[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Datum: 24.1.2007

POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY PRO UHLÍ

Níže popsané požárně technické charakteristiky jsou vypsány na základě dostupných údajů od výrobců nebo dovozců hořlavých látek.

Garanční palivo - černé uhlí Karbonia Kladno 
Teplota vzplanutí usazeného prachuvýrobce neuvádí
Teplota vznícení usazeného prachu186°C
Teplota vznícení rozvířeného prachu683°C
Dolní mez výbušnostinení výbušný
Výhřevnost16,02 MJ/kg
Maximální výbuchový tlak0,64 Mpa
Max. rychlost nárustu tlaku8,5 Mpa/s
Minimální iniciační energienení vznětlivý el jiskrou do energ. 40 J
Hustota (zdánlivá)1350kg/m3
Vhodné hasivotříštěná voda,hasicí pěny

Garanční palivo - hnědé uhlí Mostecká uhelná 
Teplota vzplanutí usazeného prachu308 - 369°C
Teplota vznícení usazeného prachu566 - 577°C
Teplota vznícení rozvířeného prachu460 -477 °C
Dolní mez výbušnostivýrobce neuvádí
Výhřevnost14-20 MJ/kg
Maximální výbuchový tlak0,65 Mpa
Max. rychlost nárustu tlaku14,8-16,4 Mpa/s
Hustota (zdánlivá)830kg/m3
Vhodné hasivotříštěná voda, hasicí pěny

Hnědé uhlí

Složení :

uhlík a dehtové látky 55-75% hm., teplota vzplanutí 170°C

hustota 900-1500 kg.m-3 , výhřevnost 12500-25000 kJ.kg, teplota vznícení 410°C, teplota samovznícení 50-60°C, teplota žhnutí 150-250°C.

Ze všech druhů uhlí má největší sklon k tepelnému samovznícení, má sklon i k chemickému samovznícení. Sklon k samovznícení je ovlivněn druhem uhlí a jeho chemickým složením, zejména obsahem železného kyzu (pyritu), rozměry kusů uhlí (u mletého uhlí je nebezpečí větší), vlhkostí, teplotou vzduchu, rozměry skladovacích hald a jejich větráním.

Vhodné hasivo : voda se smáčedlem, těžká, střední a lehká pěna

Hnědouhelný prach

Uhelné prachy jsou velmi výbušné. Parametry uhelných prachů závisí ve značné míře na obsahu popela, na vlhkosti, na druhu uhlí a na stupni disperze. Usazeniny prachu jsou hořlavé a mají sklon k samovznícení.

teplota vzplanutí a teplota vznícení usazeného prachu činí 170°C, teplota vznícení rozvířeného prachu je 530°C, dolní mez výbušnosti 30 - 50 g.m-3, výhřevnost 20 MJ.kg

Vhodné hasivo : tříštěná voda se smáčedlem, těžká, střední a lehká pěna

Černé uhlí

oříšek č. 1
 • teplota vzplanutí 182°C
 • teplota vznícení 557°C
 • minimální teplota vznícení usazeného prachu 165°C
 • indukční doba vznícení usazeného prachu 309°C
 • rychlost šíření hoření po vrstvě prachu 1 mm 5,05 cm.s-1
 • minimální teplota vznícení rozvířeného prachu 482°C
 • spodní mez výbušnosti rozvířeného prachu 42 g.m-3
 • maximální výbuchový tlak 0,73 MPa
 • maximální rychlost nárůstu tlaku 29,8 MPa.s-1
 • indukční perioda výbuchu 0,175 s

oříšek č. 2

 • teplota vzplanutí 185°C
 • teplota vznícení 572°C
 • minimální teplota vznícení usazeného prachu 177°C
 • indukční doba vznícení usazeného prachu 197°C

