[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Tepelné soustavy - provoz, obsluha, údržba
Datum: 18.9.2006
Autor: Zpracoval Vladimír Valenta, Říčany
Zdroj: přednáška TLAK 2006
V tomto příspěvku se seznámíme se dvěma důležitými topenářskými normami. První z nich je ČSN EN 12170 „Tepelné soustavy v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání soustav vyžadujících kvalifikovanou obsluhu“. Druhou je ČSN EN 12828 „Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav“. Dále byla vydána norma ČSN EN 12171 (06 0811) „Tepelné soustavy v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání soustav nevyžadujících kvalifikovanou obsluhu“. Protože je tato norma podobná normě ČSN EN 12170, seznámíme se pouze s touto normou která je rozsáhlejší.

Informace o ČSN EN 12170 (06 0810, září 2003)

„Tepelné soustavy v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání soustav vyžadujících kvalifikovanou obsluhu“

VZOROVÝ MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS PRO PLYNOVÉ KOTELNY A VÝMĚNÍKOVÉ STANICE

Úvodem

Norma je českou verzí evropské normy EN 12170:2002, která byla vypracována technickou komisí CEN/TC 228 „Tepelné soustavy v budovách“. Do normy byly k některým článkům doplněny informativní národní poznámky. Na zpracovatele obou norem se musíte dívat spíše jako na topenářské překladatele, kteří se od anglického originálu evropské normy nesměli odchýlit. Zkratka OM&U pro provozní dokumentaci je povinně převzata z angličtiny. I když je pro naše prostředí tato zkratka absolutně nevhodná, ČNI od ní neustoupil. My však budeme pro provozní dokumentaci používat zkratku PD.

Norma obsahuje předmluvu, úvod, oblast použití, termíny, definice a zkratky, všeobecné požadavky na podklady k provozní dokumentaci a vlastní obsah. Norma dále obsahuje informativní přílohu A, která je příkladem příručky PD, a informativní přílohu B, která je příkladem seznamu adres.

Norma je určena k použití při zpracování návodů pro provoz, údržbu, obsluhu a užívání nových nebo modernizovaných zařízení nebo pro aktualizaci stávajících návodů. Následně jsou návody uváděny jako PD. Účelem této normy je zajistit, aby PD obsahovala alespoň stanovený minimální rozsah podstatných informací. PD má zajistit, aby pro tepelnou soustavu byl k dispozici její trvalý popis a soubor návodů a požadavků pro provoz, údržbu, obsluhu a užívání. PD je nutná, aby byla zajištěna bezpečnost zařízení, hospodárná spotřeba energie a řízení kvality prostředí. Norma je určena především osobám, které zpracovávají PD, projektantům zařízení, výrobcům, pracovníkům montáže a přejímacím technikům a vlastníkům.

Poznámka autora informace

V normě ČSN EN 12170 je uvedeno, že platí pro tepelné soustavy vyžadující kvalifikovaný obslužný personál, které jsou provedeny tak, že mohou být obsluhovány pouze osobami, které mají speciální technické školení, vědomosti nebo zkušenosti. Naopak v normě ČSN EN 12171 je uvedeno, že platí pro tepelné soustavy nevyžadující kvalifikovaný obslužný personál, které jsou provedeny tak, že mohou být obsluhovány osobami, které nemají speciální technické školení, znalosti nebo schopnosti.

Z uvedeného pochopitelně nevyplývá a ani nemůže vyplývat přesná hranice mezi oběma normami. Domnívám se, že zařazení tepelných soustav do jedné z uvedených norem, musí určit projektant s ohledem na jednotlivá navržená zařízení soustav. Pokud v návodech na obsluhu jednotlivých zařízení nebude od výrobců zdůrazněna potřeba vyžadující kvalifikovanou obsluhu, nebo pokud nebude technickými předpisy pro zařízení nebo soubory zařízení požadována odborná obsluha, lze nahlížet na tepelnou soustavu pohledem pouze jednodušší normy ČSN EN 12171, která nevyžaduje kvalifikovanou obsluhu.

Předmět normy

Norma určuje požadavky na PD tepelných soustav v budovách vyžadujících kvalifikovanou obsluhu. V rámci této normy k tepelným soustavám patří zejména zařízení pro výrobu tepla včetně jejich řízení, zabezpečovací zařízení, zařízení pro přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin, včetně manipulace s kondenzátem, výměníky tepla, měřiče tepla, zařízení pro ohřev vody i vzduchu, zásobování palivem, rozvody tepla, otopné plochy včetně příslušenství, řídící a monitorovací systémy, úpravny vody a postupy úpravy vody.

