[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Novela nařízení vlády č. 201/2010 Sb.
Datum: 2.9.2014
Zdroj: www.bozpinfo.cz
Dne 18.8.2014 bylo zveřejněno ve Sbírce předpisů ČR nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Nabývá účinnosti 1. ledna 2015. Podívejme se tedy na změny, které zaměstnavatelům v souvislosti s touto novelou nastanou.

Hlavním důvodem této novely je změna ve zpracování statistických dat o pracovní úrazovosti a vytvoření nových podmínek v evidenci pracovních úrazů tak, aby bylo vyhověno požadavkům nařízení Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiku pracovních úrazů.

Dalším cílem novely je odstranění některých nedostatků, které se zjistily při uplatňování tohoto nařízení vlády v praxi.

Ke změně dochází v § 2 odst. 1, který se týká obsahu knihy úrazů. Vzniká nová povinnost zaměstnavatele popsat úrazový děj.

V odst. 3 se doplňuje, že zaměstnavatel vydá zaměstnanci na jeho žádost potvrzenou (podpisem – pozn. redakce) kopii nebo výpis údajů v knize úrazů o jeho úrazu;…

V § 4 se zrušuje písm. f). To znamená, že zaměstnavatel už nemusí hlásit pracovní úraz bez zbytečného odkladu zdravotní pojišťovně, u které je úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.

V § 6 a § 7 se zrušuje písm. e) – zasílání záznamu o úrazu organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Tato povinnost se objevila v novém § 7a: „Zaměstnavatel zašle pro účely likvidace pojistných událostí z důvodu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání záznam o úrazu i organizační jednotce pojišťovny, u které je pro tento účel pojištěn16).“

Významná změna je v tom, že se tento záznam na pojišťovnu už nemusí posílat nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. Pro pojišťovnu je to důležité až ve chvíli, kdy má dojít ke splnění pojistné události.

Ke změnám došlo také v § 8, který se týká záznamu o úrazu – hlášení změn. V odst. 2. se zpřesňuje písm. a), v písm. c) se zrušuje slovo nebo doplňuje se nové písm. e). V odst. 3 se zrušuje písm. e) - zasílání záznamu o úrazu – hlášení změn organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. V podstatě stejná povinnost se ukládá v odst. 4 s tím rozdílem, že se záznam o úrazu – hlášení změn už nemusí posílat do 5. dne následujícího měsíce (podobně jako záznam o úrazu v § 7a). Záznam o úrazu – hlášení změn se již nemusí zasílat odborové organizaci a zástupci pro oblast BOZP, protože se na záznamu (Příloha 2) také podepisují.

V zákoníku práce § 105 je stanoveno, že zaměstnavatel je povinen předat jedno vyhotovení záznamu o úrazu postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.V nařízení vlády se tato povinnost stanovuje pro záznam o úrazu – hlášení změn v novém odst. 5 § 8.

Do nařízení vlády byla vložena Příloha č. 3, která zpřesňuje evidenci pracovních úrazů podle druhu poranění a zraněné části těla podle klasifikace ESAW tak, jak požaduje výše uvedené nařízení Komise. Podle této přílohy se budou v záznamu o úrazu (Příloha č. 1) uvádět kódy pro jednotlivé druhy poranění a zraněnou část těla.

K novele nařízení vlády se vyjádřil a krátce ji zhodnotil Robert Křepinský z Rady vlády pro BOZP: „Hlavním důvodem novely nařízení vlády bylo napravit některé nedostatky ve stávajícím nařízení vlády č. 201/2010 Sb. po třech letech jeho uplatňování v praxi. Některá ustanovení původní právní úpravy byla pro zaměstnavatele nadbytečná a administrativně zatěžující. Například bych zde uvedl ohlašování pracovního úrazu příslušné zdravotní pojišťovně. V praxi se též ukázalo, že pojišťovny, u nichž je zaměstnavatel ze zákona pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, nechápaly důvody, proč mají být dopředu informovány o případu pracovního úrazu, ačkoli ještě nedochází k plnění pojistné události.

Z těchto důvodů a mnoha dalších – například doplnění knihy úrazu, upřesnění údajů pro sepsání záznamu o úrazu – hlášení změn, včetně nutnosti změny původního vzoru záznamu o úrazu a záznamu o úrazu – hlášení změn, se dá hodnotit novela nařízení vlády jako prospěšná pro odbornou praxi, a to i přesto, že nová příloha č. 3 týkající se klasifikace druhu zranění a zraněné části těla vyvolá řadu oprávněných diskusí, a to zejména díky tomu, jaké informace se k zaměstnavateli dostanou v průběhu objasňování příčin a jiných okolností pracovního úrazu a sepsání záznamu o úrazu.

Samostatnou kapitolou k další diskusi uvedeného nařízení vlády č. 201/2010 Sb. po jeho novele je problematika povinnosti zaměstnavatele uvedené v ustanovení § 8 nařízení vlády týkající se sepisování záznamu o úrazu – hlášení změn. Původně totiž členové pracovní skupiny navrhovali zrušení tohoto ustanovení, neboť se pro zaměstnavatele a zaměstnance jeví tato povinnost zaměstnavatele jako zbytečně administrativně zatěžující. Nakonec ve zmíněném nařízení vlády uvedené ustanovení po vyjádření Českého statistického úřadu zůstalo zachováno a pouze došlo k některým upřesněním včetně řešení předávání záznamu o úrazu – hlášení změn postiženému, v případě smrtelného pracovního úrazu rodinným příslušníkům, a vztahu k zástupcům zaměstnanců."


 Související

Související témata
Právní a technické předpisy

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.