hruboprach

 • teplota vzplanutí 181°C
 • teplota vznícení 570°C
 • minimální teplota vznícení usazeného prachu 173°C
 • indukční doba vznícení usazeného prachu 194°C
 • rychlost šíření hoření po vrstvě prachu 1 mm 4,39 cm.s-1
 • minimální teplota vznícení rozvířeného prachu 505°C
 • spodní mez výbušnosti rozvířeného prachu 43 g.m-3
 • maximální výbuchový tlak 0,72 MPa
 • maximální rychlost nárůstu tlaku 26,2 MPa.s-1
 • indukční perioda výbuchu 0,190 s

prachová směs

 • teplota vzplanutí 276°C
 • teplota vznícení 577°C
 • minimální teplota vznícení usazeného prachu 169°C
 • indukční doba vznícení usazeného prachu 234°C
 • rychlost šíření hoření po vrstvě prachu 1 mm 4,85 cm.s-1
 • minimální teplota vznícení rozvířeného prachu 490°C
 • spodní mez výbušnosti rozvířeného prachu 54 g.m-3
 • maximální výbuchový tlak 0,69 MPa
 • maximální rychlost nárůstu tlaku 20,6 MPa.s-1
 • indukční perioda výbuchu 0,205 s
 • Vhodné hasivo : tříštěná voda se smáčedlem, těžká, střední a lehká pěna

POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY PRO PLYNY

Propan 
Teplota vznícení466°C
Teplotní třídaT1
Konc. meze výbušnosti spodní/horní2,1 / 9,5% obj.
Skupina výbušnostiII A
Hmotnost při 0°C2,019 kg/m3
Mezní experim. bezpečná spára1,0
Výhřevnost46,3 MJ/kg
Hustota0,55 kg.-3
Vhodné hasivotříštěná voda, střední pěna
Tlak0,843 MPa
Max. rychlost nárustu tlaku17,65 Mpa. s-1
Toxicitaslabě narkotický,vytlačuje kyslík, styk s kapalným plynem vytváří omrzliny
Spotřeba pro jedno zapálení LTOcca 0,5 kg

Směs propan - butanu je v plynné fázi těžší než vzduch.

Propan (C3H8) - Butan (C4H10)

Hořlavý, lehce vznětlivý, bezbarvý, nepáchnoucí, stlačený případně zkapalněný plyn. Těžší než vzduch, tvoří s ním výbušné směsi. Unikající kapalina přechází rychle do plynné fáze. Tvorba chladných mlh těžších než vzduch. Ve vodě se rozpouští jen nepatrně, nad vodní hladinou zplyní a tvoří se výbušné směsi. Reaguje s oxidovadly.

Vhodné hasivo - tříštěná voda, střední a těžká pěna. Hasicí dávku roztoku pěnidla zdvojnásobit.

 PropanButan
Teplota vznícení450°C365°C
Teplotní třídaT1T2
Konc. meze výbušnosti (dolní/horní)2,3/9,5 %obj.1,8/9,1 %obj
skupina výbušnostiII AII A
Mezní experim. bezpečná spára0,89 mm0,89 mm
Výhřevnost46,305 MJ.kg-146,635 MJ.kg-1
Relativní hustota44,158,1
Max. výbuchový tlak0,60233 MPa0,6867 MPa
Max. rychlost nárůstu tlaku17,1675MPa/s14,4307 MPa/s
Teplota plamene2187°C2187°C
bod varu- 42,1°C- 0,5°C
Toxicita zplodinrychlé odpařování, vytlačují vzdušný kyslík,nebezpečí zadušení, slabě narkotické plyny.  
Příznaky: slabost, závrať, únava, nevolnost, zbělení omrzlých míst na těle. 

