[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
„Energetika a její vliv na podnikatelské prostředí“
Datum: 13.11.2007
Autor: Ing. Václav Hrabák - Předseda ES HK ČR
Základní osnova k tématu „Energetika a její vliv na podnikatelské prostředí“

1/ Koncepce energetiky do roku 2030

Stávající stav:

10.3.2004 byla usnesením vlády ČR č.211 odsouhlasena Státní energetická koncepce ČR. Koncepce konkretizuje státní priority a stanovuje cíle, jichž chce stát dosáhnout při ovlivňování vývoje energetického. hospodářství ve výhledu příštích 30 let.

Základní úkoly:

1. Současná struktura spotřeby při. energ. zdrojů
  • Tepelné 62%
  • Jaderné 35%
  • Vodní 2,6%
  • Ostatní 0,4%

a) Do roku 2030 naplnit strukturu spotřeby primárních energ. zdrojů:
- tuhá paliva 30-32%
- plynná paliva 20-22%
- kapaná paliva 11-12%
- jaderné palivo 20-22%
- OZE 15-16%

b) Nepřekročit limity dovozní energ. závislosti:
- v roce 2010 max. 45%
- v roce 2020 max. 50%
- v roce 2030 max. 60%

Kromě těchto dvou cílů jsou státní energ. koncepcí vytýčeny další cíle a směry.

2. Programové prohlášení vlády ČR z ledna roku 2007 na straně 13. hovoří, že vláda nebude plánovat a podporovat výstavbu nových jaderných bloků v ČR a dále pak nebude podporovat další rozvoj uhelných zdrojů. Progr. prohlášení je na základě této orientace odlišné od státní energ. koncepce

Důsledky:

V současné době jsou k dispozici dva základní dokumenty, podle kterých by se měla dále rozvíjet energetika ČR. Oba dva dokumenty jsou ve vzájemném rozporu a tato situace nedává perspektivy a jistoty v podnikatelské sféře. Jedná se jak o energetické odvětví, tak i odběratele energie a paliv. Stav je velmi vážný zejména proto, že některá závažná rozhodnutí v oblasti orientace ČR musí být provedena co nejdříve, jinak může dojít k nevyrovnání energetické bilance se všemi dalšími negativními dopady do podnik. sféry.

Návrh na řešení:

Urychleně potvrdit platnost jednoho ze dvou stěžejních dokumentů. Na základě vyjádření celé řady odborníků v oblasti energetiky včetně tzv.“ Pačesovy komise“, přehodnotit závazek z Progr. prohlášení vlády ČR, které se týká zastavení výstavby nových jaderných bloků a zachování územních limitů těžby hnědého uhlí.

2/ Zajištěnost palivové a energetické základny pro ČR na období do roku 2030

Stávající stav:

V oblasti dodávek energ. surovin je spotřeba ČR zajištěna následovně:
- ropa 70% - z Ruska + 30 % ostatní
- zemní plyn 75% - z Ruska + 25% ostatní
- jaderné palivo 50% (r.firma TVEL) + 50% (am. Firma Westinghouse)

od roku 2010 100% paliva z Ruska (firma TVEL)
- hnědé uhlí 100% soběstačnost

Z údajů vyplývá úplná závislost ČR na dodávkách ropy a zemního plynu z Ruska, a po r. 2010 by se to mělo týkat i jaderného paliva.

V oblasti jaderné energetiky, v případě dalšího využití tzv. jaderného odpadu (zůstává 95% - 96% nevyužité energie), tzv. transmutacemi, bude mít ČR zásoby tohoto paliva při současné výrobě na víc jak 100 let. Předpoklad uvedení reaktorů nového typu do provozu lze očekávat max. do 10 let.

Další rozvoj těžby hnědého uhlí je spojen s prolomením tzv. územních ekologických limitů (jsou v rozporu i se státní energ. koncepcí schválenou v r. 2004). Prolomením těchto limitů by byly získány zásoby uhlí pro energetické účely na víc jak 50 let.

