[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Novela zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP
Datum: 6.6.2014
Autor: MALÝ STANISLAV
Zdroj: www.bozpinfo.cz
Tématem článku je připravovaná novela zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, a souvisejících předpisů. Práce na novele se neustále vyvíjejí. K uváděné podobě návrhu můžete poslat připomínky JUDr. Pavlu Dvořákovi z oddělení bezpečnosti práce Ministerstva práce a sociálních věcí na email: pavel.dvorak@mpsv.cz

Část 1. Úvod

Jak vyplynulo z analýzy v této oblasti v ostatních zemích EU, tak se při hodnocení kvality preventivních služeb v oblasti BOZP, včetně Slovenské republiky, nehodnotí kvalita poskytovaných služeb, ale tato kvalita je garantována státem, tj. jejich certifikací a právní úpravou jejich vzdělávání.

Každý stát však musí nějakým způsobem garantovat kvalitu služeb v oblasti BOZP. Jednotlivé státy EU mají zavedeny certifikační systémy, které se v jednotlivých zemích liší.

Vlastní hodnocení úrovně kvality poskytovaných služeb v oblasti BOZP není rozšířené, výjimkou je Rakousko, Německo a Dánsko. Zkušenosti ostatních států ukazují, že pro kvalitu služeb je důležitý nejen systém zkoušek fyzických osob z oblasti BOZP (u nás odborně způsobilých osob), ale i jejich další vzdělávání, které by mělo významně přispět k zvyšování odborné úrovně poskytovaných služeb v této oblasti.

Další vzdělávání odborně způsobilých osob v České republice po dobu 5 let platnosti jejich osvědčení podle zákona č. 309/2006 sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. před provedením opakované zkoušky, však platnými právními předpisy stanoveno není.

V rámci novelizace se preferuje nejvíce možnost cyklického odborného vzdělávání s ohledem na pětiletou platnost osvědčení.

Minimální povinný standard dalšího odborného vzdělávání pro OZO je navrhován celkem na 32 hodin (účasti na odborných seminářích, školení či specializačních kurzech anebo konferencích) za dobu 5 let platnosti osvědčení, tj. cca 8 hodin odborného vzdělávání ročně vedle zákonem již stanoveného opakování zkoušky po 5 letech.

Garanci odborné úrovně dalšího vzdělávání navrhují řešitelé zajistit stanovením minimálního standardu dalšího vzdělávání v nařízení vlády č. 592/2006 Sb., kde by byly upraveny minimální požadavky na toto další vzdělávání (okruh platných právních předpisů).

V zásadě by se v podmínkách ČR jednalo o subjekty, které jsou dnes držiteli akreditace pro provádění zkoušek a mají s realizací vzdělávacích aktivit v oblasti BOZP již zkušenosti.

Z výsledku dotazníkového šetření provedeného v rámci projektu v prevenci rizik vyplynulo, že odborná veřejnost není v zásadě proti celoživotnímu vzdělávání, které v různé formě již dnes využívá, přičemž i v současném období zájemci preferují kvalitní vzdělávání v oboru před nízkou cenou kurzů.

Přidanou hodnotou nově stanovených standardů vzdělávání v nařízení vlády č. 592/2006 Sb. pro opakovanou zkoušku po pěti letech v oblasti BOZP by představoval fakt, že by toto vzdělávání bylo možno fyzickým osobám „uchazečům či zájemcům o zaměstnání“ hradit v rámci rekvalifikace v souladu s § 108 zákona č. 434/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to z prostředků úřadů práce.

