[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
POUŽÍVÁNÍ WPS, WPQR PŘI SVAŘOVÁNÍ I BPS, BPAR PŘI PÁJENÍ V PRAXI
Datum: 3.1.2017
Autor: Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Tereza Haluzíková, Ing. Pavla Mášová, TESYDO, s.r.o.
Svařování a pájení jsou technologické procesy, kterými dále jsou lepení, tváření, lisování, slévání, obrábění, tepelné zpracování, povrchové úpravy (viz ČSN EN ISO 3834-1 až 6). Svařování a pájení jsou zvláštní technologické procesy, které musí být navíc podrobovány kontrolám a zkouškám před, v průběhu a po provedení procesu. Je to z důvodu dodržení požadované kvality těchto nerozebíratelných spojů, hlavně jejich celistvosti a tím následné mechanické pevnosti, včetně dostatečných plastických vlastností při cyklickém a rovněž dynamickém namáhání v provozních podmínkách konstrukcí, jejich dílců a technických zařízení. Cílem je dosažení požadované technické bezpečnosti, životnosti, trvanlivosti a také bezporuchovosti těchto spojů na provozně namáhaných výrobcích.

Zkratky:

pWPS - předběžný postup svařování, který navrhuje a vystavuje svářečský dozor I/EWT nebo I/EWE (kvalifikace ČSN EN ISO 14731) podle ČSN EN ISO 15607 a ČSN EN ISO 15609
pBPS - předběžný postup pájení, který navrhuje a vystavuje svářečský dozor I/EWT nebo I/EWE (kvalifikace dle ČSN EN ISO 14731) podle ČSN EN ISO 13134
WPS - kvalifikovaný postup svařování na základě odzkoušení svarového spoje NDT a DT zkouškami a poté vystavení kvalifikačního certifikátu WPQR inspekčním orgánem (ČSN EN ISO/IEC 17020)
BPS - kvalifikovaný postup pájení na základě odzkoušení pájeného spoje NDT a DT zkouškami a poté vystavení kvalifikačního certifikátu BPAR inspekčním orgánem (ČSN EN ISO/IEC 17020)
WPQR - kvalifikační certifikát svařování odzkoušeného svařeného zkušebního kusu dle ČSN EN ISO 15614-1 aj. v souladu dle ČSN EN 1011-1 až 8, ČSN EN ISO 3834-1 až 6
BPAR - kvalifikační certifikát pájení odzkoušeného pájeného zkušebního kusu dle ČSN EN 13134 v souladu s ČSN EN 1011-1 až 8, ČSN EN ISO 3834-1 až 6.

Svařovací postupy WPS a pájecí postupy BPS se zhotovují, kvalifikují a dokladují u prováděných svařovaných (pájených) konstrukcí výrobků a technických zařízení, kde může dojít ke ztrátě mechanické stability konstrukce výrobku, (stavebních, strojních, tlakových, plynových, topenářských, vodohospodářských, zdvihacích, elektrických, chemických, energetických, dopravních zařízení i prostředků a jiných) a při jejich opravách i montážích.

Postupy WPS a BPS musí být zpracovány, kvalifikovány a dokladovány u výrobků i pro jejich opravy, na které se vztahují požadavky: bezpečně odolávat v provozních podmínkách statickému, dynamickému, dilatačnímu, hydrostatickému, hydrodynamickému, event. termodynamickému zatížení (namáhání), včetně event. opotřebení korozí, abrazí, erozí nebo degradaci radiačním zářením, event. při požadavcích na těsnost svarových i pájených spojů.

Dle WPS (BPS) musí svarové (pájené) spoje provádět vždy kvalifikování svářeči, páječi i operátoři, kteří mají certifikát např. dle ČSN EN 287-1 a 6, ČSN EN ISO 9606-1,2,3,4,5, ČSN EN ISO 14732, ČSN EN ISO 13585, ČSN EN 12732, ČSN EN ISO 17660 – 1 a 2, ČSN EN 13067, event. jiných harmonizovaných, technických, určených, event. výrobkových norem, tj. pro ruční, mechanizované a automatizované nebo robotizované svařování i pájení, také pro navařování. Dle WPS mohou provádět svary svářeči a dle BPS pájené spoje také páječi s kvalifikací dle ČSN 05 0705, pokud nemají k dispozici jiný prováděcí postup.

Specifikace postupu svařování WPS a pájení BPS jsou nutné pro zajištění podkladů k plánování svářečských operací, tj. pro výrobu a řízení jakosti (kvality) při svařování (pájení) výrobků i pro jejich opravy. Zpracovávají se na všechny tloušťky materiálu pro výrobky.

