[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Legislativní podpora využití zemního plynu v dopravě
Datum: 2.7.2007
Autor: Ing. Jan Dvořák
Zdroj: PLYN - odborný měsíčník pro plynárenství č.6/2007
Pro ozdravění ovzduší byla v minulých letech podporována Ministerstvem životního prostředí ČR a prostřednictvím Státního fondu životního prostředí plynofikace měst a obcí. Plynofikace se stala významným úkolem vlády ČR a reagovala na vývoj v celé Evropě. Celoplošnou plynofikací měst a obcí České republiky byly významně omezeny emise oxidů síry, dusíku a pevných prachových částic z komínů domácích a velkých kotelen. Nyní je jen na energetické politice státu, abychom tento stav dále zlepšovali.

Po tomto kroku si celá Evropa stanovila další cíl ke zlepšení životního prostředí, a to výrazně snížit emise karcinogenních polyaromatických sloučenin z výfukových plynů, kouř a aerosoly. Podle akčního plánu komise Evropského parlamentu přijatého v závěru roku 2001 musí na-hradit provozovatelé nákladní, autobusové a dodávkové dopravy v příštích dvaceti letech nejméně pětinu motorů s pohonem nafty a benzinu alternativními palivy. Při řešení tohoto úkolu by se nejvíce měl uplatnit zemní plyn, který se do roku 2020 má stát nejrozšířenějším alternativním palivem. Plynové motory produkují daleko menší množství nežádoucích chemických sloučenin, než je tomu u motorů s pohonem na naftu a benzin. S využitím zemního plynu v dopravě lze splnit přísné emisní a ekologické limity. Záměr Evropské unie otevírá plynárenským společnostem další prostor v podnikání a rozšíření obchodu s plynem. Na základě Usnesení vlády ČR č. 563 byly koncipovány v květnu 2005 úkoly směřující k rozšíření stlačeného zemního plynu (CNG) v dopravě. Významným mezníkem v rozvoji plynofikace v dopravě bylo uzavření Dohody z 16. 3. 2006, vycházející z opatření k plnění úkolů Usnesení vlády ČR č. 563 z 11.5. 2005, se zástupci MPO, MŽP a plynárenských společností. Tím byla zahájena příprava a výstavba plnicích stanic CNG a proces marketinkové podpory programu využití zemního plynu v dopravě ze strany plynárenských společností. S tím souvisí i poměrně rychlý vývoj a produkce vozidel s již továrním vybavením pohonu na alternativní palivo CNG, kterého jsme svědky na evropských výstavách výrobců vozidel různých značek.

Jako podpůrný krok provedl Český plynárenský svaz (ČPS), v souladu s přijatými závěry z citovaného Usnesení vlády a Dohody, analýzu stávajícího stavu legislativy v oblasti výstavby plnicích stanic, garážování a zajišťování servisu, údržby a oprav vozidel s pohonem na CNG. Výsledkem byla provedená revize technických doporučení TDG 304 02 -„Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla" a zadání tvorby nových normativních dokumentů pro vybavení garáží, servisů, opraven a stanovení jednotných podmínek pro provoz, opravy, údržbu a kontroly vozidel na pohon CNG.