Pro oblast činnosti koordinátora BOZP byly upřesněny některé otázky týkající se jeho činnosti v přípravné a realizační fázi výstavby, zejména doporučení minimálních požadavků na obsah plánu BOZP na staveništi, zpřísnění zákonných předpokladů této odborné způsobilosti (vzdělání a odborná praxe), udržování odborné způsobilosti formou dalšího vzdělávání v oboru, upozornění na úlohu koordinátora BOZP při přípravě stavby v zapracování požadavků na bezpečnost práce do stavebních pracovních a technologických postupů, tj. již při zpracování projektové dokumentace a následně v době její realizace v důsledném vyžadování bezpečného provádění prací na stavbě a tím i její bezpečná údržba a užívání, upozornění na vztah koordinátora BOZP k ostatním účastníkům ve výstavbě, tj. k OZO v prevenci rizik, v PO, ale i k technickému dozoru investora (stavebník, zadavatel) na stavbě anebo ke zhotovitelům.

Na MPSV vznikla odborná pracovní skupina, která byla (s ohledem na závěry kulatého stolu 2012) ustavena ze zástupců Hospodářské komory ČR, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, České komory autorizovaných inženýrů a techniků, občanského sdružení koordinátorů VIZE – Bezpečná stavba o.s., České společnosti stavebních koordinátorů, Českého svazu stavebních inženýrů a orgánů inspekce práce za účelem posouzení platné právní úpravy na úseku odborných způsobilostí, udělování akreditací a dalšího vzdělávání odborně způsobilých osob.

V rámci činnosti této pracovní skupiny bylo konstatováno, že se zákon 309 v praxi vžil a má pro oblast odborné způsobilosti v BOZP pro zvyšování odborné úrovně odborně způsobilých osob značný význam. Současně bylo konstatováno, že s ohledem na získané zkušenosti z uplynulých let, rozvoj techniky, recesi v hospodářství a rovněž na zvyšující se požadavky na bezpečnost práce, zejména na pracovištích/staveništích, na kterých stále dochází k nejvíce pracovním úrazům, je třeba tento zákon a další na něho navazující právní předpisy doplnit či upřesnit. Ze všech těchto hledisek je třeba se dívat na zatímní výsledek činnosti pracovní skupiny a jí navrhované změny uvedeného zákona, které jsou uvedeny níže.

Část 2. Návrh novelizovaných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb.

Úvodem bylo třeba vymezit pojmy, které se týkají BOZP ve stavebnictví, a to s ohledem na odlišný výklad těchto pojmů v jiných právních předpisech, např. ve stavebním zákonu, v občanském zákoníku aj. Rovněž praxe ukázala, že je potřeba vydefinovat pojem plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle tohoto zákona jako nástroj pro řízení BOZP na staveništi určený pro koordinaci opatření a nikoliv pro dozorovou činnost, neboť jeho význam spočívá především ve spolupráci s ostatními účastníky na stavbě a při prosazování požadavků bezpečnosti práce při stavebních pracích.

Návrh novelizovaných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb.

§ 1a Vymezení pojmů (nový)

V tomto zákoně se rozumí:

stavbou stavební dílo, které vzniká stavební, montážní a stavebně montážní prací anebo se jedná o bourací či udržovací práce bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, účel jejich využití anebo dobu jejich trvání,

zadavatelem stavby stavebník, investor, objednatel stavby, kterým může být právnická nebo fyzická osoba, pro kterou je stavba anebo údržba stavby prováděna anebo zhotovitel v případě, že provádí stavbu pro sebe,

zhotovitelem právnická nebo podnikající fyzická osoba nebo jiná fyzická osoba dle § 12 tohoto zákona, která pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu zajišťuje nebo provádí na staveništi stavební, montážní, stavebně montážní a bourací anebo udržovací práce bez ohledu na to, zda se jedná o přímou dodávku díla pro zadavatele stavby nebo o poddodávku pro jiného zhotovitele.

staveništěm místo vymezené dočasně k realizaci stavby její změně, odstranění anebo k její údržbě, atd.

