[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Nový zákon o drahách
Datum: 2.2.1995
Autor: Ing. Antonín Voříšek, Drážní úřad
S účinností od 1.1.1995 platí nový zákon o drahách *),který mimo jiné nově vymezil pojem "určená technická zařízení" (dále jen UTZ). Zákon však vymezuje UTZ pouze rámcově jako zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, dopravní zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny nebo zpětných trakčních proudů, kontejnery a výměnné nástavby,která jsou konstruována a vyráběna pro provozování dráhy nebo drážní dopravy a slouží-li k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy .Před uvedením nového UTZ do provozu vyžaduje zákon schválení jeho provozní způsobilosti drážním správním správním úřadem.
Zařízení je schváleno do provozu vydáním průkazu způsobilosti na základě technické prohlídky a zkoušky,kterou provádí právnická osoba určená Ministerstvem dopravy. Průkaz způsobilosti vydává drážní správní úřad na žádost provozovatele ve správním řízení **).
Právnické osoby určené Ministerstvem dopravy jsou uveřejňovány ve Věstníku dopravy.
Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu mohou provádět jen fyzické osoby, které mají platné osvědčení o odborné způsobilosti vydané drážním správním úřadem. Rozsah odborných znalostí a způsob ověřování těchto znalostí stanoví prováděcí předpis ***).

Řád určených technických zařízení
K provedení zákona o dráhách vydalo Ministerstvo dopravy vyhlášku, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu UTZ a jejich konkretizace ****).
V případě UTZ tlakových se jedná o
- lokomotivní kotle (prakticky na historických hnacích vozidlech)
- parní generátory a vyvíječe páry (např. kotel PEGAS)
- zásobníky páry akumulačních lokomotiv
- vzduchojemy drážních vozidel o pracovním přetlaku větším než 0,07 MPa, u nichž bezpečnostní součin z pracovního přetlaku v MPa
a objemu v litrech je větší než 5
- tlakové nádoby stabilní o pracovním přetlaku větším než 0,07 MPa, u nichž bezpečnostní součin z pracovního přetlaku v MPa a objemu v litrech je větší než 10
- kovové tlakové nádoby dopravě plynů na drážních vozidlech
-tlakové nádoby železničních cisteren a nádržkových kontejnerů.

Konstrukce UTZ tlakových je Drážním úřadem posuzována pouze v rámci schvalování typu drážního vozidla. Pokud se jedná o UTZ neumístěné na drážních vozidlech, posuzuje Drážní úřad jeho konstrukci až při schvalování provozní způsobilosti. Při tom se vychází z kontroly splnění podmínek §§3 a 4 Řádu UTZ.
Výroba UTZ již není vázána na oprávnění vydané drážním správním úřadem. Pouze v případech výroby železničních cisteren a nádržkových kontejnerů určených k dopravě nebezpečných látek musí výrobce podle předpisu RID *****) požádat drážní správní úřad o souhlas se způsobem svařování.

Podmínky pro provoz UTZ

Při provozování dráhy a drážní dopravy je možno používat jen takové UTZ, které má platný průkaz způsobilosti, provádí se na něm pravidelné revize, obsluha zařízení zajišťuje jeho řádnou a bezpečnou funkci a jsou dodržovány provozní parametry dle technické dokumentace a návodu výrobce.
Revize jednotlivých zařízení se provádí v časových intervalech uvedených v příloze Řádu UTZ. Zde se předpis liší zcela zásadně od předpisů ČÚBP nebo ČSN, neboť nestanoví lhůty a druhy revizí paušálně, ale se zřetelem na konstrukci a funkci UTZ tlakových. Podle rozsahu a účelu se revize děli na provozní, vnitřní a revize pryžové výstelky nádob.
Provozní revize je zaměřena na kontrolu tlakového zařízení za provozu, stav a funkci tlakového celku včetně bezpečnostní výstroje.

Při vnitřní revizi je třeba provést vizuální kontrolu tlakového zařízení a jeho výstroje se zaměřením na stav vnějšího a vnitřního povrchu stěn a svarových spojů včetně zkoušky těsnosti nejvyšším pracovním přetlakem.

Revize pryžové výstelky se provádí jednak vizuální kontrolou stavu pryžového obložení a jednak kontrolou izolačního odporu výstelky pomocí elektrického výboje.
Dalšími výkony, které se provádějí na UTZ tlakových v časových intervalech uvedených v příloze Řádu UTZ jsou prohlídky a zkoušky, při kterých se ověřuje provozní způsobilost zařízení.
Prohlídkou se rozumí vizuální kontrola tlakového zařízení a jeho výstroje se zaměřením na stav vnějšího a vnitřního povrchu stěn a svarových spojů.
Zkouška těsnosti tlakového celku i s výstrojí se provádí zkušební nebo pracovní látkou nejvyšším pracovním přetlakem.
Pevnost a těsnost tlakového celku se ověřuje kapalinou o zkušebním přetlaku při tlakové zkoušce.Zařízení je provozně způsobilé, jestliže to vyplývá ze zápisu o provedené prohlídce a zkoušce v průkazu způsobilosti.
Obsluhou UTZ tlakových může být povřena jen osoba, která byla s obsluhou zařízení řádně seznámena a prakticky zacvičena.O tom musí provozovatel pořídit zápis, který se povinně eviduje.

