[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
KVALITA VÝROBY A VÝROBKŮ
Datum: 17.10.2016
Autor: Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Tereza Haluzíková, Ing. Pavla Mášová, TESYDO, s.r.o.
Kvalita je souborem vlastností výrobku, který má při provozu v praxi plnit požadovanou funkci a účel. Rovněž má zajistit bezpečnost, spolehlivost a životnost výrobku. Kvalita je dána i ovlivněna různými vlivy a parametry návrhu, výroby, kontroly i zkoušení a montáže výrobku.

Kvalita technické dokumentace – je dána správným návrhem výrobku včetně jeho dimenzionálního výpočtu pro uvažované provozní namáhání a podmínky. Dokumentace, podle které je zhotoven výrobek musí zabezpečit i predikci bezpečnosti, spolehlivosti i životnosti výrobku. Technická dokumentace se zpracovává v rozsahu: projekční, výrobní, technologická, kontrolní a zkušební, montážní, provozní, servisní a diagnostická.

Kvalita postupu výroby – je zpracována na základě zkušeností a znalostí problematiky výroby i výrobních procesů, které zabezpečí požadovaný výstup výroby, tj. kvalitní výrobek.

Kvalita postupů zvláštních technologických procesů – provádění dělení materiálů, tváření materiálů, svařování, pájení i lepení materiálů, obrábění materiálů, povrchových úprav materiálů, tepelného zpracování materiálů, provádění šroubových a nýtových spojů aj.

Kvalita výroby je dána i docilována u výrobce zabezpečením systému řízení kvality kvalifikovaným odborným personálem a dané úrovně odpovídajícího výrobního zařízení pro všechny výrobní operace. Kvalita výroby je rovněž ověřována odpovídajícím měřícím, kontrolním a zkušebním zařízením.

Kvalita výrobku je zabezpečována kvalifikovaným personálem, správným a ověřeným postupem výroby a zajištěním kvalifikovaných výrobních procesů, spolehlivým výrobním zařízením, vhodným měřícím, kontrolním i zkušebním zařízením.

Systém řízení kvality i výroby výrobku je dán zpracovaným a zavedeným, ev. certifikovaným komplexním systémem kvality dle ČSN EN ISO 9001, ev. systémem kvality procesu svařování a souvisejících výrobních (technologických) procesů dle ČSN EN ISO 3834-1 až 4 aj. Výrobce má zpracovanou příručku kvality, směrnice pro provádění procesů a postupy výroby, kontroly i zkoušení výrobků.

Kvalifikovaný personál pro zabezpečení kvality výrobků je u výrobce v následujícím rozsahu: Projektant, konstruktér, pracovníci marketingu, manažer kvality, auditor, metrolog, pracovník řízení výroby a montáže, pracovníci řízení kvality v rámci NDT a DT kontroly, svářečský dozor I/EWE nebo I/EWT, technolog výroby a montáže, svářeči (páječi a operátoři), pracovníci skladů a výdeje nářadí, pracovníci k obsluze výrobního zařízení (dělícího, tvářecího a obráběcího), montážní pracovníci, pracovníci údržby a servisu.

Kvalitní výrobní, zkušební i kontrolní zařízení je dáno – jeho odpovídající technickou úrovní, pravidelnými revizemi, periodickými kontrolami, pravidelnými kalibracemi i validacemi zařízení. Výrobní, zkušební i kontrolní zařízení musí být dostatečně přesné a musí splňovat požadavky na operativnost, bezpečnost i spolehlivost.

Kvalita výrobků a zařízení je požadována technickými a bezpečnostními předpisy, technickými harmonizovanými a technicky určenými výrobkovými normami.

Co je kvalita? Kvalita (jakost) je pojem zpravidla pro kladné vlastnosti výrobku nebo služby. Kvalitní výrobek nebo služba je tak v souladu s požadavky zákazníka nebo standardů. Kvalita je souhrn užitečných vlastností výrobku nebo služby, tj. souhrn typických zpravidla kladných vlastností. Kvalita se vysvětluje jako způsobilost k užití nebo soulad s požadavky. Kvalita výrobku je také rovněž brána, jako souhrn všech jeho konstrukčních a výrobně technických charakteristik, které určují úroveň, jakou produkt naplní očekávání zákazníka. ISO 9001 definuje kvalitu jako "Stupeň splnění požadavků souborem obsažených znaků", přičemž požadavky jsou očekávané nebo závazné. Kvalita = spokojený zákazník, který určuje úroveň kvality svými požadavky. Součástí životnosti výrobku jsou náklady na jeho provoz, které se odvíjejí od jeho poruchovosti, jednoduchosti údržby i snadné opravitelnosti. Tyto parametry ovlivňují zájem zákazníka o výrobek. Řízení kvality, ale není, jen o funkčním a bezporuchovém výrobku. Kvalita výrobku je přímo úměrná kvalitě systému řízení. Systém kvality tvoří soubor popsaných procesů, při jejichž dodržování pak systém funguje a dosahuje se poté kvalitního výrobku. Systém řízení ve formě ISO nebo TS (technické standardy) tvoří základ pro řízení kvality. existují ještě další standardy, které jsou užitečné pro ochranu uživatelů z hlediska bezpečného produktu. Plnění požadavků standardů se ověřuje tzv. inspekcemi, které se zcela odlišují od klasických auditů ISO svojí náročností, obsahem a formou vedení.

