[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Co dnes znamená přechod z azbestových na bezazbestová těsnění ?
Datum: 5.1.2001
Autor: Jiří Lukavský, ČVUT fakulta strojní Praha
Odpověď pro toho, kdo ještě se s tímto problémem nesetkal, se zdá být jednoduchá. Stačí postupovat při montáži podobně jako s IT-těsněním, to znamená vypořádat se s jednoduchým vystřižením daného rozměru, vložením do očištěných a odmaštěných těsnicích ploch a postupně spoj utáhnout. Tento postup by však u bezazbestových těsnění mohl vést k nepříjemným překvapením.


A proto znalost problémů, které se vyskytly v technicky vyspělé Evropě v posledních dvaceti letech při nutném přechodu z azbestových na bezazbestová těsnění z důvodů zpřísněné legislativy, přiměly již v roce 1993 vedení a.s. Chemopetrolu Litvínov tento problém řešit radikálně. Byl vytvořen tým specialistů, kteří připravili podmínky pro postupně řešení přechodu. Mezitím v roce 1995 dospěla legislativa v nejvyspělejších zemích Evropské Unie k úplnému zákazu používání azbestu k tomuto datu. Rovněž množství povolených emisí škodlivých látek je na takové úrovni, že je nelze docílit pouze azbestovým těsněním. Spolehlivost a bezpečnost zařízení lze vyřešit buď jednoduchým měkkým bezazbestovým těsněním nebo kombinací materiálů a konstrukcí. Práce při výrobě těsnění z desek a montážní postupy jsou značně rozdílně a chyby mohou vést k selhání těsnícího spoje.
Podmínky vstupu do EU vyžadují od nových členů striktní dodržování ekologických požadavků. Souhrn všech požadavků a předpisů pro ochranu životního prostředí je z části uveden v "Bílé knize". Azbest patří mezi odpady, které musí být ukládány v zabezpečených skládkách. Likvidace azbestových těsnění při zarážkách je spojena s takovými technikými a organizačními omezeními, že náklady na ní neúměrně zvýší jejich vstupní cenu.
Proto při úvaze o ceně těsnění - bezazbestová těsnění jsou dražší než azbestová - je třeba uvažovat i o nákladech na likvidaci azbestových těsnění.
Nejužívanějšími bezazbestovými materiály jsou předně azbestopryžovým těsněním "IT" podobná vláknitopryžová těsnění. Vlákna azbestu jsou nahrazena vláky kevlarovými, skleněnými, keramickými a uhlíkovými aj. Poměr obsahu vláken, pryžer a plnidel je jiný než u IT-materiálů. To omezuje jejich použití pro teploty do 150 oC, v některých případech do 200 až 220 oC. Ač azbest odolává poměrně vysokým teplotám, obsah pryže u IT materiálů způsoboval po delší expozici a teplotách nad 230 oC nepříjemné zvyšování netěsnosti až o několik řádů.

