[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Porovnání evidenčních čísel oprávnění a osvědčení vydávaných báňskými úřady s evidenčními čísly oprávnění a osvědčení vydávaných ITI Praha
Datum: 1.1.1999
Autor: ČÚBP - Ing. Turnovec

 

Porovnání evidenčních čísel oprávnění a osvědčení vydávaných obvodními báňskými úřady s evidenčními čísly oprávnění a osvědčení vydávaných pobočkami ITI Praha:

A. U vyhrazených tlakových a zdvihacích zařízení označení druhu a rozsahu oprávnění a osvědčení v evidenčních číslech těchto dokladů vydávaných obvodními báňskými úřady, koresponduje s označením druhu a rozsahu oprávnění a osvědčení vydávaných ITI Praha ( dříve IBP ).

B. U vyhrazených plynových zařízení má ČBÚ zaveden vlastní systám rozdělení plynových zařízení, který se od rozdělení stanoveného vyhl. č. 21/1979 Sb. ve znění vyhl. č. 554/1990 Sb odlišuje následujícím způsobem:

a) u právnění - oproti systému ĆÚBP má ČBÚ zaveden druh oprávnění pro těžbu a skladování plynů s provozním přetlakem nad 10 MPa, označený v evidenčním čísle PZ - TS

b) u osvědčení - rozsahy označené v systému ČÚBP písmeny B a C jsou v systému ČBÚ sloučeny do jedné skupiny označené písmenem B. V systému ČBÚ je vytvořena skupina označená písmenem G, ve které jsou zahrnuta plynová zařízení s přetlakem vyšším než 10 MPa ( i v tomto případě se prakticky jedná o zařízení pro těžbu a skladování plynů ).

Označení v systému ČBÚ Označení systému ČÚBP
PZ/A R-PZ/A
PZ/B R-PZ/B a C
PZ/C R-PZ/D
PZ/D R-PZ/E
PZ/E R-PZ/F
PZ/F R-PZ/G
PZ/G není ekvivalent

Poznámka: Písmeno R v evidenčním čísle osvědčení vydaného v systému ČÚBP značí oprávněnost vykonávat revize a zkoušky. V případě oprávnění vykonávat pouze zkoušky je na jeho místě písmeno Z.

 

C. U elektrických zařízení

a) oprávnění - k revizím, montáži, opravám a údržbě vyhrazených elektrických zařízenía k výrobě rozvaděčů nízkého napětí vydávaná v systému ČBÚ nemají v evidenčních číslech zakódován druh a rozsah oprávnění. Rozsah a druh oprávnění je uveden pouze slovně na formuláři oprávnění.

b) osvědčení - u osvědčení odborné způsobilosti k provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení a hromosvodů vydávaných v systému ČBÚ je označení shodné s označením ČÚBP. Nevyskytuje se zde však třída objetků A ani B, ale pouze třída C s číslem od 1 do 6. Význam jednotlivých čísel, vyjadřujích zařazení objektů a činností, podléhajících vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy je následující:

C1 Hlubinné doly plynující
C2 Hlubinné doly neplynující s výskytem uhelného prachu
C3 Hlubinné doly ostatní
C4 Uhelné lomy
C5 Činnosti, kde se provádějí vrtné a geofyzikální práce s nebezpečím požáru nebo výbuchu plynu, těžba ropy a hořlavého zemního plynu, popř. uskladňování plynů nebo kapalin v přírodních horninových strukturách a v podzemních prostorech
C6 Ostatní hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

 

Označení druhů a rozsahů osvědčení a oprávnění vydávaných ČBÚ:

I. Oprávnění a osvědčení pro tlakové, zdvihací a plynové zařízení:

1. OBÚ označí oprávnění evidenčním číslem. Z důvodu jednotného postupu SBS budou mít evidenční čísla skladbu uvedenou v přípise ČBÚ č.j. 6428/79 ze dne 10.11.1979, tj.:

č.j. OBÚ poř. číslo oprávnění zkratka úřadu označení druhu s rozsahem

Označení druhu a rozsahu oprávnění je následující:

a) u tlakových zařízení

TZ - N, A, B Tlakové nádoby stabilní / A, B skupiny /

TZ - N, P Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů

OBÚ vydává na žádost organizace oprávnění pro:

- tlakové nádoby stabilní do největšího pracovního přetlaku 2,5 MPa

- výrobu a rekonstrukci kovových tlakových nádob k dopravě plynů do největšího zkušebního přetlaku 3,3 MPa

b) u zdvihacích zařízení:

ZZ - I - Zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5.000 kg

ZZ - II - Jeřáby o nosnosti nad 5.000 kg

ZZ - III - Pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m

ZZ - IV - Stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby

ZZ - V - Výtahy, které jsou trvalou součástí staveb o nosnosti nad 100 kg a výškou zdvihu nad 2 m

ZZ - VI - Regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy

Rozsah oprávnění v případě potřeby OBÚ omezí uvedením nejvyšší nosnosti, popř. nejvyšší výškou zdvihu.

c) u plynových zařízení

PZ - I - Výroba a úprava plynů

PZ - II - Skladování a přeprava plynů

PZ - III - Plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic

PZ - IV - Zkapalňování a odpařování plynů

PZ - V - Zvyšování a snižování tlaku plynů

PZ - VI - Rozvod plynů

PZ - VII - Spotřeby plynu spalováním

PZ - P - U oprávnění k plnění tlakových nádob k dopravě plynů

PZ - TS - Plynová zařízení pro těžbu a skladování plynů s pracovním přetlakem nad 10 MPa.

Rozsah oprávnění v případě potřeby OBÚ omezí uvedením nejvyššího výkonu, popř. nejvyššího přetlaku, druhem média / včetně i uvedení příslušné ČSN /.

2. Z důvodu důsledně jednotného postupu pro vyplňování předepsaných osvědčení , dodržujte skladbu jednacího čísla osvědčení dle příkladu:

č.j. 3751/79 1 Br
běžné č.j. tamního úřadu / pro každou odbornost samostatné / pořadové číslo osvědčení v předmětné odbornosti zkratka vydávajícího úřadu

Zkratky OBÚ pro uvedený účel používejte takto:

Br - Brno Pl - Plzeň
Kl - Kladno Př - Příbram
Mo - Most So - Sokolov
Os - Ostrava Tu - Trutnov

Osvědčení opatřené kolkovou známkou předejte příslušnému pracovníkovi. Jednu kopii na témže tiskopisu si ponechte pro vlastní evidenci a jednu kopii rovněž na témže tiskopisu zašlete IV. odboru ČBÚ k ústřední evidenci.

U tlakových nádob a zdvihacích zařízení uvedených ve vyhlášce ČÚBP a ČBÚ č. 18. 19/1979 Sb.

U plynových zařízení platí osvědčení pro jednotlivá zařízení takto:

PZ/A - zařízení pro výrobu a úpravu plynů

PZ/B - zařízení pro skladování a přepravu plynů

- zařízení pro plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic

PZ/C - zařízení pro zkapalňování a odpařování plynů

PZ/D - zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů

PZ/E - zařízení pro rozvod plynů

PZ/F - zařízení pro spotřebu plynů spalováním

PZ/G - zařízení pro plynová zařízení s přetlakem vyšším než 10 MPa.

Uvedené symboly rozsahu platnosti musí být zapsány v čísle jednacím za zkratkou vydávajícího úřadu - vzor:

č.j.: 3751/79 - 1 - Br - PZ/A

Pro elektrická zařízení platí vyhláška ČBÚ č. 60/89 Sb. ze dne 30.3.1989 o revizních lhůtách el. zařízení a o zkouškách a přezkušování revizních techniků těchto zařízení v organizacích podléhajících vrchnímu dozoru státní báňské správy.

Z této vyhlášky vyplývá i číslo osvědčení revizních techniků a příslušná identifikace / např. /:

č.j. 25/ 90 / B - E1 - C1 / 0001
1 2 3 - 4 - 5 6

1 - číslo jednací

2 - rok vydání

3 - státní báňská správa

4 - stupeň el. zařízení: stupeň 1. - bez omezení napětí, vč. hromosvodů; stupeň 2. - do napětí 1000 V, vč. hromosvodů; stupeň 3. - zařízení strojů, přístrojů a rozvaděčů; stupeň 4. - hromosvody

5 - rozdělení objektů a činností / 6 skupin ve smyslu § 3 odst. 2 písm. a) vyhl. č. 60/89 Sb./

6 - orientační číslo / čtyřmístné (

První místo zleva rozlišuje, který obvodní báňský úřad, příp. Český báňský úřad, osvědčení vydal takto:

ČBÚ - 0

OBÚ Kladno - 1

OBÚ Plzeň - 2

OBÚ Sokolov - 3

OBÚ Trutnov - 4

OBÚ Brno - 5

OBÚ Most - 6

OBÚ Ostrava - 7

OBÚ Příbram - 8

OBÚ Liberec - 9 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.