Termíny, definice a zkratky

Mezi nejdůležitější pojmy patří:

 • provoz - souhrn fyzikálních a lidských činností nezbytný k dosažení a využití projektovaných parametrů tepelné soustavy,
 • údržba - kombinace všech technických a administrativních činností a prohlídek, které jsou určeny pro udržení zařízení v takovém stavu, který umožní požadovanou funkci,
 • užívání - proces, při němž jsou dosaženy projektované parametry a výkon, na který je soustava navržena,
 • preventivní údržba - údržba, která je prováděna v předem stanovených lhůtách nebo podle pevně stanovených kritérií, aby byla snížena pravděpodobnost výpadku nebo omezení funkce některého zařízení,
 • PD - soubor návodů na provoz, údržbu, obsluhu a užívání.

Požadavky na podklady PD

Musí být zajištěno sestavení souborů pokynů PD, které jsou částí PD. Pokyny PD musí být napsány v úředním jazyce té země, ve které bude tepelná soustava zřízena. PD musí obsahovat projektové požadavky na provoz a na údržbu tepelné soustavy. PD musí zahrnovat návody pro užívání od výrobců jednotlivých zařízení.

Obsah PD

PD musí obsahovat úplné informace o tepelné soustavě podle návrhu projektanta. Jedná se o všeobecný popis soustavy. Popis musí obsahovat údaje o účelu a využití zařízení, pro které bylo navrženo a předpokládáno. Popis má být zakončen výrokem „Tento PD byl sestaven podle EN 12170“. Dále musí PD obsahovat výkresy uspořádání budov, přístrojů a zařízení na pomoc osobám pověřeným provozem, údržbou, obsluhou a opravou soustavy a také výkresy schémat pro zařízení a soustavu. V PD nesmí chybět stav, typ, účel a data přístrojů a zařízení soustav, údaje a data pro uvedení do provozu, zpráva o uvedení do provozu a o hydraulickém seřízení. Součástí PD je i časový plán provozu, služeb uživatelům, údržby a oprav soustav i systémů, seznam adres, odkazy na příslušné zdravotní a bezpečnostní předpisy včetně odhadu rizika, dokumenty výrobců přístrojů a funkčních dílů tepelných soustav, jméno zpracovatelů PD, datum zhotovení a data všech aktualizací. Další částí mají být všechny záruční podmínky, všechny podklady pro přístroje a funkční díly tepelné soustavy na něž je v dokumentech PD odkazováno, změny zachycující nejnovější stav s udáním místa, kde bude PD k dispozici nebo archivována.

Provozní pokyny

Sestávají z provozního programu, průběhů provozu každodenního nebo pravidelného uvádění tepelné soustavy do provozu nebo přerušení jejího provozu. Návody musí obsahovat doporučení projektanta tepelné soustavy, které informují o tom, jak se dosáhne pohoda prostředí ekologickým, ekonomickým a energeticky vědomým provozem soustavy.

Dále se připojí doporučené způsoby pro provozní odstavení zařízení, pokyny pro provoz řídících a bezpečnostních systémů tepelných soustav. Ve zprávě o provozu mají být zásady pro zápisy o provozních událostech, o dodávkách a o spotřebě paliv, energií a provozních hmot.

PD musí obsahovat všechny požadavky nebo pokyny pro pravidelné prohlídky a činnosti, jak byly určeny projektantem nebo výrobci zařízení soustavy. Dále pokyny, které budou učiněny v případě poruchy provozu tepelné soustavy nebo zařízení, bezpečnostní postupy týkající se paliva, odvodu spalin, úpravy vody a isolace elektrických rozvodů a zařízení. V PD musí být zahrnuty postupy pro havarijní a poruchové odstavení zařízení.

Pokyny pro údržbu

Pokyny pro údržbu musí obsahovat plán údržby podle údajů uvedených projektantem. Zvláštní zřetel se věnuje pravidelnému přezkušování bezpečnostních zařízení, provádění a plnění zákonem nařízených požadavků. Musí být zahrnuty metody odstavení a připojení soustav a při údržbě a opravě.

