[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
STŘEDOTLAKÝ SYSTÉM ODSUNU POPÍLKU
OD VÝSYPEK TKANINOVÝCH FILTRŮ A ELEKTROODLUČOVAČŮ V TEPLÁRENSKÝCH PROVOZECH
Datum: 13.8.2012
Autor: Ing. Petr Rayman, RAYMAN spol. s r. o. Kladno
V souvislosti ze zvýšeným tlakem státních orgánů, ekologických hnutí i široké veřejnosti na ekologickou likvidaci odpadů nabývá prudce na významu suchý odsun popílku zachyceného v odlučovačích energetických zdrojů. Výsledkem suchého odsunu popílku je nejen nižší zatížení životního prostředí, ale v případě jeho prodeje k dalšímu využití i významný ekonomický přínos při výrobě energie.

1. Úvod

K suchému odsunu popílku od výsypek tkaninových filtrů a elektrických odlučovačů se především využívají různé druhy pneumatických doprav a výjimečně i systémy doprav mechanických. V tomto příspěvku je odborná veřejnost seznámena s nově vyvinutým a dlouhodobě provozně vyzkoušeným systémem pneumatické dopravy popílku od výsypek odlučovačů a na konkrétních případech s možnostmi jeho aplikace v energetických provozech.

2. Současný stav

V současné době se využívá několik systémů odsunu popílku od odlučovačů. Mimo dnes již z ekologických důvodů zcela nevyhovujícího systému splavování (obr. 1) se používají systémy mechanického odsunu redlery (obr. 2), které trpí značným opotřebením, jsou velkým zdrojem prašnosti a vyžadují velice nákladnou údržbu.

Z pneumatických odsunů popílku se používá zejména systém sběrných šneků dopravujících popílek do centrálního podavače, a to buď komorového podavače opatřeného poměrně velkým předzásobníkem nebo pro daný účel zcela nevyhovujícího šnekového podavače (Fullerova čerpadla). Sběrné šneky bývají občas s výhodou nahrazeny pneumatickými dopravními žlaby(obr. 3), které jsou jednodušší na údržbu a trpí méně opotřebením. Komorové podavače jsou zařízení technicky dobře zvládnutá, mají však poměrně složitý systém ovládání a velký počet pohyblivých součástí přicházejících do styku s dopravovaným materiálem, jako jsou vpádové uzávěry, uzávěry dopravního potrubí či odvzdušňovací uzávěry. Navíc jsou komorové podavače ve velké většině případů vyhrazenými tlakovými zařízeními kategorie III. se všemi důsledky, které z tohoto faktu vyplývají. Vzhledem ke tvrdým provozním podmínkám trpí řídicí a ovládací systémy komorových podavačů poruchami a uzávěry vyžadují časté servisní zásahy. Expanzí řídké směsi vzduchu s materiálem z podavače do potrubí na konci každého dopravního cyklu dochází k výraznému opotřebení dopravních potrubí abrazí.

Dalším často používaným systémem pro odsun popílku od výsypek odlučovačů je instalace malých komorových podavačů pod každou výsypku (obr. 4),. Toto řešení sice eliminuje sběrnou dopravu, tlakové zařízení a složitý systém ovládání nejen zůstávají, ale jsou navíc znásobeny počtem výsypek odlučovače. Další nevýhodou je nutnost instalace celého svazku dopravních potrubí (obr. 5), která všechna trpí díky expanzi nadměrným opotřebením. Samostatným problémem je velice vysoká investiční náročnost, a to jak samotné strojní části, tak řídicího systému.

3. Princip odsunu popílku průtokovým podavačem

Ve snaze odstranit výše uvedené negativní vlastnosti běžně používaných systémů doprav bylo na základě českého patentu a původního technického řešení společnosti RAYMAN spol. s r. o. vyvinuto zařízení pro pneumatický odsun popílku z výsypek tkaninových filtrů a elektroodlučovačů systémem fluidních dopravníků a průtokového podavače. Princip dopravy průtokovým podavačem je znázorněn na schematu na obr. 6.