Analýza k TDG 304 02 byla zpracována v srpnu 2005 a v témže roce bylo zajištěno zpracování revize těchto technických doporučení (TDG) prostřednictvím RWE Plynoprojekt, a.s., který má s projektováním, výstavbou a provozem stanic na CNG mnoho zkušeností. V únoru 2006 byl na základě uzavřené smlouvy mezi zpracovatelem TDG a ČPS uskutečněn kontrolní den, na kterém byl stanoven harmonogram dalšího postupu prací na revizi. Zásadním problémem bylo hodnocení předmětných plnicích stanic podle zákona č. 86/2002 Sb., § 4, odst. 10 a v souladu s nařízením vlády č. 353/2002 Sb., § 2, či. f) jako stacionárních malých zdrojů znečištění. Dle harmonogramu prací byl koncem března 2006 rozeslán 1. návrh revize do připomínkového řízení. Obdržené připomínky vyvolaly nutnost podrobněji řešit další oblasti, jako je např. rozdělení plnicích stanic na bezobslužné a s obsluhou a s tím související problematiku prodeje CNG a vlastní obsluhy těchto stanic. Dále pak bylo nutno v TDG řešit, jak zajišťovat proškolování pracovníků obsluhy a údržby těchto stanic, proškolování řidičů pro manipulaci s plnicím zařízením u stanic „bezobslužných" atd. Závěrečným jednáním, zabývajícím se zásadními připomínkami vznesenými k revizi předmětného předpisu, které proběhlo 23. 11. 2006, byla revize předpisu dokončena s tím, že platnost TDG je vymezena pouze pro rychloplnicí stanice CNG, tzv. veřejné plnicí stanice. V takovéto formě byla revize TDG 304 02 dne 13. 12. 2006 schválena nezávislou schvalovací komisí a stanoven termín platnosti od 1. 3. 2007. V současné době probíhají intenzivní práce na zpracování technických doporučení G pro pomaluplnicí stanice, tzv. domácí stanice, kteréžto výrobky se ze zámoří již dostávají i na evropský trh.

Současný vývoj v používání CNG jako paliva pro motorová vozidla a rozvíjející se výstavba plnicích stanic v ČR vyvolává potřebu zpracování technických doporučení G řešících podrobněji podmínky vybavení všech typů garáží, servisů, opraven a obdobných prostor a stanovení požadavků na jednotný postup při provádění kontrol, údržby a oprav vozidel na CNG, včetně prací na tlakových nádobách pro CNG při respektování všech zákonných předpisů, norem a technických pravidel s tím souvisejících. Zpracování těchto normativních dokumentů zajistil ČPS na základě výsledků výběrového řízení u RWE Plynoprojekt, a.s., který disponuje specialisty pro tuto oblast. Současně očekáváme i zapracování připomínek vzniklých v rámci projednávání revize TDG 304 02 do nových předpisů, bez vzájemných duplicit nebo nejasností v řešené oblasti. V této činnosti významně zpracovateli pomáhá studium výsledků plynofikace dopravy v okolních evropských státech, kde je CNG více rozšířeno, než je doposud u nás. Při tvorbě normativních dokumentů je s výhodou využívána navázaná spolupráce ČPS s německým DVGW.

Počátkem roku 2008 lze očekávat, že v oblasti CNG budou k dispozici zásadní technická doporučení, která budou řešit problematiku veřejných i domácích plnicích stanic, podmínky garážování a pravidelných technických prohlídek vozidel, čímž by měla být odstraněna legislativní zábrana dalšího rozvoje ve využití zemního plynu v dopravě. Na rozvoji CNG, resp. na rozšíření plnicích stanic CNG, bude mít vliv i poměrně hustá síť distribuční soustavy ČR budovaná v rámci celoplošných plynofikací měst a obcí. Další rozvoj v této oblasti ověří schválená a vydaná technická řešení a doporučení v praxi a dle odpovídajícího stavu vědeckých a technických poznatků a praktických zkušeností bude možno přikročit k aktualizaci doporučení a stanovit je jako platná technická pravidla.

Rekapitulace vydaných a připravovaných technických doporučení
TDG 304 02 - Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla (schválena a vydána)
TDG 982 01 - Vybavení garáže, servisu, opravny a jiných prostor pro vozidla na CNG
TDG 982 02 - Podmínky provozu, oprav, údržby a kontroly vozidel na CNG
TDG 982 03 - Pomaluplnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla
 Související

Související témata
Nádoby P-B, LPG, ...
TNS k dopravě plynu

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 1,5 (počet známek: 2) 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.