[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
PLASTY V TECHNICKÉ PRAXI, SVAŘOVÁNÍ, LEPENÍ A ZKOUŠENÍ
Datum: 29.9.2014
Autor: Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Zdeněk Balej, Ing. Jan Opletal, TESYDO, s.r.o.
Plasty jsou důležitým technickým konstrukčním materiálem v technické praxi pro různé díly prováděných výrobků, které vzhledem k jejich pracovnímu prostředí a podmínkám provozního namáhání mohou být zhotoveny z těchto materiálů.

Výrobky z plastů: rodinné bazény, čistírny odpadních vod, skladovací a technologické nádrže, septiky, jímky, vodoměrné šachty, plastové potrubní systémy a jejich díly, kryty, stěny, rámy, karoserie aut a jejich díly aj.

 • ČSN 05 0705 – Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů
 • ČSN EN 13067 – Personál pro svařování plastů. Zkoušky odborné způsobilosti svářečů. Svařování spojů z termoplastů. /Souvisí s Doc. EWF No. 581-01 a TPB 101 CWS ANB. Provádí se zkoušky: Modul M1 – Svařování horkým plynem s přídavným materiálem a extruderem, M2 – Svařování horkým tělesem, M3 – Svařování elektrotvarovkou, M4 – Svařování PE horkým tělesem a elektrotvarovkou pro plyno-vodní a vodovodní potrubí, M5 – Svařování izolačních pásů (fólií). Souběžně je řešena i kvalifikace lepiče pro lepení plastů v souladu s touto normou
 • ČSN 05 0010 – Svařování. Názvosloví svařování plastů
 • ČSN EN 1778 – Charakteristické hodnoty pro svařované konstrukce z termoplastů. Stanovení dovoleného namáhání a modulů pro navrhování svařovaných dílů z termoplastů
 • ČSN EN ISO 472 – Plasty. Slovník
 • ČSN EN ISO1043-1 – Plasty. Značky a zkratky. Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky
 • ČSN EN ISO 11469 - Základní identifikace a označování výrobků z plastů
 • ČSN 64 0007 – Plasty. Metody statistického zpracování výsledků dlouhodobých zkoušek mechanických vlastností
 • ČSN 64 0011 – Plasty. Plastové výrobky. Technické předpisy
 • ČSN 64 0090 – Plasty. Skladování výrobků z plastů
 • ČSN EN ISO 3915 – Plasty. Měření odporu vodivých plastů
 • ČSN EN ISO 22007-1 – Plasty. Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla. Obecné principy
 • ČSN EN ISO 306 – Plasty. Termoplasty. Stanovení teploty měknutí dle Vicata (VST)
 • ČSN 64 0526 – Zkoušení plastů. Stanovení součinitele tepelné vodivosti
 • ČSN 64 0528 – Plasty. Stanovení koeficientu délkové teplotní roztažnosti
 • ČSN EN ISO 527-1 – Plasty. Stanovení tahových vlastností. Obecné principy
 • ČSN EN ISO 527-2 – Plasty. Stanovení tahových vlastností. Zkušební podmínky pro tvářené plasty
 • ČSN EN ISO 527-3 – Plasty. Stanovení tahových vlastností. Zkušební podmínky pro fólie a desky
 • ČSN EN ISO 527-4 – Plasty. Stanovení tahových napětí. Zkušební podmínky pro izotropní a ortotropní plastové kompozity vyztužené vlákny
 • ČSN EN ISO 527-5 – Plasty. Stanovení tahových vlastností. Zkušební podmínky pro plastové kompozity vyztužené jednosměrnými vlákny
 • ČSN EN ISO 604 – Plasty. Stanovení tlakových vlastností
 • ČSN EN ISO 178 – Plasty. Stanovení ohybových vlastností
 • ČSN 64 0603 – Zkoušení plastů. Zkouška tahem trubek a tyčí z plastů
 • ČSN 64 0604 – Zkoušení plastů. Zkouška tahem fólií z plastů
 • ČSN 64 0605 – Zkoušení plastů. Zkouška tahem plastů
 • ČSN 64 0606 – Zkoušení plastů. Zkouška tlakem
 • ČSN 64 0607 – Plasty. Ohybová zkouška
 • ČSN 64 0608 – Zkoušení plastických hmot. Ohybová zkouška tuhých plastických hmot na přístroji Dynstat
 • ČSN 64 0609 – Zkoušení plastů. Stanovení smrštění smrštitelných fólií
 • ČSN 64 0610 – Zkoušení plastů. Stanovení rozměrové stálosti fólií
 • ČSN 64 0611 – Zkoušení plastických hmot. Stanovení rázové a vrubové houževnatosti plastických hmot metodou Dynstat
 • ČSN 64 0612 – Plasty. Stanovení rázové a vrubové houževnatosti metodou Charpy
 • ČSN 64 0614 – Zkoušení plastů. Stanovení modulu pružnosti ze zkoušky tahem, tlakem a ohybem
 • ČSN 64 0615 – Zkoušení plastů. Metoda stanovení mechanických dynamických vlastností pomocí volných torzních kmitů