Jedná se o kombinaci fluidní dopravy fluidními dopravníky a dopravy ve vznosu průtokovým podavačem. Fluidní dopravníky jsou kruhové trouby instalované v mírném sklonu, jejichž dno je vyloženo provzdušňovacími skříněmi. Princip dopravy je založen na fluidaci, tj. obdobně, jako u pneumatických dopravních žlabů. Rozdělení celkové délky fluidního dopravníku na krátké úseky v kombinaci s omezovacími Lavalovými dýzami v rozvodném vzduchovém potrubí rozděluje rovnoměrně průtok provzdušňovacího vzduchu po celé délce dopravníku a tak zajistí spolehlivý průtok materiálu i jeho celým průřezem. Další výhodou je velice malá spotřeba dopravního vzduchu a značná dopravní výkonnost. Vhodným zdrojem dopravního vzduchu pro fluidní dopravníky jsou dmychadla. Značnou výhodou fluidního dopravníku je ve srovnání se šnekovými dopravníky jejich jednoduchost, vysoká životnost, prakticky nulové náklady na obsluhu a údržbu a dále fakt, že nejsou tlakovými zařízeními. Pro přívod materiálu k průtokovému podavači jsou výhodné i z toho důvodu, že do něj mohou přenášet tlak provzdušněného materiálu.

Fluidními dopravníky je popílek od všech výsypek odlučovače veden do průtokového podavače. Doprava průtokovým podavačem je založena na následujícím principu. Při proudění směsi vzduchu a materiálu dopravním potrubím se v potrubí vytváří tlaková ztráta Δpdp daná součtem tlakových ztrát počátečním urychlením materiálu, odporem třením, zdvíháním materiálu a místními odpory v kolenech (obloucích) a příp. rozbočkách. Celkovou tlakovou ztrátu je nutno překonat tlakem dopravního vzduchu. Aby byla zajištěna doprava dopravním potrubím, je třeba prostor jeho směšovače uzavřít tlakovým uzávěrem. Tím je například v ejektorovém podavači ejekční účinek proudu vzduchu, ve šnekovém podavači materiálová zátka vytvořená šnekem či v komorovém podavači tlak vytvořený v uzavřené nádobě podavače.

Při dopravě průtokovým podavačem je tlakový uzávěr vytvořen hydrostatickým tlakem vysoké fluidní vrstvy provzdušněného materiálu pf. Ta se vytvoří v gravitační komoře podavače a případně i v předřazeném systému fluidních dopravníků či v sile nebo zásobníku. Hydrostatický tlak je zhruba úměrný výšce Hg sloupce provzdušněného popílku. Ta musí být tak vysoká, aby byl takto vytvořený hydrostatický tlak snížený o případný podtlak ve výsypce odlučovače pv v rovnováze s odporem dopravního potrubí stanovené světlosti při dopravě zadanou výkonností danou dopravní trasou.

Jak je z uvedeného patrné, je potřebná výška vysoké fluidní vrstvy a tedy výška gravitační komory závislá na dopravní výkonnosti, dispozičním řešení dopravní trasy, sypné hmotnosti provzdušněného materiálu a na průměru dopravního potrubí. Vlastnosti dopravovaného materiálu, dopravní výkonnost a dopravní trasa jsou většinou dané předem technologickými a místními podmínkami provozu a zadáním. Podle výšky výsypky odlučovače nad úrovní terénu je tedy nutno stanovit optimální světlost dopravního potrubí.

U převážné většiny doprav popílku od odlučovačů v energetických provozech jsou stavební poměry takové, že lze vyvodit tlak vysoké fluidní vrstvy v řádu desítek kPa. To umožňuje použít s velkou výhodou jako zdroje dopravního vzduchu Rootsova dmychadla. Jejich výtlačný tlak může být až 100 kPa. Průtokové podavače ani dopravní potrubí nejsou potom vyhrazenými tlakovými zařízeními a při návrhu zařízení s provozním tlakem do 50 kPa nejsou tlakovými zařízeními ve smyslu platných zákonů vůbec. Další výhodou dmychadel jako zdrojů dopravního vzduchu je jejich nízká investiční náročnost. Tu tvoří nejen cena samotného stroje, ale i náklady na pořízení a výbavu kompresorovny. Dopravní vzduch není nutno chladit, odvodňovat ani sušit.

