[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Řídící zásady pro posouzení sestav
Datum: 30.3.2011
Podle evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EC (PED) mají být sestavy podrobeny postupu posuzování celkové shody (GC). Tento postup však není podrobně vysvětlen v PED. Tento řídící dokument má za cíl více osvětlit, jak posuzovat shodu sestav notifikovanými osobami.

Rozsah dokumentu je omezen na moduly (postupy posuzování shody) přímo zahrnující inspekci (jako A1, B, C1, F, G), nikoliv na systémové moduly (např. D, E, H).

Cíl

Cílem dokumentu je sjednotit provádění postupu posuzování celkové shody (GC), který je uveden v PED, Článek 10.2. To je dosaženo uvedením návodu v hlavních krocích pro posuzování shody sestav. Další návody a vysvětlení jsou dány také v pravidlech k PED, která však potřebují vysvětlení. Je úmyslem, aby tento dokument byl veřejným a aby byl dostupný pro všechny zainteresované strany.

Definice

Článek 1 odstavec 2.1.5 definuje sestavy jako „několik tlakových zařízení sestavených výrobcem tak, že tvoří ucelenou funkční jednotku“. K této definici několik poznámek: Horní a spodní rozsah sestavy není definován. Může se tedy měnit (například hasicí přístroj, rafinerie). Z tohoto důvodu se může měnit postup posuzování celkové shody (GC) od malého po velký rozsah. Je vhodné, když výrobce stanoví meze (rozsahu sestavy) co nejdříve. Často v úzké komunikaci s uživatelem. Je důležité vyjasnit rozsah práce inspekční organizace. Je také vhodné vzít v úvahu národní předpisy pro inspekce provozované sestavy.

Je to výrobce, kdo je odpovědný za stanovení mezí (rozsahu) sestavy. Je praktické stanovit rozsah jako ucelenou funkční jednotku co nejmenšího rozsahu. Např. velká sestava může být rozdělena na menší sestavy. Každá tato jednotka (sestava) je posouzena zvlášť a později jsou spojeny dohromady.

Dokumentace

Výrobce musí mít k dispozici (v závislosti na postupu posouzení shody) následující technickou dokumentaci pro posouzení sestavy.

Ve fázi posouzení návrhu:

 • obecný popis sestavy (včetně zamýšleného použití a předvídatelného nesprávného zacházení)
 • seznam zařízení se všemi důležitými informacemi (např. PS, TS, objem, tekutina atd.), viz příloha 1 a 2
 • návod k použití pro každé tlakové zařízení (zejména bezpečnostní informace týkající se tlaku, teploty, tekutiny, jištění atd.)
 • riziková analýza sestavy (případy jako požár, chladicí systém, výpadek elektrického proudu atd.)
 • informace týkající se jištění (schémata průtoku, kapacita pojistných ventilů, maximální tok tekutiny atd.)
 • procesní flow diagram
 • P&ID – piping and instrumentation diagram
 • normy, na jejichž základě je navrženo jištění; příklady možných norem: ANSI/API Standard 521, API Standard 520, EN ISO 4126-1/3/4/5, EN 764-7, ISO/IEC 61511-1/2/3, EN 12952-10, EN 12953-8, EN 378.

Ve fázi posouzení výroby nebo konečného posouzení:

 • prohlášení o shodě všech tlakových zařízení tvořících sestavu (a která byla podrobena postupu posouzení shody)
 • prohlášení o shodě všech ostatních zařízení, která jsou podstatná pro bezpečnost sestavy a která podléhají směrnici (např. CSPRS, SRMCR)
 • dokumentace as-built (musí být dostupná v okamžiku inspekce)
 • návrh prohlášení o shodě sestavy
 • návrh návodu k obsluze sestavy

Posuzování celkové shody

Všechny základní požadavky na bezpečnost mají být vzaty v úvahu v rizikové analýze sestavy, pokud jsou použitelné. Posuzování celkové shody zahrnuje tři fáze, jak je stanoveno v PED Článek 10.2 (a, b, c).

