Archiv článků od 20.8.2007 do 17.7.2008
zpět na aktuální články    <<  1  2  3  4  >>

17.7.2008 Petr Matěják  
Exploze úsměvně
Bulvární tisk by jistě použil titulek "Výbuch zničil svačinárnu". Fotografie z úsměvného případu opomenutí fyzikálních zákonů, leč i tento příběh mohl mít nebezpečnou dohru. V tomto případě výbuch zničil důležité zařízení pro obsluhu, došlo k destrukci zařízení, ale bez zranění. Řidič cisterny si chtěl pouze rozmrazit v mikrovlnné troubě rukavice, leč opomenul, že tyto jsou nasyceny kyslíkem.
14.7.2008 Dandová Eva  
Co znamená pojem zvláštní odborná způsobilost
Vysvětlení pojmu ze zákona č. 309/2006 Sb. §11 "Zvláštní odborná způsobilost". Kterých činností se to týká? Jedná se o profese: elektrikář, jeřábník, vazač, obsluha kotlů apod.? Jsou k tomuto § vázány nějaké právní přepisy?(§ 21 písm. b) odst.1.)
12.6.2008 Ing Jiří Batista,  Zpravodaj ATZ
Neuvěřitelné riskování
Tragický konec pracovníka nastal utopením v horkém roztoku celulosy a rozdrcením jeho ostatků zubovým čerpadlem. Smrtelný úraz sice nebyl zapříčiněn riziky spojenými s tlakem, ale na tomto příkladu, využitelném zejména při školení obsluh, je možno dokázat, že cílem místního provozního předpisu není šikanování pracovníků, ale ochrana jejich zdraví a v uvedeném případě i života.
23.5.2008 Ing. Stanislav BURIAN, rizikový specialista, Zürich Pojišťovna, Praha,  150 Hoří
Výbušnost hořlavých prachů
Výbuchy prachů jsou známy více než 200 let. Jejich výskyt je spojen s mletím obilí. Od samého počátku mletí obilí na mouku ve větrných mlýnech docházelo k výbuchům přímo v mlecích stolicích, dopravnících a silech. Častým jevem je vznícení a exploze uhelného prachu v kotelnách. Dále pak v továrnách na výrobu škrobu, v rafineriích cukru a v zařízeních, v nichž se zpracovával hliník, čokoláda, papír, guma nebo koření. Mylný dojem, že zařízení zpracovávající prach není nebezpečné, pokud mnoho let nedošlo k výbuchu, bylo už mnohokrát vyvráceno. Skutečnost, že asi jedna třetina výbuchů prachů je spojena s lidským selháním, lehkovážností, nedbalostí nebo lhostejností, předurčuje odbornou veřejnost ke stálému vysvětlování této problematiky.
21.5.2008 Škréta Karel,  http://www.bozpinfo.cz
Prodej zahraničních OOPP u nás
Jsme firma zabývající se prodejem osobních ochranných pracovních prostředků, které nakupujeme od domácích dodavatelů. Naskytla se nám možnost i zahraničního obchodu, jedná se o pracovní gumovou obuv. Zahraniční firma nám poslala veškeré informace o výrobku v angličtině, i certifikát s razítkem. Chtěla jsem se zeptat, zda je možné tento certifikát v angličtině uznat a zákazníkům dodat jen náš překlad s návodem použití a naším razítkem.
30.4.2008 Petr Matěják - www.tlakinfo.cz  
Podělte se o nejbizarnější vyjádření provozovatele.
Také se Vám stává, že na Vaší připomínku k bezpečnosti zařízení Vám zástupce provozovatele odpoví tak, že marně hledáte na jeho argument odpověď? Prostě Vám svou nevědomostí, překrucováním předpisů a sebevědomím vyrazí dech a Vám nezbývá než doufat, že to nedopadne tak, jak ho upozorňujete, že to může dopadnout?
2 příspěvky, poslední 21.05.2011 19:22
16.4.2008 Skřehot Petr  
Posuzování vlivu lidského činitele na bezpečnost provozu technologií
Posuzováním spolehlivosti lidského činitele v rámci provozovaných činností se v současnosti zaobírají nejvíce chemické podniky spadající pro dikci zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami. Kromě tohoto zákona neexistuje jiný zákon, který by ukládal subjektům povinnost zpracovávat podobnou analýzu.
