[Tisk]

Diskuze ke článku: ROZDĚLENÍ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Autor článku: Alois Matěják - Dekra Industrial.
Plné znění článku: ROZDĚLENÍ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Anotace článku: Hasící přístroje jako vyhrazené technické zařízení dle vyhl. 18/1979 Sb.?Vzhledem k rozmanitosti hasících zařízení zveřejňujeme aktualizovanou tabulku různých typů hasících zařízení a dotčené předpisy k jednotlivým druhům - stav 31.12.2012.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskuzi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TLAKinfo nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Posuzování shody hasicích přístrojů před jejich uvedením na trh.Ing Jiří Petr, Jan Červený21.10.2013 11:39
Platnost noremJiří Petr01.08.2013 08:14
Re: SHZ CO2Alois Matěják02.05.2013 09:54
SHZ CO2Aleš Fiala RT PZ27.04.2013 21:07

Příspěvky
Předmět: Posuzování shody hasicích přístrojů před jejich uvedením na trh.
Autor: Ing Jiří Petr, Jan Červený
Datum: 21.10.2013 11:39 odpovědět
nahoru
Se zájmem jsme si prostudovali Rozdělení hasicích přístrojů a zařízení, zveřejněné ve Zpravodaji tlakinfo č. 2/13.
Přes skutečnost, že zveřejnění tohoto dokumentu by mělo směřovat ke sjednocení výkladu jak a podle jakých předpisů provádět jejich posuzování shody před uvedením na trh a následně dozor nad jejich bezpečným provozováním, nemůžeme si odpustit upozornit odbornou veřejnost podle našeho názoru na některé nejasnosti zejména v oblasti jejich posuzování shody s požadavky evropské legislativy před jejich uvedením na trh a současně naznačit, jak posuzovat shodu s požadavky příslušných evropských předpisů před jejich uvedením na trh.
Zveřejněné Rozdělení hasicích přístrojů a zařízení, zjednodušeně řečeno, je dělí na přenosné hasicí přístroje s hmotností do 20 kg, na pojízdné hasicí přístroje s hmotností nad 20 kg a na stabilní hasicí zařízení.
V čem tedy spatřujeme nejasnosti vztahující se k posouzení shody těchto výrobků s požadavky evropské legislativy před jejich uvedením na trh?
V ustanovení § 2 odst. 4, písm. d) nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení a v ustanovení čl. 2 odst. 1, písm. b) směrnice 2010/35/ES, o přepravitelných tlakových zařízeních (dále jen „TPED“) je mj. stanoveno, že ustanovení těchto předpisů se nevztahují na hasicí přístroje. Z působnosti této směrnice jsou vyloučeny hasicí přístroje se stlačeným nebo zkapalněným plynem (označení UN 1044).
V ustanovení čl. 3 odst. 1.1, písm. a) směrnice 1997/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení (dále jen „PED“) a v ustanovení § 2 odst. 2, písm. a), bod 1.2 nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, v platném znění, je uvedeno, že tyto předpisy se vztahují na všechny přenosné hasicí přístroje. Pokud by však tyto hasicí přístroje byly specificky určeny k instalaci na palubách lodí, letadel, raket nebo na mobilní mimopevninská zařízení, jsou dle čl. 3.14 PED z působnosti této směrnice vyloučeny, a nemohou být proto opatřeny označením „Œ.“
Jaký je tedy rozdíl mezi hasicím přístrojem a přenosným hasicím přístrojem? Odpověď na tuto otázku nám mohou poskytnout příslušné definice uvedené zejména v technických normách.
a) Pro evropské potřeby a podmínky bychom mohli využít definice uvedené
v ČSN EN 3-7+A1:2008 Přenosné hasicí přístroje- Část 7: vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody, kde najdeme následující definice – cituji:
„čl. 3.1 hasicí přístroj, technický prostředek obsahující hasivo, které může být
vytlačováno vnitřním přetlakem a nasměrováno do ohniska požáru;
čl. 3.2 přenosný hasicí přístroj je hasicí přístroj, jehož konstrukce umožňuje
přenášení a ruční obsluhu; v provozuschopném stavu má hmotnost nejvýše
20 kg.“ – konec citátu.