Posouzení každého tlakového zařízení (Čl. 10.2 a)

Není potřebné (dokonce je zakázáno) znovu posuzovat tlakové zařízení, které již dříve bylo označeno CE značkou. Vlastní dokumentace (návod k obsluze, prohlášení o shodě) musí být dostupná. Osoba posuzující shodu má zkontrolovat prohlášení o shodě a identifikovat zařízení, u kterého dosud nebyla posouzena shoda. Článek 15.3 stanoví, že fyzické označení CE značkou není nutné u každého zařízení sestavy, ale musí být proveden příslušný postup posouzení shody každého tlakového zařízení v sestavě.

Posouzení zařazení konstrukčních dílů do sestavy (Čl. 10.2 b)

Ačkoliv článek odkazuje specificky na základní požadavky podle přílohy I, 2.3, 2.8 a 2.9, výrobce musí vzít v úvahu všechny aplikovatelné základní požadavky na bezpečnost (viz pravidlo 3/12).

Návrh

Položky k posouzení během přezkoušení návrhu spojení (seznam není vyčerpávající), posouzení záleží na zvoleném modulu:

 • obecná informace, seznam zařízení a potrubních tras, riziková analýza, popis procesu (z hlediska bezpečnosti, pro pochopení použití sestavy), návod k obsluze, např. viz příloha 1 a 2
 • ověření podle P&ID; na P&ID budou uvažovány všechny toky tekutin, vstupy tekutin (čerpadlo, nádoba atd.), nastavený tlak pojistných ventilů, nejvyšší tlak čerpadel
 • všechna zařízení musejí být posouzena z hlediska vhodnosti pro zamýšlené použití (PS, TS, tekutina, vakuum, vznik jisker, lokální zatížení hrdel, vibrace, únava atd.)
 • možnost smíchání různých tekutin, možné reakce (viz PED, Příloha I, 2.2.3)
 • trasy připojené k čerpadlům (tlak, vibrace, únava – viz PED, Příloha I, 6 d)
 • ohebnost potrubí u kategorií II a vyšší (ohebnost potrubí je uvažována během posuzování shody potrubí; síly na připojená zařízení – např. síly do hrdel – musejí být uvažovány během posouzení sestavy)
 • zatížení hrdel (viz PED, Příloha I, 2.2.1 a 6 d)
 • statická výška kapalin
 • samostatně, jedna po druhé, musí být zvážena možná porucha (týkající se tlaku); jedna samostatná porucha nesmí vést k překročení mezí návrhu žádného zařízení. Příklady: porucha chladicího systému, poškození trubky tepelného výměníku, uzavření/otevření jednoho nebo více armatur, teplotní rozpínání kapalin, výpadek proudu nebo chlazení, exotermická reakce, požár, předvídatelné nesprávné zacházení; tlak právě na hodnotě nastaveného tlaku pojistných zařízení je brán jako normální provozní podmínky.

Inspekce

Položky k provedení inspekce ve stádiu spojování (seznam není vyčerpávající):

 • svary, kvalifikace svářečů, WPQR, NDT (pravidlo 3/15)
 • zatížení hrdel, vibrace, únava (PED, Příloha I, 6 d)
 • ustanovení k zabezpečení bezpečné manipulace a provozu (PED, Příloha I, 2.3)
 • prostředky přezkoušení (PED, Příloha I, 2.4)
 • prostředky odvodnění a odvzdušnění (PED, Příloha I, 2.5 + 6b)
 • ustanovení pro plnění a vypouštění (PED, Příloha I, 2.9)
 • spojení a podpory (PED, Příloha I, 6 a)
 • ověření podle P&ID (např. poloha armatur)
 • ověření podle as built isometrie
 • tlaková zkouška sestavy (pravidlo 3/6)

Posouzení ochrany (Čl. 10.2 c)

Pokud je to výsledkem posouzení spojení nebo rizikové analýzy, má být sestava vybavena ochrannými zařízeními a posouzení ochrany má nejméně zahrnovat následující (seznam není vyčerpávající).

