[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ DLE JEDNOTLIVÝCH NAŘÍZENÍ VLÁDY.
Datum: 19.8.2012
Autor: Sestavil: Ing.Slanina Vladimír
Tlaková zařízení - NV č. 26/03

ES prohlášení o shodě obsahuje tyto náležitosti:

a) identifikační údaje o výrobci nebo jeho zplnomocněném zástupci (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby);

b) popis tlakového zařízení nebo sestavy;

c) použitý postup posuzování shody;

d) v případě sestav popis tlakových zařízení tvořících sestavu a použitý postup posuzování shody

e) v příslušných případech identifikační údaje o notifikované osobě (u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo), která provádí dohled;

f) v příslušných případech odkaz na certifikát ES přezkoušení typu, certifikát ES přezkoušení návrhu nebo ES certifikát o shodě;

g) v příslušných případech identifikační údaje o notifikované osobě (u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo), která kontroluje systém zabezpečování jakosti výrobce;

h) v příslušných případech odkaz na použité normy podle § 2 odst. 4;

i) v příslušných případech odkaz na jiné normy a technické specifikace (§ 2 písmo f) bod 1. zákona), které byly použity;

j) v příslušných případech odkaz na další použité nařízení vlády

k) údaje o osobě oprávněné podepsat právně závazné prohlášení za výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce.

Strojní zařízení - NV č.176/08,

A. ES prohlášení o shodě musí obsahovat následující údaje:

1. údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci - u fyzické osoby jméno a příjmení nebo obchodní firmu a trvalý pobyt nebo adresu místa bydliště nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo nebo umístění organizační složky,

2. jméno a adresu osoby pověřené kompletací technické dokumentace (ve smyslu ustanovení druhého odstavce bodu 2. části A přílohy č. 7 k tomuto nařízení), přičemž tato osoba musí být usazena v členském státě Evropské unie,

3. popis a identifikaci strojního zařízení, včetně obecného označení, funkce, modelu, typu, výrobního čísla a obchodního názvu,

4. větu s prohlášením, že strojní zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětného předpisu Evropských společenstvt" a, pokud to přichází v úvahu, obdobnou větu s prohlášením o shodě s jinými předpisy Evropských společenství nebo jejich příslušnými ustanoveními, kterým strojní zařízení odpovídá, přičemž musí jít o předpisy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,

5. popřípadě jméno, adresu a identifikační číslo notifikované osoby, která provedla ES přezkoušení typu podle přílohy Č. 9 k tomuto nařízení a číslo certifikátu ES přezkoušení typu,

6. popřípadě jméno, adresu a identifikační číslo notifikované osoby, která schválila systém komplexního zabezpečování jakosti podle přílohy Č. 10 k tomuto nařízení

7. popřípadě odkaz na použité harmonizované normy uvedené v § 3 odst. 2

8. popřípadě odkaz na jiné použité technické normy a specifikace,

9. místo a datum vydání prohlášení,

10. údaje o totožnosti osoby oprávněné vypracovat prohlášení jménem výrobce nebo jeho oprávněného zástupce a její podpis

B. Prohlášení o zabudování musí obsahovat následující údaje:

1. údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci - u fyzické osoby jméno a příjmení nebo obchodní firmu a trvalý pobyt nebo adresu místa bydliště nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo nebo umístění organizační složky,

2. jméno a adresu osoby pověřené kompletací příslušné technické dokumentace (ve smyslu ustanovení -předposledního odstavce části B přílohy Č. 7 k tomuto nařízení), přičemž tato osoba' musí být usazena v členském státě Evropské unie,

3. popis a identifikaci neúplného strojního zařízení, včetně obecného označení, funkce, modelu, typu, výrobního čísla a obchodního názvu

4. větu s prohlášením, které základní požadavky předmětného předpisu Evropských společenství byly použity a splněny a že byla vypracována příslušná technická dokumentace podle části B přílohy Č. 7 k tomuto nařízení a pokud to přichází v úvahu, větu s prohlášením o shodě neúplného strojního zařízení s jinými příslušnými předpisy. Evropských společenství, přičemž musí jít o předpisy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,