 • ČSN EN ISO 179-1 – Plasty. Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy. Neinstrumentovaná rázová zkouška
 • ČSN EN ISO 6383-1 – Plasty. Fólie a desky. Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání. Metoda trouser
 • ČSN EN ISO 6383-2 – Plasty. Fólie. Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání. Elmendorfova metoda
 • ČSN EN ISO 6721-1 – Plasty. Stanovení dynamických mechanických vlastností. Obecné principy
 • ČSN EN ISO 180 – Plasty. Stanovení rázové houževnatosti metodou Izod
 • ČSN 64 0618 – Zkoušení plastů. Únava při kmitavém namáhání
 • ČSN EN ISO 2039-1 – Plasty. Stanovení tvrdosti. Metoda vtlačením kuličky
 • ČSN EN ISO 2039-2 – Plasty. Stanovení tvrdosti. Tvrdost podle Rockwella
 • ČSN 64 0620 – Plasty. Stanovení teploty křehnutí při ohybu
 • ČSN EN ISO 899-1 – Plasty. Stanovení creepového chování. Creep v tahu
 • ČSN EN ISO 899-2 – Plasty. Stanovení creepového chování. Creep v ohybu při tříbodovém zatížení
 • ČSN EN ISO 868 – Plasty a ebonit. Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)
 • ČSN EN ISO 8256 – Plasty. Stanovení rázové houževnatosti v tahu
 • ČSN EN ISO 6603-1 – Plasty. Stanovení chování tuhých plastů při vícerém rázovém namáhání. Neinstrumentovaná rázová zkouška
 • ČSN 64 0662 – Zkoušení plastů. Stanovní pevnosti ve smyku mezi vrstvami vyztužených plastů
 • ČSN 05 6822 – Svařování. Zkoušky svarových spojů plastů ohybem
 • ČSN 05 6823 – Zkouška svarových spojů plastů ohýbáním
 • ČSN EN 14728 – Vady svarů termoplastů. Klasifikace
 • ČSN EN 16296 – Vady svarových spojů termoplastů. Určování stupňů kvality
 • ČSN EN 13100-1 – Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Vizuální kontrola
 • ČSN EN 13100-2 – Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Zkoušení rentgenovým zářením
 • ČSN EN 13100-3 – Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Zkoušení ultrazvukem
 • ČSN EN 13100-4 – Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Zkouška vysokým napětím
 • ČSN EN 12814-1 – Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Zkouška ohybem
 • ČSN EN 12814-2 – Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Zkouška tahem
 • ČSN EN 12814-3 – Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Zkouška dlouhodobého namáhání v tahu
 • ČSN EN 12814-4 – Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Odlupovací zkouška
 • ČSN EN 12814-5 – Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Makroskopická zkouška
 • ČSN E 12814-6 – Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Zkouška tahem při nízkých teplotách
 • ČSN EN 12814-7 – Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Zkouška v tahu na zkušebních tělískách s vrubem
 • ČSN EN 12814-8 - Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Požadavky
 • ČSN EN 12573-1 – Svařované stabilní beztlakové nádrže (tanky) z termoplastů. Všeobecné zásady
 • ČSN EN 12573-2 – Svařované stabilní beztlaké termoplastické nádoby. Výpočet svislých válcových nádrží
 • ČSN EN 12573-3 – Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádoby. Návrh a výpočet svislých jednovrstvých pravoúhlých nádob
 • ČSN EN 12573-4 – Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádoby. Návrh a výpočet přírubových spojení
 • ČSN EN 13575 – Termoplastické nádrže vyráběné z polyetylénu tvářeného ve vyfukovací nebo rotační formě. Nadzemní nádrže pro skladování chemikálií. Požadavky na zkušební metody
 • ČSN EN 923 – Lepidla. Termíny a definice
 • ČSN EN 13887 – Konstrukční lepidla. Směrnice pro přípravu povrchu kovů a plastů před lepením
 • ČSN EN 15870 – Lepidla. Stanovení pevnosti tupých spojů v tahu
 • ČSN EN 10363 – Tavná lepidla. Stanovení tepelné stability
 • ČSN EN ISO 9142 – Lepidla. Zkušební metoda pro hodnocení rázové pevnosti lepených spojů ve smyku
 • ČSN EN 28510-1 a 2 – Lepidla. Zkouška v odlupování zkušebního tělesa z ohebného a tuhého adherendu. Část 1: Odlupování pod úhlem 90 stupňů. Část 2: Odlupování pod úhlem 180stupňů.
