[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ
Datum: 11.6.2008
Autor: GAS s.r.o., Ing. Jochová, leden 2007
Zdroj: INFORMACE GAS 1/2007
Kvalita ovzduší patří v naší společnosti bezesporu k prioritám. Stejně jako v Evropském společenství (ES) je i v ČR předmětné problematice věnována patřičná pozornost. Nejen, abychom plnili závazky v harmonizaci práva ČR s právem ES, ale především chránili společenský veřejný zájem - zdraví našich občanů a hezký vzhled naší krajiny. V částce č. 188/2006 Sbírky zákonů ČR bylo zveřejněno nařízení vlády č. 597 ze dne 12. prosince 2006 o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Je podzákonnou normou k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení 1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 2) a upravuje způsob sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, imisní limity, přípustné četnosti jejich překročení a meze tolerance, cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle pro vybrané znečišťující látky.

Samotné nař. vlády v § 2 uvádí zásady sledování kvality ovzduší, v § 3 pak vyhodnocování kvality ovzduší. § 4 obsahuje Přechodná ustanovení.

§ 4

Přechodná ustanovení

(1) Hodnocení zón a aglomerací podle § 2 odst. 4 za období let 2006 až 2010 se provede v roce 2011.

(2) Nejpozději do 31. prosince 2009 se dosáhne imisních limitů stanovených v části A tabulky 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Nejpozději do 31. prosince 2012 se dosáhne cílových imisních limitů stanovených v části C tabulky 1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(4) Nejpozději do 31. prosince 2009 se dosáhne cílových imisních limitů stanovených v části C tabulky 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Prvním rokem, ve kterém budou zjištěné úrovně znečištění ovzduší troposférickým ozonem použity pro ověření plnění cílových imisních limitů v průběhu následujících tří nebo pěti kalendářních let, bude rok 2010.

§ 5 zrušuje nař. vlády č. 350/2002 Sb., včetně jeho změn. Účinnost nař. vlády č. 597/2006 Sb. je 31. prosince 2006. Příloha č. 1 obsahuje přípustné úrovně znečištění ovzduší, přípustné četnosti jejich překročení a požadavky na sledování kvality ovzduší. Pro bližší informaci uvádíme doslovné znění části A až D této přílohy.

Dále v příloze č. 2 jsou uvedeny cíle kvality údajů sledování kvality ovzduší, v příloze č. 3 požadavky a postup hodnocení zón a aglomerací, v příloze č. 4 pak umístění bodů vzorkování pro stacionární měření, v příloze č. 5 maximální počty bodů vzorkování pro stacionární měření, v příloze č. 6 referenční metody sledování kvality ovzduší.

Přípustné úrovně znečištění ovzduší, přípustné četnosti jejich překročení a požadavky na sledování kvality ovzduší

Všechny uvedené přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky se vztahují na standardní podmínky – objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,325 kPa. U všech přípustných úrovní znečištění ovzduší se jedná o aritmetické průměry.

Část A – Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí, přípustné četnosti jejich překročení a meze tolerance

1. Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení

2. Imisní limity oxidu dusičitého a benzenu a přípustné četnosti jejich překročení

3. Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu

Část B – Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystému a vegetace

Část C – Cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle

1. Cílové imisní limity vybraných znečišťujících látek vyhlášené pro ochranu zdraví lidí

2. Cílové imisní limity troposférického ozonu

3. Dlouhodobé imisní cíle troposférického ozonu

Část D – Sledování kvality ovzduší pro znečištění látky, které nemají stanoveny přípustné úrovně znečištění ovzduší

1. Částice, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynomický průměr 2,5 μm odlučovací účinnosti 50 % (dále jen „PM2,5“)

Úroveň znečištění ovzduší PM2,5 se posuzuje z hlediska ročního aritmetického průměru, ročního mediánu, ročního 98. percentilu a ročního maxima z dvacetičtyřhodinových průměrných hodnot.

2. Rtuť

Úroveň znečištění ovzduší rtutí se posuzuje z hlediska ročního aritmetického průměru.

3. Depozice vybraných znečišťujících látek

Orientační měření celkové depozice se provádí pro arsen, kadmium, rtuť, nikl, benzo(a)pyren, benzo(a)anthracen, benzo(b)fluoranthen, benzo(j)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, ondeno (1,2,3-c,d)pyren a dibenz(a,h)anthracen.

4. Prekurzory troposférického ozonu

Stacionární měření prekurzorů troposférického ozonu zahrnuje minimálně měření oxidů dusíku (oxid dusnatý a oxid dusičitý) a příslušných těkavých organických látek. Seznam těkavých organických látek doporučených k měření.

____________________

1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství nařízením vlády.
2) Směrnice Rady 96/62/ES ze dne 27. září 1996 o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší. Směrnice Rady 1999/30/ES ze dne 22. dubna 1999 o mezních hodnotách pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy dusíku, částice a olovo ve vnějším ovzduší. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/69/ES ze dne 16. listopadu 2000 o mezních hodnotách pro benzen a oxid uhelnatý v ovzduší. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/3/ES ze dne 12. února 2002 o ozonu ve vnějším ovzduší. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší.
3) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměr počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16.00 do 24:00 hodin.
4) Součet objemových poměrů (ppb), oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého
5) Pro celkový obsah v PM10
6) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných u hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16.00 do 24.00 hod;
7) Cílový imisní limit nesmí být překročen ve více než 25ti dnech za kalendářní rok, zprůměrováno za tři kalendářní roky;
8) Pro účely tohoto nařízení AOT znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací větší než 80 μg.m-3 (= 40 ppb) a hodnotu 80 μg.m-3 v dané periodě užitím pouze hodinových hodnot změřených každý den mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z hodinových hodnot v letním období (1. května – 31. července);
9) Zprůměrováno za pět kalendářních let.
10) Pro účely tohoto nařízení AOT40 znamená součet rozdílu mezi hodinovou koncetrací větší než 80 μg.m-3 (= 40 ppb) a hodnotu 80 μg.m-3 v dané periodě užitím pouze hodinových hodnot změřených každý den mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z hodinových hodnot v letním období (1. května – 31. července); zprůměrováno za jeden kalendářní rok


 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.