Zemní plyn

 • teplota vznícení -537 - 595°C
 • teplotní třída T1
 • konc. meze výbušnosti 5 - 15 % obj.
 • skupina výbušnosti I
 • mezní exper. bezpečná spára 1,15 mm
 • výhřevnost 33 MJ/Nm3
 • aktivní hustota 0,6 (vzduch = 1)
 • vhodné hasivo - CO2, prášek

Kyslík (O2)

Nehořlavý, bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, zředěný nebo zkapalněný ve vodě rozpustný plyn. Ve zkapalněném stavu světle modrý, ve vodě se rychle rozpouští, příznivě podporuje hoření a tvoří s organickými látkami výbušné směsi, málo těžší než vzduch. Sám nehoří, ale vydatně podporuje hoření (velmi silný oxidační účinek), v čemž spočívá jeho nebezpečí. Při styku ventilu s mastnotou nebezpečí výbuchu. Vyrábí se frakční destilací tekutého vzduchu. Je dodáván stlačený v ocel. lahvích pod tlakem 12 - 15 MPa.
Plynného kyslíku se používá ke zvýšení teploty plamenů, autogenního svařování apod. Lahve se označují pruhem modré barvy. Kontakt se zkapalněnou látkou vede k omrzlinám - příznaky - bílé zbarvení omrzlých částí těla, tvorba puchýřů, zničení tkáně.
hustota1,1 kg.m-3
bod varu-183°C
bod tání-218,4°C

Acetylén (ethin, dissousplyn, C2H2)

Lehce zápalný, hořlavý bezbarvý plyn v čistém stavu páchnoucí po etheru, ve znečištěném po česneku, velmi reakceschopný. Za normálního tlaku a 160°C výbušně se sám rozkládá. Pod tlakem rozpustný v acetonu, rozpustný ve vodě. Lehčí než vzduch, se kterým tvoří výbušné směsi, uvolněná tekutina velmi rychle přechází do plynné fáze. Reaguje s okysličovadly.
Pozor - nebezpečí udušení. Požárně velmi nebezpečný plyn. Při teplotě 0°C a tlaku 2,1 MPa se zkapalňuje na bezbarvou kapalinu. Smísením se vzduchem vybuchuje skoro v každém poměru, při čemž 8 - 9 % směs je nejnebezpečnější. S mědí, stříbrem a chlórem tvoří samovznětlivé výbušné směsi. Vyrábí se působením vody na karbid vápenatý. Je dodáván v ocelových lahvích, jako roztok acetonu (dissousplyn) pod tlakem 1,2 - 1,4 MPa. K zamezení jeho pohyblivosti jsou lahve vyplněny porézní hmotou přijímající vlhkost. Jeho kritická teplota je 37°C, kritický tlak 6,8 MPa. Ze všech hořlavých plynů je acetylén nejsnáze vznětlivý a nejexplozivnější. Používá se nejvíce ke svařování a řezání kovů. Při požárech vzniklých na svářecích a řezacích zařízeních, která pracují s dissousplynem, se musí dbát na to, aby se ocelové lahve nezahřívaly, jelikož tím nastává větší rozklad acetylénu a tím se nebezpečí zvyšuje. Tlakové lahve jsou označeny pruhem bílé barvy.
Doporučené hasivo - tříštěná voda
bod vzplanutí36°C
teplota vznícení305°C
výhřevnost48 MJ.kg-1
hustota620,9 kg.m-3
bod varu-83,6°C
bod tání-81°C
teplotní třídaT2
meze výbušnosti2,3 - 81 % objemových

Oxid uhličitý (CO2)

Nehořlavý, bezbarvý, bez zápachu, ve vodě málo rozpustný, stlačený nebo zkapalněný plyn, těžší než vzduch. Uvolněná kapalina se na vzduchu mění v tuhou formu (suchý sníh). Rozpustný v acetonu. Tlakové lahve jsou označeny pruhem černé barvy.
V důsledku vytlačení kyslíku je nebezpečí udušení. Styk s tuhou látkou vede k omrzlinám. Příznaky - bolesti hlavy, hučení v uších, závratě, poruchy zraku, dýchací potíže, srdeční slabost a poruchy krevního oběhu, bezvědomí, zástava dechu, bílé zabarvení omrzlých částí těla.

hustota           44 kg.m-3
bod tání           1,9°C

Dusík (N2)