§ 10 (upravený) Předpoklady odborné způsobilosti a udělování osvědčení

Předpoklady odborné způsobilosti fyzické osoby zajišťující úkoly v prevenci rizik jsou alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou a odborná praxe v délce alespoň 5 let, jestliže fyzická osoba dosáhla vzdělání podle tohoto odstavce;

nebo praxe alespoň v délce 3 let, jestliže fyzická osoba získala střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnosti práce nebo vysokoškolské vzdělání;

nebo v délce alespoň 2 roky, jestliže fyzická osoba dosáhla vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti práce;

za odbornou praxi se považuje doba po dosažení požadovaného vzdělání vykonávaná v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti v prevenci rizik;

Předpoklady odborné způsobilosti fyzické osoby k činnosti koordinátora BOZP jsou alespoň střední vzdělání technického zaměření s maturitní zkouškou, odborná praxe v délce alespoň 5 let, jestliže fyzická osoba dosáhla vzdělání podle tohoto odstavce

nebo v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala střední vzdělání stavebního zaměření anebo vysokoškolské vzdělání,

nebo v délce alespoň 2 roky, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu stavebního zaměření;

za odbornou praxi se považuje doba po dosažení požadovaného vzdělání vykonávaná při přípravě anebo provádění staveb, jejich změn, údržby anebo odstraňování, doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP anebo doklad o úspěšně vykonané periodické zkoušce z této odborné způsobilosti (§ 20).

Dalšími předpoklady žadatele o získání odborné způsobilosti podle tohoto zákona je plná způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, který byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s výkonem činnosti podle tohoto zákona, pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k osobě žadatele o získání osvědčení je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při výkonu činnosti odborně způsobilé osoby.

§ 10a (upravený) Osvědčení

Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky fyzické osoby z odborné způsobilosti je osvědčení, které se vydává na dobu 5 let. Odborně způsobilá osoba je fyzická osoba, které bylo akreditovanou právnickou nebo fyzickou osobu vydáno osvědčení podle tohoto zákona, a která je zapsána v seznamu odborně způsobilých osob vedených Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“).

§ 10b (nový) Práva a povinnosti odborně způsobilé osoby

Odborně způsobilá osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu činností, pro které jí bylo vydáno osvědčení. Odpovědnost podle obecných právních předpisů tím není dotčena.

Odborně způsobilá osoba je povinna při výkonu své činnosti podle tohoto zákona vykonávat tyto činnosti osobně anebo ve spolupráci s dalšími odborně způsobilými osobami.

Při výkonu své činnosti je odborně způsobilá osoba povinna udržovat si svoji odbornost v souladu s platnými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dalším vzděláváním.

Odborně způsobilá osoba je povinna vést chronologicky dokumentaci o své činnosti v deníku odborně způsobilé osoby, jehož náležitosti obsahuje prováděcí právní předpis. Dokumenty související s výkonem své činnosti označuje odborně způsobilá osoba svým jménem a číslem platného osvědčení, pod nímž je uvedena v seznamu odborně způsobilých osob vedeném na ministerstvu a vlastnoručním podpisem. Koordinátor BOZP může kromě toho provádět zápisy o výkonu své činnosti na staveništi rovněž do stavebního deníku vedeném zhotovitelem podle zvláštního zákona, u kterého byly shledány závady (zákon. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 157 odst. 2).

Při přípravě stavby zadavatelem určená odborně způsobilá osoba koordinátora zpracuje podle § 14 odst. 1 plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „plán“), který se při realizaci stavby přizpůsobuje skutečnému stavu a podstatným změnám na stavbě. Zpracovatel plánu zodpovídá za jeho odbornou úroveň. Minimální požadavky plánu upravuje prováděcí právní předpis.

§ 10 c (nový) Zánik odborné způsobilosti a pozastavení jejího výkonu

Odborná způsobilost fyzické osoby zaniká, jestliže odborně způsobilá osoba zemře nebo je prohlášena za mrtvou anebo, pokud fyzická osoba nevykonala úspěšně zkoušku do pěti let ode dne úspěšně vykonané předchozí zkoušky (dále jen „periodická zkouška“).

