[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
PŘIPRAVUJE SE NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY.
Datum: 19.3.2003
Autor: Ing. Zdeněk Přibyla, GAS s.r.o.
Připravuje se nařízení vlády, kterým se stanoví minimální požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbušného prostředí. Jedná se v tomto případě o problematiku Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/92/ES o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených v prostředí s nebezpečím výbuchu (patnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/390 EHS), s cílem zabezpečit od roku 2003 obecně závazným předpisem v ČR vyšší úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců.


Při výbuchu na pracovišti dochází k nekontrolovatelným účinkům ohně a tlaku na lidský organismus, ke vzniku škodlivin a ke snížení obsahu kyslíku ve vzduchu vdechovaného zaměstnanci. Ohrožení zaměstnanců v případě výbuchu je značné, a proto je ochrana před výbuchem z hlediska zabezpečení vyšší úrovně hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci obzvláště důležitá. Návrh nař. vlády stanoví formou minimálních požadavků jak má zaměstnavatel postupovat, aby uvedená rizika žádoucí měrou snížil. Za tímto účelem musí zaměstnavatel posoudit komplexně rizika pro bezpečnost a zdraví zaměstnanců a určit ochranná opatření (viz též § 132 a zákona č. 65/1965 Sb. (zákoník práce), ve znění pozdějších předpisů). K usnadnění technických opatření pro snížení rizik se ukládá zaměstnavateli povinnost roztřídit prostory, ve kterých se mohou vyskytovat výbušná prostředí, na zóny. Tím je zajištěna návaznost na nařízení vlády č. 176/1997 Sb. týkající se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Minimální požadavky, obsažené v příloze 2, se týkají školení zaměstnanců pracujících na nebezpečných (a souvisejících) místech, písemných příkazů k práci v místech s rizikem výbuchu vydaným zaměstnavatelem a technicko-organizačních opatření ochrany proti výbuchům. Aby byla opatření provedená zaměstnavatelem přesně určená a průkazná ukládá se zaměstnavateli povinnost vypracovat dokument o prevenci výbuchů a uvést v něm ještě před uvedením zařízení do provozu zjištěná rizika, jejich hodnocení, opatření pro jejich omezení, popř. snížení jejich účinků, seznam míst, která byla rozdělena do nebezpečných zón, seznam prostor, na která se vztahují minimální požadavky (tam jsou navíc obsaženy prostory, které zajišťují bezpečnost provozu v místech nebezpečných) a dokument o tom, že jsou pracoviště a jejich vybavení navržena, používána a udržována s náležitým ohledem na bezpečnost a že byla přijata opatření pro bezpečné používání pracovního vybavení v souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb. Před zahájením vlastní práce v nebezpečných prostorách musí zaměstnavatel nebo jím pověřená osoba vypracovat bezpečnostní příkaz, jehož náležitosti návrh nařízení vlády uvádí v příloze 2. Předložený návrh nařízení vlády je se směrnicí 1999/92/ES plně kompatibilní a nepředstavuje zvýšené nároky na státní rozpočet. Splnění požadavků tohoto návrhu nařízení vlády se dotkne podnikatelské sféry, zejména těch provozovatelů, kteří provozují starší zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu. Lze předpokládat, že při současných cenách by celkové náklady na úpravu zastaralého vybavení v prostorách s nebezpečím výbuchu mohly v ČR během následujících tří let přesáhnout částku 2 mld. Kč. Nařízení vlády zruší vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 18/1987 Sb.

Ještě pár poznámek k předmětnému návrhu nařízení vlády, především k jeho působnosti a k základním opatřením zaměstnavatele.

Pro účely tohoto zařízení se rozumí:
a) vybavením pracoviště výrobní a pracovní prostředky a zařízení, spojovací prvky a podlahy;
b) nebezpečnou prací taková práce na zařízeních nebo v prostorách, při které se používají pracovní postupy, nástroje, nářadí, stroje a přístroje, které mohou zvýšit riziko výbuchu, nebo způsobit iniciaci výbuchu výbušné směsi, nebo při které může dojít ke vzniku výbušné směsi;
c) výbušnou atmosférou směs vzduchu a hořlavých látek ve formě plynů, par, mlhy nebo prachů při atmosférických podmínkách, ve které se po vzniku iniciace rozšíří hoření do celé nespálené směsi;
d) prostředím s nebezpečím výbuchu prostředí, které se může stát výbušným v důsledku místních a provozních podmínek na pracovišti;
e) nebezpečným prostorem prostor, kde může vzniknout výbušná směs v takovém rozsahu, že se vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření na ochranu bezpečnosti a zdraví na pracovišti se zdržujících zaměstnanců;
f) bezpečným prostorem prostor, kde se neočekává vznik výbušné směsi v takovém rozsahu, že by to vyžadovalo zvláštní bezpečnostní opatření;
g) normálním provozem situace, kdy se zařízení používají v rámci stanovených parametrů.

Opatření zaměstnavatele
Zaměstnavatel přijme za účelem prevence rizika a zajištění ochrany před výbuchem technická nebo organizační opatření, která v případě nutnosti kombinuje nebo doplňuje dalšími opatřeními např. opatřeními pro omezení účinků výbuchu. Tato opatření kontroluje v pravidelných intervalech a bezodkladně, jakmile nastanou výrazné změny.

Opatřeními zaměstnavatele jsou zejména:
a) zajištění posouzení bezpečnosti celého technologického procesu ve vztahu k použitým zařízením, hořlavým látkám, procesům a jejich vzájemného ovlivňování;
b) odstranění nebo omezení nebezpečí výbuchu v prostorech;
c) vyloučení možných zdrojů iniciace;
d) omezení zbytkových rizik, která nelze běžnými technickými ani organizačními opatřeními odstranit a vyloučení účinků výbuchu (např. evakuací zaměstnanců, odvozem nebezpečných látek, inertizací, použitím protivýbuchových zařízení). Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 5 (počet známek: 1) 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.