Pokyny pro inspekci a údržbu přístrojů a zařízení tepelných soustav musí odpovídat požadavkům výrobců a údajům projektanta soustavy. Pokyny musí obsahovat formuláře a protokoly pro plán kontrol a prohlídek a záznamy podle požadavků projektanta a dodavatelů, pro preventivní údržbu podle požadavků projektanta a dodavatelů a pro údržby odstraňující závadu.

Pokyny pro užití

PD musí obsahovat pokyny k užívání tepelné soustavy. Musí zahrnovat samostatné provozní popisy pro užití tepelné soustavy v samostatně řízených zónách a pro zachování energie při dodržení stanovených vnitřních provozních podmínek. Uživatelské pokyny od dodavatele zařízení musí být zahrnuty v pokynech pro uživatele/provozovatele. V PD musí být popsáno riziko nevhodného užití/obsluhy tepelné soustavy v jednotlivých zónách. Dále musí být popsány činnosti uživatele/provozovatele při jednání v nouzových situacích.

Příloha A (informativní) - příklad příručky PD

Příloha má sloužit autorům PD jako pokyn pro jejich provedení. Příručka má sloužit provozovatelům a osobám odpovědným za údržbu, aby se seznámili s instalovaným technickým zařízením a s jeho soustavami a také systémy. Příručka PD je rozdělena do 10 svazků, přičemž každý svazek má vlastní číslování kapitol. Každý z 10 svazků může být rozdělen do dvou hlavních oddílů; mechanická zařízení a elektrická zařízení. Každý hlavní oddíl je rozčleněn do 13 částí.

Příloha má sloužit autorům PD jako pokyn pro jejich provedení. Příručka má sloužit provozovatelům a osobám odpovědným za údržbu, aby se seznámili s instalovaným technickým zařízením a s jeho soustavami a také systémy. Příručka PD je rozdělena do 10 svazků, přičemž každý svazek má vlastní číslování kapitol. Každý z 10 svazků může být rozdělen do dvou hlavních oddílů; mechanická zařízení a elektrická zařízení. Každý hlavní oddíl je rozčleněn do 13 částí.

Příručka má obsahovat následující části:

 • všeobecný popis budovy a jejího využití, návrhové údaje a užitné vlastnosti, všeobecné zkratky, zkratky týkající se zařízení, seznam archivovaných výkresů, seznam všech zařízení soustavy včetně seznamu dodavatelských firem a hlavní přehledný plán a hlavní schéma tepelné soustavy,
 • obecný popis zařízení,
 • popis provozních postupů nejdůležitějších zařízení soustavy včetně předběžných kontrol a prohlídek, uvádění do provozu, denně se opakujících kontrol, postupů při odstavení a v nouzových případech,
 • technická data všech zařízení včetně výrobního dokladu, typového označení a funkce,
 • postupy údržby a schémata soustavy a zařízení,
 • krátký popis s odkazem na zvláštní příručky pro zařízení řídícího systému,
 • všeobecné údaje k bezpečnosti a k ochraně zdraví po dobu provozu, obecné bezpečnostní postupy, podrobné zjišťování závad,
 • doporučení pro minimální skladování náhradních dílů,
 • záruční listy a prohlášení o shodě od dodavatele,
 • zprávy o uvádění do provozu a o testech zařízení a soustav,
 • abecedně seřazenou dokumentaci příslušných výrobců oddělenou štítky,
 • způsob archivování výkresů,
 • sestavení seznamů pro záznam dat pro provoz a údržbu.

Příloha B (informativní) - příklad seznamu adres

Tato příloha má poskytnout autorům PD návod na sestavení seznamu adres zainteresovaných institucí. V seznamu má být jméno instituce, ulice, PSČ, místo, telefon, fax a e-mail. Mezi zainteresované instituce patří projektant zařízení, montážní firma, provozní, údržbové a pohotovostní služby, úřady, hasiči, policie, dodavatelé paliv a energií, kominické služby, výrobci nebo dodavatelé dílů soustav a systémů, (např. oběhových čerpadel, zabezpečovacího zařízení, otopných ploch). Dále dodavatelé chemických přísad pro úpravu vody a proti korozi.

Informace o ČSN EN 12828 (06 0205, březen 2005) „Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav“

Norma stanoví návrhová kritéria pro teplovodní tepelné sítě s maximální provozní teplotou do 105 oC. Nezahrnuje dodatečné bezpečnostní požadavky, které mohou být užity pro tepelné soustavy o návrhovém tepelném výkonu vyšším než 1 MW.

