Archiv článků od 15.8.2006 do 30.7.2007
zpět na aktuální články    <<  1  2  3  >>

30.07.2007 Petr MAtěják,  HZS Jihomoravského kraje
V Brně explodovaly plynové lahve
18.7.2007 Ing. Petr Tichoň,  Kobold Messring
Měření průtoku bioplynu
V posledních letech probíhá v sousedních státech boom ve výstavbě bioplynových stanic. Tento trend se očekává i v našich zemích a podle odhadu Českého sdružení pro biomasu bude v roce 2015 na území ČR na 400 bioplynových stanic.Je zřejmé, že pro ekonomický provoz bioplynové stanice je nutné přesně měřit spotřebu bioplynu. Společnost Kobold Messring GmbH přichází na trh se zajímavým přístrojem s typovým označením DOG. Nejde samozřejmě o psa, ale některé části tohoto průtokoměru plně odpovídají rčení "naběhal jsem se jako pes".
17.7.2007 Preditest, s. r. o. - Václav Svoboda,  Průmyslové spektrum
Metoda akustické emise při tlakových zkouškách nádob
Moderní koncepce posuzování konstrukční integrity tlakových nádob vycházejí z existence defektů v plášti nádoby, zejména pak ve svarech a tepelně ovlivněných zónách či v oblastech zvýšené koncentrace namáhání. Vhodnou diagnostickou metodou je aplikace akustické emise, neboť z fyzikálního principu reaguje na případné okamžité změny v mikro- i makrostruktuře materiálu v průběhu aplikovaného tlakového cyklu.
2.7.2007 Ing. Jan Dvořák,  PLYN - odborný měsíčník pro plynárenství č.6/2007
Legislativní podpora využití zemního plynu v dopravě
Pro ozdravění ovzduší byla v minulých letech podporována Ministerstvem životního prostředí ČR a prostřednictvím Státního fondu životního prostředí plynofikace měst a obcí. Plynofikace se stala významným úkolem vlády ČR a reagovala na vývoj v celé Evropě. Celoplošnou plynofikací měst a obcí České republiky byly významně omezeny emise oxidů síry, dusíku a pevných prachových částic z komínů domácích a velkých kotelen. Nyní je jen na energetické politice státu, abychom tento stav dále zlepšovali.
29.6.2007 Petr Matěják - TLAK s.r.o.  
Reakce na článek - Zkoušení zásobníků na LPG akustickou emisí (AE) a měřením tloušťky stěny
Mám za to, že pokud jsou dva platné uznávané předpisy řešící stejnou problematiku, avšak každý ji řeší jinak, nelze vinit někoho, že se řídí dle ustanovení jednoho z těchto předpisů. Souhlasit pouze lze s tím, že jedno z řešení je průkaznější, a lépe vystihne technický stav zařízení.
1 příspěvek, 19.07.2007 08:02
26.6.2007 Ing. Vlastimil Kraus - Škoda JS a.s. (středisko Provozní prohlídky JZ, akustická emise)  
Stanovisko k porovnání možností zkoušení zásobníků na LPG akustickou emisí (AE) a měřením tloušťky stěny ultrazvukem
Naše společnost Škoda JS a.s. Plzeň od roku 2002 nabízí a provádí kontroly zásobníků na LPG akustickou emisí podle licence TÜV Österreich. Do konce roku 2006 jsme takto zkontrolovali celkem 766 zásobníků na LPG v ČR, Maďarsku a na Slovensku. Dne 27.11.2004 bylo na portálu TLAKINFO zveřejněno stanovisko vedoucího dozoru Inspektorátu bezpečnosti práce z Ústí nad Labem Ing. Františka Jiroty pod názvem „Revize a zkoušky zásobníků na zkapalněný plyn náhradním způsobem“ Stanovisko je odpovědí na návrh Ing. Jaroslava Bíny z dnes již neexistující společnosti BOHEMIA GAS s.r.o, aby u zásobníků na LPG hydraulická tlaková zkouška, resp. zkouška akustickou emisí mohla být nahrazena měřením tloušťky stěny zásobníku ultrazvukem. Stanovisko IBP návrh Ing. Bíny schválilo – tedy kontrolu akustickou emisí lze nahradit měřením tloušťky stěny zásobníku ultrazvukem.