Orgán inspekce práce nebo Státní úřad inspekce práce pozastaví fyzické osobě výkon činnosti v odborné způsobilosti, kterou získala

na dobu výkonu trestu odnětí svobody, ke kterému byla odsouzena za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti, pro kterou jí byla odborná způsobilost udělena nebo

na dobu trvání trestu zákazu výkonu činnosti odborně způsobilé osoby, o kterém se dozvěděl nebo pokud byla odborně způsobilá osoba zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla omezena při provádění odborných činností nebo

pokud odborně způsobilá osoba závažným způsobem anebo opakovaně jednala v rozporu s právními a s ostatními předpisy na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a byla jí za to udělena sankce podle zvláštního právního předpisu.

Státní úřad inspekce práce zasílá údaje o fyzických osobách, kterým bylo osvědčení pozastaveno, ministerstvu, které neprodleně upraví seznam odborně způsobilých osob, který vede.

Odborně způsobilá osoba je povinna oznámit příslušnému orgánu inspekce práce anebo Státnímu úřadu inspekce práce do 15 dnů ode dne, kdy se staly, skutečnosti, které mají vliv na pozastavení výkonu odborné způsobilosti. Opomenutí má za následek disciplinární řízení.

§ 10 d (nový) Působnost ministerstva

Ministerstvo zapíše osobu, které bylo uděleno osvědčení, do seznamu odborně způsobilých osob, který vede.

Seznam obsahuje následující údaje:

 • číslo osvědčení,
 • jméno, popřípadě jména, a příjmení,
 • datum narození,
 • datum úspěšného vykonání zkoušky,
 • adresa místa trvalého pobytu,
 • další kontaktní údaje (telefon, fax, elektronická adresa),
 • informace o pozastavení výkonu činnosti.

Nakládání se seznamem odborně způsobilých osob a písemnou dokumentací vztahující se k odborně způsobilým osobám je upraveno zvláštními právními předpisy. x) zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Část 3. Změny související s koordinátorem

§ 14 (upravený) Úkoly zadavatele staveb

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zaměstnavatele, je zadavatel stavby povinen písemně určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti stavby a náročnosti koordinace opatření prováděných jednotlivými zhotoviteli na stavbě.

Tuto povinnost nemůže zadavatel stavby přenést na někoho jiného. Ve fázi přípravy stavby je zadavatel stavby povinen určit koordinátora nejpozději dnem zahájení zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení anebo dnem ohlášení stavby a ve fázi realizace stavby nejpozději při předání staveniště. Činnosti koordinátora ve fázi přípravy stavby a ve fázi její realizace mohou být vykonávány toutéž osobou.

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, při realizaci stavby na staveništi anebo při provádění udržovacích prací. Koordinátorem může být určena pouze fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby anebo pokud provádí stavbu jako její zhotovitel anebo na stavbě, kde se má podílet jeho zaměstnavatel jako zhotovitel.

Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby současně, vymezí písemně pravidla jejich vzájemné spolupráce. Zadavatel stavby, který je fyzickou osobou a splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, bude-li činnost koordinátora vykonávat sám.

Zadavatel stavby je povinen předávat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informací o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.

Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

§ 15 (upravený) Doručení oznámení o zahájení prací a zpracování plánu

Zadavatel stavby zajistí, aby byl během projektové přípravy stavby zpracován plán, který bude obsahovat potřebná opatření z hlediska časové potřeby a způsobu provedení prací na stavbě v souladu s prováděcím právním předpisem tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

Zadavatel stavby zajistí, aby byl plán zpracovaný při přípravě stavby aktualizován po celou dobu výstavby, byl přizpůsoben skutečnému stavu stavby a podstatným změnám během její realizace, a to v součinnosti se všemi zhotoviteli na dané stavbě. Obsah a rozsah plánu při realizaci stavby se odvozuje od druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán musí splňovat minimální požadavky prováděcího právního předpisu.