Norma zahrnuje navrhování zařízení pro výrobu tepla, rozvodů tepla, otopných ploch a regulačních systémů. Dále zahrnuje požadavky na dodávku tepla pro připojené soustavy a zařízení (např. pro ohřev vody, technologické teplo, klimatizaci, větrání) při návrhu tepelného výkonu, ale nepokrývá návrh těchto soustav a zařízení. Norma nepokrývá požadavky na instalaci a přejímání tepelných soustav a pokyny pro provoz, údržbu a užití teplovodních tepelných soustav. Nezahrnuje navrhování palivových nebo jiných zařízení pro zásobování energií.

Požadavky na navrhování soustavy

Otopná soustava musí být navržena, namontována a provozována tak, aby nezpůsobovala na budově nebo ostatních zařízeních škody a s vědomím investičních nákladů a spotřeby energie. Otopná soustava musí být navržena se zřetelem na montáž, přejímku, provoz, údržbu a opravu prvků, přístrojů a soustavy.

Regulace

Regulace tepelné soustavy musí umožňovat dosažení výpočtových vnitřních teplot při respektování všech změn vnitřního tepelného zatížení a venkovního klimatu a bylo-li dohodnuto i ochranu budov a vybavení proti mrazu a poškození vlhkostí v době kdy není požadována teplotní úroveň pro tepelnou pohodu.

Otopná soustava musí být vybavena automatickým regulačním zařízením a/nebo ručním ovládáním. Při návrhu regulace musí být brán zřetel na budovu, její předpokládané užívání a efektivní funkci tepelné soustavy, účinné užití energie a zamezení vytápění budovy na plné návrhové parametry není-li to potřeba. To umožní udržování co nejnižších tepelných ztrát při dodávce tepla např. omezením teploty protékající vody, když není potřeba dosažení tepelné pohody.

Regulační systém musí být zatříděn podle úrovně systému regulace vytápění a podle úrovně účinnosti zařízení (příloha A).

Ústřední regulace

Musí být zajištěna ústřední regulace tepelného výkonu do okruhu tepelné soustavy. Ústřední regulace nebo její část může být součástí zařízení dodávky tepla, např. regulátor teploty na zdroji tepla. V tepelné soustavě s jedním okruhem může být vnitřní teplota regulována kotlovým termostatem, regulátorem toku vody, oběžným čerpadlem nebo časovou a ústřední regulací teploty.

Tepelný výkon do rozvodů soustavy musí být regulován tak, aby odpovídal potřebnému výkonu otopné plochy. Tepelný výkon do rozvodů soustavy závisí na návrhových parametrech tepelné soustavy s ohledem na vnitřní a venkovní podmínky, např. teplotě vzduchu, větru a přímému slunečnímu záření. Tepelný výkon může být regulován automaticky nebo ručně ovládán. Pozornost se věnuje uspořádání a upevnění čidel, aby se zajistilo, že je zvolená poloha reprezentativní. Vnější čidla teploty vzduchu by měla být uspořádána tak, aby nebyla vystavena přímému slunečnímu záření a zamezilo se vlivu zdrojů tepla nebo chladu, i když je regulace navržena proto, aby na tyto faktory brala ohled.

Zónová regulace

V dohodnutých případech, podle charakteru provozu, musí být otopná soustava dělena do zón pro dosažení úspory energie, hodnocení dodávky energie a regulaci teploty prostorů v zóně. Teplotní čidlo regulátoru musí být umístěno v reprezentativní poloze pro celou zónu. Je-li soustava rozdělena do zón, zajistí se v projektu stejné provozní parametry otopných ploch v jednotlivých místnostech zóny. Prostory zóny musí být vybrány tak, aby vnitřní a sluneční zisky byly časově i velikostí zhruba stejné.

Místní regulace

Každá vytápěná místnost musí být vybavena místní regulací, aby se dosáhlo navrhovaných vnitřních teplot při proměnné tepelné zátěži. Místní regulace může být ručním x) ovládáním nebo automatická. Místní regulátor musí být snadno přístupný pro uživatele a umožnit nastavování teploty ve stanoveném rozsahu. Místní regulátor může regulovat jedno otopné těleso nebo skupinu těles.

