[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Postup zařazení chladícího svazku do kategorie dle směrnice 97/23 ES:
Datum: 31.10.2004
Autor: Alois Matěják- ATZ
Výrobce provede na svém výrobku zařazení do kategorie dle směrnice 97/23 ES. Co když ale následně obdrží jiné stanovisko k zatřidění od autorizované osoby,TI Bratislava a Asociace pracovníků tlakových zařízení? Nejen v tomto případě za výsledné zatřídění plně odpovídá výrobce.

Vážený pane Matějáku,

prosím o Váš názor na zařazení ohříváku vody (parametry viz. příloha) dle směrnice 97/23ES.

Výměník je instalován za kogenerační jednotkou Tedom. Spaliny (palivem je zemní plyn) proudí uvnitř teplosměnných trubek a ohřívají vodu v mezitrubkovém prostoru ze 78°C na  90°C. Je vyráběn v podstatě jako polotovar bez dalšího vybavení.  Po konzultaci s inspektorem TUV CZ jsme provedli zařazení dle následujícího postupu:

 Postup zařazení „Chladícího svazku 785 kW“ - výr. číslo 26684 do kategirie  dle směrnice 97/23 ES:

 dle článku 3 ods. 1.1 b - pro tekutiny sk.2 - graf č.4 - po vynesení konstrukčních hodnot (PS, TS, V) se pohybujeme mimo kategorii I. a II.

dle článku 3 odst. 1.2 - oblast použití je do 100 ° - pohybujeme se mimo zařazení.

 Zařízení bylo zařazeno dle  čl. 3 odst. 3.:

 Tlaková zařízení a nebo sestavy s hodnotami nižšími nebo rovnými limitům stanoveným v bodech 1.1, 1.2 a 1.3, popřípadě v bodě 2 tohoto článku musí být navrženy a vyrobeny podle správné technické praxe členského státu, aby bylo zajištěno jejich bezpečné používání. K tlakovým zařízením a nebo sestavám musí být přiloženy příslušné návody k používání a musí nést označení umožňující identifikaci výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce ustanoveného ve Společenství. Taková zařízení a nebo sestavy nesmějí nést označení CE podle článku 15.

 V tomto smyslu bylo vystaveno prohlášení o shodě s dodatkem, že zařízení je  pro provoz nutné dovybavit bezpečnostními prvky.

Na tento postup zařazení přišla z TI Bratislava následující reakce:

 Váž. pán Svoboda,

 po preštudovaní dokumentov, ktoré ste mi poslali Vám posielam moje nezáväzné stanovisko:

 Výrobca chladiaceho zväzku vydal prehlásenie o zhode podľa čl. 3 ods. 3 smernice 97/23/ES, čo znamená, že zariadenie je navrhnuté a vyrobené v súlade so správnou technickou praxou členského štátu Európskej únie a takéto zariadenia alebo zostavy nesmú byť opatrené označením CE podľa čl. 15 smernice 97/23/ES.

 V liste zo dňa 07.09.2003 podpísanom p. Popelom je uvedené, že predmetné po použití ustanovení čl. 3 ods. 1.1 písm. b) smernice 97/23/ES a dosadení konštrukčných hodnôt (PS, TS, V) do grafu č. 4 vyšlo zatriedenie zariadenia mimo kategórií I. a II.

Ďalej po aplikovaní ustanovení čl. 3 ods. 1. 2 smernice 97/23/ES (teplota do 100 °C) sa výrobca pohybuje mimo oblasti zaradenia.

 Neviem, či postup zatrieďovania predmetného zariadenia výrobca konzultoval s niektorou notifikovanou osobou a či má k dispozícii nejaké oficiálne vyjadrenie.

Podľa môjho názoru výrobca pri zatrieďovaní zariadenia nebral do úvahy čl. 9 ods. 3 smernice 97/23/ES (viď tiež pravidlo 2/10, ktoré sa týka čl. 3 ods. 1.1 a čl. 9 ods. 3 smernice 97/23/EC), kde sa hovorí, že ak sa nádoba skladá z niekoľkých pracovných priestorov (v tomto prípade ide o pracovný priestor v plášti a pracovný priestor v rúrkach zariadenia) je zaradená do klasifikácie podľa najvyššej kategórie pre jednotlivé tlakové priestory a ak obsahuje tlakový priestor niekoľko tekutín, klasifikácia sa vykoná podľa tekutiny, ktorá vyžaduje najvyššiu kategóriu (spaliny v rúrkach). 

 Pri uvažovaní so skupinou tekutín 1 (spaliny) a aplikovaní čl. 3 ods. 1.1 písm. a) smernice 97/23/ES a pri použití grafu 1 (dosadené hodnoty PS = 6,0 bar a V = 1400 lit.).