Požadavek norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 3834-1 až 6 zní: provádět zvláštní procesy výroby – svařování i pájení dle písemných specifikací postupů WPS a BPS.

Výrobkové normy předepisují přesnou kvalifikaci postupů WPS i BPS a to protokoly WPQR event. BPAR, na základě prováděných ověřovacích NDT a DT zkoušek zkušebních kusů a zkušebních vzorků. Kvalifikace postupů WPS a i BPS probíhá dle předpisů, některým ze způsobů daných dle kvalifikačních norem, tj.: ČSN EN ISO 15610, ČSN EN ISO 15611, ČSN EN ISO 15612, ČSN EN ISO 15613, ČSN EN ISO 15614-1 až 14, ČSN EN ISO 15620, ČSN EN ISO 14 555, ČSN EN ISO 17660- 1 a 2, ČSN EN 13134, ČSN EN 1090-1,2 a 3, ČSN 73 2603, ČSN 73 2604, ČSN EN 1993-1-1, ČSN EN 1999-1-1, ČSN EN 15085, event. jiných výrobkových nebo technických norem.

Předběžné postupy svařování (pájení) pWPS a pBPS jsou zpracovány a stanoveny výrobcem, tj. pověřeným svářečským dozorem (koordinátorem) dle požadavku ČSN EN ISO 14731 i ČSN EN ISO 3834 – 1 až 6, ČSN EN 1011-1 až 8, na základě ČSN EN ISO 15607, ČSN EN ISO 15609 – 1 až 6, ČSN EN 13134, event. hormonizovaných i technických, určených a výrobkových norem.

Svarové a pájené spoje plní své funkční požadavky na bezpečné spoje, pokud jsou kvalifikovány postupy WPS a BPS a to protokoly WPQR a BPAR (predikce provozovaných bezpečných spojů).

Výrobce musí připravit předběžné pWPS (pBPS) před zahájením výroby na základě zkušeností z předchozí výroby a celkových znalostí procesu-technologie svařování (pájení).

Specifikace postupu svařování (WPS) a pájení (BPS) se provádí a používají pro tyto metody svařování a pájení, ev. termické i žárové stříkání (dle ČSN EN ISO 4063) :

 • obloukové svařování (111, 114, 122, 123, 124, 125, 131, 135, 136, 137, 141, 151
 • plamenové svařování (311, 312, 313)
 • elektronové svařování (511, 512)
 • laserové svařování (521, 522)
 • odporové svařování (21, 22, 221, 222, 225, 226, 23, 24, 25, 291)
 • přivařování svorníků (782, 783, 785, 786)
 • třecí (frikční) svařování (42)
 • pájení (912, 913, 916, 918, 919, 924, 942, 943, 946, 948, 949, 952, 97, aj.)
 • termické a žárové stříkání (311, 15) podle ČSN EN 15648, ČSN EN ISO 14921, ČSN EN 14616, ČSN EN 15520 aj.

Svařované a pájené spoje musí být zhotoveny tak, aby vždy vyhovovaly požadovaným rozměrovým tolerancím a úchylkám tvaru a polohy dle ČSN EN ISO 13920 - všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí, tj. délkové a úhlové rozměry, rovněž tvar a poloha (A,B,C,D,E,F,G,H), ČSN ISO 2768-1 jsou nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů (f,m,c,v) a ČSN ISO 2768-2 jsou nepředepsané geometrické tolerance (H,K,L) výrobků (konstrukcí, dílců, technických zařízení aj.). Kvalita provedení svarových a pájených spojů je základem technické bezpečnosti výrobku.

Soupis norem pro stanovení a kvalifikaci postupů :

