[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Kontrola i zkoušení tlakových nádob při výrobě
Datum: 13.5.2010
Zdroj: http://strojirensky.net
Kontroly a zkoušky jsou prováděny za účelem ověřování shody tlakové nádoby s technickou normou (harmonizovanou, určenou).

Kontrolní činnost zahrnuje:

 • přezkoumání konstrukčního návrhu a podpůrné technické dokumentace výrobcem
 • kontrolu dokumentace výrobku (technologická, kontrolní a zkušební)
 • kontrolu identifikovatelnosti materiálu
 • kontrolu přípravy spojů
 • kontrolu svařování

Úroveň zkoušení se řídí:

 • volbou zkušební skupiny nádob
 • zkušební skupina určuje úroveň NDT, zkoušení a součinitele hodnoty svarového spoje pro výpočet
 • existují 4 zkušební skupiny pro stanovení stejné úrovně bezpečnosti nádob
 • zkušební skupiny zohledňují výrobní problémy spojené s rozdílnými skupinami použitých ocelí, s maximálními přípustnými tloušťkami materiálů, svařovacími postupy, rozsahem provozních teplot nádob a tloušťkou materiálu nádoby – pro volbu součinitele řídícího svarového spoje (tj.plně provařený tupý spoj)
 • součinitel hodnoty řídícího svarového spoje rozhoduje o tloušťce komponenty (materiálu) nádoby
 • zkušební skupiny jsou označeny 1 až 4  s klesající úrovní NDT zkoušení
 • zkušební skupiny 1, 2 a 3 jsou rozděleny do podskupin 1a, 1b, 2a, 2b, 3a a 3b, aby lépe odpovídalo chování materiálu k citlivosti na trhliny při svařování ocelí skupin 1.1, 1.2 a 8.1
 • jednotlivé zkušební skupiny jsou běžně použitelné pro veškeré nádoby
 • za předpokladu splnění zvláštních požadavků je přípustná i kombinace zkušebních skupin
 • v případě zkoušení NDT platí filosofie

a) stupeň jakosti „C“ dle ČSN EN ISO 5817 platí převážně pro necyklicky zatěžované nádoby

b) stupeň jakosti „B“ dle ČSN EN ISO 5817 platí pro nádoby zatěžované cyklicky

 • U netopených tlakových nádob se nezkouší DT mez pevnosti při tečení, tedy „creep“, tj. při teplotách podcreepových – nejvyšších dovolených výpočtových teplot, při kterých se prokazuje příslušná smluvní mez kluzu menší, než je pevnost při tečení za dobu provozu 100 000 hodin. (Feritické oceli mají tuto hranici při výpočtové teplotě cca do 380°C).
 • Tlakové nádoby staticky namáhané absolvují max. 500 plných tlakových cyklů za dobu provozu.
 • Tlakové nádoby namáhané a zkoušené na únavu materiálu mají za dobu provozu více než 500 plných tlakových cyklů (proměnná tlaková a teplotní zatížení).
 • Netopené tlakové nádoby
 • Součinitelem hodnoty svarového spoje je redukční součinitel, vztažený ke zkušební skupině a aplikovaný na dovolené namáhání.
 • Zkušební skupina je jedna ze čtyř definovaných skupin pro stanovení rozsahu NDT a DT zkoušení v závislosti na součiniteli hodnoty svarového spoje, skupině materiálu, způsobu svařování, maximální tloušťce použitého materiálu a rozsahu provozní teploty. Není v souvislosti s nebezpečnostní kategorií.

Provádění kontroly a zkoušení

Každá tlaková nádoby musí být kontrolována během výroby a kompletování.

Kontrola musí být prováděna pro ověření, že konstrukce, materiály, výroba a zkoušení splňují ze všech hledisek požadavky technické výrobkové normy (harmonizované, určené). Musí být vypracována dokumentace potvrzující splnění těchto požadavků.

Kontrola – postup posuzující shodu tlakové nádoby s technickou specifikací normy. Výrobce ji musí provádět pro ověření, že byly splněny všechny požadavky normy. Úroveň NDT musí být závislá na zkušební skupině.

Zkoušení – postup používaný k osvědčení shody nádoby s technickými požadavky normy jednou nebo více zkouškami.

