilů a ochranná zařízení ventilů pro plynové bomby v průmyslovém a lékařském použití – Formování, konstrukce a kontroly

Vydání listopad 1996

ÖNORM EN 962/A1

Přenosné plynové bomby – Ochranné kryty ventilů a ochranná zařízení ventilů pro plynové bomby v průmyslovém a lékařském použití – Formování, konstrukce a kontroly (změna)

Vydání únor 2000

ÖNORM EN 962/A2

Přenosné plynové bomby – Ochranné kryty ventilů a ochranná zařízení ventilů pro plynové bomby v průmyslovém a lékařském použití – Formování, konstrukce a kontroly (změna)

Vydání listopad 2000

ÖNORM EN 1089-1

Přenosné plynové bomby – Značení plynových bomb (s výjimkou LPG) – Část 1: Ražení značek

Vydání leden 1997

ÖNORM EN 1089-1/AC

Přenosné plynové bomby – Značení plynových bomb (s výjimkou LPG) – Část 1: Ražení značek (oprava)

Vydání srpen 1997

ÖNORM EN 1089-2

Přenosné plynové bomby – Značení plynových bomb (s výjimkou LPG) – Část 2: Výstražné etikety

Vydání únor 2003

ÖNORM EN 1089-3

Přenosné plynové bomby – Značení plynových bomb – Část 3: Barevné kódování

Vydání červenec 2004

ÖNORM EN 1089-3/A1

Zrušené

ÖNORM EN 1439

Přenosné bomby ze svařované oceli určené k opakovanému plnění kapalným plynem – Kontrolní postup před, během a po plnění

Vydání leden 1997

ÖNORM EN 1440

Přenosné bomby z oceli určené k opakovanému plnění kapalným plynem – Pravidelně se opakující kontrola

Vydání leden 1997

ÖNORM EN 1440/AC

Přenosné bomby z oceli určené k opakovanému plnění kapalným plynem – Pravidelně se opakující kontrola (oprava)

Vydání listopad 1999

ÖNORM EN 1442

Přenosné bomby z oceli určené k opakovanému plnění kapalným plynem (LPG) – Formování a konstrukce

Vydání říjen 1998

ÖNORM EN 10002-1

Kovové materiály – Zkouška v tahu – Část 1: Zkušební metoda při pokojové teplotě

Vydání leden 2002

ÖNORM EN 10002-3

Náhrada: ÖNORM EN ISO 376

ÖNORM EN 10002-4

Náhrada: ÖNORM EN ISO 9513

ÖNORM EN 10002-5

Kovové materiály – Zkouška v tahu – Zkušební metoda při zvýšené teplotě

Vydání květen 1992

ÖNORM EN 10045-1

Kovové materiály – Rázová vrubová zkouška podle Charpyho – zkušební metoda

Vydání květen 1991

ÖNORM EN 10204

Kovové výrobky – Druhy osvědčení

Vydání březen 1996

ÖNORM EN 12755

Přenosné plynové bomby – Podmínky plnění pro acetylen

Vydání září 2000

ÖNORM EN 13365

Přenosné plynové bomby – Sady bomb pro trvalé a zkapalněné plyny (s výjimkou acetylenu) – Zkouška v okamžiku plnění

Vydání srpen 2002

ÖNORM ISO 6718

Zrušené, viz ÖNORM EN ISO 4126-2 a -6

ÖNORM EN ISO 376

Kovové materiály – Kalibrace siloměrů pro kontrolu zkušebních strojů s jednoosým namáháním (ISO 376:1999)

Vydání leden 2003

ÖNORM EN ISO 407

Malé plynové bomby pro lékařské použití – Boční hrdlo ventilu se spojovacím upnutím podle systému Pin-Index

Vydání duben2005

ÖNORM EN ISO 4126-2

Bezpečnostní zařízení proti nepřípustnému přetlaku – Část 2: Zařízení na zapisování průtlaku (ISO 4126-2:2003)

Vydání květen 2003

ÖNORM EN ISO 4126-6

Bezpečnostní zařízení proti nepřípustnému přetlaku – Část 6: Zařízení na zapisování průtlaku; Použití, výběr a montáž (ISO 4126-6:2003)

Vydání duben2004

ÖNORM EN ISO 9513

Kovové materiály– Kalibrace měřicích zařízení na změnu délky pro kontrolu s jednoosým namáháním (ISO 9513:1999)

Vydání září 2003

ÖNORM EN ISO 11116-1

Přenosné plynové bomby – Plynové bomby – 17E kónický závit k připojení ventilů na plynové bomby (ISO 1116-1:1999)

Vydání květen2000

DIN 50125

Kontrola kovových materiálů – Zkoušky tahu

Vydání leden 2004

DIN 50125 oprava 1

Kontrola kovových materiálů – Zkoušky tahu

Vydání červenec 2004

Úprava ECE č. 67

Speciální vybavení pro vozidla (poháněná tekutým plynem)

 

Úprava ECE č. 110

Poháněcí systém se stlačeným zemním plynem

 

Normy uvedené v tomto seznamu jsou k dostání u Rakouského institutu pro vydávání norem (ON), A‑1020 Wien, Heinestraße 38, tel.: (01) 21300-805, telefax: (01) 213 00-818.

 

Úpravy ECE uvedené v tomto seznamu jsou k dostání v knihkupectví MANZschen Verlags- und Universitätsbuchahndlung GmbH, Kohlmarkt 16, 1010 Wien, tel.: (01) 53161, telefax: (01) 53161-181 nebo je možné do nich nahlédnout na internetové adrese http://www.bmvit.gv.at/Infrastruktur/Strasse/Bereich Fahrzeugtechnik/ECE-Regelungen. Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
Diskuze obsahuje 3 příspěvky
Re: DPoHcIVNjGZKiQxiRHHvWmwi17.08.2011 14:34
DPoHcIVNjGZKltyEgavgk21.05.2011 09:47
sdsssdssd01.07.2005 14:59
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.