Nehořlavý, bezbarvý, bez zápachu, ve vodě málo rozpustný, stlačený nebo hluboko podchlazený zkapalněný plyn. Lehčí než vzduch, chemicky reaguje značně pomalu. Tlakové lahve jsou celé světle šedé.
Vytlačuje ze vzduchu kyslík, nebezpečí udušení, styk se zkapalněnou látkou vede k omrzlinám. Příznaky - únava, dýchací potíže, bezvědomí, křeče, bílé zbarvení omrzlých částí těla, může nastat i smrt udušením.
hustota0,808 kg.m-3 při teplotě - 196°C

1250 kg.m-3 při teplotě 0 °C

bod tání-210°C
bod varu-195,8°C

POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY PRO HOŘLAVÉ KAPALINY

Lehký topný olej Paramo Pardubice 
Hmotnost910 kg.m3
Teplota vzplanutínad 66°C
Bod hořenínad 70°C
Třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny podle ČSN 65 0201III.
Teplota vznícenínad 200°C
Teplotní třídaT 3
Spodní mez výbušnosti06% obj.
Horní mez výbušnosti6,5 % obj.
Výhřevnost41,0 MJ/kg
Viskozita při 40°C3,2 - 18,0 mm2/s
Rozpustnost ve voděnerozpustný
Vhodné hasivopěna, prášek

Lehký topný olej

hustota910 kg/m3
bod vzplanutí66°C
bod tuhnutí max+10°C
výhřevnost41,0 MJ/kg-1
dolní mez výbušnosti2,0%
horní mez výbušnosti11,6%
bod varu200 - 300°C
teplota vznícení250°C
hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti 

Benzín motorový

Bod vzplanutí (°C)větší než - 20°C
Třída nebezpečnostiI.
Teplota vznícení (°C)220°C
Teplotní třídaT 3
Konc. meze výbušnosti (%obj.)0,6 - 8,0
Hustota (kg/m3)720
Mísitelnost s vodoušpatná (plave na povrchu)
Vhodné hasivolehká, střední, těžká pěna

Nafta motorová

Bod vzplanutí (°C)menší než 55°C
Třída nebezpečnostiII.
Teplota vznícení (°C)220°C
Teplotní třídaT3
Konc. meze výbušnosti (%obj.)0,6 - 6,0
Hustota (kg/m3)850
Mísitelnost s vodoušpatná (plave na povrchu)
Vhodné hasivolehká, střední, těžká pěna

Petrolej

Bod vzplanutí (°C)menší než 55°C
Výhřevnost (MJ/kg)43,0
Hustota (kg/m3)750 - 870
Mísitelnost s vodoušpatná (plave na povrchu)
Vhodné hasivolehká, střední, těžká pěna

Fermež hořlavá, čirá, světlá kapalina. Bod vzplanutí 150 - 350°C, za normálních poměrů není požárně nebezpečná. Nebezpečnou se stává za zvýšené teploty, kdy vyvíjí lehce zápalné páry. Vyrábí se ze lněného oleje nebo jiných vysychajících olejů. Tkaniny nasáklé fermeží mají sklon k samovznícení, které je způsobeno oxidační schopností vysychajícího oleje.

Terpentýnové silice (terpentýn). Je bezbarvá nebo nažloutlá ostře zapáchající kapalina. Na světle žloutne a houstne, na vzduchu již za obyčejné teploty těká. Snadno se mísí s organickými rozpouštědly. Vypařuje se při tělotě 30 - 36°C. Hadry (čistící bavlna) nasáklé terpentýnem mají sklon k samovznícení.

Nitrolaky - hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti. Je to nitroceluloza rozpuštěná v acetonu, octanu etylnatém a jiných organických rozpouštědlech. Velmi rychle vysychají a proto jsou požárně velmi nebezpečné.