§ 18 (upravený) Povinnosti koordinátora

Koordinátor je při přípravě stavby povinen v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.

Koordinátor je při realizaci stavby povinen bez zbytečného odkladu informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, provádět podle druhu a velikosti stavby průběžně kontroly na staveništi, svolávat podle potřeby kontrolní dny, na kterých bude prokazatelně upozorňovat dotčené zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, oznamovat zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem na dané stavbě neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy.

Část 4. Návrh novely nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Návrh novely nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (nová příloha č. 6)

Tato příloha stanoví minimální požadavky na obsah plánu BOZP s ohledem na § 15 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Plán BOZP, který se zpracovává při přípravě stavby a aktualizuje se po celou dobu realizace stavby s ohledem na konkrétní podmínky stavby, je výsledkem spolupráce zadavatele stavby a projektanta s koordinátorem BOZP na staveništi, který odpovídá za jeho odbornou úroveň.

Obsahem plánu je stanovení pracovních postupů řešících bezpečnostní opatření pro realizaci stavby s ohledem na konkrétní podmínky plánované stavby tak, aby tato opatření zajistila bezpečnost práce pro všechny osoby zúčastněné na výstavbě, včetně veřejnosti dotčené prováděnými stavebními pracemi. Z tohoto důvodu musí být plány zpracovány.

Plán BOZP musí obsahovat konkrétní doporučené způsoby řešení požadavků na bezpečnost práce a technických zařízení vyplývajících z platných právních předpisů a vyhodnocení rizik při přípravě a při realizaci stavby.

Koordinátor BOZP v plánu BOZP uvede pracovní postupy stavebních prací, montážních prací nebo dokončovacích a údržbářských prací, spojené s konkrétními opatřeními, která řeší bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Minimální požadavky na obsah plánu BOZP jsou:

 • základní a všeobecné údaje (především název stavby, místo stavby, zadavatel stavby, projektant, koordinátor BOZP, zpracovatel projektové dokumentace, základní popis stavby, rozsah stavby, popis prací předpokládaných na stavbě, vnější vazby stavby na okolí a vliv okolí na stavbu),
 • informace potřebné pro vyplnění oznámení o zahájení prací dle přílohy č. 4, přehled předpisů vztahujících se k realizaci stavby,
 • soupis podkladů a dokumentů použitých jako podklad ke zpracování plánu BOZP,
 • popis staveniště řešící a specifikující oplocení, ohrazení stavby s ohledem na místní podmínky a ve vazbě na časový předpokládaný průběh realizace stavby, vstupy a vjezdy na staveniště, prostory pro skladování a manipulaci s materiálem (i mimo staveniště), osvětlení stavenišť a pracovišť, ochranná pásma a opatření proti jejich poškození, řešení opatření při nebezpečí výbuchu či požáru, komunikace na staveništi, včetně podjíždění vedení, hlavní vypínač stavby, prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, potřeba oddělených napájení pro zařízení staveniště, čerpání vody, noční osvětlení, vnější vlivy na stavbu-otřesy od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, opatření pro případ krizové situace, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu, umístění a řešení zařízení stavenišť
 • postup provádění zemních prací řešící zajištění provádění výkopů, u kterých je riziko zasypání osob, druhy pažení, šířka výkopu, sklony svahu, technologie ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody, řešení zajištění proti pádu do výkopu a konkrétní způsob zajištění, přechody a přejezdy přes výkopy, osvětlení ohrazení, úpravy pro slepce, přeprava zemin, dopravu materiálu do výkopů, vstupy osob do výkopu, způsob manipulace se zeminou,
 • postup pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění pracovníků proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění,
 • postup pro zednické práce řešící základní technologie zdění-zevnitř objektu-ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod prací ve výškách,
 • postup pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operací a s tím spojených opatření pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace,
 • postup pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání-ruční, strojní, kombinované, výbušninami, zajištění pracovišť s bouráním, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění pracovníků ve výšce, inženýrské sítě-zabezpečení, náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor,
 • postup řešící způsob montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, řešení zajištění ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce, určení kotevních bodů při navrhování osobní zajištění,
 • postup pro práce na střechách, řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, doprava materiálu, konkrétní způsob zajištění pod prací ve výšce konkretizovat, při navrhování osobního zajištění specifikace systému zachycení pádu včetně určení kotevních bodů,
 • postup řemeslných prací přidružené stavební výroby řešící požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, pomocné stavební konstrukce použité pro jednotlivé práce, použití strojů, atp.) dle profesí, zejména montáž antén a hromosvodů, osazování oken, montáž zábradlí, vodorovné izolace balkonů, teras a střech, montáž výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, provádění nátěrů a fasád, dokončovací práce kolem objektu-chodníky, osvětlení,
 • postup řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření způsobená prolínáním jednotlivých prací jako je např. nasazení více jeřábů, práce za provozu veřejných dopravních prostředků (dráha, silniční nebo závodová doprava), opatření vycházející ze specifik vyplývajících z podmínek u provozovaných objektů např. při rekonstrukci či stavbách v areálech zadavatelů,
 • specifické požadavky na stavbu (reagující na požadavky vzešlé např. z konzultací s OIP, stavebním úřadem, požadavky orgánů ochrany veřejného zdraví a dalších orgánů státní správy), práce a činnosti spojené s používáním toxických chemických látek, ionizujícího záření, výbušnin podle zvláštních právních předpisů, v souvislosti s přílohou č. 5, bod 10, k NV č. 591/2006 Sb., atp.