Důsledky:

Neřešení uvedené situace sebou přináší max. závislost na dodávkách paliv a energií ze zahraničí, zejména z Ruska a nestabilitu ve vývoji cen paliv a energií v ČR. Tato situace se negativně může projevit v bilanci výroby el. proudu, ale i v bilanci výroby tepla pro otopové účely pro podnikatelskou a bytovou sféru.

Návrh na řešení.
Totožné s předcházejícím bodem.

3/ Zajištěnost výkonové bilance do roku 2030 v oblasti výroby a distribuce el. energie

Stávající stav:

V současné době je vlastní výrobou 100 % kryta spotřeba el. energie v ČR a cca 10% výroby je vyváženo do zahraničí. ČR patří s Francií ke dvěma zemím, které v rámci EU vyváží el. energii. Výhledový stav ve spotřebě el. energie a nedostatečné řešení její zdrojové části způsobují, že kolem roku 2015 bude nucena ČR el. energii dovážet. Vývoj ve spotřebě el. energie a její zdrojové krytí je patrno ze Státní energetické koncepce.

V současné době MPO upřesňuje bilanci spotřeby elektrické energie v ČR. V této souvislosti však nelze očekávat zásadních změn oproti SEK.

Důsledky:

Po roce 2015 nebude vlastní výrobou pokryta bilance spotřeby el. energie v ČR. Vzhledem k situaci v zásobování el. energií v Evropě je otázkou, zda požadované množství el. energie budeme schopni dovézt a v kladném případě za jakou cenu. Tento stav vytváří podmínky k dalšímu nekontrolovatelnému nárůstu cen el. energie, případně i vytváření regulačních stupňů, mající dopady do omezování dodávek el. energie odběratelům.

Návrh na řešení:
Přehodnotit programové prohlášení z roku 2007 a urychleně negativní vývoj v bilanci el. energie řešit.

4/ Stav uhelného průmyslu, pokrytí potřeb trhu těžbou hnědého uhlí z tuzemských zdrojů

Stávající stav:

V současné době je potřeba energetiky a teplárenství plně pokryta tuzemskými kapacitami hnědého uhlí. Pokračování těžby pro pokrytí plánované bilance je závislé na prolomení tzv. ekologických limitů těžby hnědého uhlí (limity schváleny Usnesením vlády č. 444 z r. 1991). S těmito limity je v rozporu i schválená st. energ. koncepce. Koncepce přisoudila hnědému uhlí významnou roli, počítá s jeho těžbou za limity s tím, že toto uhlí bude zásobovat modernizované nebo nové energetické zdroje. K prolomení limitů mělo dojít jen u dvou severočeských dolů. Toto kvalitní hnědé uhlí používají nejen elektrárny, ale i teplárny a domácnosti.

Struktura dodavatelů hnědého uhlí do tepelných elektráren v ČR:
Severočeské doly 45%
MUS 35%
Sokolovská uh. spol. 20%
Za limity na těžbě uhlí je ještě zásoba na dalších téměř 50 let.

Důsledky:

Nedořešení otázky limitů těžby uhlí může způsobit zhoršení energetické bilance ve výrobě el. energie a zároveň i nezajištění dodávek uhlí pro výrobu tepla a to jak v CZT, tak i domácnostech.Tato situace zároveň nedává potřebné záruky pro výrobce tepla a el. energie vyrábějící energie z hnědého uhlí a to pro další modernizaci a rozvoj jejich zařízení.

Návrh řešení:
Vláda ČR musí přijmout jednoznačné rozhodnutí o dalším vývoji v obnovy těžby hn. uhlí a zásobování tuzemských spotřebitelů.

5/ Růst cen paliv a energií a jejich dopady do podnikatelského prostředí

Stávající stav:

Během posledních 5 ti let dochází k neustálému růstu cen paliv a energií. Cena el. energie je z části regulovaná (distribuce), silová část el. energie regulována není a cena je tvořena na burze.

