[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Místní provozní bezpečnostní předpis
Datum: 07.11.2014
Autor: Hrubá Kateřina
Zdroj: www.bozpinfo.cz
Místní provozní bezpečnostní předpis, systém bezpečné práce, provozní řád, místní řád, zkrátka vnitřní předpis, který upravuje podmínky bezpečnosti práce u zaměstnavatele na základě vyhodnocení rizik. Ačkoliv byl pojem místní provozní bezpečnostní předpis (dále jen MPBP) na BOZPinfo již skloňován ve všech pádech, je stále tématem dotazů našich čtenářů.

Zaměstnavatel je povinen MPBP mít zpracovaný například tam, kde chybí průvodní dokumentace k určitému zařízení nebo pokud jeho nutnost vyplývá z vyhodnocení rizik na pracovišti. O MPBP se hovoří v několika právních předpisech, kde je většinou podrobně specifikováno, jaký obsah má tento dokument mít.

Přitom podle informací ze Státního úřadu inspekce práce nejčastěji zaměstnavatelé chybují v tom, že jejich MPBP jsou velmi nekonkrétní.

Zaměstnavatel má povinnost vytvořit MPBP podle nařízení vlády č. 168/2002 Sb. § 3.

Zaměstnavatel při provozování dopravy dopravními prostředky organizuje práci zaměstnanců v souladu s tímto nařízením, se zvláštními právními předpisy,1) návodem dodaným výrobcem pro provoz a používání dopravních prostředků a místním provozním bezpečnostním předpisem, kterým se stanoví pracovní a technologické postupy pro bezpečné provozování dopravy, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních operací s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí, na možné ohrožení zaměstnanců povětrnostní situací a na pravidla dorozumívání mezi zaměstnanci při pracovních operacích.

Při kontrolách provedených inspekcí práce se zjišťuje, že u kontrolovaných subjektů často dochází k ohrožení zaměstnanců dopravou na pracovišti a toto riziko není popsáno v MPBP, není označeno, kde se pohybují chodci nebo nejsou označeny komunikace, kde se pohybují vozidla. Dále MPBP neřeší oblast nakládky a vykládky (pomocí manipulačních vozíků, mobilní rampy, zdvihací zařízení, stáčecí zařízení, apod.) včetně zajištění výstupu a sestupu z ložné plochy dopravního prostředku nebo železničního vozu, nejsou stanovené pracovní postupy, signály srozumitelné pro všechny atd.

Nedílnou součástí MPBP musí být i kvalifikační požadavky stanovené zaměstnavatelem na řidiče vysokozdvižných vozíků.

Dalším předpisem, podle kterého zaměstnavatel musí mít MPBP, je nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, § 3 a § 4.

Konkrétní obsah MPBP je uveden i v Příloze č. 4 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kde jsou specifikovány další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu nákladů.

Zaměstnavatel v něm uvede:

a) zaměstnance oprávněné k používání zařízení a k vedení evidenční knihy o používání zařízení a počtu provozních hodin,

b) termíny, rozsah a způsob provádění kontrol zařízení,

c) technologický postup pro používání zařízení, včetně úkonů a činností, které jsou zakázány,

d) opatření k zajištění bezpečnosti práce ve škodlivém prostředí při zjištění výskytu nebezpečných látek a na ochranu proti výbojům statické elektřiny.

Mezi další požadavky na bezpečný provoz a používání stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot (příloha č. 5 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb.) patří rovněž zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu s konkrétním obsahem.

Pojem místní provozní bezpečnostní předpis se rovněž objevuje v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - v Příloze č. 1 - XV. Přeprava strojů. Má jej vypracovat zhotovitel v případě absence pokynů a postupů při přepravě, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení v návodu na používání.


 Související

Související témata
Právní a technické předpisy

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.