Systém řízení kvality (QMS) je tvořen 4 základními kameny: kvalitou produktu, kvalitou procesů, interním zlepšováním ve firmě výrobce a zlepšováním dodavatelů komponent pro výrobek. Kvalita je v podstatě vlastnost, která musí mít měřitelný parametr. Pokud jej dokážeme měřit, pak můžeme kvalitu řídit a zlepšovat. Pak je zde procesní model DMAIC, tzn. Definuj, Měř, Analyzuj, Zlepšuj a Kontroluj. S tímto modelem nám pomáhají různé nástroje. Existence 7 nástrojů řízení kvality nebo FMEA (analýza příčin a následků) je dnes obecně známá, tj. sběr dat a třídění informací, grafy - vývojové diagramy, histogramy, Paretova analýza, Ishikawův diagram, korelační analýza a regulační diagram.

Zlepšování kvality je součástí ISO 9001, tedy součástí systému řízení kvality. Zlepšování musí být soustavný proces pro udržení systému kvality.

Tzv. "Spirála kvality" ukazuje, že na kvalitě se podílejí všechny procesy vedoucí ke kvalitě výrobku i k jeho bezpečnosti při provozu (užívání). Tj. nepodílí se jen kvalita výroby, ale prakticky kvalita všech etap životního cyklu výrobku. Spirálu kvality tvoří: Marketing, výzkum a vývoj, plánování, příprava výroby, výroba, kontrola - zkoušení - ověřování, manipulace a balení, prodej a distribuce, instruktáž uživatele, použití a likvidace.

Z hlediska procesů kvality je nutné: procesy nastavit, sbírat data, vyhodnocovat, navrhovat změny a aplikovat je. V okamžiku, kdy se tyto kroky neprovádějí, proces, ani kvalitu nelze řídit.
Co dělá kvalitu kvalitou? Je to skutečnost, že se nám vrací spokojený zákazník a ne výrobek k reklamě. Kvalita se musí vyrobit, nedá se plně u hotového výrobku zkontrolovat (změřit). Základem je kvalitní návrh a vývoj produktu. Tento proces je třeba mít pod kontrolou od samého začátku práce na výrobku. Kvalita výsledku v podobě nového produktu bude závislá na tom, jak kvalitní byly vstupy a požadavky na produkt. Poté, co se vyvine produkt, je třeba do něj dostat kvalitní díly a je třeba mít zabezpečený kvalitní proces výroby. Dále je důležitá ke kvalitě také služba, tj. instalace výrobku a servis.

Kvalita je proces, který nikdy nekončí. Správné nastavení procesů ve všech oblastech, zaměření se na problémové oblasti, využívání správných nástrojů, braní si příkladu od ostatních, to jsou jen příklady, které je nutné uvést pro pochopení, o čem kvalita vlastně je. Je to náročný proces, který trvá a neustále se vyvíjí.

Pojem kvalita (jakost) v praxi: Pojmy se používají pro popis dobrých vlastností výrobku nebo služby. Z hlediska řízení je pojem kvalita spojen s takovým systémem řízení, který vytváří kvalitní produkty (výrobky nebo služby), které ocení zákazník nebo jsou požadovány nějakým standardem nebo normou.

SOUVISEJÍCÍ NORMY:

ČSN EN ISO/IEC 17025 – Posuzování shody. Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.
ČSN EN ISO/IEC 17020 – Posuzování shody. Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci.
ČSN EN ISO/IEC 17030 – Posuzování shody. Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany.
ČSN EN ISO 17050-1 – Posuzování shody. Prohlášení dodavatele o shodě. Všeobecné požadavky.
ČSN EN ISO 17050-2 - Posuzování shody. Prohlášení dodavatele o shodě. Podpůrná dokumentace.
ČSN ISO/IEC 15288 – Systémové inženýrství. Procesy životního cyklu systému.
ČSN EN ISO 31000 – Management rizik. Principy a směrnice.
ČSN EN ISO 9001 – Systémy managementu kvality.
ČSN P ISO/TS 16949 - Systémy managementu kvality - zvláštní požadavky na používání ISO 9001 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu.
ČSN EN ISO 19011 - Směrnice pro auditování systémů managementu.
ČSN ISO/TR 10013 - Směrnice pro dokumentaci systému managementu kvality.
ČSN ISO 10005 - Systémy managementu kvality - Směrnice pro plány kvality.
ČSN ISO 10006 - Systémy managementu kvality - Směrnice pro management kvality projektů.
ČSN ISO 10007 - Systémy managementu kvality - Směrnice managementu konfigurace.
ČSN ISO 10014 - Management kvality - Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů.
ČSN ISO/TR 10017 - Návod k aplikaci statistických metod.
ČSN ISO 10015 - Management kvality - Směrnice pro výcvik.
ČSN EN ISO 10012 - Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřící vybavení.
ČSN ISO 10005 – Systémy managementu kvality. Směrnice pro plány kvality.
ČSN EN ISO 3834-1 až 6 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů.
ČSN ISO 6213 - Svařování. Důležití činitelé na kvalitu kovových konstrukcí.
ČSN EN ISO 9712 (ČSN EN 473) – Nedestruktivní zkoušení. Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení. Všeobecné zásady.
ČSN EN ISO17635 – Nedestruktivní zkoušení svarů. Obecná pravidla pro kovové materiály.
ČSN EN ISO 17637 – Nedestruktivní zkoušení svarů. Vizuální kontrola.
ČSN EN 13018 – Nedestruktivní zkoušení. Vizuální kontrola. Všeobecné zásady.
ČSN EN 10204 – Kovové výrobky. Druhy dokumentů kontroly.
ČSN EN 10168 – Ocelové výrobky. Dokumenty kontroly. Přehled a popis údajů.
ČSN EN 10021 – Všeobecné technické dodací podmínky pro ocel a ocelové výrobky.

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2018, všechna práva vyhrazena.