[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
LAHVE NA PLYNY
Datum: 14.7.2008
Autor: Ing. Jan Dania - CheVess ENGINEERING, s.r.o., Brno

Malá množství plynů, která se používají v různých odvětvích lidských činností, se pře­pravují ve znovuplnitelných tlakových lahvích, tlakových sudech, jednorázově používaných kartuších nebo ampulích (dále se v textu pojednává pouze o lahvích).

Tyto lahve na plyny jsou bezešvé nebo svařované jednoduché nádoby obvykle válcové­ho tvaru, opatřené ventilem, které se vyrábějí z uhlíkových i nerezových ocelí, hliníku a hliní­kových slitin, kompozitu částečně nebo plně vinutých s linerem nebo bez lineru. Někdy se dvě až 16 lahví spojuje do svazků, ve kterých jsou propojeny sběrným potrubím s centrálním venti­lem, vše uloženo v rámové konstrukci. Lahve se vyrábějí s vodním objemem od 0,5 litru do 150 litrů včetně, tlakové sudy mají objem do l 000 litrů a velkoobjemové lahve obvykle mon­tované na samostatných podvozcích pak vodní objem do 3 000 litrů.

Vzhledem k tomu, že používané plyny mohou být jedovaté, nedýchatelné, hořlavé nebo hoření podporující a tedy při nežádoucím uvolnění mohou mít nepříznivý dopad na obsluhu, okolí a životní prostředí, řídí se výroba, přeprava a používání lahví následujícími závaznými předpisy:

ADR

European agreement on the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po silnici) v naší legislativě zavedena jako Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 54/1999 Sb., o přijetí změn a doplňků „Přílohy A -Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech" a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. 9. JI957, vyhlášené pod č. 64/1987 v platném znění.

RID

Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (Předpisy o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po železnici) v naší legislativě zavedena jako Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 60/1999 Sb., o vyhlášení „Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží" (RID) a „Přípojku B - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží" (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980 (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a dopl­nění).

99/36/EC

Council Directive 1999/36/EC of 29. apríl 1999 on transportable pressure equipment -jde o směrnici tzv. nového přístupu (Směrnice 99/36/EC z 29. dubna 1999 na přepravitelná tlaková zařízení). V naší legislativě je tato směrnice zavedena Nařízením vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, (v platném znění). Tato směrnice navazuje na článek 6.2.1.4.4 (b) výše citovaných předpisů RID/ADR. Má obdobné členění jako směrnice na tlakové nádoby 97/23/CE, tj. rozděluje lahve do modulů A až Hl, které stanovují rozsah požadavků na typové schválení lahví, na rozsah a náplň dozoru při jejich výrobě a rozsah zkoušení jak při typovém schválení tak i během výroby.

Na podporu ustanovení těchto předpisů se vydávají technické normy, které stanovují základní parametry lahve, doporučují její výpočet, doplňují a upřesňují požadavky na materiály lahví, výrobu, jejich typové zkoušení i zkoušení během výroby a značení.

Typové schválení vydává po zkouškách nově navržené typové řady lahví notifikovaný orgán. Lahve musí splňovat požadavky stanovené výpočtem, musí u materiálu splňovat poža­davky chemického složení a dosáhnout požadované mechanické hodnoty případně kladně hod­nocenou zkoušku koroze, zkoušku koroze pod napětím a metalografické zkoušky, musí splňo­vat požadavky zkoušky namáháním cyklováním tlaku, úspěšně absolvovat zkoušku pádem, zkoušku těsnosti a hydraulickou tlakovou zkoušku a hydraulickou tlakovou zkoušku na roztr­žení; musí rozměrově vyhovovat konstrukčnímu výkresu co do průměru, délky a tloušťky stěny u celého pláště lahve, musí být stabilní (pokud se neuvažuje provoz naležato nebo uložení v rámové konstrukci svazku) a musí být bez vad, které by mohly ovlivnit bezpečný provoz lahví. Doklady o schválení typové řady lahví musí být výrobcem archivovány.

Výroba lahví je většinou sériová nebo hromadná. Po typovém schválení se lahve vyrá­bějí v dávkách. Výrobní dávka je počet dokončených lahví postupně zhotovených během téhož dne nebo následujících dnů, téže konstrukce, rozměrů a materiálové specifikace a téhož doda­vatele materiálu pro každou tlakovou část, svařované stejným automatem a tepelně zpracované za stejných podmínek teploty a prodlevy na této teplotě. Tato definice dovoluje dodávky od různých dodavatelů pro jednotlivé tlakové části ve výrobní dávce, např. jeden dodává horní zaoblené části lahví, další výrobci pak dna lahví, plechy nebo bezešvé trubky. Velikost dávky může být omezena a může u ní být odchylně stanoven rozsah zkoušek

.

