Archiv článků od 23.3.2001 do 10.5.2006
zpět na aktuální články    <<  1  2  >>

10.5.2006 Jaromír Čáp - inspektor SOD,  Zpravodaj ATZ 2/99
Příklad „péče" o tlakové nádoby stabilní u stavebních organizací
Při kontrole TNS u stavebních organizaci v roce 1998 byly zjišťovány veškeré myslitelné závady. Velká část těchto organizací o TNS vůbec nepečuje a opravuje pouze závady, které znemožňují jejich používání.
3.3.2006
Schéma zařazení
Schéma jak zařadit tlakové zařízení do grafů dle 26/2004 Sb.
22.12.2005 Ivan Jirout a Ing. Josef Sádovský, členové představenstva ATZ,  Zpravodaj ATZ 3/2005
Zdroje stlačeného vzduchu - část 1
Podle pravidla, že odborník by měl ve svém oboru vědět o všem alespoň něco, ale o něčem všechno, začíná první část seriálu článků, přislíbeného ve Zpravodaji 3/2004.
21.11.2005 Petr Matěják - Tlakinfo  
Vzdušníky silničních vozidel - nebezpečí bez řádného dozoru.
Tento příspěvek je o vzdušnících brzdného systému nákladních vozidel. Položím na začátek otázku. Proč je jeden a ten samý vzdušník v oblasti průmyslu a provozu pravidelně podrobován prohlídkám a revizím? Proč ten stejný vzdušník v báňském provozu, u drážních vozidel, u vozidel pod Ministerstvem obrany je také podrobován provozním, vnitřním revizím, tlakovým zkouškám? A proč úplně ten samý vzdušník na nákladních vozech a autobusech, které jezdí po veřejných komunikacích, slouží k přepravě MHD atd. je bez řádného dozoru? Logicky by měl být podroben minimálně stejnému dozoru a péči, ale úředníci z Ministerstva dopravy jsou jiného názoru. Je to klasický boj s větrnými mlýny (čti větrnými mlýny, rozuměj s ministerskými úředníky, kteří se možná schovávají za svou anonymní zodpovědnost).
5 příspěvků, poslední 16.12.2011 03:41
10.11.2005 http://uprt.vscht.cz
Typická průmyslová regulační schémata
Pro regulaci typických technologických aparátů byla vypracována základní regulační schémata, která se osvědčila a s menšími obměnami se vyskytují u většiny konkrétních průmyslových instalací. V následujících ukázkách jsou některá uvedena a je blíže popsána jejich funkce. Je však třeba říci, že tyto ukázky jsou značně obecné a pro každou konkrétní průmyslovou aplikaci musí být regulační okruhy modifikovány s ohledem na konkrétní podmínky, na začlenění aparátu do technologické linky, včetně instalace pojistného ventilu, průtržných membrán apod.
19.10.2005 Josef Machytka, Odborná garance : Ing. Jitka Jágrová, CSc.,  http://hook.kmp.vslib.cz
Tlustostěnné tlakové nádoby: Napjatost tlustostěnné a tenkostěnné tlakové nádoby - porovnání
Řešení zadání: Uzavřená tlaková nádoba s vnitřním přetlakem. Porovnejte výpočtový model pro tlustostěnnou nádobu se zjednodušeným výpočtovým modelem pro tenkostěnnou nádobu. V příspěvku naleznete i grafy průběhů obvodového a redukovaného napětí.
17.10.2005 Alois Matěják - předseda ATZ, Petr Matěják - Tlak s.r.o.  
Kompresory ze supermarketů - špatná investice.
Pokud si takový kompresor zakoupíte jako podnikatel nebo firma, nelze ve velké většině případů tlakovou nádobu kompresoru dle dodané dokumentace prohlásit za bezpečný výrobek. Za provozu na něj nelze vydat kladnou revizní zprávu. Máme-li použít přirovnání, provozujete vozidlo bez technického průkazu. Takový kompresor můžete provozovat s tím, že v případě havárie můžete být trestně stíháni (o některých smrtelných úrazech si můžete přečíst v naší rubrice Nehody havarie). Nebo jej vyřadíte z provozu a pořídíte si kompresor s řádnou průvodní dokumentací . Sami prodejci prohlašují, že kompresor je určen výhradně pro domácí použití, dle našeho názoru jsou však o tom zákazníci informováni nedostatečně, požadavky na výrobu nerozlišují způsob použití a i "domácí" uživatelé nejsou řádně seznámeni s riziky tlakové nádoby. Ale začněme od začátku.
