[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Novelizace zákona č. 22/1997 Sb. – zákon č. 34/2011 Sb.
Datum: 6.4.2012
Autor: Ing. Milan Valček; vrchní rada, Česká obchodní inspekce
Dne 20. července 2011 vstoupil v účinnost zákon č. 34/2011Sb., ze dne 26. ledna 2011, kterým se mění zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve stejný den vstoupily v účinnost i dvě nařízení vlády vydané k výše uvedenému zákonu.

Jedná se o: Nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení (2010/35/EU) a Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky (2009/48/ES).

Zákon č. 22/1997 Sb. doznal určitých změn s ohledem na evropskou legislativu tj. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 765/2008/EU ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 a Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS a proto jsou v něm upravené některé pojmy.

V paragrafu 2 (základní pojmy) je nově definováno uvedení na trh již jako první dodání výrobku na trh v rámci obchodní činnosti, kterým se rozumí předání nebo nabídnutí k předání výrobku nebo převod vlastnického práva k výrobku za účelem distribuce, používání nebo spotřeby na trhu Evropské unie.

Za výrobce nově se považuje i osoba, která označí výrobek ochrannou známkou, dále za výrobce se, stanoví-li tak pro výrobek nebo skupinu výrobků nařízení vlády, považuje také osoba, která upraví výrobek již uvedený na trh takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s příslušnými technickými požadavky.

Za dovozce se nově považuje osoba usazená v členském státě Evropské unie, která uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie. Hospodářským subjektem se rozumí výrobce, dovozce, distributor a zplnomocněný zástupce.

Určité změny nastaly i v paragrafu 11 – Autorizace: V případě žádosti o autorizaci k posuzování shody u výrobků stanovených nařízením vlády je součástí žádosti popis postupů a dalších činností při posuzování shody. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zajišťuje dodržování jednotného postupu autorizovaných osob při jejich činnosti. Dále byly doplněny odstavce týkající se neplnění povinností autorizovanou osobou a podmínky, za kterých se autorizované osoby stávají notifikovanými.

Paragraf 11a „ Autorizované osoby“ byl doplněn o odstavce týkající se dalších povinností autorizovaných osob.

V paragrafu 13 v odstavci 1 jsou nově definovány podmínky pro uvedení a na trh nebo do provozu jako: Stanovený výrobek může být uveden na trh nebo, u výrobků stanovených nařízením vlády, uveden do provozu pouze za předpokladu, že splňuje technické požadavky stanovené podle § 12 odst. 1 písm. b), po posouzení shody postupem stanoveným podle § 12 odst. 3 a jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 2. Zároveň je dovozci uložena nová povinnost: Pokud se dovozce před uvedením stanoveného výrobku na trh domnívá nebo má i jen důvod se domnívat, že tento výrobek nesplňuje technické požadavky stanovené podle § 12 odst. 1 písm. b) a navíc ohrožuje zdraví, informuje o tom u výrobků stanovených nařízením vlády příslušný orgán dozoru a výrobce. Z odstavce 2 vyplývá, že výrobek musí, nebo může být v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením vlády opatřen nejenom stanoveným označením, ale nově i dalšími označeními. V odstavci 8 je pojem osoba, která jako poslední uvádí stanovené výrobky na trh nahrazen pojmem osoba, která jako poslední dodává stanovený výrobek na trh.

Pro distributora nově podle odstavce 9 platí: Distributor je povinen jednat tak, aby zabránil distribuci stanovených výrobků, které zjevně nesplňují požadavky zákona, zejména výrobků, které nejsou opatřeny stanoveným označením a dalšími označeními. U výrobků stanovených nařízením vlády nesmí distributor dodávat na trh stanovený výrobek, u kterého se domnívá nebo má důvod se domnívat, že nesplňuje technické požadavky stanovené podle § 12 odst. 1 písm. b). Pokud navíc stanovený výrobek ohrožuje zdraví, informuje o tom distributor příslušný orgán dozoru, výrobce a dovozce.

Výrobci nebo dovozci musí podle odstavce 10 plnit novou povinnost: Výrobce nebo dovozce činí u výrobků stanovených nařízením vlády a s ohledem na jejich povahu a rizika, která tyto výrobky představují, opatření za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti osob. Odstavec 11 konkretizuje nově povinnosti pro hospodářské subjekty uvádějící stanovené výrobky na trh: Výrobce, dovozce nebo distributor, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že stanovený výrobek, který uvedl nebo dodal na trh, nesplňuje požadavky tohoto zákona nebo nařízení vlády vydaného k jeho provedení, je povinen u výrobků stanovených nařízením vlády činit nezbytná opatření směřující k uvedení výrobku do souladu s těmito požadavky, stažení výrobku z trhu nebo navrácení stanoveného výrobku, který již byl dodán uživateli; pokud navíc stanovený výrobek ohrožuje zdraví, výrobce, dovozce nebo distributor o tom neprodleně informuje příslušný orgán dozoru.

Pro stejné hospodářské subjekty jako v odstavci 11 včetně zplnomocněného zástupce vyplývá z odstavce 12 povinnost: Výrobce, dovozce, distributor nebo zplnomocněný zástupce uchovává u výrobků stanovených nařízením vlády údaje potřebné k identifikaci všech hospodářských subjektů, které mu předaly stanovený výrobek a kterým předal stanovený výrobek. Poslední změnou povinností vyplývající z odstavce 13 pro dovozce nebo distributora je: Dovozce nebo distributor zajistí u výrobků stanovených nařízením vlády skladovací a přepravní podmínky, které neohrožují soulad stanoveného výrobku, který hodlá uvést nebo dodat na trh, s požadavky tohoto zákona.

Pro orgány dozoru je zakotvena v odstavci 3 paragrafu 18 nová povinnost ve vztahu k autorizovaným osobám: Orgány dozoru mohou, mají-li důvodné pochybnosti, že stanovený výrobek nesplňuje technické požadavky stanovené v příslušném nařízení vlády podle § 12 odst. 1 písm. b), dát autorizované osobě podnět, aby přezkoumala certifikát vydaný podle § 11a odst. 2 písm. c) bodu 1. V případě, že se prokáže, že stanovený výrobek nesplňuje požadavky podle věty první, orgány dozoru mohou uložit autorizované osobě, aby příslušný certifikát odebrala. Uvažuje se o tom, že rozhodnutí bude vydáno ve správním řízení.

V odstavci 1 a 3 paragrafu 18a ve vztahu k ochranným opatřením byl doplněn pojem uvádění do provozu.

V paragrafu 19a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob jsou nově stanoveny správní delikty, které vesměs vycházejí z nově výše popsaných povinností výrobců, dovozců a distributorů, kde nejvyšší pokuta může být 500 000 Kč.

Za správní delikt může být pokuta do výše až 50 000 000 korun podle odstavce 5a uložena výrobci, dovozci, zplnomocněnému zástupci nebo distributorovi za neplnění ochranného opatření vydaného podle paragrafu 18a odstavce 1 (zákaz uvádění na trh, uvádění do provozu nebo distribuci výrobku nebo série výrobku po dobu potřebnou k provedení kontroly), odstavce 3 (zákaz uvádění na trh, uvádění do provozu nebo distribuce takovéhoto výrobku), nebo odstavce 4 (stažení výrobku nebo série výrobku z trhu nebo z distribuce. Orgán dozoru může současně, pokud je to nutné, nařídit zničení výrobku nebo série výrobku nebo nařídit jinou formu znehodnocení). Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 2 (počet známek: 2) 


Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.