b) K hasicím přístrojům se však vztahuje také technická norma ČSN EN 1866:2006 - Pojízdné hasicí přístroje, která je harmonizovanou normou k PED. Norma stanovuje pravidla pro konstruování, požadavky na zkoušení typu a kontrolu v průběhu výroby, jmenovité hodnoty a třídění pojízdných hasicích přístrojů a používané metody zkoušení. Platí pro pojízdné hasicí přístroje o celkové hmotnosti větší než 20 kg. Norma se omezuje pouze na pojízdné hasicí přístroje vodní a práškové s nejvyšším dovoleným tlakem PS 30 bar. Platí pro pojízdné hasicí přístroje o jmenovitém množství náplně 50 kg (prášku) a 45 l nebo 50 l (vody, hasiva na bázi vody, pěny), kterými manipuluje pouze pěší obsluha.
Je potřebné však upozornit na skutečnost, že uvedená norma bude v budoucnu nahrazena normami pod společným názvem „Pojízdné hasicí přístroje“:
Část 1: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody
Část 2: Doplňující požadavky k EN 1866-1 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem
30 bar
Část 3: Doplňující požadavky k EN 1866-1 na pevnost v tlaku hasicích přístrojů CO2.
c) Dalšími technickými normami, které již vstoupily v platnost, ale doposud nebyly uveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie jako harmonizované normy v rámci harmonizačního právního předpisu Unie a vztahují se na hasicí přístroje jsou:
ČSN EN 1866-1:2008 - Pojízdné hasicí přístroje - Část 1: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody. Tato evropská norma stanovuje pravidla pro konstruování, požadavky na zkoušení typu a kontrolu v průběhu výroby, jmenovité hodnoty a třídění pojízdných hasicích přístrojů a používané zkušební metody. Norma platí pro pojízdné hasicí přístroje o celkové hmotnosti větší než 20 kg, a to práškové, vodní a CO2. Tato norma platí pro pojízdné hasicí přístroje, kterými manipuluje pouze pěší obsluha.
ČSN EN 1866-3:2013 - Pojízdné hasicí přístroje – Část 3: Požadavky na sestavu, konstrukci a pevnost v tlaku hasicích přístrojů CO2, které splňují požadavky EN 1866-1
EN 1866-2- Část 2: Doplňující požadavky k EN 1866-1 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar je v současné době stále v návrhu a její vydání je plánováno nejdříve na rok 2015 či 2016.
Normy ČSN EN 1866-3:2013 i návrh EN 1866-2 obsahují přílohu ZA uvádějící vztah mezi evropskou normou a základními požadavky Směrnice EU 97/23/EC.
Je potřebné také upozornit na skutečnost, že v České republice stále platí
ČSN 38 9160:2003 + A:2004 Pojízdné hasicí přístroje CO2, která stanoví vlastnosti a třídění pojízdných hasicích přístrojů CO2 a používané zkušební metody. Norma platí pro pojízdné hasicí přístroje CO2 o hmotnosti větší než 20 kg, který se skládá z jedné nebo několika lahví s ventily, umístěnými na kolečkách; k ventilům jsou připojeny vysokotlaké hadice s proudnicemi na CO2 a jsou vyráběny o celkovém množství hasiva od 15 do 150 kg.
d) Protože zájem na uvedení svých výrobků na evropský trh mohou mít i výrobci mimo státy EU, je zajímavé porovnat evropské definice s definicí přenosného hasicího přístroje např. podle amerického předpisu – normy ANSI/UL 2129 – Hasicí přístroje obsahující čisté halogenové uhlovodíky, kde v čl. 5.10 je uvedena následující definice přenosného hasicího přístroje – cituji:
„Přenosný hasicí přístroj – hasicí přístroj nesený nebo na kolečkách s ruční obsluhou“ – konec citátu. V tomto případě nejsou uvedeny žádné hmotnostní nebo objemové limity.
Na základě výše uvedených definic a skutečností bychom mohli dospět k následujícímu závěru, jak posuzovat shodu u hasicích přístrojů a hasicích zařízení před jejich uvedením na trh s požadavky příslušné evropské legislativy.
1. Přenosné hasicí přístroje s hmotností do 20 kg včetně náplně a pojízdné hasicí přístroje limitované hmotností nebo objemem náplně dle EN 1866, respektive EN 1866-1 by měly být posuzovány v souladu s požadavky směrnice 97/23/ES (PED). Předpokladem je, že tato tlaková zařízení budou vyhovovat svým provedením konstrukčním požadavkům na hasicí přístroje. Toto se nevztahuje na hasicí přístroje specificky určené k instalaci na palubách lodí, letadel, raket a mimopevninských mobilních zařízení, které jsou z působnosti PED vyloučeny.