4 příspěvky, poslední 16.05.2014 11:22
15.7.2005 Petr Matěják - tlakinfo  
Stanovisko k hydraulickým akumulátorům.
V rámci tlakinfa se snažíme nalézt stanoviska ČÚBP, které ČUBP, nebo jednotlivé IBP vydávali k dotazům odborné veřejnosti. Tyto stanoviska jsou letitá, v některých částech se odvolávají na změněné zákony, nicméně jsou neustále platná.
4 příspěvky, poslední 23.02.2012 16:47
18.2.2005 Petr Matěják - tlakinfo  
Pravidla pro jednoduché tlakové nádoby a tlaková zařízení SPVD a PED
Odpovědi na otázky typu: Vztahuje se PED na použité tlakové zařízení dovezené z jiné země Evropského hospodářského prostoru? Musí být vždy uvedeno individuální výrobní číslo, i když se určitá tlaková zařízení vyrábějí v dávkách nebo sériích? Jakým druhem tlakového zařízení je výměník tepla? Jakým pravidlem by se mělo řídit použití PED u konstrukčních částí tlakového zařízení, jako jsou příruby, klenutá dna a hrdla? a na dalších několik desítek dotazů naleznete na stránkách ÚNMZ ZDE . Na tyto otázky odpovídá Evropská komise. Česká verze Pravidel pro SPVD a PED je nyní umístěna na webu ÚNMZ www.unmz.cz pod záložkou "knihovna ÚNMZ"- "seznam svazků do 11.2004" - "17 "Příručka pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby.
8.2.2005 Ing. J. Winkler, Ing. J. Čelechovský  
Nabídka spolupráce při vstupu na britské exportní trhy
Hospodářská komora Prahy 6 ve spolupráci s ATZ organizuje vznik sdružení výrobců tlakových a netlakových nádob, nádrží, atd. a dále výrobců ocelových konstrukcí, s cílem využít možnosti, které komora má, k propagaci těchto výrobců na exportních trzích, konkrétně ve Velké Británii. Všichni zájemci o tuto nabídku se mohou přihlásit na níže uvedenou adresu WATECO Praha.
4.1.2005 Zdeněk Navrátil ATZ  
REVIZE A ZKOUŠKY TLAKOVÝCH NÁDOB V PRAXI - PROVOZNÍ REVIZE
Pro provozovatele může být v případě vyšetřování havárie k tíži, že např. neodstranil závadu, která byla příčinou havárie přesto, že její odstranění bylo ve zprávě o posledně provedené PR do nějakého již uplynulého termínu požadováno. Při zjištění prošlých termínů je třeba si uvědomit, že provoz nádoby s prošlými termíny revize nebo zkoušky ještě nemusí nutně vést k závěru, že je nebezpečná svému okolí.
9.11.2004 Petr Matěják - Tlakinfo  
Nabídka náhradních dílů pro údržbu tlakových nádob stabilních.
Nabídkový seznam náhradních dílů pro údržbu tlakových nádob stabilních- výprodej zasob.
1.11.2004 Ivan Jirout, člen představenstva ATZ  
Revize provozovaných TNS -zkušenosti z praxe
Vzhledem ke svému profesnímu zaměření a pětadvacelileté praxi - původně ve stavebnictví, po roce 1989 ve výrobní sféře, průmyslu a okrajově též v zemědělství, jsem získal zkušenosti s provozováním a revizemi zejména vzdušníků instalovaných v tlakovzdušných systémech, vodáren, v menší míře pak různých chladičů vzduchu a odlučovačů kondenzátu a v neposlední řadě s provozem kompresorů jako zdrojů stlačeného vzduchu.
25.10.2004 Ing. Jiří Lukáš, člen představenstva ATZ  
Technická bezpečnost jednoduchých tlakových nádob.