Důsledky:

Stanovený systém tvorby cen, nedává prakticky zásadní možnost státu vývoj cen prakticky ovlivnit. V podmínkách, kdy převyšuje poptávka nad nabídkou, situace vede k neustále se navyšujícím cenám, které mají negativní vliv do podnikatelského prostředí. Uvedenou situaci popisuje zpracovaný materiál z r.2006, který působení vlivu zvyšování cen plynu a el. energie do podnikatelského prostředí popisuje. Materiál byl objednán MPO. Dle našeho názoru není zcela vypovídající a bylo by potřeba provést hlubší a aktualizovaný rozbor.

Návrh řešení:
Provést aktualizovaný rozbor dopadů nárůstu cen paliv a energií do podnikatelského prostředí a na základě rozboru přijmout účinná opatření

6/ Technický stav energetického odvětví, přenosové kapacity

Stávající stav:

Dle neoficiálních informací, technický stav neodpovídá současným, ale zejména i budoucím požadavkům. Stav je zřejmě způsoben nejasností v koncepci dalšího rozvoje energetiky.

Důsledky:

Situace může přinést zhoršení kvality v dodávkách eneegie při řešení situace pak následně další zvyšování její ceny.

Návrh řešení:
Dořešit koncepci energetiky.

7/ Podpůrné programy do oblasti energetiky včetně snižování spotřeby paliv a energie

Stávající stav:

V současné době je oblast energetiky podporována ze dvou zdrojů, a to tuzemských a zahraničních. Hlavními zdroji pro období do r. 2013 jsou finanční zdroje z tzv.“ Strukturálních evropských fondů“. Zejména z těchto zdrojů je preferováno aplikování OZE a programy na úsporu paliv a energií. Poměr finančních prostředků, plynoucích z těchto fondů oproti všem možným získaným prostředkům, neodpovídá nutným potřebám energetiky .

Návrh řešení:
Přehodnotit výše podpor do energetiky.

8/ OZE a jejich význam v energetické bilanci a dopadů do cen energie a životního prostředí

Stávající stav:

Státní en. koncepce řeší zvyšování podílu OZE na krytí en. bilance a to tak, že do r. 2030, by měla být bilance kryta z 16%. EU si klade za cíl krýt en. bilanci do r. 2020 z 20%. Otázka aplikace OZE je specifická pro každou zemi. ČR nemá vytvořeny takové geografické podmínky jako některé jiné evropské země.

(Rakousko - biomasa, vodní elektrárny; Dánsko – větrné elektrárny,biomasa; Německo – větrné elektrárny apod).

Investiční náročnost na výstavbu OZE je vyšší než u výstavby běžných en. zdrojů. V podmínkách tržního hospodářství bez vytvoření systému dotací a podpor, je jejich aplikace prakticky nereálná. Některé OZE, jako např. větrná elektrárna a solární systémy jsou přímo závislé na větrné či sluneční energii a není možno s nimi počítat jako s kontinuální výrobou.

Důsledky:

Nerovnoměrnost v dodávkách energie.
Nutnost vytvoření tzv. zálohového systému
. Systém podpor a dotací navyšuje ceny el. energie.

Návrh řešení
Přehodnotit postoj ČR k výši aplikace OZE s přihlédnutím k specifickým podmínkám ČR.

9/ Vliv orientace a stavu české energetiky na bezpečnost státu.

Stávající stav:

Státní en. koncepce orientovala zdrojovou část naší energetiky i z pohledu závislosti na dodávkách paliv a energie ze zahraničí. V současné době jsme plně závislý na zahraničních dodávkách plynu, ropy a jaderného paliva. Uvedenou situaci popisuje studie poslance ČR Ing. Jana Klase v materiálu „ Energetická bezpečnost ČR“ z 13. 9. 2007.

Důsledky:

Vládní programové prohlášení v oblasti energetiky nepřímo zvyšuje podíl dodávek ze zahraničí a navyšuje naší ekonomickou a hospodářskou závislost. Situace může silně ovlivnit konkurenceschopnost našich podnikatelských subjektů.

Návrh řešení:
Přehodnotit postoj ČR k dalšímu rozvoji uhelného průmyslu (prolomení ekologických územních limitů hnědého uhlí) a k rozvoji jaderné energetiky.

 Související

Související témata
Kotle vysoko a středotlaké
Kotle horkovodní
Ostatní

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 4 (počet známek: 1) 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.