Při výrobě se musí zajistit sledovatelnost všech vyráběných tlakových částí. U každé lahve musí být kdykoliv zjistitelné z jakého materiálu a čísla tavby eventuálně čísla výkovku byla vyrobena. Značky ocelí použité při výrobě lahví musí být kompatibilní s uvažovaným ob­sahem plynu v provozu. Přídavné materiály použité při svařování musí zajišťovat dostatečně pevné svary s minimální mezí pevnosti odpovídající pevnosti základního materiálu po tepelném zpracování u dokončené lahve. Výroba musí probíhat podle schváleného výrobního výkresu a písemných postupů. Musí být stanoveny zásady manipulace s vyřazovanými výrobky nebo po­lotovary. Pokud se zjistí nedostatek u výrobku, musí se zjistit podstata nedostatku (nesprávné tepelné zpracování, chybné měření) a následně kontrolovat část výrobní dávky případně celá výrobní dávka. Nevyhovující výrobky se vyřadí a zbývající dobré výrobky se klasifikují jako nová výrobní dávka. U této dávky se musí provést všechny zkoušky požadované pro výrobní dávku. Svařované lahve z více částí musí svařovat zkoušení svářeči nebo svářečští operátoři na základě schválených postupů. Stejná pravidla platí pro nedestruktivní zkoušení. Popisy tepel­ného zpracování (obvykle normalizačního žíhání a žíhání na odstranění vnitřního pnutí) musí výrobce archivovat a dále pak seznamy svářečů, svářečských operátorů a pracovníků provádě­jících nedestruktivní zkoušení, musí být výrobce schopen předložit kontrolnímu orgánu. Každá zcela dokončená láhev výrobní dávky (opatřená reprezentativním značením ražením) se musí zkoušet na těsnost a každá láhev se musí podrobit hydraulické tlakové zkoušce. Ostatní zkouš­ky, citované výše u zkoušek prototypu se provádí pouze na stanoveném počtu namátkově vybraných lahví. O všech těchto kontrolách se musí vést záznamy.

Každá láhev musí mít pro ventil závity v hrdle. V současné době se převážně používá kuželový závit E24, mezinárodní norma doporučuje postupný přechod na menší kuželový závit El 7. Výrobce musí zajistit kvalitní provedení závitů a jejich kontrolu kalibry tak, aby při použi­tí odpovídajícího ventilu bylo napětí v hrdle působením kroutícího momentu minimální.

Každá vyráběná láhev se musí kontrolovat vizuálně. Nesmí se zjistit vady (promáčknutí, vyboulení, trhliny, přeložky, rýhy, atd.), které by mohly mít vliv na provozuschopnost lahve. Zjištěné vady je možno odstranit vybroušením nebo jiným schváleným postupem; v žádném případě však nesmí dojít k podkročení vypočtené tloušťky stěny lahve. Pro některé typové řady lahví je předepsáno nedestruktivní zkoušení magnetickou metodou práškovou, zkoušení ultra­zvukem nebo rentgenem. Připouští se automatizace těchto zkoušek.

Podle velikosti výrobní dávky se namátkově vybere normou doporučený počet lahví na vzorky pro zkoušku tahem, zkoušku ohybem, zkoušku smáčknutím, zkoušku nárazové práce, makroskopickou kontrolu a na hydraulickou tlakovou zkoušku na roztržení. U lahví z hliníku a hliníkových slitin se neprovádí zkouška nárazové práce. U svařovaných lahví se tyto zkoušky musí provést jak pro základní materiál, tak i pro svar. Normy doporučují rozmístění odebíra­ných vzorků. U vzorků by měla být neopracována plocha, která představuje povrch lahve; za­rovnává se pouze převýšení svaru. Vzorky se mohou vyrovnávat lisováním za studena na plo­chách pro upnutí do zkušebního stroje. Výsledky zkoušek musí odpovídat požadavkům norem a výsledkům prototypových zkoušek.

Vyrobené lahve se musí značit ražením podle nově vydané mezinárodní normy EN ISO 13769. V té je znázorněno rozmístění výrobního a provozního značení a umístění certifikačních značek. Kromě provedení značení na plášti lahve se dovoluje provedení značení na hrdlovém kroužku, patce nebo přivařeném štítku. Lahve, pro které platí volný pohyb mezi státy EU jsou navíc označeny řeckým písmenem "tc". U lahví z kompozitu se značení provádí na štítku zalitém pryskyřicí. Kromě tohoto značení se používají informační nálepky, na kterých jsou charakterizovány základní vlastnosti plynu a barevné značení. Barevné značení je uváděno v materiálech TDS. U barevného značení lahví je nutno upozornit, že v rámci zemí EU proza­tím nedošlo ke sjednocení tohoto značení a jsou na toto značení některým státům uděleny pře­chodné výjimky, které by měly přestat platit koncem tohoto roku.


 Související

Související témata
TNS k dopravě plynu

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 3,5 (počet známek: 6) 

Diskuze ke článku
Diskuze obsahuje 1 příspěvek
Lahve na plynyJan Dania23.09.2008 13:28
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.