Archiv článků od 30.10.2006 do 15.6.2007
zpět na aktuální články    <<  1  2  3  4  5  6  >>

15.6.2007 Vejvoda Stanislav, Vincour Dušan, Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.  
NÁVRH SYSTÉMU ŽIVOTNOSTI TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ KLASICKÝCH ELEKTRÁREN PRACUJÍCÍCH V PODCREEPOVÉ OBLASTI
V rámci řešeného projektu FT-TA2/028 je navrhován funkční systém řízení životnosti zařízení pracujících v podcreepové oblasti na klasických elektrárnách. Bude vytvořena databanka životnosti zařízení aplikovatelná na jednotlivé kotle klasických elektráren vlastněných společností ČEZ, a.s.
2 příspěvky, poslední 19.01.2012 03:50
14.6.2007 Vladimír Hostonský  
Jak se prováděly revize kotlů před vydáním ČSN 07 0710
Pro zpestření našich stránek vám ukážeme, jak vypadaly dnešní revizní knihy kotlů na začátku 2O. století. Byly to certifikáty vydávané Společností pro ohledávání parních kotlů ve Vídni.
1 příspěvek, 15.07.2007 14:51
28.5.2007 Alois Matěják - Tlak s.r.o.  
KOTLE BEZ TRVALÉHO DOZORU
Problematiku řeší ČSN EN 12 952- část 7. Požadavky na výstroj kotle, článek 7 – Doplňující požadavky na zařízení bez trvalého dozoru. Protože s parními kotli nepřicházíte většinou do styku vybral jsem požadavky na horkovodní kotle z vnějším zdrojem tlaku. Dle mého mínění by měly být uplatněny i pro teplovodní kotle s větším výkonem než 300 kW a přiměřeně i pro kotle s menším výkonem. Uvádím pouze přehled jaká výstroj musí být instalována.
1 příspěvek, 18.01.2010 16:02
23.5.2007 Pavel Mařánek, Petr Mrózek, Jan Švub, Zbyněk Zavadil,  SBORNÍK PŘEDNÁŠEK - KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2006
VADY VE SVARECH NÁTRUBKŮ S PLÁŠTĚM KOTLOVÉHO TĚLESA
Přinášíme příspěvek z tradiční konference KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ v Brně. Příspěvek podává přehled o vnitřních i povrchových vadách svarů nátrubků s pláštěm kotlového tělesa a obvyklých metodách jejich zjišťování při vnitřních revizích resp. technických prohlídkách provozovaných kotlových těles. Připojena je fotodokumentace výrazných vad, které byly zjištěny ve vývrtech a v jejich okolí při technických prohlídkách kotlových těles. Zvláštní pozornost je věnována popisu techniky, která při nedestruktivní kontrole prozařováním umožňuje vytvořit prostorové zobrazení vnitřních objemových vad těchto svarů (pseudotomografii). Svar nátrubku je prozařován z 12 poloh po celém obvodu svaru a z posunu indikací jednotlivých vad na gamagramech zhotovených v různých polohách jsou vypočteny prostorové souřadnice objemových vad ve svaru a zkonstruováno jejich 3D zobrazení.
15.5.2007 Otáhal Vlastimil - Alstom Power, s.r.o.,  
CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ PROVOZOVANÝCH KOTLŮ
Chemické čištění nově uváděných i provozovaných kotlů má stále velký význam pro spolehlivý a ekonomický provoz jak elektrárenských, tak průmyslových kotlů. Pomocí této metody se odstraňují jak nánosy, které vznikly v předprovozním období v průběhu výroby, skladování, montáže a najíždění zařízení, tak i nánosy, které vznikly v průběhu provozování kotle. Zatímco předprovozní čištění má za účel odstranění zejména okují a atmosféricky vzniklých oxidů během skladování a montáže, čištění provozovaných kotlů má za úkol odstranit korozní produkty vzniklé za provozu a rovněž tak nečistoty, které se dostaly do kotle spolu s napájecí vodou. Dnešní přednáška je zaměřena chemické čištění provozovaných kotlů, proto čištění zařízení v předprovozním období bude věnována jen okrajová pozornost.