 • ČSN EN ISO 9142 – Lepidla. Směrnice k výběru laboratorních podmínek stárnutí pro hodnocení lepených spojů
 • ČSN EN 924 – Lepidla. Rozpouštědlová a bezrozpouštědlová lepidla. Stanovení bodu vzplanutí
 • ČSN EN 542 – Stanovení hustoty
 • ČSN EN 1464 – Lepidla. Stanovení odolnosti lepených spojů proti odlupování. Metoda kontinuálního navíjení
 • ČSN EN ISO 10363 – Tavná lepidla. Stanovení tepelné stability
 • ČSN EN 1238 – Lepidla. Stanovení bodu měknutí termoplastických lepidel (metoda kroužek a kulička)
 • ČSN EN 12962 – Lepidla. Stanovení elastického chování kapalných lepidel (index elasticity)
 • ČSN EN ISO 14678 – Lepidla. Stanovení odolnosti vůči tečení (vytékání ze slepu)
 • ČSN EN ISO 11343 – Lepidla. Stanovení dynamické odolnosti vysoce pevných slepů vůči štípání rázem. Metoda štípání rázem pomocí klínu
 • ČSN EN12701 – Strukturní lepidla. Skladování. Definice termínů vztahujících se k době zpracovatelnosti strukturních lepidel a příbuzných materiálů
 • ČSN EN ISO 11339 – Lepidla. T-zkouška v odlupování lepených sestav z ohebných adherendů
 • ČSN EN 1966 – Konstrukční lepidla. Charakterizace povrchu měřením adheze tříbodovou ohybovou zkouškou
 • ČSN EN 14022 – Strukturní lepidla. Stanovení doby zpracovatelnosti vícesložkových lepidel
 • ČSN EN 14869-1 – Konstrukční lepidla. Stanovení smykového chování lepených konstrukčních spojů. Torzní metoda zkoušení používající natupo slepené duté válce
 • ČSN EN 14869-2 – Konstrukční lepidla. Stanovení smykového chování lepených konstrukčních spojů. Stanovení smykového chování lepených konstrukčních spojů. Smyková zkouška na adherendech větší tloušťky
 • ČSN EN 14258 – Konstrukční lepidla. Mechanické chování slepů po krátkodobém vystavení určené teplotě
 • ČSN EN 14444 – Konstrukční lepidla. Kvalitativní hodnocení trvanlivosti slepených sestav. Zkouška porušení slepu klínem
 • ČSN EN 15274 – Konstrukční lepidla pro všeobecné použití. Požadavky a metody zkoušení
 • ČSN EN ISO 15605 – Lepidla. Vzorkování
 • ČSN EN 1067 – Lepidla. Posouzení a příprava vzorků před zkoušením
 • ČSN EN ISO 15908 – Lepidla pro termoplastické potrubní systémy. Metoda zkoušení pro stanovení tepelné stability lepidel
 • ČSN EN ISO 9311-1 – Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů. Stanovení vlastností filmu
 • ČSN EN ISO 9311-2 – Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů. Stanovení pevnosti ve smyku
 • ČSN EN ISO 9311-3 – Lepidla pro termoplastické potrubní systémy. Stanovení odolnosti vůči vnitřnímu přetlaku
 • ČSN EN 14680 – Lepidla pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů. Specifikace
 • ČSN EN 15336 – Lepidla. Stanovení doby do porušení lepených spojů při statickém zatížení
 • ČSN EN 14814 – Lepidla pro tlakové potrubní systémy z termoplastů pro rozvod tekutin. Specifikace
 • ČSN EN 2243-1 – Nekovové materiály. Konstrukční lepidla. Zkušební metody. Smyk jednoduše přeplátovaných spojů
 • ČSN EN2243-5 – Konstrukční lepidla. Zkušební metody. Zkoušky stárnutí
 • ČSN EN 2243-6 – Nekovové matriály. Konstrukční lepidla. Zkušební metody. Stanovení smykového napětí a poměrného posunutí
 • ČSN EN 4106 – Nekovové materiály. Systém konstrukčních lepidel. Nanášení lepidla. Technické specifikace

Systém kvality provádění kvalifikací svářečů plastů a lepičů plastů je dán požadavky ČSN EN ISO/IEC 17024, systém kvality provádění nedestruktivních i destruktivních zkoušek je dán požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025. Zkoušky jsou předepisovány v dokumentaci projektantem nebo konstruktérem na základě požadavku výrobkových a harmonizovaných nebo technicky určených norem v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a právně-technickými předpisy - Nařízeními vlády ČR (EU Směrnicemi ES, EHS, EC, NEPR).


 Související

Související témata
Právní a technické předpisy

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.