Místní regulaci vnitřní teploty ovlivňuje tepelná setrvačnost budovy (časová konstanta budovy), tepelná setrvačnost tepelné soustavy (časová konstanta tepelné soustavy) a koncepce regulace. Masivní (těžké) budovy a výhřevné plochy s delší dobou reakce (např. výhřevné plochy uložené v konstrukci budovy, jako podlahové, stěnové, stropní vytápěcí soustavy) nemohou případně na změny nastavení teploty reagovat dostatečně rychle.

Automatická místní regulace je zejména přínosná pro uživatele, který má vysoké nároky na pohodu prostředí, pro dosažení úspor energie a pro využití tepelných zisků z vnitřní zátěže a slunečního záření. Teplotní čidla by měla být vhodně umístěna, aby byly udrženy návrhové podmínky a zamezilo se nežádoucím vlivům z přímého slunečního záření, závěsů, atd.

Časově závislá regulace

Časově závislá regulace vnitřní teploty se zváží pro dosažení úspory energie a snížení provozních nákladů. Při časově závislé regulaci tepelný výkon musí být regulován podle užití budovy. Časově závislá regulace se užije pro dosažení proměnného tepelného výkonu. Časově závislá regulace reguluje vstupní teplotu vody nebo přiváděné množství vody.

Bezpečnostní zařízení

Tepelné soustavy musí být vybaveny bezpečnostními zařízeními proti překročení maximální provozní teploty; maximálního provozního tlaku.

Zařízení pro uzavřené soustavy

Zabezpečení proti překročení nejvyšší provozní teploty

Každý zdroj tepla musí být vybaven bezpečnostním omezovačem teploty včetně zvláštního čidla, které reaguje na překročení stanovené mezní teploty. Jestliže zdroj tepla není vybaven bezpečnostním omezovačem teploty výrobcem, instaluje se toto zařízení do výstupního potrubí co nejblíže zdroji tepla, aby teplota ve zdroji tepla se nezvýšila o více než 10 K po odpojení dodávky paliva nebo tepla dodaného po omezení dodávky paliva na minimum.

Jestliže dodává teplo výměník tepla a teplota na primární straně může způsobit nebezpečí vývinu páry v sekundární straně, omezovač teploty musí přerušit dodávku tepla do sekundární strany výměníku blokovacím (havarijním) ventilem v primární straně výměníku tepla.

Při teplotě primární strany výměníku do 105 °C je pouze potřebné navrhnout regulátor provozní teploty v sekundární straně. Není-li automaticky regulováno zařízení pro dodávku tepla, musí se navrhnout zvláštní omezovač teploty pro nouzové chlazení.

Zabezpečení proti překročení nejvyššího provozního tlaku

Pojistné ventily, třídy a uspořádání

Každý zdroj tepla tepelné soustavy musí být vybaven alespoň jedním pojistným ventilem chránícím soustavu proti překročení nejvyššího provozního tlaku. Jestliže není zdroj tepla dodáván s pojistným ventilem, musí být instalován v soustavě co nejblíže zdroji tepla. Při použití více pojistných ventilů musí mít nejmenší ventil kapacitu nejméně 40 % z celkové množství vody.

Pojistný ventil musí být navržen na celkový tlak vzniklý v soustavě nebo její části. Pojistný ventil musí:

 • otevřít při tlaku nepřesahujícím nejvyšší návrhový tlak soustavy a být navrženy tak, aby nejvyšší provozní tlak nebyl překročen o více než 10 %,
 • být namontován tak, aby tlaková ztráta v přívodním potrubí nepřekročila 3 % a tlaková ztráta ve výfukovém potrubí byla nižší než 10 % nastaveného tlaku pojistného ventilu.

Vhodná montáž zajistí odvod uvolněné teplonosné látky pojistným ventilem bezpečně pro okolí, přičemž voda by měla být v bezpečné vzdálenosti svedena trubkou pojistného ventilu do odvodnění. Zvláštní opatření se uplatní u zdrojů tepla se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 300 kW. Výfukové potrubí pojistného ventilu musí mít odlučovač vody a páry v těsné blízkosti ventilu a výfukové parní potrubí vedoucí do ovzduší. Odlučovače vody a páry nejsou nutné tehdy, je-li každý zdroj tepla vybaven dodatečným omezovačem teploty a dodatečným omezovačem tlaku.