Asfaltové laky - olejové laky, které obsahují přírodní asfalt a jiné pryskyřice. Zpravidla také vysychající olej nebo fermež a jsou ředěny některým tekutým rozpouštědlem (benzol, těžký benzín). Pro obsah těchto rozpouštědel a vysychajících olejů to jsou látky požárně nebezpečné. Určování tříd hořlavosti nátěrových hmot se řídí podle vlastností rozpouštědel a ředidel, z nichž některé jsou hořlavinami I. třídy.

Aceton rel.molární hmotnost 58,08, bod tání - 95,35°C, bod varu 56,24°C, výhřevnost 28470 kJ/kg, bod vznícení 465°C, bod vzplanutí - 18°C, třída výbušnosti 1, meze výbušnosti 2,2-13% obj., hořlavá kaplina I. tř.

Nitrobarvy a ředidla bod vzplanutí od - 18°C, obj. výbušnost 2,2 - 13% obj., hořlavá kapalina I. třídy

Toluen: rel. hmotnost 92,14, bod tání - 95°C, bod varu -110,6°C, výhřevnost 41031 kJ/kg, bod vznícení 490°C, bod vzplanutí 4°C, hořlavá kaplina I.třídy

Petrolej hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti

Arva hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti

Olej motorový, převodový, hydraulický, mazací - hořlavá kaplina III. - IV. třídy

Ředidla a barvy syntetické: bod vzplanutí od 30*C, obj. výbušnost 0,6 - 6,5 %, hořlavá kapalina I. - II. tř.

POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY PRO KABELY

V kabelových kanálech jsou používány dva druhy elektrických kabelů, a to s asfaltojutovou izolací a s izolací z plastických hmot.

Asfalt

Teplota vznícení485°C
Výhřevnost40 MJ.kg-1
Hustota tepleného toku1085 kg.m-3
Vhodné hasivo : pěna 

Juta

Teplota vznícení410°C
Výhřevnost16 MJ.kg-1
Hustota tepleného toku855 kg.m-3
Vhodné hasivo :pěna

Pryž (pásy dopravníků)

technická pryž - bod hoření 270°C, vznícení 400°C,
surovina kaučuku - přírodní - bod hoření 130°C syntetický bod hoření 290°C
(chránit před teplotou nad 100 °C, zapálení již hořící zápalkou, velká rychlost odhořívání a silný vývin hustého kouře a jedovatého oxidu uhelnatého)
Vhodné hasivo : hasicí prášek, voda se smáčedly, pěna

Plasty PE fólie - hoření 320°C, žhnutí 240 °C, hotové výtobky hoření 360 °C, vznícení od 400°C. Polyuretanová měkká pěna - vznícení 480 °C, hoření 440 °C. Ostatní materiály molitan a silon mají obdobné vlastnosti. U všech plastů lze očekávat odkapávání, ve větším množství tok jako kapalina, plyny hoření silně toxické.

Izolace elektrických vodičů

Při teplotě cca 110°C lze očekávat měknutí několika druhů materiálů vesměs hořlavých, eventuálně samozhášivých. Při hoření lze očekávat ukapávání a vývin toxických plynů. Převážná část izolace je z polyetylénu vyráběného jako vysokotlaký s teplotou hoření 400°C a teplotou vznícení 440°C, nízkotlaký s teplotou hoření 360°C a s teplotou vznícení 417°C. V prašném stavu je výbušný. Vhodné hasivo : CO2

POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY PRO DŘEVO

Bukové dřevo

Hustota 550 kg.m-3
Výhřevnost17 800 kJ-1
Index hořlavosti více než 2,1, sklon k tepelnému samovznícení 
Hasivovoda, voda s přísadami smáčedel, lehká pěna

Dubové dřevo

Hustota600 - 710 kg.m-3
Výhřevnost18 000 - 19 800 kJ-1
Index hořlavosti více než 2,1, sklon k tepelnému samovznícení 
Teplota samovznícení120 °C
Teplota žhnutí298°C
Bod hoření238°C
Teplota vznícení 375°C
Hasivovoda, voda s přísadami smáčedel, lehká pěna