1 příspěvek, 27.11.2008 22:23
3.5.2007 Korec Ladislav - TECHLAB s.r.o.,  
DIAGNOSTICKÁ METODA PRO SLEDOVÁNÍ VZNIKU A RŮSTU TRHLIN VE SVAROVÝCH SPOJÍCH PAROVODŮ ZA PROVOZU
Firma Techlab má mimo jiné i ověřený postup pro sledování trhlin na parovodech. Svarové spoje parovodů jsou kritickým místem, které významně ovlivňují dobu spolehlivého provozu parovodů. Je stručně popsán princip potenciálové měřicí metody, která umožňuje průběžné sledování vytipovaných kritických svarových spojů z hlediska vzniku a růstu trhlin i při provozních podmínkách. Jsou uvedeny výsledky provozních měření, které dokumentují iniciaci a růst trhliny ve svaru parovodu. Je také uvedeno porovnání průběhů potenciálu na trhlinách vzniklých při provozních podmínkách s průběhy naměřenými při ověřovacích testech na modelech parovodů.
30.4.2007 J. Vejvoda, P. Buryan,  
Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin
Směrnicí 2001/80/EC byly orgány Evropského společenství stanoveny nové emisní limity pro spalovací zařízení o tepelném příkonu (TP) vyšším než 50 MW. Tyto limity a další požadavky na provoz zdrojů byly převzaty do národních legislativ členských států. V České republice byly vydány v návaznosti na zákon o ovzduší 86/2002 Sb. formou nařízení vlády 352/2002 Sb.
30.4.2007 JANA KLÍMOVÁ,  26.4.2007 Mladá fronta DNES str. 1 Ekonomika
ČEZ a Tykač spolu mají plány - společnou elektrárnu.
Mostecká uhelná se chce podílet na projektech ČEZ, jinak si zřejmě postaví s E. ON vlastní elektrárnu
25.4.2007 Zapsala: Ivana Petrašová, tajemník TNK 90  
Zápis ze zasedání TNK 90 a 101
Společné zasedání TNK 90 „Kotle pro ústřední vytápění“ a TNK 101 „Kotle - vyhrazená tlaková zařízení“ proběhlo dne 18. dubna 2007 ve Strojírenském zkušebním ústavu , s.p., Brno
24.4.2007 Eva Kijonková,  http://www.vitkovice.cz
Hutní montáže uzavřely půlmiliardové kontrakty pro energetiku
V Ostravě 11.4.2007 - Ostravská společnost Hutní montáže, která se před časem stala součástí vítkovického strojírenského holdingu, uzavřela kontrakty v hodnotě přes půl miliardy korun na montáž energetických kotlů ve střední Evropě.
19.4.2007 Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. - ČVUT Praha, Fakulta strojní,  
VLIV PARAMETRŮ PÁRY A TEPLOTY NAPÁJECÍ VODY NA ÚČINNOST KOTLE
V příspěvku je analyzován vliv zvyšování parametrů páry a teploty napájecí vody na dosažitelnou účinnost elektrárenského kotle. Je prokázáno, že tato opatření, která jednoznačně zvyšují účinnost tepelného oběhu parní elektrárny, zhoršují podmínky pro dochlazení spalin v kotli a při použití klasické koncepce kotle mohou dokonce limitovat jeho dosažitelnou účinnost. Zlepšením je zařazení regeneračního ohřevu napájecí vody spalinami do tepelného schématu bloku, které pak připouští větší dochlazení spalin, a tím potenciální zvýšení účinnosti kotle resp. celé elektrárny
11.4.2007
KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ BRNO 2007
Cílem konference bylo seznámení předních tuzemských odborníků i zahraničních hostů pracujících v oblastech projekce a konstrukce, výroby a provozu tepelně energetických zařízení s nejnovějšími poznatky, aktuálními problémy a perspektivami tohoto oboru. XVI. ročník odborné konference s mezinárodní účastí
27.3.2007 na dotazy odpovídá: JUDr. Eva Dandová,  http://www.bozpinfo.cz
Pracovnělékařská péče obsluhy kotlů
JUDr. Eva Dandová odpovídá na bozpinfo.cz i na dotazy z oblasti pracovnělékařské péče např. jak často máme posílat na preventivní prohlídky pracovníka obsluhujícího kotle?
