[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Kontrola kotlů a rozvodů tepla dle vyhlášky 194/2013
Datum: 5.2.2014
Autor: Petr Matěják

KONTROLA KOTLŮ A ROZVODŮ TEPLA

Povinnost

S účinností od 1.8.2013 je zrušena vyhláška 276/07 Sb. a nahrazena Vyhláškou 194/13 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie. Způsob provádění kontroly a obsah zprávy o kontrole kotle a rozvodů tepla je popsán v přílohách vyhlášky.

Četnost provádění kontrol je dána charakterem jejich provozování tj.

- v případě, že kotel a rozvody tepelné energie nejsou provozovány na základě licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie, je četnost provádění kontrol povinnost provedení kontroly následující:

Kontroly provádí příslušná autorizovaná osoba.

- v případě, že kotel a rozvody tepelné energie jsou provozovány na základě výše uvedené licence, je příslušný subjekt povinen provádět kontrolu jednou ročně

.

Pokuty za absenci kontroly kotlů a rozvodů tepla

.

Za nesplnění povinností souvisejících s kontrolou kotlů a příslušných rozvodů se příslušný subjekt dopouští správního přestupku, za který může obdržet pokutu až do výše 100 000 kč.

S účinností od 1.8.2013 dle Vyhlášky 194/13 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie subjekty s licencí od ERU na výrobu nebo rozvod tepelné energie mají povinnost každoročně zajistit kontrolu výše uvedené technologie.

Vzhledem k tomu, že již řadu let provádíme autorizovanou kontrolu účinnosti kotlů a rozvodů tepla, nabízíme Vám v případě Vašeho zájmu v této oblasti spolupráci.

Její rozsah a charakter může být předmětem dalšího jednání.

Tato spolupráce může být efektivně rozšířena o další činnosti, které provádíme, především autorizované měření emisí, revize apod

.

Obracíme se na Vás jako na stanovenou kontaktní osobu pro dotazy k VYHLÁŠCE MPO 194/2013 Sb. ze dne 28. června 2013 o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu stanovilo podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 6a odst.5 zákona:

Celá oblast této problematiky vychází ze SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov a pojednává, jejím záměrem a smyslem je právě a jen energetická náročnost budov.

Zavedením kontroverzního § 6a) zákona č.406/2000 Sb., který není v souladu se směrnicí EU 2010/31 třeba vyřešit následující:

1) Je třeba konkretizovat u kotlů i max. výkonové omezení kotlů podléhající kontrole nebo účelové omezení jinými slovy je třeba v souladu se směrnicí EU 2010/31 uvést, žepožadavek vyhlášky č.194/2013Sb. se týká pouze zdrojů, které výlučně dodávají teplo pro vytápění budov a že se netýkají kotlů elektrárenských a kotlů teplárenských s částečným odběrem tepla pro centrální vytápění.

2) je třeba respektovat zásadu nezatěžovat hospodářskou sféru finančními náklady na úkony kontroly, které se dublují. Vyhláška č.194/2013Sb. je duplicitní k vyhlášce č.91/1993Sb. a nařízení vlády č. 101/2006 Sb., a k vyhlášce č. 18/1979 Sb. a následně ČSN 07 0710. V České republice je již legislativně zaveden systém kontroly kotlů jejich údržby a oprav včetně pomocných zařízení kotelen.
a) U kotlů středotlakých a vysokotlakých parních a horkovodních se jedná se o vyhrazené kotle dle vyhlášky č. 18/1979 Sb. a následně ČSN 070710
b) U kotlů nízkotlakých se jedná o povinnost provádět tzv. odborné prohlídky nízkotlakých kotelen a podle vyhlášky č.91/1993 Sb. NV 101/2006 Sb.

Oba tyto předpisy stanoví provozovatelům povinnosti pravidelných prohlídek při kterých se zjišťuje zejména stav kotelny, vnější a vnitřní stav kotlů, stav zabezpečovacího zařízení, hořáků, čerpadel, nádrží, zařízení na úpravu vod, zauhlovacího a odpopílkovacího zařízení, kouřových kanálů a komínů. Je třeba si uvědomit, že citovaný předpis Českého úřadu bezpečnosti práce stanoví opatření z hlediska bezpečnosti práce, které jsou v daném případě determinovány technickým stavem zařízení kotelny, kvalitou údržby tlakových částí topných soustav a částí palivového systému a systému řízení a blokovacích zařízení v rozsahu, který je identický s požadavkem vyhlášky č.194/2013Sb. Taktéž ČSN 07 0305 uvedená v příloze 1 se vztahuje na vyhrazené kotle dle ČSN 07 0710. A nyní k dotazům Asociace pracovníků tlakových zařízení vycházejících z řad našich kolektivních i individuálních členů. K problematice aplikace a rozsahu platnosti vyhlášky č.194/2013Sb. se množí dotazy a nejasnosti, ke kterým chceme společně s Vámi zaujmout stanovisko.

• DOTAZ ATZ č.1
Platí tato vyhláška pro provozovatele kotlů, jejichž účelem není pouze vytápění budov, ale např. výroba elektrické energie, výroba páry nebo teplé vody pro výrobní technologii?

ODPOVĚĎ k č.1
Požadavek vyhlášky č.194/2013Sb že se nevztahuje na kotle, které primárně neslouží pro vytápění.
Zdůvodnění: Směrnice EU 2010/31 se týká pouze zdrojů, které výlučně dodávají teplo pro vytápění budov.
Taktéž dle zákona 406/2000 Sb. se rozumí:
- kotlem zařízení, v němž se spalováním paliv získává pouze tepelná energie, která se předává teplonosné látce.
- vytápěním proces sdílení tepla do vytápěného prostoru zajišťovaný příslušným technickým zařízením za účelem vytváření tepelné pohody či požadovaných standardů vnitřního prostředí.

● DOTAZ ATZ č.2
Platí tato vyhláška pro provozovatele kotlů, které slouží např. k výrobě elektrické energie, s částečným odběrem tepla pro centrální vytápění.

ODPOVĚĎ k č.2
Požadavek vyhlášky č.194/2013Sb že se netýká kotlů elektrárenských a kotlů teplárenských s částečným odběrem tepla pro centrální vytápění. Zdůvodnění: Směrnice EU 2010/31 se týká pouze zdrojů, které výlučně dodávají teplo pro vytápění budov.

●DOTAZ ATZ č.3
Vztahuje se vyhláška na spalinové kotle využívající odpadní spalinové teplo ze splodin technologie a toto odpadní teplo se využije k vytápění?

ODPOVĚĎ ATZ k č.3: Netýká
Zdůvodnění:
Definice se kotle, zařízení v němž se spalováním získává pouze tepelná energie, která se předává teplonosnéné látce.

● DOTAZ ATZ č.4
Platnost vyhlášky je od 28.6.2013. Je nutné provést kontroly u kotlů, na které se vztahuje vyhláška již v roce 2013?

ODPOVĚĎ ATZ k č.4: Ne.
Zdůvodnění:
Dle přílohy 5 se provádí první kontroly 10 let po uvedení do provozu. Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.