[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Většina nových tlakových zařízení neodpovídá zákonu při uvedení do provozu .
Datum: 16.5.2006
Autor: Petr Matěják - Tlakinfo
Nově instalované tlakové zařízení musí odpovídat NV 26/2003. Přesto, že toto Nařízení vlády platí druhý rok, většina zařízení tomuto Nařízení vlády neodpovídá. Výrobci na základě ES Certifikátu od Autorizované osoby vydávají ES Prohlášení o shodě. Nikdo se však nezabývá tím , že se do provozu neuvádí svařenec, kterého se Prohlášení o shodě týká , ale sestava tlakového zařízení. Nejhůře je na tom provozovatel, který provozuje v dobré víře zařízení, ke kterému má Certifikáty a Prohlášení , a přesto je výsledný produkt – sestava tlakového zařízení provozován v rozporu se zákonem. Uděláme-li tlustou čáru za výrobou tak první z povinností provozovatele je nepřipustit zařízení bez řádné dokumentace a provedených revizí do provozu .
Bohužel se tato problematika netýká pouze vzdušníku, ale i velkých technologických celků v chemickém průmyslu, vysokotlaké nádoby v energetice.

Pokud mám nastínit pro nezasvěcené, ale i zasvěcené tuto problematiku použiji pro přirovnání počítačovou sestavu. Výrobce vyrobí monitor. K monitoru zhotoví dokumentaci a pošle jej dál výrobci počítače, který jej zabuduje do sestavy počítače. Výrobce počítače však PC dál neschvaluje a bezpečnost deklaruje prohlášením výrobce monitoru. Co víc PC neschválí nezávislá státem určená organizace , ale montážní pracovník. Kupující má PC, které má dokumentaci (který je však pouze dokumentací k monitoru) a prohlášení od montážníka, že je PC bezpečné.

A nyní rozklíčování k přirovnání.

Výrobce předloží návrh tlakového zařízení a nechá jej schválit Autorizované osobě. Vyrobí za účasti AO tlakovou nádobu – svařenec. Svařenec montážní firma u provozovatele, instaluje, vystrojí a zapojí čidla, dálkové měření, blokády. Nikdo však již neřeší že se nejedná o svařenec, ale již o sestavu tlakového zařízení, kdy chybně zvolený pojistný ventil, nastavená blokáda, nebo dálkové měření má vliv na vznik možné poruchy. Co víc provozovatel přizve revizního technika, aby vystavil Výchozí revizi. Ten vystaví zprávu, kde konstatuje , že jsou splněny požadavky pro instalaci dle ČSN 690012. Revizní technik supluje činnosti, které má ze zákona pouze Autorizovaná osoba .

Provozovatel má v tento moment v ruce Prohlášení o shodě od výrobce, Certifikát od Autorizované osoby a revizní zprávu od revizního technika a přesto, je ten kdo provozuje zařízení bez příslušné dokumentace a jako první nese odpovědnost za případnou havárii, tohoto zařízení.

Uplatňuje se stejný příměr jako u sebedokonalejšího vozidla, které je bez řádného technického průkazu a platné STK považováno za nebezpečné

KDE JE PROBLÉM ?

Než vyjmenuji jednotlivé části řetězu je nutno konstatovat, že hlavní příčinou je legislativa, kdy požadavky starých předpisů pro provoz kolidují s předpisy na výrobu a uvádění do provozu. Členské státy EU mají v tomto rozdílnou legislativu. Např. na Slovensku je vyžadována před uvedením každého tlakového zařízení do provozu kontrola od TI Bratislava (obdoba ITI Praha). V Německu u zařízení s největší mírou nebezpečí provádí Autorizovaná osoba posouzení návrhu, schválení sestavy i periodické kontroly při provozu.

Výrobce:
  1. Pokud vyrábí pouze svařenec a poskytuje jej dál na trh nic nezanedbává
  2. Pokud vyrábí vystrojenou tlakovou nádobu, nebo instaluje a zapojí nádobu přímo u provozovatele, musí požádat Autorizovanou osobu o posouzení sestavy tlakového zařízení.

Autorizované osoby.

Autorizované osoby (bývalé státní zkušebny) i nadále provádí činnosti, které byly zvyklé provádět před platností zákona 22/1997 Sb. Stejně jako předtím posuzují návrh a konstrukci, svařovací postupy. Tomuto odpovídá modul G posouzení shody a proto velká většina Prohlášení o shodě je dle tohoto modulu. Modul G je však i posouzení a funkční vyzkoušení výstroje , a proto v jejich ES Certifikátech, naleznete větu, že výstroj není předmětem posouzení. Potom však postupují chybně a mají buď provést posouzení shody jiným modulem, a nebo do ES certifikátu uvést , že před uvedením do provozu je nutno provést posouzení výstroje a sestavy Autorizovanou osobou. Nutno uvést, že autorizované osoby provádí pouze činnosti, které u nich výrobce objedná. Přesto si myslím, že mají AO lépe informovat , že výše popsaný Certifikát nemůže sloužit k uvedení zařízení do provozu. Autorizované osoby jsou známe svou silnou lobby, aby mohly provádět své činnosti nejen při výrobě, ale i provozu tlakových zařízení. Úplně však opomíjejí jim zákonem určenou činnost při posuzování zařízení před uvedením do provozu (posouzení sestavy). Pokud od AO požadujeme posouzení sestavy po instalaci svařence, setkáváme se s nepochopením. Jsou vydávány protokoly s hlavičkou AO formou dopisu, kde je napsáno, že jsou instalované pojistné ventily, nebo je provedena obdoba výchozí revize. AO má však vydat ES Certifikát na sestavu tlakového zařízení a tyto činnosti si nechat zaplatit od montážní firmy.

Montážní firmy

Vůbec netuší , že by měli stejně jako při instalaci a vystrojení tlakového zařízení z jednotlivých komponentů sestavit za účasti Autorizované osoby z jednotlivých dokumentů Prohlášení o shodě k sestavě tlakového zařízení. Jedním z dokumentů je i Prohlášení o shodě od výrobce svařence, dále se má posoudit z hlediska bezpečnosti navržený způsob zajištění bezpečnosti (mimo jiné i signalizace, blokády, ochrany, pojistné zařízení). Nařízení vlády 26/2003 neznají, a odvolávají se na to že mají oprávnění od ITI Praha na opravy.

Revizní technici

I když je revizní technik technicky zdatný a v minulosti tuto činnost prováděl při výchozí revizi, nepřísluší mu suplovat činnost Autorizované osoby. Je-li mu předložena dokumentace, kde je posouzen pouze návrh, nemůže vystavit kladnou revizní zprávu. Uvádí v omyl provozovatele kladnou Výchozí revizí a sám revizní technik se tím vystavuje riziku postihu. Jeho jediným možným výstupem by měla být revizní zpráva ve smyslu : Autorizovanou osobou bylo provedeno posouzení dle NV č.26/2003 Sb. modulem "G" při výrobě na "svařenec". Nutno posoudit autorizovanou osobou ne "svařenec", ale sestavu, která se uvádí do provozu po instalaci, montáži a vystrojení. Montážní firma má doložit ES Certifikát od Autorizované osoby na sestavu tlakového zařízení, a následně vyhotovit ES Prohlášení o shodě .

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 2,52 (počet známek: 21) 


Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.