 • ČSN EN ISO 15607 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Všeobecná pravidla.
 • ČSN EN ISO 15609-1 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupů svařování – Část 1 : Obloukové svařování.
 • ČSN EN ISO 15609-2 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupů svařování – Část 2 : Plamenové svařování.
 • ČSN EN ISO 15609-3 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupů svařování – Část 3 : Elektronové svařování.
 • ČSN EN ISO 15609-4 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupů svařování – Část 4 : Laserové svařování.
 • ČSN EN ISO 15609-5 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení specifikace postupů svařování – Část 5 : Odporové svařování.
 • ČSN EN ISO 15609-6 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Laserové hybridní svařování ocelí, niklu a slitin niklu.
 • ČSN EN ISO 14555 – Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů.
 • ČSN EN ISO 15620 – Třecí svařování kovových materiálů.
 • ČSN EN ISO 11970 – Stanovení a schvalování postupů svařování odlitků z oceli.
 • ČSN EN ISO 15610 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů.
 • ČSN EN ISO 15611 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti.
 • ČSN EN ISO 15612 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování.
 • ČSN EN ISO 15613 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování.
 • ČSN EN ISO 15614-1 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování. Část 1 : Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu.
 • ČSN EN ISO 15614-2 – Zkoušky postupu svařování. Část 2 :Obloukové svařování hliníku a jeho slitin.
 • ČSN EN ISO 15614-3 – Zkoušky postupu svařování. Část 3 : Obloukové svařování litiny.
 • ČSN EN ISO 15614-4 – Zkoušky postupu svařování. Část 4 : Konečná úprava hliníkových odlitků svařováním.
 • ČSN EN ISO 15614-5 – Zkoušky postupu svařování. Část 5 : Obloukové svařování titanu, zirkonu a jejich slitin.
 • ČSN EN ISO 15614-6 – Zkouška postupu svařování. Část 6 : Měď a slitiny mědi.
 • ČSN EN ISO 15614-7 – Zkouška postupu svařování. Část 7 : Navařování kovových materiálů.
 • ČSN EN ISO 15614-8 – Zkouška postupu svařování. Část 8 : Svařování spojů trubek s trubkovnicí.
 • ČSN EN ISO 15614-9 – Zkouška postupu svařování. Část 9 : Hyperbarická svařování za mokra.
 • ČSN EN ISO 15614-10 – Zkouška postupu svařování. Část 10 : Hyperbarická svařování za sucha.
 • ČSN EN ISO 15614-11 – Zkouška postupu svařování. Část 11 : Elektronové a laserové svařování.
 • ČSN EN ISO 15614-12 – Zkouška postupu svařování. Část 12 : Bodové, švové a výstupkové svařování.
 • ČSN EN ISO 15614-13 – Zkouška postupu svařování. Část 13 : Odtavovací stykové svařování a stlačovací stykové svařování.
 • ČSN EN ISO 15614-14 - Zkouška postupu svařování. Laserové hybridní svařování ocelí, niklu a slitin niklu.
 • ČSN EN ISO 11970 – Stanovení a schvalování postupů svařování pro výrobní svařování odlitků z oceli.
 • ČSN EN ISO 17660-1 a 2 – Svařování betonářské oceli. Nosné a nenosné svarové spoje.
 • ČSN EN 13134 – Tvrdé pájení. Zkouška postupu pájení.
 • ČSN EN 15648 – Žárové stříkání. Kvalifikace postupů ve vztahu ke stříkaným součástem.
 • Normy pro svářečský personál (svářeče, páječe a operátory svařování):

  • ČSN 05 0705 – Zaškolení svářečských pracovníků a základní kurzy svářečů ocelí i plastů a páječů.
  • ČSN EN 287-1 – Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli.
  • ČSN EN 287-6 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 6: Litina.
  • ČSN EN ISO 9606-1 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Oceli. (Od 01.06.2014).
  • ČSN EN ISO 9606-2 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 2: Hliník a jeho slitiny.
  • ČSN EN ISO 9606-3 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 3: Měď a slitiny mědi.
  • ČSN EN ISO 9606-4 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 4: Nikl a slitiny niklu.
  • ČSN EN ISO 9606-5 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu.
  • ČSN EN ISO 14732 – Svářečský personál. Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů. (Od 01.06.2014).
  • ČSN EN 12732 - Zásobování plynem. Svařované ocelové potrubí. Funkční požadavky. (Požadavky na kvalifikaci svářečů).
  • ČSN EN ISO 17660-1 - Svařování. Svařování betonářské oceli. Část 1: Nosné svarové spoje.
  • ČSN EN ISO 17660-2 – Svařování. Svařování betonářské oceli. Část 2: Nenosné svarové spoje.
  • ČSN EN ISO 13585 – Tvrdé pájení. Zkouška páječe.
  • ČSN EN 13067 – Personál pro svařování plastů, Zkoušky odborné způsobilosti svářečů. Svařování spojů z termoplastů.
  • ČSN EN ISO 14918 – Žárové stříkání. Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání.
  • ČSN EN ISO 15618-1 – Zkoušky svářečů pod vodou. Část 1: Svářeči – potápěči pro hyperbarické svařování za mokra.
  • ČSN EN 15618-2 – Zkoušky svářečů pod vodou. Část 2: Svářeči – potápěči a svářečští operátoři pro hyperbarické svařování za sucha.

 Související

Související témata
Svařování

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 4 (počet známek: 2) 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2018, všechna práva vyhrazena.