5 příspěvků, poslední 22.05.2011 03:31
30.5.2007 Alois Matěják - Tlak s.r.o.  
Tlaková zařízení pracující s plynem, nebo plynová zařízení pracující s tlakem?
Předmětem příspěvku je upozornit na skutečnost, že velké množství plynových zařízení dle vyhlášky č.21/1979 Sb. jsou i při výrobě stanoveným výrobkem dle NV č.26/2003 Sb. Plynové zařízení není stanovený výrobek z hlediska plynu, ale vyhrazené plynové zařízení a musí se na něm provést předepsané úkony tzn. výchozí revize dle vyhlášky č. 85/1978 Sb. a je nutná účast zástupců ITI Praha u potrubí kapalné fáze, které je VTL potrubím. Je tudíž úplně zavádějící a scestný názor, že stačí posouzení výrobku výrobcem a AO (NB) z hlediska PED a není nutná účast ITI Praha, SUIP (OIP) a revizních techniků. Vyhrazené plynové zařízení (rozvody) dle vyhlášky č. 21/1979 Sb. a vyhrazené elektrické zařízení (rozvody) dle vyhlášky č. 20/1979 Sb. není stanovený výrobek dle zákona č. 22/1997 Sb.. Stanovený výrobek dle příslušného NV je elektrický a plynový spotřebič (výrobek) ne rozvody elektrických a plynových zařízení. PED řeší nebezpečí tlaku a ne nebezpečí z hlediska elektrických a plynových zařízení nebo spotřebičů (výrobků). Bezpečnost těchto vyhrazených technických zařízení musí být posouzena při výchozích revizích.
7.5.2007
GAS 2007 - 9. ročník školení pracovníků oboru plynových zařízení
Školení je určeno odborným profesím v oboru plynových zařízení ( revizní technici, projektanti, konstruktéři, servisní a montážní pracovníci, apod.) v oblastech provozu plynových zařízení, pracovníkům státní a veřejné správy a dalších institucí. Školení proběhne 22. a 23. května 2007 v Hradci Králové.
28.3.2007 Informace GAS 6/2006
POVINNOSTI STAVEBNÍHO DOZORU
V odvětví plynárenství patří bezesporu k základním zákonným normám zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění - viz zák. č. 91/2005 Sb.). I v této zákonné normě dojde ještě ke změně v souvislosti s nabytím účinnosti zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a doprovodného zákona č. 186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění.
1 příspěvek, 09.07.2008 23:25
27.3.2007 Informační servis GAS
Čerpací stanice ropných produktů - TPG 304 01
Dotaz: Co je hranicí souboru čerpací stanice ropných produktů a minimální vzdálenost této hranice od ostatních čerpacích stanic ropných produktů.
22.1.2007
OCHRANA PŘED VÝBUCHY PLYNŮ, PAR A PRACHŮ
Setkáváme se zejména s menšími provozovnami, kde nemají vůbec řešenu problematiku nebezpečí výbuchu. K výbuchům směsí hořlavých plynů, par kapalin a prachů se vzduchem popř. s kyslíkem dochází především působením vnějších příčin, tj. vadným nebo nevhodně zvoleným materiálem nebo zařízením, poruchou měřícího a zabezpečovacího zařízení, nedbalým a nezodpovědným přístupem osob a v neposlední řadě neznalostí příslušných předpisů a bezpečnostních opatření. Značným rizikem vzniku pracovních úrazů, havárií a nehod je provozování zařízení a objektů, kde se vyskytují rizika s nebezpečnými plyny, parami a prachy bez realizovaných zásadních preventivních bezpečnostních opatření.
18.1.2007 Ing. Jaroslav Beránek - Severočeská plynárenská a.s.  
Bezpečnostní list pro zemní plyn
Každá nebezpečná, výbušná, jedovatá látka má mít zpracovaný svůj bezpečnostní list. Pro ukázku zveřejňujeme bezpečnostní list zemního plynu, nejčastěji používaného média v kotelnách.
2 příspěvky, poslední 24.06.2008 10:49
17.1.2007 INFORMACE GAS 3/2006
Vydaná odborná stanoviska GAS týkající se i tlakových zařízení
Plnění vzduchových dýchacích přístrojů, jejichž součástí je tlaková láhev. Dokumentace o ochraně před výbuchem Je průmyslová plynová pec stanoveným výrobkem?