Časové intervaly provozní revize:
-lokomotivní kotle (vytápěcí) - 3 měsíce
-parní generátory a vyvíječe páry - 3 měsíce
-zásobníky páry akumulačních lokomotiv - 1 rok
- vzduchojemy hnacích drážních vozidel - 1 rok
/u vzdušníků vyrobených podle ČSN 30 3507 se neprovádí/
- vzduchojemy tažených drážních vozidel - o pracovním přetlaku do 0,6 MPa - 6 roků
o pracovním přetlaku nad 0,6 MPa - 2 roky
- tlakové nádoby stabilní - 1 rok

Časové intervaly vnitřní revize:
- lokomotivní kotle - 1 rok
- lokomotivní vytápěcí kotle - 1 rok
- parní generátory a vyvíječe páry - 2 roky
- vzduchojemy hnacích drážních vozidel - 5 roků
- vzduchojemy tažených drážních vozidel o pracovním přetlaku nad 0,6 MPa - 24 roků
- tlakové nádoby stabilní - 5 roků
- železniční cisterny k dopravě nebezpečných látek - 4 roky
k dopravě zvlášť nebezpečných látek - 2 roky
- nádržkové kontejnery k dopravě nebezpečných látek - 2,5 roku
-železniční cisterny a nádržkové kontejnery k dopravě hluboce zchlazených zkapalněných plynů - 6 roků
-železniční cisterny k dopravě žíravých látek - 4 roky
- nádržkové kontejnery k dopravě žíravých látek - 2,5 roku
- železniční cisterny s tlakovým vyprazdňováním - 4 roky
- nádržkové kontejnery s tlakovým vyprazdňováním - 2,5 roku

Časové intervaly revizí pryžové výstelky:
-železniční cisterny a nádržkové kontejnery - 1 rok

Časové intervaly prohlídek a zkoušek:
- lokomotivní kotle - 5 roků
-lokomotivní kotle vytápěcí - 6 roků
- zásobníky páry akum. lokomotiv - 5 roků
- vzduchojemy hnacích drážních vozidel - 10 roků
- tlakové nádoby stabilní - 10 roků
- kovové tlakové nádoby k dopravě plynů na drážních vozidlech - 8 roků
- železniční cisterny k dopravě nebezpečných látek - 8 roků
zvlášť nebezpečných látek - 4 roky
- nádržkové kontejnery k dopravě nebezpečných látek - 5 roků
zvlášť nebezpečných látek - 2,5 roku
- železniční cisterny a nádržkové kontejnery k dopravě hluboce zchlazených - 8 roků /první/
zkapalněných plynů - 12 roků /každá další/
- železniční cisterny s pryžovou výstelkou k dopravě žíravých látek - 8 roků
- nádržkové kontejnery s pryžovou výstelkou k dopravě žíravých látek - 5 roků
- železniční cisterny s tlakovým vyprazdňováním - 8 roků
- nádržkové kontejnery s tlakovým vyprazdňováním -5 roků

Drážní úřad a státní dozor
Novým zákonem o dráhách byl zřízen Drážní úřad, který jako orgán státní správy se sídlem v Praze je podřízen Ministerstvu dopravy.
Státní správu ve věcech drah vykonávají drážní správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy a Drážní úřad. V určitém zákonem stanoveném rozsahu, působí jako drážní správní úřad také obec.
Drážní úřad vykonává působnost podle zákona o dráhách tak, kde nerozhoduje Ministerstvo dopravy popřípadě obec.
V zásadě se postupuje při rozhodování o věcech podle zákona o dráhách podle Správního řádu **) , při čemž odvolacím orgánem proti rozhodnutí Drážního orgánu nebo obce je Ministerstvo dopravy. Typickým postupem ve správním řízení je v současnosti vydávání průkazů způsobilosti pro UTZ tlaková umístěná na drážních vozidlech.
Působnost obcí a hl..m.Prahy je v zákoně vymezena negativně, to znamená, že zákon taxativně určuje věci, které těmto orgánům nepřísluší. Je to například schvalování způsobilosti UTZ nebo rohodování o odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ. Státní dozor ve věcech drah vykonávají pověření zaměstnanci Ministerstva dopravy a Drážního úřadu /pověřené osoby/. Tyto osoby jsou oprávněny vstupovat do všech prostor souvisejících s vykonávanou činností, nahlížet do dokladů a evidencí týkajících se provozování drah a drážní dopravy. Provozovatelé drah a dopravci jsou povinni pověřené osobě umožnit výkon uvedených oprávění, bezplatně ji dopravit po drátě a umožnit jí bezplatné použití drážních sdělovacích zařízení.
Zjistí-li pověřená osoba při výkonu státního dozoru ve věcech drah závady, hrozí provozovateli dráhy nebo dopravci sankce. V případech zjištěných v souvislosti s provozem UTZ tlakových dává zákon drážnímu správnímu úřadu tato oprávnění:
uložit provozovateli dráhy popřípadě dopravci pokutu až do výše
1 000 000 Kč, používá-li UTZ bez platného průkazu způsobilosti
- uložit dopravci pokutu až do výše 1 000 000 Kč, poruší-li povinnosti stanovené pro přepravu nebezpečných věcí /viz mezinárodně platné úmluvy např. COTIF s přílohou RID/.
(Pokračování - Zdravotní a odborná způsobilost osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ ).

Poznámky:
*) Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách
**) Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení
***) Vyhláška Minsiterstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy
****) Vyhláška Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb. , kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizaci (Řád určených technických zařízení)
*****) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 8/1985 Sb. o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě /COTIF/ Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 1 (počet známek: 1) 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.