[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Kdo je pracovník s potřebnými znalostmi dle z. č. 309/2006 Sb.?
Datum: 15.5.2009
Zdroj: www.bozpinfo.cz
Dle § 9 odst. 3 písm. a) zákona 309/2006 Sb. : "zaměstnává-li zaměstnavatel nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti". Chápeme dobře pojem "potřebné znalosti", když se domníváme, že je pouze na posouzení zaměstnavatele, zda-li nějaký z jeho zaměstnanců těmito potřebnými znalostmi disponuje a svěří mu tedy činnosti v oblasti BOZP? Není tedy třeba, aby pracovník s "potřebnými znalostmi" prokazoval určitý stupeň vzdělání, absolvování speciálních kurzů, musel mít určitou praxi či jinak dokládal svou kvalifikaci?

Ustanovení § 9 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, upravuje tzv. národní standard prevence rizik. Jde o transpoziční ustanovení, které má základ v článku 7 rámcové směrnice Rady 89/391/EHS o provádění opatření ke zvýšení BOZP. Tento článek směrnice nazvaný „Služby prevence a ochrany“ ukládá zaměstnavateli povinnost určit jednoho nebo více pracovníků na práce spojené se zabezpečováním bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí. Dále pak na rozdíl od zákoníku práce výslovně stanoví, že v případech, kdy zaměstnavatel nemá k disposici vhodného pracovníka, je povinen se obrátit na externí služby.

Náš národní standard prevence rizik je upraven v § 9 a § 10 zákona č. 309/2006 Sb. Rozhodující je ustanovení § 9 odst. 2 „Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý nebo odborně způsobilý v případech a za podmínek uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) sám, jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, kterého zaměstnává v pracovněprávním vztahu. Nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit je jinou odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilý zaměstnanec zaměstnavatele nebo jiná odborně způsobilá fyzická osoba jsou odborně způsobilými osobami.“

Odborně způsobilá osoba může být buď zaměstnavatel sám nebo zaměstnavatelem placený zaměstnanec, jehož pracovní náplní bude provádět jménem zaměstnavatele úkoly v prevenci rizik nebo jiná osoba. Ustavením odborně způsobilé osoby se však v žádném případě nesnižuje odpovědnost zaměstnavatele za zajištění BOZP, neboť tato povinnost přísluší těm vedoucím zaměstnancům zaměstnavatele, kteří řídí a kontrolují práci a kteří jsou oprávněni k jejímu výkonu dávat pokyny, tak jak je řešeno v § 101 zákoníku práce.

Podle § 101 zákoníku práce odpovídá za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci výhradně zaměstnavatel. Jeho odpovědnost je jednoznačná, plná a nezastupitelná. Odborně způsobilá osoba podle ustanovení § 9 zákona č. 309/2006 Sb. (pokud to nebude zaměstnavatel sám) bude plnit úkoly v prevenci rizik pro zaměstnavatele. Právní odpovědnost za jejich výkon i za plnění všech ostatních povinností v oblasti BOZP však nese zaměstnavatel sám. Dotyčný zaměstnanec, byť bude mít statut odborně způsobilé osoby, která provádí úkoly v prevenci rizik, může ve svých důsledcích nést pouze obecnou odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli ve smyslu § 250 zákoníku práce nebo - pokud to bude cizí osoba - podle občanského či obchodního zákoníku.

Ve Vámi uváděném § 9 odst. 3 písm. a) – zaměstnavatel s méně než 25 zaměstnanci - se předpokládá, že u malých firem jde o jeden typ podnikatelské činnosti a zaměstnavatel si řadu úkolů spojených s povinnostmi, které nevyžadují specifickou odbornou způsobilost, může zajistit sám nebo je může zajistit jím pověřený zaměstnanec. Zaměstnavatel si tedy může sám rozhodnout, jestli jeho konkrétní zaměstnanec, kterého pověří zajišťováním úkolů v prevenci rizik, má dostatečné znalosti. Ale když přijde kontrola ze Státního úřadu inspekce práce, tak v případě neplnění povinností uloží pokutu zaměstnavateli, neboť za BOZP odpovídá výhradně zaměstnavatel.

To je rozdíl od § 9 odst. 3 písm. b) (firmy od 26 do 500 zaměstnanců), kde zaměstnavatel může i nadále vykonávat činnosti v oblasti BOZP sám, ale musí být držitelem osvědčení o odborné způsobilosti nebo tyto činnosti pro něho vykonává odborně způsobilý zaměstnanec nebo si najme externí služby.


 Související

Související témata
Obsluha, topiči
Právní a technické předpisy

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.