15.12.2006 Ing. Petr Zobal, GAS s.r.o.,  INFORMACE GAS 3/2006
ŠKOLENÍ: „BEZPEČNÝ PROVOZ PLYNOVÝCH KOTELEN"
4. května 2006 se v novém sídle GAS s.r.o. v Novodvorské ulici v Praze 4 - Lhotce uskutečnilo školení na téma „Bezpečný provoz plynových kotelen". Školení bylo zaměřeno na platné předpisy pro navrhování, zřizování a provoz plynových kotelen se zaměřením zejména na jejich bezpečný provoz. Školení bylo určeno pro revizní a bezpečnostní techniky, montážní pracovníky, pro provozovatele kotelen, projektanty kotelen a pracovníky dodavatelských firem.
1.11.2006 Magazín pro uživatele zemního plynu /ročník 3/ podzim 2006
Bezpečnost tlakových nádob v automobilu
Bezpečnost automobilů s pohonem na stlačený zemní plyn. Mezi motoristy i mezi širokou veřejností panují obavy o vlastní bezpečnost při jízdě s automobilem na plyn. Nejprve je zapotřebí mít jasno, jaký druh plynu automobil pohání, neboť není plyn jako plyn.
31.10.2006 Ing. Petr Štefl - Český plynárenský svaz,  Plyn 6/2006
Bezpečnostní pokyny pro odběratele zemního plynu.
Při využívání všech výhod zemního plynu je nutné dokonale znát všechny jeho vlastnosti a znát bezpečnostní opatření, kterými lze téměř stoprocentně předcházet nehodám. Abychom předešli případným nehodám, škodám na zdraví a majetku, je nezbytné věnovat plynovým spotřebičům a celému plynovému zařízení v objektu stejnou péči jako všem technickým předmětům a zařízením, které přispívají ke komfortu bydlení, poskytování služeb i ve výrobě.
30.10.2006 Ing. Dr. Vladimír Kudělka, TDS Brno - SMS, s.r.o.,  přednáška TLAK 2006
Technická bezpečnost výrobků (konstrukcí, technických zařízení)
Bezpečným výrobkem je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití (provozu) nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti (životnosti) žádné nebezpečí. Dále jeho užití (provoz) představuje vzhledem k bezpečnosti a zdraví osob (nacházejících se v bezpečné blízkosti) pouze minimální nebezpečí při správném užívání (provozování) výrobku,
9.10.2006 Jan Červený AO 202 Brno,  Přednáška TLAK 2006
Posuzování shody plynových zařízení dle ES pro tlaková zařízení.
Protože v současné době většina plynových zařízení, která jsou považována za vyhrazená technická zařízení svými technickými parametry (zejména hodnotou dovoleného tlaku, dovolené teploty, provozním médiem – tekutinou), splňují požadavky vymezující definici tlakových zařízení, tak jak je uvedena ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES, a tím se tedy stávají stanovenými výrobky ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, je potřeba si připomenout, jak postupovat v posuzování shody těchto zařízení před jejich uvedením na trh, popřípadě do provozu.
5.10.2006
Mezinárodní konference:„Výstavba a provoz bioplynových stanic“
Velká poptávka může způsobit, že nedostatečně informovaní zákazníci narazí na dodavatele, kteří nemají dostatečné technologické zkušenosti se zpracovávanými surovinami. Výsledkem je nižší produkce bioplynu, než byla plánována, případně dodatečné investiční a provozní náklady. To může radikálně změnit ekonomiku projektu. Motto: „Malé chyby mají často velké následky“ Současné legislativní a finanční podpory jsou jedněmi z hlavních důvodu historicky největšího rozmachu investování do obnovitelných zdrojů energie v ČR a dalších zemích EU.
15.8.2006
Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu k problematice čerpacích stanic LPG
Podle našeho názoru lze na čerpací stanici LPG (ČS LPG) nahlížet jako na stavbu, jejíž součástí je technické zařízení. Z hlediska zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 22) a nařízení vlády vydaných k jeho provedení, nelze stavbu jako celek považovat za stanovený výrobek. Stanoveným výrobkem však je nesporně funkční část této stavby, tedy technické zařízení ČS LPG, o kterém bude pojednáváno dále.

zpět na aktuální články    <<  1  2  3  >>

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.