Technická specifikace – technické údaje obsažené v objednávce nebo v platných předpisech pro tlakové nádoby a ve specifických požadavcích uživatele.

Oprava – postup nápravy stavu buď základního materiálu nebo svaru, pro zabezpečení shody s výrobkovou normou.

Posouzení konstrukce nádoby – postup, při kterém výrobce prověří a osvědčí, že konstrukce splňuje požadavky výrobkové normy.

Schválení konstrukce nádoby – postup, při kterém odpovědná instance prověří a osvědčí, že konstrukce splňuje požadavky výrobkové normy.

Schválení typu – postup, kterým se prověří a osvědčí, že reprezentativní vzorek výroby (prototyp nádoby nebo její části) splňuje požadavky výrobkové normy vzhledem ke konstrukci, výrobě a zkoušení.

Nedestruktivní zkoušení (NDT) – druh a rozsah musí být založen na zkušební skupině nebo na kombinaci zkušebních skupin.

Technická dokumentace – tato musí být pořízena výrobcem nádob.

Dokumentace obsahuje:

 • všeobecný popis tlakové nádoby
 • projekt a konstrukční výkresy
 • popisy a vysvětlivky nutné pro objasnění výkresů a grafů i provozu tlakových nádob
 • výsledky pevnostních výpočtů a provedených zkoušek
 • zkušební protokoly
 • technicko – výrobní program

Posouzení dokumentace obsahuje:

 • pevnostní výpočty jsou v souladu s výrobkovou normou
 • podpůrné informace z analýzy nebezpečnosti od výrobce
 • technicko – výrobní program je stanoven vzhledem k předpokládanému provozu
 • tlaková nádoba je vyrobena v souladu se schválenými výrobními výkresy

Posouzení konstrukce nádoby obsahuje:

 • vhodnost materiálů pro dané použití
 • svařovací postupy a materiály pro svařování
 • možnost provedení požadovaného rozsahu kontrol a zkoušek vzhledem ke geometrii konstrukce tlakové nádoby
 • vhodnost otvorů a uzávěrů v souladu s výrobkovou normou
 • vybavení bezpečnostní výstrojí a její přiměřenost vzhledem k požadavku výrobkové normy tlakové nádoby nebo zařízení, které obsahuje tlakový systém nebo soubor
 • dostatečnost navržených mezních hodnot /tloušťka, geometrie nádoby, geometrie svarů, atd.) pro konstrukční podmínky v souladu s požadavky výrobkové normy
 • dostatečnost metody analýzy napětí
 • výrobní a zkušební postupy

Kontrola a zkoušení v průběhu výroby

Všechny výrobní činnosti jsou pod odpovědností výrobce a musí být realizovány pro všechny tlakové nádoby.

 • Výrobní postupy a konstrukční výkresy

Výrobce musí zabezpečit, aby všechny výrobní postupy, posouzené a schválené ve stádiu konstruování, byly snadno dostupné na všech příslušných pracovištích a byly plně realizovány ve výrobě.

Kontrolní záznamy musí dokumentovat používání správných a vhodných postupů i výkresů, včetně revizí platných v době provádění kontroly.

 • Identifikovatelnost materiálů

Výrobce nádoby musí mít zaveden a udržovat identifikační systém materiálů používaných ve výrobě tak, aby materiály na tlakové části nádob a materiály k nim přivařené mohly být sledovány podle jejich původu, včetně přídavných materiálů pro svařování.

Zkoušení identifikovatelnosti materiálu, včetně přenášení značek, musí být prováděno v průběhu výroby a zaznamenáváno pro dokumentaci použité metody.

Konečné záznamy musí obsahovat všechna materiálová označení, požadovaná výrobkovou normou.

Zvláštní podmínky značení materiálu

Když provozní podmínky nádoby zakazují vyražení značek pro identifikaci materiálu a je-li stanoveno v objednávce, výrobce základních materiálů musí označit požadované údaje na štítcích dodávky materiálu.

Značení musí být provedeno na každé položce materiálu, a toto musí být identifikovatelné ve své pozici na dokončené nádobě a musí být součástí konečných záznamů.

 • Příprava výrobních operací

Příprava pro výrobní operace, jako je úprava hran, opěry nádob pro tvářené části před svařováním a tvářením, musí být seřizovány a kontrolovány tak, aby se zabezpečilo, že nebude nepříznivě ovlivňovat dokončenou nádobu.

