[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
SYSTÉM ZKOUŠEK SVÁŘEČŮ DLE ČSN EN ISO 9606-1
Datum: 23.11.2016
Autor: TESYDO, s.r.o
Od 01.11.2015 přešel systém zkoušek svářečů z ČSN EN 287-1 paralelně na systém dle ČSN EN ISO 9606-1. V EU už s tím pracují firmy i dozorové orgány (AO/OS/NB). Zakázky zasílané ze zemí mimo EU již delší dobu přichází do firem výrobců s požadavky na zhotovování svařovaných výrobků (dílců a konstrukcí) svářeči s kvalifikací dle EN ISO 9606-1, včetně tlakových zařízení. Certifikáty svářečů zhotovené dle ČSN EN 287-1 a vystavené do 30.10.2015 budou mít tak nadále platnost 2 roky, tj. do 29.10.2017. Tato norma přestane být využívána v okamžiku harmonizace ČSN EN ISO 9606-1.

Změny v délce platnosti certifikátu svářeče, přípravě svářečů ke zkoušce, v označování přídavného materiálu, v celkovém označení zkoušky aj. dle této normy, vyvolají nutně i změny v dosavadním systému certifikace svářečů kovů. Tyto změny byly vyvolány již dříve zavedenou ČSN EN ISO 14732 pro kvalifikaci operátorů i seřizovačů plně mechanizovaného, automatického a také robotizovaného svařování.

Svářeč bude muset mít kvalifikaci dle přídavného materiálu FM1 až FM6 na jakost základního materiálu daného FM, tj. pro skupinu materiálu dle TNI CEN ISO/TR 15608, ev. dle daného jakostního čísla materiálu W. Nr., který bude určující (rozhodující, hlavní pro kovové konstrukce) pro daný prováděný svařovaný výrobek ve firmě výrobce (např. mostní konstrukce, jeřábové konstrukce, stavební konstrukce výrobní haly, kotle, tlakové nádoby, tlaková potrubí, včetně plynových zařízení i zásobníků plynu aj.). Tomu musí v dokumentaci a ve výrobě odpovídat i dané postupy svařování WPS dle ČSN EN ISO 15609-1 a kvalifikační certifikáty WPQR dle ČSN EN 15614-1.

Vždy bude nutné, aby svářeč měl znalosti a dovednosti pracovat v praxi dle svařovacího postupu WPS, aby znal zhotovování svařenců dle zpracované výrobní dokumentace výrobku, byl schopen provést samokontrolu vlastních svarů dle předepsaného stupně kvality svarového spoje B+, B, C, D dle požadavku ČSN EN ISO 5817 (výrobkové normy např. ČSN EN 1090-2 nebo 3), dodržení předepsaných stupňů přesnosti svařenců dle ČSN EN ISO 13920 (základních tolerancí délek, úhlů, tvaru i polohy) a dle ČSN EN ISO 2768-1 a 2 předepsaných tolerancí výrobků (konstrukčních dílců, tj. délek, úhlů i geometrických tolerancí).

Platnost Certifikátu svářeče dle ČSN EN ISO 9606-1 prodlouženého na 3 roky dle čl. 9.3a), si již vyžádala v systému certifikace úpravu cen zkoušek od Zkušební organizace - Certifikačního orgánu a vyžádá si i další úpravu cen přípravného kurzu k těmto zkouškám. Platnost Certifikátu svářeče na 2 roky dle ČSN EN ISO 9606-1 čl. 9.3b) si také vyžádá zvýšenou úpravu cen za jeho prodloužení na další 2 roky. Také si to již vyžádalo další úpravu cen za povinné, tj. předepsané 6-ti měsíční prodlužování platnosti certifikátu svářeče dle ČSN EN ISO 9606-1 na základě nepřerušené činnosti svářeče i prováděných pracovních zkoušek. Celkové zvýšení cen v rámci certifikačního procesu svářečů je nutné pro udržení vyšší kvality personální úrovně i vybavenosti svářečských škol a také celkové úrovně přípravy svářečů ke zkouškám.

Cena za přípravný kurz svářeče ve svářečské škole dle ČSN EN ISO 9606-1 bude tedy muset být zvýšena minimálně o 1/3 původní ceny za dřívější přípravný kurz svářeče dle ČSN EN 287-1. Rovněž také cena za prodloužení platnosti certifikátu svářeče dle ČSN EN ISO 9606-1 po 6-ti měsících bude muset být zvýšena minimálně o 1/3 původní ceny. Prodloužení certifikátu svářeče se provádí na základě nepřerušeného svařování v době každých 6-ti měsíců ve firmě výrobce, v rozsahu svého oprávnění a také na základě provedené pracovní zkoušky. To již platí a je plně také zavedeno u zkoušek operátorů a seřizovačů dle ČSN EN ISO 14732. Toto prodlužování certifikátu svářeče může provádět svářečský dozor s kvalifikací I/EWE, I/EWT dle ČSN EN ISO 14731 čl. 4, který má jmenování svářečským dozorem ve firmě, tj. od výrobce svařovaných dílců a konstrukcí (výrobků) a také pracovní smlouvu na úrovni minimálně Dohody o pracovní činnosti §76 nebo dohody o provedení práce §75 dle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., ev. Smlouvu o dílo dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. §631 až 656 (v případě, že svářečský dozor provádí tuto činnost na základě Živnostenského listu nebo jako podnikající Obchodní společnost). Autorizovaná svářečská škola může provádět toto prodlužování certifikátu svářeče pro výrobní a montážní firmy bez omezení, tj. na základě certifikace i autorizace od CWS ANB, objednávek a smluv s firmami.