2 příspěvky, poslední 17.08.2011 22:33
5.3.2007 http://www.konstrukce.cz
Air Liquide – partner dodávek technologie pro projekt prvního průmyslového zachytávání emisí CO2 ve Francii
Projekt zachytávání emisí CO2 a jejich geologického uskladnění, na kterém se podílejí mezinárodní specialisté, je slibnou cestou pro zlepšení stavu životního prostředí a pomocí v boji proti změnám klimatu. Spočívá v zachycení průmyslových emisí CO2 a jejich uskladnění v podzemních úložištích, je to vlastně stejná reprodukce CO2, jako probíhá v přírodě po milióny let.
22.1.2007
OCHRANA PŘED VÝBUCHY PLYNŮ, PAR A PRACHŮ
Setkáváme se zejména s menšími provozovnami, kde nemají vůbec řešenu problematiku nebezpečí výbuchu. K výbuchům směsí hořlavých plynů, par kapalin a prachů se vzduchem popř. s kyslíkem dochází především působením vnějších příčin, tj. vadným nebo nevhodně zvoleným materiálem nebo zařízením, poruchou měřícího a zabezpečovacího zařízení, nedbalým a nezodpovědným přístupem osob a v neposlední řadě neznalostí příslušných předpisů a bezpečnostních opatření. Značným rizikem vzniku pracovních úrazů, havárií a nehod je provozování zařízení a objektů, kde se vyskytují rizika s nebezpečnými plyny, parami a prachy bez realizovaných zásadních preventivních bezpečnostních opatření.
12.1.2007 Kořínek K.,  http://www.bozpinfo.cz
Požárně technické charakteristiky prachů a jejich význam v technické praxi
Pojem požárně technická charakteristika látky najdeme v české legislativě v zákonu č. 133/85 Sb. o požární ochraně a ve vyhlášce č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), přičemž oba tyto přepisy neuvádějí, co konkrétně si můžeme pod tímto pojmem představit. Obecně se hovoří o tom, že je to soubor údajů potřebných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.
9.1.2007 http://technika.ccb.cz
ZVVZ a.s. ovládlo konkurenční společnost ENVEN, a.s.
Tradiční dodavatel tlakových zařízení ZVVZ a.s. Milevsko posílil svoji pozici kapitálovým vstupem do společnosti ENVEN, a.s., ve které od dnešního dne vlastní 80 % akcií. ENVEN, a. s., se tak stala dceřinou společností ZVVZ a. s. Společnost ENVEN, a. s., byla největším konkurentem společnosti ZVVZ a. s.
22.12.2006 http://www.vitkovice.cz
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY koupily stoprocentní podíl společnosti Hutní montáže
Ostrava 8.listopadu 2006 - Jediným akcionářem společnosti Hutní montáže se v těchto dnech stala strojírenská firma VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. Největší výrobní dcera ze skupiny VÍTKOVICE HOLDING odkoupila stoprocentní podíl Hutních montáží. Vypořádání celé transakce realizovala společnost ATLANTIK FT a akcie společnosti Hutní montáže jsou již v držení společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY.
4.12.2006 Petrus Jan,  http://www.bozpinfo.cz
Systémy zabezpečení proti výbuchu hořlavých prachů
Použití konkrétního ochranného systému nebo jejich kombinování je vysoce odbornou záležitostí, kterou zpravidla provádí výrobce nebo speciálně vyškolený projektant. Způsoby zabezpečení, jejich použití a příklady jsou příspěvkem výrobce ochranných systémů protivýbuchové prevence a zabezpečení.
30.10.2006 Ing. Dr. Vladimír Kudělka, TDS Brno - SMS, s.r.o.,  přednáška TLAK 2006
Technická bezpečnost výrobků (konstrukcí, technických zařízení)
Bezpečným výrobkem je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití (provozu) nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti (životnosti) žádné nebezpečí. Dále jeho užití (provoz) představuje vzhledem k bezpečnosti a zdraví osob (nacházejících se v bezpečné blízkosti) pouze minimální nebezpečí při správném užívání (provozování) výrobku,

zpět na aktuální články    <<  1  2  3  4  5  6  >>

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.