2. Tlakové lahve se stlačenými plyny umístěné na mobilních nádobách s hasební látkou určené k jejímu vytěsňování, které tvoří součást tohoto mobilního hasicího zařízení, by měly být posuzovány před jejich uvedením na trh podle směrnice 2010/35/ES – TPED (nařízení vlády 208/2011 Sb.). Nádoby na hasivo u těchto přístrojů jsou klasickými tlakovými nádobami, a proto jejich posouzení shody před jejich uvedením na trh bude provedeno v souladu s požadavky směrnice 97/23/ES – PED (nařízení vlády č. 26/2003 Sb., v platném znění).

3. Tlakové nádoby určené do stabilních hasicích zařízení naplněné stlačenými nebo zkapalněnými plyny zpravidla nesplňují konstrukční požadavky na hasicí přístroje a nejsou určeny k přenášení, tlačení nebo vlečení lidskou obsluhou a zpravidla jejich hmotnost je rovněž vyšší než hmotnostní limity stanovené ve výše uvedených technických normách. Z tohoto důvodu by jejich posouzení shody před jejich uvedením na trh mělo být provedeno v souladu s požadavky směrnice 2010/35/ES – TPED. Jedná se zpravidla o tlakové nádoby na přepravu plynů. Objem těchto nádob je však limitován vnitřním hydraulickým obsahem 150 litrů. Pokud je vnitřní hydraulický obsah těchto nádob větší, je potřebné na jejich posouzení shody aplikovat technické normy vztahující se na výrobu trubkových nádob (bezešvé lahve) nebo technické normy vztahující se na výrobu sudů (svařované nádoby).

V Brně dne: 2013-10-18

Předmět: Platnost norem
Autor: Jiří Petr
Datum: 01.08.2013 08:14 odpovědět
nahoru
Tabulka je aktualizována k 31.3.2013, přesto uvádí neplatnou normu ČSN EN 3-3. Norma ČSN EN 11602-2 je uvedena chybně, jedná se o ČSN ISO 11602-2.

Předmět: SHZ CO2
Autor: Aleš Fiala RT PZ
Datum: 27.04.2013 21:07 odpovědět
nahoru
Dobrý den,
Jaká je prosím spojitost se stabilním plynovým hasicím zařízením na CO2 a vyhrazeným plynovým zařízením? Děkuji za info.

Předmět: Re: SHZ CO2
Autor: Alois Matěják
Datum: 02.05.2013 09:54 odpovědět
nahoru
V zásadě platí, že stabilní hasící zařízení splňuje-li podmínky vyhlášky 21/79 Sb. ,je vyhrazeným plynovým zařízením. V současné době probíhá jednání zainteresovaných subjektů státní správy k dané problematice.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuze čtenářů portálu TLAKinfo. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.
Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.