Omezovače tlaku

Každý zdroj tepla se jmenovitým výkonem vyšším než 300 kW musí být vybaven bezpečnostním omezovačem tlaku. Není-li zdroj tepla vybaven omezovačem tlaku výrobcem, musí být zařízení namontováno do soustavy v těsné blízkosti zdroje tepla. Jestliže provozní tlak v soustavě překročí daný mezní tlak, nebo v případě přerušení dodávky pomocné energie, omezovač tlaku musí uzavřít dodávku paliva nebo tepla a nesmí umožnit automatické obnovení provozu. Tlakový omezovač musí být tak nastaven tak, aby byl uveden do činnosti dříve než pojistné ventily. Soustavy zásobované z výměníků tepla nemusí mít omezovače tlaku

Zabezpečení proti nedostatku vody

Uzavřené tepelné soustavy, s výjimkou elektrodových kotlů a tepelných soustav na sekundární straně výměníků tepla, musí být vybaveny omezovačem hladiny vody nebo jiným zařízením, např. omezovačem minimálního tlaku nebo regulátorem průtoku, které zabezpečí nevratnou ochranu proti nadměrnému zvýšení teploty na výhřevné ploše zdroje tepla. Omezovač hladiny vody nebo jiné zařízení není nutné u zdrojů do výkonu 300 kW, u kterých je zajištěno, že nepřípustné zvýšení teploty nenastane při nedostatku vody. Je-li zdroj tepla umístěn výše než většina otopných ploch, omezovač hladiny vody nebo jiné vhodné zařízení musí být použito u všech zdrojů tepla.

Tlakové expanzní nádoby

Expanzní nádoba a expanzní potrubí k tepelné soustavě musí být:

 • dimenzovány tak, aby teplota dosahující hodnoty nejvyšší provozní teploty nezpůsobila zvýšení tlaku v soustavě, který by uvedl v činnost zařízení pro omezení tlaku a pojistné ventily,
 • být instalována v místnosti chráněné proti mrazu nebo chráněna proti zamrznutí.

Membránové expanzní nádoby by měly být uspořádány tak, aby nebyla překročena nejvyšší přípustná teplota udaná výrobcem. Přednostně se umístí ve zpětném potrubí nebo v místě soustavy s nejnižší teplotou. Montážní pokyny výrobce expanzní nádoby musí být nadřazeny.

Bezpečnostní potrubí

Zdroje tepla musí být propojeny s expanzní nádobou. Expanzní nádoba musí být odvzdušněna do ovzduší. Zpětné pojistné a expanzní potrubí musí být připojeno do nejnižší části expanzní nádoby. Není-li uvedeno v montážních pokynech výrobce zdroje tepla jinak, nejmenší vnitřní průměr pojistného potrubí a expanzního potrubí musí být odvozen z tabulky podle jmenovitého výkonu zdroje tepla.

Provozní požadavky

Aby byl zajištěn bezpečný a hospodárný provoz, musí být tepelné soustavy vybaveny pro zajištění bezpečného a hospodárného provozu:

 • přístroji pro sledování provozních podmínek, např. teploty, tlaku v uzavřené soustavě a hladiny vody v otevřených soustavách,
 • zařízeními pro regulaci provozní teploty a/nebo přívodu energie způsobem zavřeno-otevřeno, stupňovitě nebo plynule,
 • zařízeními pro regulaci provozního tlaku tepelné soustavy, kde je to stanoveno.
 • Zařízení pro sledování provozních podmínek

Každá tepelná soustava musí být vybavena minimálně jedním přístrojem pro měření teploty s měřícím rozsahem nejméně o 20 % vyšším než je nejvyšší provozní teplota. Přístroj musí být namontován v přívodním potrubí soustavy. Každá uzavřená tepelná soustava musí být vybavena nejméně jedním přístrojem pro měření tlaku, s měřícím rozsahem nejméně o 50 % vyšším než je provozní tlak soustavy. Nestanoví-li výrobce zdroje tepla v montážních pokynech jinak, není potřeba splnit u otevřených soustav požadavky tohoto oddílu.

Regulátor teploty

Tepelné soustavy (každý zdroj tepla) musí být vybaveny regulátorem teploty a/nebo obdobným zařízením, které přizpůsobí dodávku tepla potřebě tepla. Nejvyšší nastavení regulátoru teploty nesmí dovolit přestoupení nejvyšší provozní teploty zařízení pro dodávku tepla.