Pokud se nebudou některé z výše uvedených prací na stavbě vyskytovat, body obsahující postupy těchto prací se v konkrétním plánu neuvedou.

Část 5. Návrh novely nařízení vlády č. 592/2006 Sb.

Návrh novely nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Příloha 1 (Upravená)

Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 a znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

 • znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
 • znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání,
 • znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání,
 • dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace,
 • znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidence a kontroly.

Otázky pro písemnou část zkoušky a ústní pohovor budou zpracovány z platných právních předpisů a ostatních předpisů v oblasti zajišťování úkolů v prevenci rizik podle platných právních předpisů. Nejnižší počet písemných otázek pro zkoušku je 700 písemných otázek. Procento chybných odpovědí v písemné části zkoušky může být nejvýše 15%.

Součástí zkoušky je písemná práce zpracovaná uchazečem o zkoušku na téma zajišťování úkolů v prevenci rizik (řízení rizik) na vybraném pracovišti/staveništi o rozsahu nejméně 15 stran.

Příloha 2

Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 a § 18

 • znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
 • základní znalost právních a technických předpisů z oblasti výstavby a stavebnictví, znalost technologie provádění staveb a souvisejících činností, potřebných pro výkon činnosti koordinátora,
 • znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání,
 • znalosti a dovednosti potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
 • znalost základních nástrojů komunikace.

Otázky pro písemnou část zkoušky a ústní pohovor budou zpracovány z platných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z platných právních předpisů, které upravují problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě. Nejnižší počet písemných otázek pro zkoušku je 700 písemných otázek. Procento chybných odpovědí v písemné části zkoušky může být nejvýše 15%.

Součástí zkoušky je písemná práce zpracovaná uchazečem o zkoušku na téma Plán BOZP na vybraném staveništi o rozsahu nejméně 15 stran.

Příloha 3 (nová)

Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 a z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 a § 18 opakované po pěti letech

Otázky pro písemnou část a ústní pohovor zkoušky opakované po pěti letech budou zpracovány z platných právních předpisů v oblasti zajišťování úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které upravují problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti a na staveništi. Nejnižší počet písemných otázek pro zkoušku opakovanou po pěti letech z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 a z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi § 14 a § 18 je 400 písemných otázek. Procento chybných odpovědí v písemné části zkoušky může být nejvýše 10%.