Návrh

Položky k posouzení během přezkoušení návrhu ochrany:

 • zvukové výstražné systémy
 • bezpečnostní výstroj, typ, kategorie, kapacita, aktivační hodnota (tlak, teplota
 • vstupní signál ESD ventilů
 • výpočet vypouštěcí kapacity
 • trasy vypouštění, kapacita, velikost, zpětný tlak, podpory trasy, bezpečné místo vypouštění
 • SRMCR, CSPRS

Inspekce

Položky k posouzení ve stádiu inspekce:

 • aktivační hodnoty, tlak, teplota atd., certifikát otevíracího tlaku pojistného ventilu ( ne starší než 12 měsíců), simulační test, aktuální in-situ test, certifikáty jiných zařízení (např. průtržné membrány)
 • typ pojistného ventilu (např. materiál průtržné membrány)
 • kombinace pojistných zařízení jako průtržná membrána a pojistný ventil
 • vypouštěcí trasy pojistných zařízení, velikost, podpory, bezpečné místo vypouštění
 • ověření provedení podle návrhu (P&ID)
 • umístění dalších zařízení
 • ověření uzavíracích ventilů, zkoušení blokovacích systémů, odkaz na úroveň bezpečnosti podle EN 764-7, 8.5
 • značení a CE značka na sestavě

Kategorie a moduly

Postup posouzení shody spojení je určen nejvyšší kategorií v sestavě (nikoliv bezpečnostní výstrojí). Viz PED, Článek 10.2 b). Kategorie pro posouzení ochrany je určena chráněným zařízením. Viz PED, Článek 10.2 c). Je možné stanovit nižší kategorii zařízení podle pravidla 3/16. Tato kategorie může být použita pro posouzení spojení a ochrany. Viz také poznámka pod pravidlem 3/16 o označení CE značkou v sestavě podle Článku 3 odstavec 3.

Certifikát shody

Po provedení posouzení shody vydá osoba posuzující shodu výrobci dokument. Pro moduly B, B1, F, G je tímto dokumentem certifikát (viz PED, Příloha III), pro moduly A1, C1 může být tímto dokumentem zpráva o výsledku návštěvy. Má být jasně stanoveno, že se tento dokument týká sestavy (jako protiklad zařízení) nebo má být uveden odkaz na PED, Článek 10.2 a, b, c.

Osoba posuzující shodu musí zkontrolovat návrh prohlášení o shodě výrobce. Má být jasné, že se týká sestavy s odkazem na PED, Článek 10.2.

Specifické údaje a pravidla

Specifické údaje

Předmluva k PED, bod 5

Sestavy na staveništi, za které odpovídá uživatel.

Jde o případ, kdy uživatel kupuje několik kusů tlakových zařízení a sestavuje je (pod svojí odpovědností) a uvádí je do provozu na svém místě pro svoje použití. Tyto systémy by měly vyhovovat národní legislativě.

Volný výběr posouzení shody?

Je rozdíl v povinnosti týkající se posouzení shody sestavy podle Článku 3.2.1 a sestavy podle Článku 3.2.2?

Ne.

Článek 3.2.1 neobsahuje text „jsou-li výrobcem určeny k uvedení na trh a k uvedení do provozu jako sestavy“. Podle všeho by to mohlo být interpretováno i tak, že podle Článku 3.2.2 by bylo možné vyrobit sestavu bez úmyslu uvádět ji na trh a do provozu jako sestavu. To by znamenalo, že výrobce by měl volbu provedení nebo neprovedení posouzení shody. A v obou případech by měl splnit požadavky PED. Tato interpretace není správná. Jestli sestava splňuje definici sestavy, musí splňovat požadavky PED. To neomezuje možnost dodávek částí sestavy (podsestava) podle pravidla 3/10 a posouzení shody může být provedeno později. Výběr výrobce není zda bude posouzena shoda sestavy, ale kdy. Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 1,67 (počet známek: 3) 

Diskuze ke článku
Diskuze obsahuje 3 příspěvky
Re: zařazení potrubíOLdS14.04.2011 13:30
zařazení potrubístudent31.03.2011 10:38
PEDIng. Zbyněk Jančík30.03.2011 19:50
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.