Doškolení a přezkoušení svářečů, operátorů, seřizovačů i páječů se bude nadále provádět ve 2 leté periodě na základě vystavení Osvědčení o doškolení i přezkoušení svářeče dle ČSN EN 05 0705 a TPA CWS ANB. Toto budou provádět především svářečské dozory autorizovaných svářečských škol nebo svářečské dozory výrobních firem (I/EWE, I/EWT dle ČSN EN ISO 14731), kteří mají platnou pracovní smlouvu a pověření svářečským dozorem vedením této firmy.

Kvalita svářečů ve firmách není dle vedení výrobních firem na požadované odborné úrovni. Obecně platí názor, že jaká je úroveň i aktivita svářečského dozoru ve výrobní firmě, taková je úroveň svářečů. Pravdou však je, že chybí ve firmách velký počet odborně kvalifikovaných svářečů, kteří mají potřebné dovednosti a znalosti ve svařování k provádění svarových spojů požadované kvality.

Dosavadní praxe plně ukázala, že požadovaná kvalita a úroveň svářečů se může dostavit především školením a vzděláváním v autorizovaných Svářečských školách, kde je vhodné prostředí k výuce. Jakékoli školení a vzdělávání před zkouškou svářečů ve firmě výrobce, prováděnou před Zkušební organizací - zkušebním komisařem ve výrobní firmě, nemá požadovanou úroveň z důvodu absolutní absence času svářečských dozorů ve výrobních firmách pro tuto činnost. Svářečský dozor pouze stihne zaškolit svářeče na danou zakázku, tj. provést základní seznámení o provádění svářečských prací na daném výrobku, včetně jim provedených pracovních zkoušek svářečů.

Tuto informaci o možném termínu uvedení normy ČSN EN ISO 9606-1 jako jediné, bez dalšího prodloužení platnosti ČSN EN 287-1, sdělujeme s časovou rezervou, aby si svářečské školy mohly zajistit pro svoje klienty nové ceníky za své služby, ev. zhotovit i nové znění obchodních smluv.

Tato norma ČSN EN 287-1 má tak nadále od 01.11.2015 platnost, až do doby harmonizace ČSN EN ISO 9606-1 i pro tlaková zařízení dle NV ČR č. 26/2003 Sb. a Směrnice EU PED 97/23/EC (nově s označením PED 2014/68/EU) i příslušných výrobkových norem. Taktéž bude tato kvalifikační norma svářečů platit i pro jednoduché tlakové nádoby dle NV č. 20/2013 Sb. a SPVD Směrnice EU 2009/105/ES (nově s označením 2014/29/EU) i příslušných výrobkových norem a také pro přepravitelná tlaková zařízení dle NV č. 208/2011 Sb. a T-PED Směrnice EU 2010/35/EU i příslušných výrobkových (harmonizovaných) norem. Do tlakových zařízení se nadále zahrnují také všechna plynová zařízení podle příslušných výrobkových norem, která mají parametry tlakových zařízení uvedené v PED 97/23/ES.

Technické normy pro svářečský personál (svářeče, páječe a operátory svařování):

ČSN 05 0705 – Zaškolení svářečských pracovníků a základní kurzy svářečů ocelí i plastů a páječů.
ČSN EN 287-1 – Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli.
ČSN EN 287-6 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 6: Litina.
ČSN EN ISO 9606-1 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Oceli. (Od 01.06.2014).
ČSN EN ISO 9606-2 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 2: Hliník a jeho slitiny.
ČSN EN ISO 9606-3 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 3: Měď a slitiny mědi.
ČSN EN ISO 9606-4 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 4: Nikl a slitiny niklu.
ČSN EN ISO 9606-5 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu.
ČSN EN ISO 14732 – Svářečský personál. Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů. (Od 01.06.2014).
ČSN EN 12732 - Zásobování plynem. Svařované ocelové potrubí. Funkční požadavky. (Požadavky na kvalifikaci svářečů).
ČSN EN ISO 17660-1 - Svařování. Svařování betonářské oceli. Část 1: Nosné svarové spoje.
ČSN EN ISO 17660-2 – Svařování. Svařování betonářské oceli. Část 2: Nenosné svarové spoje.
ČSN EN ISO 13585 – Tvrdé pájení. Zkouška páječe.
ČSN EN 13067 – Personál pro svařování plastů, Zkoušky odborné způsobilosti svářečů. Svařování spojů z termoplastů.
ČSN EN ISO 14918 – Žárové stříkání. Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání.
ČSN EN ISO 15618-1 – Zkoušky svářečů pod vodou. Část 1: Svářeči – potápěči pro hyperbarické svařování za mokra.
ČSN EN 15618-2 – Zkoušky svářečů pod vodou. Část 2: Svářeči – potápěči a svářečští operátoři pro hyperbarické svařování za sucha.

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
Diskuze obsahuje 1 příspěvek
nesmyslKopa Jan19.01.2017 08:24
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2018, všechna práva vyhrazena.