Aby bylo možno dosáhnout zadané dopravní výkonnosti při nižším provozním tlaku dopravního vzduchu, je třeba volit větší světlosti dopravního potrubí, než při návrhu vysokotlakých pneumatických doprav. To s sebou nese požadavek na vyšší průtok dopravního vzduchu. To je však plně vyváženo o jeden řád nižším potřebným tlakem, neboť vysokotlaké dopravy vyžadují zdroje s výtlačným přetlakem od 600 do 800 kPa, takže spojkový příkon dmychadla je nižší, než spojkový příkon kompresoru použitého pro obdobnou dopravu klasickým způsobem. Mimo to doprava průtokovým podavačem využívá potencionální energii materiálu shromážděného ve výsypkách odlučovacího zařízení. Energeticky je tedy taková doprava výhodnější, než doprava komorovými podavači.

Doprava průtokovým podavačem je kontinuální. Dochází při ní ve srovnání s dopravou komorovými podavači i k menšímu opotřebení dopravního potrubí abrazí, neboť odpadá expanze řídké fáze materiálu při konci dopravního cyklu. Právě při ní dochází k proudění vzdušiny dopravním potrubí velmi vysokou rychlostí a tedy k největšímu opotřebení potrubí.

Další výhodou dopravy středotlakými průtokovými podavači je jejich vysoká životnost a nízké náklady na údržbu. Jak je vidět ze schematického obrázku průtokového podavače na obr. 6, neobsahuje žádné pohyblivé součásti přicházející do styku s dopravovaným materiálem. Odpadá tedy jejich opotřebení a údržba. Navíc posuvné rychlosti materiálu v gravitační komoře i v tělese podavače jsou velmi malé. Jedinou součástí, kde dochází k proudění popílku vyšší rychlostí, a která je tedy náchylnější k opotřebení, je směšovač. Ten se pro dopravu elektrárenských popílků provádí v zesíleném, protiabrazivním provedení. Jedinými pohyblivými součástmi jsou funkční orgány uzávěrů v rozvodech vzduchu, které se však pohybují pouze v proudu čistého vzduchu a opotřebením abrazí tedy netrpí.

4. Aplikace zařízení v provozech

4.1 Prvním zařízením, kde byla v energetice použita doprava kombinací fluidních dopravníků a průtokového podavače, bylo zařízení pro odsun popílku od výsypek tkaninového filtru v teplárně VT Energetika Chomutov. Funkční schema zařízení je uvedeno na obr. 7. Zařízení je tvořeno soustavou fluidních dopravníků propojujících výsypky filtru a svádějících popílek do sběrače. Pod ním je umístěna rozbočka. Jedna její větev vede do gravitační komory a průtokového podavače, kterým je popílek dopravován do sila stojícího vedle filtru. Druhá větev rozbočky vede materiál do záložního směšovače mokrého odsunu popílku. Protože nebyla k dispozici dostatečná výška pod výsypkami filtru, byl průtokový podavač umístěn do jímky hluboké cca 2000 mm. Odběr popílku z výsypek fluidními dopravníky je na obr. 8.

Zařízení je nainstalováno na 2 kotlích. Na kotli K3 je v provozu od r. 1994, na kotli K2 od r. 1995. V roce 2000 byla provedena revize na zařízení kotle K3. Všechny prvky zařízení byly shledány v naprostém pořádku a nepoškozené abrazí, jak je vidět z obrázků provzdušňovacích skříní obr. 9 a vnitřku fluidního dopravníku obr. 10. Do konce roku 2011 je zařízení provozováno bez jakýchkoli závad a potřeby servisu či náhradních dílů.

4.2 V roce 1997 bylo obdobné zařízení nainstalováno na dvou kotlích v Teplárně Malešice obr. 11. Zde odvádí popílek od výsypek elektroodlučovače. Zařízení prošlo větší opravou teprve po 7 letech provozu, kdy byly vyměněny některé provzdušňovací skříně fluidních dopravníků pod výpady popílku z výsypek. Jinak je zařízení k dnešnímu dni provozováno bez obtíží a zvládlo bez úprav i přechody na různé druhy paliva.