Ke zkoušce opakované po pěti letech z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 bude předložena písemná práce, kterou uchazeč zpracoval v uplynulých pěti letech na téma zajišťování úkolů v prevenci rizik na vybraném pracovišti a pohovor nad ní anebo na téma Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na vybrané stavbě, kterou uchazeč v uplynulých pěti letech zpracoval a pohovor nad ní. Minimální požadavky Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoví prováděcí právní předpis

Část 6. Návrh novely zákona č. 251/2005 Sb.

Návrh novely zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

§ 17 Přestupky na úseku bezpečnosti práce

Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že neplní povinnosti zadavatele stavby stanovené zvláštním právním předpisem, že:

 • nedoručila místně příslušnému inspektorátu oznámení o zahájení prací v zákonném termínu, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního předpisu;
 • neurčila koordinátora BOZP na staveništi, ačkoliv má k tomu povinnost podle zvláštního předpisu;
 • nezajistila zpracování plánu BOZP před zahájením prací na staveništi, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního předpisu;

Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že neplní povinnosti zhotovitele stanovené zvláštním právním předpisem tím, že:

 • nedoložila, že informovala koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolila, nejpozději do 8 dnů před zahájením prací;
 • neplní povinnost poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, ačkoli k tomu má povinnost podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že:

 • neplní povinnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stanovené v § 18 zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
 • Pokud odborně způsobilá osoba v prevenci rizik při výkonu své činnosti byla již jednou postižena za závažné porušení práv upravených platnými právními předpisy, ke kterým došlo v souvislosti se vznikem pracovního úrazu nebo se dopustí jednání neslučitelné s povinnostmi odborně způsobilé osoby v prevenci rizik podle zvláštního předpisu, pak jí bude pozastaven výkon činnosti.

  Za přestupky podle odstavců výše lze uložit pokuty podle druhu přestupku

  • až do výše 600 000 Kč,
  • až do výše 4 800 000 Kč,
  • až do výše 2 000 000 Kč,
  • až do výše 4 000 000 Kč.

  Správní delikty právnických osob

  § 30 (Upravený) Správní delikty právnických osob na úseku bezpečnosti práce

  Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku bezpečnosti práce tím, že neplní povinnosti zadavatele stavby stanovené zvláštním právním předpisem tj. nedoručila místně příslušnému inspektorátu oznámení o zahájení prací v zákonném termínu, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního předpisu:

  neurčila koordinátora BOZP na staveništi, ačkoliv má k tomu povinnost podle zvláštního předpisu;

  nezajistila zpracování plánu BOZP před zahájením prací na staveništi, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního předpisu;

  nezavázala všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního předpisu.

  Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku bezpečnosti práce tím, že neplní povinnosti zhotovitele stanovené zvláštním právním předpisem:

  nedoložila, že informovala koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolila, nejpozději do 8 dnů před zahájením prací;

  neplní povinnost poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, ačkoli k tomu má povinnost podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  Pokud byla již jednou postižena za správní delikt, bude jí pozastaven výkon činnosti odborně způsobilé osoby koordinátora.

  Jestliže odborně způsobilá osoba v prevenci rizik při výkonu své činnosti opakovaně nebo závažně poruší práva a zájmy upravené platnými právními předpisy, které vedly ke vzniku pracovního úrazu nebo se dopustí jednání neslučitelné s povinnostmi odborně způsobilé osoby v prevenci rizik podle zvláštního předpisu, pak jí bude pozastaven výkon činnosti odborně způsobilé osoby.

  Za správní delikty podle odstavců výše lze uložit pokuty podle druhu deliktu


   Související

  Související témata
  Právní a technické předpisy

   Hodnocení
  Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
   

  Diskuze ke článku
  V diskuzi není žádný příspěvek
  Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
  váš e-mail:

  Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
  Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
  © Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.