[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Vítkovice Cylinders a.s.
Datum: 31.7.2008
Autor: Ptal se Ing. Miloš Kebrdle
Zdroj: Plyn č. 5/2008
Společnost „Vít­kovice Cylinders a.s." představil ge­nerální ředitel společnosti Ing. Jaromír Šiler.

Pane generální řediteli, společnost Vítko­vice Cylinders a.s. se věnuje výrobě ocelo­vých tlakových lahví. Můžete nám představit Vaši společnost, její výrobní program a po­stavení Vaší společnosti na tomto dosti speci­fickém trhu?

Hlavním výrobním programem naší společ­nosti je výroba bezešvých vysokotlakých ocelo­vých nádob pro přepravu a skladování technic­kých plynů, a to v průmyslu, stavebnictví, zdravotnictví, potravinářství a hasicí technice. Naše ocelové nádoby se dále využívají i jako hlavní části dýchacích přístrojů. V posledních 8 letech jsme začali dodávat rovněž ocelové nádoby jako nádrže na stlačený zemní plyn pro pohon vozidel a tlakové zásob­níky pro plnicí stanice na stlačený zemní plyn. Patříme mezi čtyři největší světové výrobce vysokotlakých nádob, a ze všech výrobců máme největší rozsah sortimentu. Naše společnost má obrat 2,5 miliardy Kč, zaměstnává cca 400 zaměstnanců a více než 90 % produkce exportuje.

Vaše společnost se tedy zaměřila i na výro­bu tlakových lahví, které se používají ve vozidlech poháněných stlačeným zemní plynem. Pro výrobu těchto ocelových lahví používáte vlastní technologii, kterou jste sami vyvinuli. Co Vás vedlo k tomuto náročnému projektu, jaký je o Vaše výrobky zájem a kde ve světě se lze setkat s ocelovými tlakovými lahvemi označenými firmou Vítkovice Cylinders a.s.?

K rozhodnutí o investování do nové výrobní linky nás ved­ly marketinkové studie a indi­cie o vývoji na trhu v nejbliž­ších 15-20 letech a samozřej­mě také vysoká poptávka po našich výrobcích, která násob­ně překračovala a nadále pře­kračuje naše kapacity. Vývoji technologie zpětné­ho protlačování nádob z oce­lových sochorů se věnujeme již 15 let a výsledky této vý­zkumné a vývojové činnosti jsme implementovali do no­vých výrobních zařízení o vyš­ších parametrech vyráběných produktů. Důvodem bylo sa­mozřejmě získání náskoku před konkurencí po stránce technické a ekonomické a lo­gistického zajištění zdrojů. Pokud jde o odpověď na otázku, kde je možno se s našimi výrobky set­kat, je jednoduchá - s výjimkou Japonska prak­ticky ve všech částech světa. Největší část svých výrobních kapacit rezervujeme ovšem pro od­běratele ze zemí EU.

V loňském roce jste se stali obchodním zá­stupcem společnosti FuelMaker, která vyrábí plnicí zařízení CNG o výkonech do 13,6 m3 za hodinu. Své podnikatelské aktivity tím rozši­řujete do oblastí prodeje a instalace domá­cích plnicích zařízení a výstavby plnicích sta­nic CNG. Můžete nám přiblížit budoucí plány také v této oblasti?

V holdingu VÍTKOVICE je program „stlačený zemní plyn v dopravě" strategicky zařazen jako jeden segment core bussinesu. Obsahuje výro­bu vysokotlakých nádob v Ostravě, Polsku, Argentině, dále pak instalací plnicích stanic, zá­sobníků, virtuálních plynovodů, přestaveb vozi­del na pohon zemním plynem a je i plánována realizace výzkumného a vývojového centra pro tyto aplikace.

V prosinci 2007 jste ve Vítkovicích zahájili provoz vlastní plnicí stanice CNG, používáte auta s pohonem na stlačený zemní plyn, provozujete plnicí stanici CNG v Jeseníku, kde také používáte vysokozdvižné vozíky s poho­nem na CNG. Znamená to, že aktivity spojené se stlačeným zemním plynem považujete za zajímavý a perspektivní podnikatelský zá­měr?

Referenční stavby vnitropodnikových plni­cích stanic na CNG a zřízení flotily vysokozdviž­ných vozíků na pohon CNG jsme realizovali z důvodu ověření reálných přínosů se zavede­ním těchto projektů v praxi. Výsledky více než předčily naše očekávání po stránce technické, ekonomické a environmentální. Takže naše pod­nikatelské aktivity budou pokračovat jak uvnitř holdingu (např. veškeré nové referentské a užit­kové vozy již budou s pohonem CNG), tak na tr­hu. Od ledna tohoto roku jsme v naší společ­nosti zřídili nový útvar - Engineering CNG-aplikací, který umí zájemcům navrhnout projekt, zpracovat nabídku a realizovat jakékoliv zadání v oblasti CNG. Tím odpovídám kladně na otáz­ku, zda považujeme aktivity spojené se stlače­ným zemním plynem za zajímavý a perspektiv­ní podnikatelský záměr.

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.