Tomuto nedostatku předcházejí těsnění z expandovaného grafitu. Speciální technologií se vyrábějí folie a desky omezené velikosti, které je nutno pro potřeby utěsnění upravit. Homogenní desky k výrobě těsnění jsou totiž velmi křehké a obtížně skladovatelné. K povrchu se snadno lepí a poměrně pracně se z něj odstraňují.Proto se vyztužují vloženými kovovými foliemi (vlepenými nebo nově difúzně mechanicky spojenými), vloženým perforovaným plechem nebo drátěnou sítí a povrch těsnění bývá impregnován pryskyřicemi. Čistota grafitu 98% dává tomuto materiálu odolnost proti většině chemikálií pro pH 0 až 14 vyjma silně oxidačních činidel, čistota 99,5 % se používá v jaderné energetice. Zde je nutno uvést, že obsah chloridů nesmí být větší než 50 ppm, u 99,5 %ní čistoty pouze 20 ppm. Teplotní odolnost je v oxidačním přostředí (kromě kyslíku ) zhruba do 550 oC, v redukčním až do 2000 oC. Velmi dobře snáší teplotní kolísání anž by došlo k relaxaci. Hustota grafitu podle použití se pohybuje od 1 do 1,7 g/cm3. Pro vyšší tlaky se může výhodně kombinovat s kovovými materiály. Tloušťka plochého těsnění může být o 1/3 slabší než by bylo IT-těsnění.
Z hlediska utěsnění je nejvýhodnější PTFE (polytetrafluoretylen)
a zejména expandovaný PTFE ( s potlačený studeným tokem). Vyrábí se ve formě desek a samolepících pásků rozdílné šířky a tloušťky. Expandovaný PTFE je obvykle bez plnidel, PTFE desky s plnidly jako sklo, uhlík, uhlíková vlákna, minerály a jiné.
Pro konstrukci spoje bývá důležité znát velikost plastických a pružných deformací. Velikost deformací se obvykle s teplotou zvětšuje. U IT- těsnění jsme počítali s 15 až 25% celkových a z toho asi 40% pružných deformací, vláknitopryžová těsnění dosahují 5 až 12% celkových a opět asi 40% pružných deformací. Expandovaný grafit o hustotě 1 g/cm3 dosahuje až 50% celkových a z toho 85 až 90% pružných deformací. Nejvyšších hodnot celkových deformací až 60% (při 20 oC) a více než 80% (při 180 oC) - vykazuje expandovaný PTFE. Změnšování tloušťky doprovází zvětšení šířky.
Znalosti o chování těsnění umožňují ovlivnit montážní postupy, příp. postup při najíždění a sjíždění provozu při zařážkách. Při montážních pracích je třeba vycházet z toho, že všechny bezazbestové materiály jsou dnes dražší než IT-těsnění a vyžadují mnohem větší pečlivosti a přesnosti při kompletaci těsnicího spoje. S ohledm na deformace je třeba volit i postupný utahovací postup,aby nedošlo k nerovnoměrnému rozložení sil ve spoji. Těsnicí plochy čisté, suché a bez mastnoty jsou samozřejmým přepokladem pro úspěšné utěsnění. Všechny další podmínky montáže je třeba konzultovat s výrobcem těsnění.
Z uvedeného plyne filosofie postupu vypracované v s.r.o. Chemopetrol Chembuild Litvínov:
1) ani z cenového ani z technického hlediska nelze přejít na bezazbestová těsnění naráz, na takový přechod nejsou připraveni ani projektanti, konstruktéři ani montážní pracovníci. Je tedy třeba připravit přechod postupný,

2)je třeba vytvořit podnikové normy, výrobní a montážní postupy,

3)vyškolit technické pracovníky tak, aby znali nejen vlastnosti těsnicího materiálu, ale aby uměli specifikovat požadavky na výrobce
těsnění a znali možnosti, které jim zvolený materiál poskytuje. Limity těsnosti jsou při teplotě okolí u vláknitopryžových těsnění a expandovaného grafitu 0,1 mg/s.m (hmotnostní ztráta netěsnosti v mg/s vztažená na 1 m středního těsnicího obvodu), u expandovaného PTFE 0,01 mg/s.m. Při teplotě vyšší než 230 oC se netěsnost u vláknitopryžových těsnění zvýší o 2 až 3 řády (až 100 mg/s.m), kdežto u expandovaného grafitu nepřekročí původních 0,1 mg/s.m. U PTFE lze s konstantní těsností počítat do cca 130 oC . Z toho plyne téměř univerzální použitelnost expandovaného grafitu,

4) každý podnik musí počítat s neustálým školením svých technických pracovníků,

5) vedoucí pracovníky vysílat na konference a semináře s účastí zahraničních odborníků pro udržování znalostí o současném stavu techniky.
Servisní a poradenské středisko pro utěsňování průmyslových zařízení při s.r.o. Chemopetrolu Chembuildu v Litvínově na základě vypracovnaného komplexního programu a vlastních zkušeností nabízí proto všem zájemcům
- vypracovaní nebo spoluúčast při vypracování pro daný podnik nezbytných podnikových norem pro volbu a používání bezazbestových těsnění,
-spoluúčast nebo vypracování montážních postupů,
-provedení instruktáží o bezazbestovém těsnění pro různé funkční úrovně pracovníků,
-ověřování nových dokonalejších způsobů utěsnění na zkušebních zařízeních podle evropských norem,
-měření netěsností v provozních podmínkách,
-zdokonalení vlastní výroby těsnicích prvků z bezazbestových materiálů,
-opravy všech druhů armatur pro všechny pracovní látky, tlaky a světlosti,
-poradenské služby při řešení speciálních případů utěsňování,
-provádění výpočtů nebo poskytování výpočtových podkladů pro řešení problémů utěsňování aj.


 Související

Související témata
Výstroj tlakového zařízení
Potrubí

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 1 (počet známek: 2) 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.