Smrkové dřevo

Teplota samovznícení
Hustota422 - 432 kg.m-3
Výhřevnost20 000 kJ-1
Index hořlavosti více než 2,1, sklon k tepelnému samovznícení  
120°C
Vlhkost9 % hmotnosti
Teplota žhnutí 305°C
Bod hoření 241°C
Teplota vznícení 397°C
Hasivovoda, voda s přísadami smáčedel, lehká pěna

Borové dřevo

Hustota414 - 510 kg.m-3
Výhřevnost18 500 - 21 000 kJ-1
Index hořlavosti více než 2,1, sklon k tepelnému samovznícení  
Teplota samovznícení 80°C
Vlhkost9 % hmotnosti
Teplota žhnutí295°C
Bod hoření255°C
Teplota vznícení399°C
Hasivovoda, voda s přísadami smáčedel, lehká pěna

Piliny z dubového dřeva

Hustota160 kg.m-3
Vlhkost5 - 8 % hmotnosti
Teplota žhnutí229°C
Bod hoření229°C
Teplota vznícení342°C
Hasivovoda, voda s přísadami smáčedel, lehká pěna

Piliny ze smrkového dřeva

Hustota100 kg.m-3
Teplota samovznícení80°C
Vlhkost5 - 8 % hmotnosti
Teplota žhnutí220°C
Bod hoření214°C
Teplota vznícení347°C

Piliny z borového dřeva

Hustota150 kg.m-3
Výhřevnost18 500 kJ-1
Index hořlavosti více než 2,1, sklon k tepelnému samovznícení  
Teplota samovznícení 80°C
Vlhkost5 - 8 % hmotnosti
Teplota žhnutí295°C
Bod hoření 230°C
Teplota vznícení 306°C

U všech druhů pilin

Teplota samovznícení 100°C, samovznícení může být způsobeno i účinkem silných kyselin, při vysokých skladovacích výškách může dojít u pilin s obsahem vlhkosti 30 - 40 % hmotnosti k mikrobiologickému samovznícení. Hasivo: voda, voda s přísadami smáčedel, lehká pěna

Bukové dřevo

Hustota 550 kg.m-3 , výhřevnost 17 800 kJ-1, index hořlavosti více než 2,1, teplota vznícení 370°C, sklon k tepelnému samovznícení. Při skladování chránit před zdrojem tepla s teplotou větší než 120°C. Vhodné hasivo : Voda, voda s přísadami smáčedel, lehká pěna. V uzavřených prostorech vodní pára nebo plynná hasiva. Lze použít i prášky A-B-C-D-E.

Dubové dřevo

Hustota 600-710 kg.m-3, výhřevnost 18 000 - 19 800 kJ.kg-1, index hořlavosti více než 2,1, bod hoření 238oC,, teplota vznícení 375oC, sklon k tepelnému samovznícení. Teplota samovznícení 120oC, teplota žhnutí 298oC. Při skladování chránit před zdrojem tepla s teplotou větší než 120oC. Vhodné hasivo : Voda, voda s přísadami smáčedel, lehká pěna. V uzavřených prostorech vodní pára nebo plynná hasiva. Lze použít i prášky A-B-C-D-E.

Smrkové dřevo

Hustota 422-432 kg.m-3, výhřevnost 20 000 kJ.kg-1, index hořlavosti více než 2,1, vlhkost 9% hm., bod hoření 241°C, teplota vznícení 397°C, sklon k tepelnému samovznícení. Teplota samovznícení 120°C, teplota žhnutí 305°C. Při skladování chránit před zdrojem tepla s teplotou větší než 120°C. Vhodné hasivo : Voda, voda s přísadami smáčedel, lehká pěna. V uzavřených prostorech vodní pára nebo plynná hasiva. Lze použít i prášky A-B-C-D-E.