Při tlakové zkoušce po prvních 9 letech provozu u vzdušníku, provozovaném na odsíření jedné z elektráren, došlo v říjnu 2003 k roztržení podélného svaru pláště nádoby. K destrukci došlo při přetlaku 1,3 MPa. Příčinou je špatné nastavení svářecího automatu. Byly zjištěny nepřípustné závady typu neprůvaru kořene, řádek dutin, červovitých dutin a dalších (401, 402, 2011, 2012, 2013 dle ČSN EN 12 517) . Poté byly provedeny kontroly u dalších vzdušníků stejného typu v rámci ČEZ a.s.. Výsledkem je, že z celkového počtu 39 vzdušníků vyhovělo na základě NDT kontroly pouze 7 vzdušníků!!
2.4.2004 Ing. Hana Floriánová - UNMZ  
PRAVIDLA pro aplikaci směrnic 87/404/EHS jednoduché tlakové nádoby a 97/23/ES tlaková zařízení
Evropská směrnice č. 97/23/ES pro „tlaková zařízení“ (dále jen PED), která z hlediska rizika tlaku posuzuje tisíce výrobků, od tlakových hrnců (Papinových) po lahve pro potápěče až po neatomové elektrárny, je od 30. května.2002 plně implementována do právních předpisů jednotlivých členských států Evropské unie a nahrazuje v plném rozsahu jejich dosud platné národní předpisy (od 29. listopadu 1999 do 29. května 2002 platilo pro PED přechodné období, které umožňovalo jednotlivým členským státům využívat buď národní předpisy nebo postupovat podle PED). Pro ilustraci, jaký význam mají výrobky v tomto sektoru, uvádíme následující. Evropský průmysl, který se zabývá výrobou tlakových zařízení zahrnuje cca 10 000 podniků, které mají roční obrat 86 miliard EUR. Jejich produkce, od malých ventilů a průmyslového potrubí k velkým rafineriím, je široce využívána v olejářském, plynařském, chemickém a plastikářském průmyslu, při výrobě skla, papíru a je dodávána pro topení, klimatizace, zásobování plynem a dopravu.
26.1.2003
Zápis koordinační porady
Jak probíhají koordinační porady k Nařízení vlády pro oblast tlakových zařízení? .Víte, že vyžadovat pasport (podle ČSN 69 0010) pro JTN z hlediska jejího provozování není oprávněné? Jak postupovat při uvádění JTN na trh, je-li osazená tlakovou výstrojí? Zápis z naposledy konané schůzky
25.10.2002 Alois a Petr Matějákovi - Tlakinfo  
Provozní záznamy- tabulky
Rádi by jsme tímto napomohli provozovatelům VTZ, popř. revizním technikům, kteří hledají formuláře pro zápis činností obsluhy. Vypracovali jsme pro provozovatele u kterých děláme revize tabulky provozních záznamů obsluhy v nízkotlaké kotelně, pravidelné činnosti na nízkotlakých plynových kotelnách, pravidelné činnosti na tlakových nádobách., včetně lhůt, dle jakého předpisu se provádí , a kdo má kontrolu provést.
8.7.2002 Tlak 2001  
Provoz a údržba pojistných ventilů na tlakových nádobách
Pojistné ventily jako nejdůležitější část bezpečnostní výstroje tlakových nádob musí splňovat řadu požadavků norem, zejména ČSN 13 4309 a ČSN 69 0010-5.2. Správně fungující pojistný ventil musí zabránit havárií tlakové nádoby či kotle, pokud dojde k selhání některé jiné části bezpečnostní výstroje. Revizní technik tlakových nádob by proto měl při provádění revizí věnovat stavu a funkcí provozovaných ventilů náležitou pozornost, důležitá je spolupráce s odborným servisem. Ze svých zkušeností z revizní činnosti, oprav a seřizování těchto armatur, doporučuji soustředit pozornost na následující kapitoly.
25.3.2001 Ing. Zdeněk Horníček- ITI TÜV s.r.o. Praha  
Tlakové nádoby- kde je to stanoveno? Část II.
Další pokračování článku, který si v prvni den zveřejnění nalez přes 40 čtenářů.
23.3.2001 Ing. Zdeněk Horníček- ITI TÜV s.r.o. Praha  
Tlakové nádoby- kde je to stanoveno? Část I.
Kde naleznete povinnost instalace armatur, podmínky pro vyhotovení atestů, základní požadavky na konzervace a nátěry? Odpovědi na nejen tyto otázky naleznete v následujícím přehledu.

zpět na aktuální články    <<  1  2  >>

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.