[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Nařízení Evropského parlamentu o chemických látkách
Datum: 5.5.2008
Autor: Petr Matěják
Zdroj: OIP HK
Nařízení ukládá celou řadu povinností výrobcům, dovozcům a uživatelům chemických látek, přípravků a předmětů.Pravidla pro zpracování a poskytování bezpečnostních listů a dalších informací se používají od 1. 6. 2007, většinu dalších povinností bude třeba plnit od 1. 6. 2008.
Nařízení Evropského parlamentu (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. 12. 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (dále jen „nařízení“) vstoupilo v platnost dnem 1. června 2007. Toto nařízení – pracovně nazývané REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, Restriction Chemicals), jehož předmětem jsou činnosti a procesy spojené s chemickými látkami, je závazné a přímo použitelné ve všech členských státech EU. Ve Sbírce zákonů budou stanoveny příslušné národní úřady, systém kontroly a vymáhání a další náležitosti související s uplatněním nařízení v ČR.

Vydáním nařízení bylo uzavřeno přibližně sedmileté období, během kterého byla připravena koncepce nové politiky EU ochrany veřejného zájmu v oblasti bezpečnosti chemických látek a její praktické realizace. Realizací uvedeného nařízení by mělo být do roku 2020 dosaženo stavu, kdy v EU budou vyráběny a používány pouze chemické látky se známými vlastnostmi, a to způsobem, jehož bezpečnost bude prověřena. Zodpovědnost za zjištění vlastností látek a za posouzení, zda způsob jejich používání neohrožuje zdraví lidí nebo životní prostředí, budou mít osoby, které látky vyrobí nebo dovezou na území EU, a osoby, které budou látky používat při podnikání. Aby bylo možné kontrolovat plnění povinností výrobců, dovozců a uživatelů, rozšířil se dosud uplatňovaný systém notifi kace nových látek (v ČR známý jako registrace) na všechny chemické látky a nově byla ustanovena Evropská agentura pro chemické látky v Helsinkách. V rámci SLICu je zřízena pracovní skupina pro prosazování, která má mimo jiné také pracovní podskupinu CHEMEX, v současné době složenou ze zástupců 8 členských států, včetně zástupce ČR. Tato pracovní skupina má za úkol zjistit postavení, role a povinnosti národních úřadů inspekce práce při prosazování REACH, navrhnout a připravit mechanizmy „modelů“ práce úřadů, inspektorátů a inspektorů. Jednání jsou v počátcích a vzhledem k určitým rozdílům v legislativních předpisech jednotlivých členských států EU nebudou zřejmě jednoduchá. Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 4 (počet známek: 1) 


Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.