Borové dřevo

Hustota 414-510 kg.m-3, výhřevnost 18 500 - 21 000 kJ.kg-1, index hořlavosti více než 2,1, vlhkost 9% hm., bod hoření 255°C, teplota vznícení 399°C, sklon k tepelnému samovznícení. Teplota samovznícení 80°C, teplota žhnutí 295°C. Při skladování chránit před zdrojem tepla s teplotou větší než 80°C. Vhodné hasivo : Voda, voda s přísadami smáčedel, lehká pěna. V uzavřených prostorech vodní pára nebo plynná hasiva. Lze použít i prášky A-B-C-D-E.

Piliny z dubového dřeva

Hustota 160 kg.m-3 , vlhkost 5-8% hm., teplota samovznícení 100°C, teplota žhnutí 229°C. Samovznícení může být způsobeno i účinkem silných kyselin, při vysokých skladovacích výškách může dojít u pilin s obsahem vlhkosti 30-40% hm. k mikrobiologickému samovznícení. Bod hoření 229oC, teplota vznícení 342°C. Při skladování chránit před zdrojem tepla s teplotou větší než 100oC a před silnými kyselinami. Vhodné hasivo : Voda se smáčedlem, těžká, střední a lehká pěna.

Piliny ze smrkového dřeva

Hustota 100 kg.m-3 , vlhkost 5-8% hm., bod hoření 214°C, teplota vznícení 347°C. Vznícení je možné i od jisker. Při zahřátí mají piliny sklon k samovznícení. Teplota samovznícení 100°C, teplota žhnutí 220°C. Samovznícení je možné i působením silných kyselin. U velkých skladovacích výšek a při vlhkosti 30-40% hm. může nastat i samovznícení mikrobiologické. Při skladování chránit před zdroji tepla s teplotou větší než 100°C a před silnými kyselinami. Vhodné hasivo : Voda se smáčedlem, těžká, střední a lehká pěna.

Piliny z borového dřeva

Hustota 150 kg.m -3, výhřevnost 18 500 kJ.kg-1, bod hoření 230°C, vlhkost 5-8% hm., teplota vznícení 306°C. Vznícení je možné i od jisker. Při zahřátí mají piliny sklon k samovznícení. Teplota samovznícení 80°C, teplota žhnutí 230°C. Samovznícení je možné i působením silných kyselin. U velkých skladovacích výšek a při vlhkosti 30-40% hm. může nastat i samovznícení mikrobiologické. Při skladování chránit před zdroji tepla s teplotou větší než 100°C a před silnými kyselinami. Vhodné hasivo : Voda se smáčedlem, těžká, střední a lehká pěna.>

Dřevovláknité desky

Hořlavý materiál napouštěný různými ochrannými prostředky. Druh těchto prostředků ovlivňuje i parametry dřevovláknitých desek. Obsahuje-li ochranná emulze hodně anorganických solí, potom jsou desky těžce hořlavé a mají index hořlavosti 1,8. Při použití umělých pryskyřic je index hořlavosti větší než 2,1. Dřevovláknité desky mají částečný sklon k tepelnému samovznícení. Desky chránit před teplotou větší než 80°C.

 • výhřevnost 17000 - 21000 kJ.kg-1
 • bod hoření 220°C
 • teplota vznícení 80°C
 • teplota žhnutí 225°C
 • Vhodné hasivo : voda se smáčedlem, těžká, střední a lehká pěna.

Dřevní prach

 • teplota vznícení 277°C
 • dolní mez výbušnosti 30,2% obj. v g.m3
 • výhřevnost 17 MJ.kg-1
 • teplota vznícení usazeného prachu 430°C
 • Vhodné hasivo : voda, voda + smáčedlo, těžká, střední a lehká pěna


 Související

Související témata
Provozní média - chemická úprava

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 1,98 (počet známek: 43) 

Diskuze ke článku
Diskuze obsahuje 2 příspěvky
teplota vznícení - samovzníceníHana Věžníková21.05.2007 09:26
Teplota samovznícení?Ing.Václav Pekař02.02.2007 12:26
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2018, všechna práva vyhrazena.