Zařízení pro udržení tlaku

Tepelná soustava musí být vybavena regulačním zařízením pro udržení tlaku, které bezpečně zajistí požadovaný nejmenší tlak v soustavě. To se např. docílí užitím uzavřené expanzní nádoby spojené s omezovačem nejnižšího tlaku, automatickým plnícím zařízením nebo otevřenou expanzní nádobou s doplňováním.

Nastavení hladiny vody

Tepelné soustavy musí být vybaveny zařízeními pro plnění soustavy vodou a nastavení hladiny vody. Propojení na rozvod pitné vody musí znemožnit zpětný toku vody.

Tepelná izolace

Součásti rozvodu tepla, včetně potrubí po celé jeho délce, která nemají sdílet teplo do vytápěného prostoru musí být izolovány pro minimalizaci tepelných ztrát, pro zamezení škodlivých vlivů z nadměrných teplot povrchů pro zajištění bezpečnosti uživatelů, např. fyzických dopadů nebo dotyku kůže s povrchem s provozní teplotou a pro zamezení škod na vytápěcích zařízeních vyvolaných působením mrazu, např. ochranu před mrazem.

Dále se musí v návrhu zvážit zvýšení vnitřních teplot, snížení teploty vstupní vody, požární ochrana a výběr izolačních materiálů vhodných pro zařízení. Izolační materiál musí být vybrán s ohledem na vhodnost pro zařízení a zamezení koroze, neslučitelnost mezi součástmi rozvodu tepla, elektrickými vedeními a součástmi.

Části tepelné soustavy, které se nacházejí v nevytápěných prostorách, musí být pro redukci nežádoucích tepelných ztrát izolovány. Vhodná izolační třída se volí podle tabulky uvedené v normě. V dobře izolovaných budovách, není-li potrubní rozvod součástí otopné plochy, se musí izolovat k zamezení nežádoucího vzestupu vnitřní teploty vzduchu. Už v návrhu by se mělo vyloučit zvýšení teploty místnosti o více než 2 K.

Součásti tepelné soustavy vystavené mrazu se musí izolovat. V extrémně chladných podmínkách se potrubí malého průměru, např. menší než DN 50, chrání proti zamrznutí jiným způsobem než izolací, např. řízenou cirkulací primární vody nebo vyhříváním potrubí.

Montáž a předávání

Projektant musí stanovovat provozní podmínky, pro které je navržena montáž. Projekt tepelné soustavy musí zahrnovat návody pro seřízení soustavy.

Příloha A (informativní) - třídění regulačních systémů

Regulace se skládá z počtu prvků a navrhování spočívá především v rozhodnutí, které kombinace prvků se užijí. Podle způsobu regulace tepelné soustavy a výkonnosti regulačního zařízení, je definice třídění stanovena následujícím způsobem. Jsou definovány tři různé způsoby regulování otopných soustav:

 • místní regulace - teplo přiváděné do vytápěné místnosti je regulováno,
 • zónová regulace - je regulováno teplo dodávané do zóny,
 • ústřední regulace - teplo dodávané do celé budovy je regulováno ústředním systémem.

Pro každou úroveň požadavků tepelné soustavy jsou definovány čtyři funkční charakteristiky regulace:

 • ruční - dodávka tepla do vytápěných prostor je regulována ručně ovládaným zařízením,
 • automatická - vhodný systém nebo zařízení automaticky reguluje dodávku tepla do vytápěných prostor,
 • časově závislá funkce - přívod tepla k budově je ve zvlášť určených časových úsecích přerušován nebo redukován (např. noční snížení),
 • optimalizovaná časově závislá funkce - dodávka tepla do vytápěného prostoru je přerušena nebo omezena ve zvlášť určených časových úsecích; obnovení dodávky tepla je optimalizováno podle různých kriterií, včetně snížení spotřeby energie.

Příloha B (informativní) - tepelná pohoda

Řada kritérií tepelné pohody, jako např. výsledná teplota, teplotní rozdíl výsledných teplot mezi nejstudenějším a nejteplejším místem v prostoru, nerovnoměrnost osálání ze studených svislých povrchů nebo teplých vodorovných povrchů, proudění vzduchu od studených ploch a povrchových teplot podlah se mohou v návrhu ověřit výpočtem. Zjednodušeným výpočtem a počítačovými modely se mohou stanovit vnitřní povrchové teploty na základě znalosti vnější teploty, izolace částí budovy a teploty místnosti. Z těchto hodnot je možné vypočítat střední teploty sálání, výsledné teploty, nesouměrnost teploty sálání a rychlosti vzduchu způsobené prouděním od studených povrchů.