Zkoušení úpravy hran (svarových úkosů)

Rozsah opracování musí být v souladu s výrobkovou normou. Všechny upravené svarové plochy (úkosy) musí být před svařováním podrobeny vizuální kontrole. V případě zvýšené pravděpodobnosti výskytu vad, nebo když vady byly zjištěny, musí být vizuální kontrola (VT) doplněna další nedestruktivní zkouškou (př. PT, MT, UT).

Všechny kontroly musí provádět kvalifikovaní pracovníci.

Výsledky zkoušky musí být zaznamenány v kontrolním protokolu NDT.

Kontrola opěrek nádoby

Všechny stehové svary na tyčích, opěrkách, svěrkách nebo jiných opěrách musí být kontrolovány.

Dočasné svary musí být po odstranění na těchto místech kontrolovány, tzn. na těchto plochách prováděna kontrola na povrchové trhliny.

Jakékoliv opravy nádob se musí po odstranění dočasných částí odzkoušet dle rozsahu výrobkové normy.

Kontrola související s tvářením

Před každou výrobní operací tvářením musí být materiál podroben vizuální kontrole a měření tloušťky stěny v souladu s požadavky výrobkové normy.

Výsledky kontroly musí být zaznamenány v kontrolním protokolu NDT.

Zkoušení oblastí vystavených značnému tahovému napětí kolmému k tloušťce materiálu (př. u koutových svarů).

V případě zvýšené pravděpodobnosti vnitřního poškození oblastí nádoby musí být tyto oblasti před svařováním kontrolovány na vnitřní vady. Výsledky kontroly musí být zaznamenány v kontrolním protokolu NDT.

 • Svařování

Dle výrobkové normy musí být podložené svary a oboustranné spoje uspořádány a vyrovnány tak, aby dosažená jakost svarů byla stejná jako u konvenčních jednostranných tupých svarů. Tyto svary musí být kontrolovány stejným způsobem NDT a hodnoceny stejně jako jednostranné tupé svary.

Svary všech zkušebních skupin musí být zkoušeny v průběhu výroby. Musí být vždy prováděna vizuální kontrola slícování hran před svařováním a odstranění kořenové vrstvy na čistý svarový kov.

Všechny dokončené svary musí být podrobeny 100%- ní vizuální kontrole. Mimo to musí být podrobeny nedestruktivnímu zkoušení NDT v závislosti na zkušební skupině pro příslušný typ svaru a v rozsahu požadavků výrobkové normy.

Zkoušky svařování musí zahrnovat ujištění, že jak svařovací postupy, tak i svářečský personál, mají příslušnou kvalifikaci a oprávnění a že existuje způsob identifikace práce svářečů a svářečských operátorů.

Ověřování kvalifikace svářečů i operátorů a svařovacích postupů

Výrobce nádoby musí potvrdit, že svářečské práce byly prováděny pouze svářeči dle ČSN EN 287 – 1 a operátory dle ČSN EN 1418. Postupy svařování musí být kvalifikovány dle ČSN EN ISO 15 614 – 1.

Identifikace svářečů a svářečských operátorů se musí pravidelně přezkušovat dle výrobkové normy.

Identifikovatelnost musí být ověřována během výroby tlakové nádoby a musí být prokázána při konečném hodnocení kvality nádoby.

Kontrola oprav

Všechny opravy svarů musí být podrobeny NDT kontrole dle stejných požadavků, které platí pro původní zkoušení během výroby, včetně hodnotících kritérií.

Tyto opravy musí být prováděny rovněž podle schválených (kvalifikovaných) svařovacích postupů, prováděných kvalifikovanými svářeči a operátory.

Rozsah kontroly oprav se provádí dle dané výrobkové normy a provádí se vždy 100%-ní kontrola opravované oblasti.

Nejsou přípustné žádné opravy svarů nádoby opracováním povrchu, pokud oblast opravy není podrobena NDT kontrole podle výrobkové normy a prosta jakýchkoliv nepřípustných vad v souladu s požadavky výrobkové normy.

Rovněž návarový kov, použitý na obnovení základního materiálu nádoby musí být podroben NDT kontrole celého příslušného povrchu magnetickou práškovou (MT) nebo penetrační zkouškou (PT). Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 2 (počet známek: 3) 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.