4.3 Další zařízení je od roku 2000 nainstalováno na čtyřech kotlích v teplárně Chemopetrolu a. s. Litvínov pro odsun popílku od elektroodlučovačů. Jeho funkční schema je na obr. 12. Je z něj patrno, že zařízení je funkčně obdobné, jako v Teplárně Chomutov. Pouze doprava je dimenzována na větší výkonnost (min. 15 t/h) a také dopravní trasa je podstatně delší – podle kotlů 100 m až 150 m s převýšením 35 m. Dalším rozdílem je, že byl zachován původní systém splavování popílku instalací rozboček pod rotačními podavači (obr. 13). Konstrukci rozboček byla věnována náležitá pozornost zejména s ohledem na jejich těsnost zamezující průniku vodní páry z mokrých směšovačů do systému fluidních dopravníků. Na obrázku 13 je také vidět část systému fluidních dopravníků a na obrázku č. 14 průtokový podavač se spodní částí rozšířené gravitační komory. Její rozšíření je nutné z důvodu vytvoření prostoru pro kompenzaci nerovnoměrného přísunu z elektroodlučovače po oklepu elektrod. Pro ověření dopravní výkonnosti dopravy byla odstavením rotačních podavačů pod výsypkami elektroodlučovače vytvořena ve výsypkách zádrž materiálu. Po opětovném spuštění rotačních podavačů byla měřením doby potřebné k dopravě odhadnutého zadrženého množství materiálu prokázána téměř dvojnásobná dopravní výkonnost oproti výkonnosti požadované.

Na zařízení se z počátku jeho provozu projevily stopy po opotřebení směšovače abrazí. Proto byl s cílem podstatně zvýšit životnost podavače směšovač konstrukčně přeřešen a také byl změněn systém přívodu vzduchu do něj. Úprava se plně osvědčila a na toto unikátní řešení byla podána přihláška průmyslového vzoru.

4.4 Další realizované zařízení tohoto systému je v teplárně United Energy v Komořanech, kde je v provozu od září 2004. Zde nahradilo nevyhovující systém sběrných doprav, kdy popílek vypadával z rotačních podavačů výsypek přímo do dopravních potrubí nízkotlakých doprav a přes mezizásobník byl dopravován do zásobního sila komorovým podavačem. Stávající mezizásobník byl využit jako gravitační komora průtokového podavače, sběrné nízkotlaké dopravy byly nahrazeny fluidními dopravníky a komorový podavač podavačem průtokovým (viz obr. 15). Popílek je projektovanou výkonností 11,75 t/h dopravován na vzdálenost 100 m s převýšením 20 m.

5. Závěr

Provozní zkušenosti při provozu všech doposud realizovaných zařízení splnily očekávání. To se zejména projevilo provozní spolehlivostí a velice nízkými nároky na údržbu zařízení. Ta v podstatě spočívá jen v péči o dmychadlo - výměně olejové náplně, čištění sacích filtrů a výměně poháněcích řemenů. Samotné fluidní dopravníky a průtokový podavač jsou bezúdržbové. Velice jednoduchý a tedy nenáchylný k poruchám je též řídicí systém celé dopravy.

Další velice příjemnou vlastností zařízení je jeho velice dlouhá životnost. Také náhradní díly, pokud jsou už nějaké potřeba, jsou velice levné, snadno dostupné a lehce vyměnitelné. Velice příznivá je ekonomika investice a provozu. Zařízení jako celek, tedy vč. zdroje dopravního vzduchu a odprašovacího zařízení dopravního vzduchu je znatelně investičně méně náročné oproti vysokotlakým systémům pneumatických doprav a hodí se k instalaci zejména při rekonstrukcích odpopílkování. Energetická náročnost je také velice příznivá.

Jak již bylo uvedeno výše, zařízení pneumatické dopravy průtokovým podavačem potřebuje pro zajištění dostatečné výkonnosti při zachování ekonomie provozu určitou stavební výšku. Pokud pod výsypkami není tato výška k dispozici, je možno využít terénních nerovností a průtokový podavač umístit mimo objekt odlučovacího zařízení. Další možností je vybudování jímky pod úrovní podlahy nebo vybudování kaskádové dopravy, kdy se popílek od výsypek dopraví průtokovým podavačem na krátkou horizontální vzdálenost do mezizásobníku potřebné výšky a poté dalším průtokovým podavačem do požadovaného místa.

Popsaný systém pneumatické dopravy využívá tlaku provzdušněného materiálu. Proto je velice vhodný i k dopravě sypkých materiálů ze zásobních sil, kde se potřebného tlaku dosáhne využitím provzdušňovacího zařízení. Tak lze s výhodou dopravovat nejen popílek, ale i odsiřovací vápence, produkty odsíření a stavební hmoty, jako cement, vápno, sádru a ostatní práškové materiály. Popis těchto zařízení však již přesahuje téma tohoto příspěvku. Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.