Odchylka výsledné teploty v prostoru, teplota sálání, např. nesouměrnost a proudění od studených povrchů jsou především ovlivněny vnitřní povrchovou teplotou obvodových oken/stěn. Splní-li průměrná hodnota součinitele prostupu tepla obvodových stěn/oken následující kritéria, není nutno tepelnou pohodu ověřovat.

Příloha C (informativní) - tepelná izolace

Při stanovení vlastností tepelné izolace se vychází z izolačních tříd 1 až 6. U izolační třídy 1 jsou nejnižší nároky, u třídy 6 nejvyšší nároky na tepelnou izolaci.

Doporučená izolační třída se volí podle provozního parametru I. Je definován jako součin přípustné poměrné tepelné ztráty, rozdílu teplot oběhové vody a okolí a provozní doby za rok. Při volbě se bere zřetel na budoucí změny funkcí budovy a jejího zařízení, protože rozhodující pro stanovení izolační třídy je nejvyšší provozní parametr po dobu životnosti zařízení. Nižší zařazení než je vypočtené je v určitých případech přijatelné, např. u budov s dobou životnosti menší než 5 let. Doporučená izolační třída v závislosti na provozním parametru je uvedena v tabulce normy. Z další tabulky lze pro různé izolační třídy určit tloušťku izolace a to pro různé součinitele tepelné vodivosti izolace.

Příloha D (informativní) - pokyny pro navrhování membránových tlakových nádob(uzavřené soustavy)

Tlakově neutrální bod soustavy určuje připojení expanzní nádoby v tepelné soustavě. V tomto místě je statický nebo celkový tlak vždy v daném rozmezí bez ohledu na provoz oběhových čerpadel. Připojení se musí zvolit tak, aby tlak na sací straně čerpadla byl dostatečný pro provoz zařízení, např. aby se zabránilo kavitaci a aby ohřátí membrány tlakové nádoby bylo co nejnižší. Místo napouštění má být mezi bodem připojení expanzní nádoby a sáním oběhového čerpadla.

Při možné chybné funkci pojistného zařízení může teplota v soustavě překročit nejvyšší provozní teplotu až na úroveň návrhové havarijní teploty. Tato nejvyšší teplota v tepelné soustavě při eventuálním poruchovém stavu se má užít při návrhu expanzní nádoby.

Výchozí návrhový tlak soustavy má být alespoň roven součtu hydrostatického tlaku a tlaku páry. Nejnižší hodnota má být normálně 0,7 bar. Praktická velikost hodnoty, která se připočte ke statickému tlaku namísto tlaku páry je 0,3 bar. Konečný návrhový tlak soustavy by neměl být vyšší než nastavený otevírací tlak pojistných ventilů zmenšený o rozdíl mezi otevíracím a uzavíracím přetlakem (běžně 10 % nastaveného tlaku pojistného ventilu). Rozdíl statického tlaku mezi místem připojení expanzní nádoby a pojistného ventilu by se měl vzít v úvahu.

Výpočet velikosti expanzní nádoby

Přesná velikost expanzní nádoby se může vypočítat z vodního objem soustavy (je to celkový vodní objem potrubí, otopných ploch, zdrojů tepla a připojených okruhů), z návrhové havarijní teploty, ze změny objemu vody a z expanzního objemu při užití roztažnosti vody při nejvyšší teplotě. Expanzní nádoba má mít nejmenší rezervu vody pro vyrovnání možných ztrát vody v soustavě. Expanzní nádoby o objemu nižším než 15 litrů mají mít alespoň 20 % tohoto objemu pro vodní rezervu. Expanzní nádoby o objemu vyšším než 15 litrů musí mít vodní rezervu nejméně 0,5 %z celkového vodního objemu tepelné soustavy avšak nejméně 3 l.

Expanzní nádoby dodávané pro bytové soustavy jsou tlakovány ve výrobě na tlaky 0,5 bar, 1,0 bar nebo 1,5 bar. Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 1,83 (počet známek: 6) 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.