5. závazek předat na základě odůvodněné žádosti vnitrostátním orgánům příslušné informace o neúplném strojním zařízení. V tomto závazku se uvádí rovněž způsob předání těchto informací a nejsou jím dotčena práva duševního vlastnictví výrobce neúplného strojního zařízení,

6. prohlášení, že neúplné strojní zařízení nesmí být uvedeno do provozu, dokud nebude vydáno prohlášení o shodě úplného strojního zařízení, do něhož má být zabudováno, s ustanoveními tohoto nařízení,

7. místo a datum vydání prohlášení,

8. údaje o totožnosti a podpis osoby oprávnene vypracovat prohlášení jménem výrobcenebo jeho zplnomocněného zástupce

Elektrická zařízení nízkého napětí - NV č.17/03, § 3:

a) identifikační údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo),

b) identifikační údaje o podepsané osobě oprávněné jednat jménem výrobce nebo zplnomocněného zástupce,

c) popis elektrického zařízení,

d) odkaz na harmonizované normy

e) odkazy na specifikace, s nimiž je prohlašována shoda, pokud byly použity

f) poslední dvojčíslí roku, v němž bylo elektrické zařízení opatřeno označením CE

Požadavk n výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility- NV č. 616/06, § 4

ES prohlášení o shodě musí obsahovat:

a) odkaz na příslušný předpis Evropských společenství,

b) údaje podle § 5 odst. 3 písmoa) o přístroji, na který se vztahuje,

c) údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci - u fyzické osoby jméno a příjmení nebo pbchodní firmu a trvalý pobyt nebo adresu místa bydliště nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo nebo umístění organizační složky (dále jen "identifikační údaje"),

d) údaje o technických normách nebo jiných dokumentech, které přístroj splňuje a na jejichž základě je prohlašována shoda s ustanoveními tohoto nařízení, s uvedením data vydání těchto norem nebo dokumentů

e) datum prohlášení,

f) identifikační údaje o osobě oprávnene jednat jménem výrobce nebo zplnomocněného zástupce a její podpis

Stavební výrobky označované CE - NV č.190/02, §5 odst. 3:

ES prohlášení o shodě musí obsahovat:

(3) Autorizovaná osoba při postupech podle odstavce 1 písmo c) až f) vydává certifikát, který je v těchto případech předpokladem pro vydání ES prohlášení o shodě. Certifikát musí obsahovat:

a) identifikační údaje o výrobci, nebo zplnomocněném zástupci (lrnéno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo, bylo-Ii přiděleno, u fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firma, sídlo a identifikační číslo u právnické osoby),

b) popis výrobku (druh, identifikační znaky, výrobcem určený způsob použití),

c) přehled harmonizovaných českých technických norem" nebo zahraničních technických norem přejímajících v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu, evropských technických schválení, nebo určených norem" vztahujících se k tomuto nařízení, se kterými je výrobek v souladu

d) zvláštní podmínky použití výrobku,

e) název, popřípadě obchodní firma, sídlo a identifikační číslo autorizované osoby,

f) jméno a funkci osoby oprávněné jednat jménem autorizované osoby, která certifikát vydává,

g) číslo certifikátu, popřípadě podmínky a dobu platnosti certifikátu

(4) ES prohlášení o shodě musí obsahovat kromě náležitostí uvedených v odstavci 3 písmoa) až e), nebo a) až d) [text výše] v případě postupu podle § 5 odst. 1 písmo a) jméno a funkci osoby oprávněné jednat za výrobce nebo zplnomocněného zástupce Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 2 (počet známek: 2) 

Diskuze ke článku
Diskuze obsahuje 2 příspěvky
Re: tlaková zařízeníasPymn8svd0h16.05.2016 10:51
tlaková zařízeníIng. Zbyněk Jančík14.09.2012 14:26
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.