 Poznámka:

Pravidlá (guidelines) sú prejednávané a schvaľované pracovnou skupinou „Pressure“ pri Európskej komisii pre európsku smernicu 97/23/ES a sú zverejnené na internetových stránkach http://ped.eurodyn.com v nemeckom, anglickom a francúzskom jazyku. V českom jazyku sú zverejnené na stránke http://www.eu.cz/sth/sborniky .

Odporúčam pozrieť aj pravidlo 2/22.

 S pozdravom

 Viktor Lobotka vedúci oddelenia tlakových zariadení

 TECHNICKÁ INŠPEKCIA

pracovisko Bratislava

 

 Zařazení inspektora TI Bratislava ing. Lobotky se mně zdá jako nesprávné hlavně z toho důvodu, že zařazuje spaliny ze zemního plynu do kat. 1 jako nebezpečné. Nechal jsem si poslat protokol z měření spalin, na základě toho by šlo zřejmě dokázat, že se nejedná o kat.1

Jeho postup jsem proto konzultoval ještě s inspektorem SZU  BRNO.

Ten provedl zařazení následujícím způsobem v návaznosti na vyjádření ing. Lobotky:

 Celkově jde o tl. nádobu s tlakem 6bar (voda),

dle čl.3 odst.1.1 a) bereme plyn (spaliny) pro tekutiny sk.2  příloha II, graf.č2

tlak na str. spalin 0,1 bar, objem 910 L ......... PS.V=91 bar.L

50 < PS.V > 200  - tímto se dostáváme do kat.I (postup posuzování shody A a značení výrobku CE bez čísle notifikovaného orgánu).

 Jako největší problém se mně jeví ta skutečnost, že výrobek nebyl vyroben za účasti notifikovaného orgánu, protože dle našeho původního zařazení není jeho účast potřebná. V současné době se nejsme schopni s ing. Lobotkou domluvit na dalším postupu.

Prosím o Váš názor na tento problém hlavně z důvodu výroby dalších výměníků s podobnými parametry  - 6bar, max. 100°C.

 Děkuji, s pozdravem Popela P.

 

 Odpověď  Asociace pracovníků tlakových zařízení - Aloise Matějáka 

1.         Celkově :

1.1.   Posouzení zda se jedná o stanovený výrobek je pouze podle tekutiny voda. Spaliny by hrály roli,  jestliže by s jednalo o výrobek (kotel) dle § 2 odst.2 písm. /b/ určený pro výrobu páry nebo horké vody s nebezpečím přehřátí. Pak by se posuzoval výrobek dle grafu 5.

1.2.   Prostor spalin nesplňuje základní podmínku stanovených tlakových zařízení, to je přetlak PS větší než 0,5 bar (50 kPa).

1.3.   Posouzení dle grafu 4 - aby byl výrobek I kategorie musel by mít větší PS než 10 bar a součin PS . V větší než 10 000. Protože vodní prostor má PS 6 bar a objem 1400 jedná se o výrobek pod mezemi stanovených výrobků.

 

2.  Stanovisko Ing. Lobotky a AO 202

2.1. Protože se jedná v případě p.Lobotky o nezávazné stanovisko, tak bych se jim vůbec nezabýval.

2.2. Nemusíte mít ani oficiální stanovisko NB (AO). Za zařazení do kategorie plně odpovídá výrobce.

2.3. Pravidlo 2/10 se týká jednoho prostoru se dvěma tekutinami např. expander s vodou a   vzduchem.

2.4. Nemohou posuzovat tekutinu spaliny a používat PS a V pro prostor vody. Prostor spalin nesplňuje základní podmínku viz bod 1.2 tlak větší než 0,5 bar a i při tlaku 0,1 bar a objemu 910 litrů, jsme pořád mimo stanovené výrobky pod spodními mezemi.

2.5. To že PS . V je 91 nehraje vůbec úlohu . PS je menší než 0,5 bar a vynesu-li hodnoty PS = 0,1 bar a V = 910 litrů jsem stále pod mezními čárami.

2.6. I postup a zařazení výrobku inspektorem SZU Brno 202 je scestné viz bod 2.5.

 

 3. Vyhodnocení rizik

  • Měli by jste vyhodnotit všechna rizika výrobku a podle toho upravit výrobek tak jak uvádíte, že jste uvedli v Prohlášení o shodě.  

  • Zajímalo by mě co uvádíte (myslíte) výrazem „dovybavit bezpečnostními prvky“ v Prohlášení o shodě. Největší nebezpečí je přehřátí materiálu při teplotě 5000C (dle dokladů) při ztrátě vody v prostoru vody.

  • Veškerá rizika by jste měli uvést v požadavcích na instalaci a provoz a  uvést jak jste je vyřešili,nebo minimalizovali.

 


 Související

Související témata
TNS - chlad a kryogenní

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 

Diskuze ke článku
Diskuze obsahuje 1 příspěvek
Postup zařazení chladícího svazku do kategorie dle směrnice 97/23 ES:Zbyněk Jančík09.02.2011 11:06
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.