17.3.2008 http://www.bozpinfo.cz
S Marcelou Kubínkovou hovoříme o technické novele zákoníku práce
Koncem srpna vláda schválila tzv. technickou novelu zákoníku práce, která podle ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase liberalizuje po dohodě zaměstnavatelů s odbory pracovní trh. Za jednu z důležitých změn je považována delší pracovní doba mladistvých, kterým se podle novely zvyšuje možnost pracovat na 40 hodin týdně.
17.3.2008 Dandová Eva,  BOZPinfo.cz
BOZP v technické novele zákoníku práce
V našem dnešním článku se zaměříme na změny, které přináší tzv. technická novela zákoníku práce (neboli zákon č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to nejen v zákoníku práce, ale i v zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
13.3.2008 Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.,  http://www.bozpinfo.cz
Existuje lhůtník kontrol, revizí a zkoušek?
Existuje obecný a platný lhůtník kontrol, revizí a zkoušek, ze kterého by mohl zaměstnavatel vybrat oblasti, které potřebuje pro zajištění provozu?
2 příspěvky, poslední 05.07.2011 17:15
28.2.2008 Holubcová Jana,  www.bozpinfo.cz
Posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu práce a jeho přezkoumání
Při posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu práce zaměstnanců vydává příslušný lékař kromě jiného i lékařský posudek. Tímto posudkem lékař stanoví, zda je zaměstnanec způsobilý vykonávat konkrétní práci či funkci.
6.2.2008 Galgóczy Ernest,  http://www.bozpinfo.cz
Vytváranie preventívneho bezpečnostného pracovného prostredia a školenia predvídania rizík
Bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci je třeba zohledňovat ve vztahu k situacím, kdy se člověk dostává do styku s předměty, stroji a zařízeními nebo procesy. Pro preventivní snahy je však především žádoucí získat samotné zaměstnance, kteří sami budou mít zájem vyhnout se úrazům a zabránit úrazům svých spolupracovníků.
20.1.2008 Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.,  http://www.bozpinfo.cz
Velikost bezpečnostních tabulek
Dotaz: Existuje v české normotvorbě norma, která se zabývá velikostí bezpečnostních tabulek?
3 příspěvky, poslední 17.08.2011 04:42
30.10.2007 Sum Tomáš,  http://www.bozpinfo.cz
Smrt zaměstnance a její vliv na peněžitá práva zaměstnance a zaměstnavatele
Je jenom logické, že smrtí zaměstnance pracovní poměr zaniká. Tato skutečnost ostatně plyne i z ustanovení § 48 odst. 4 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). To ale bez dalšího neznamená, že ve stejný okamžik zanikají i veškerá práva a povinnosti, které obě strany pracovního poměru dosud vázaly.
9.10.2007 Dům techniky ČSVTS Kladno s.r.o., pracoviště Ústí nad Labem  
SEMINÁŘ ATZ v Ústí nad Labem
13. listopadu 2007 - Ústí nad Labem
4.10.2007 Ing. Pavel Chejn, předseda Sektorové rady pro energetiku,  http://www.nsp.cz
Sektorová rada pro energetiku
Sektorové rady ano či ne. Chceme-li si odpovědět na tuto otázku, musíme nejprve vyhodnotit v minulosti nastavené systémy spolupráce sociálních partnerů s vzdělávacími institucemi a určit zda je nutné „inovovat“ či ne.
4.10.2007 Alois Matěják - předseda ATZ  
Zařazení profesí do programu získávání kvalifikace, zákon č.179/2006 Sb.
Máme zájem, aby do programu získávání kvalifikace byly zařazeny tyto profese :
5 příspěvků, poslední 29.10.2007 22:29
12.9.2007 Petr Matěják - TLAK s.r.o.  
Životnost a povinnost užití ochranných přileb
Nedávný dotaz vzbudil velkou diskuzi mezi našimi čtenáři. Proto této problematice věnujeme krátký příspěvek.
27.8.2007 Škréta Karel,  VÚBP, http://www.bozpinfo.cz
Životnost ochranných přileb
Je nutné po vstupu ČR do EU užívat ochranných přileb i mimo výkop? (např. při chůzi zaměstnance po chodníku, silnici, která je součástí staveniště). Po jaké době musí být provedena výměna ochranných přileb, když nebyly nikdy použity?
20.8.2007 INFORMACE GAS 2/2007
Přepouštění dusíku z tlakových láhví
ČSN 07 8304 - Jaká je odborná způsobilost firem a jejich zaměstnanců,kteří ve firmě přepouštějí dusík z tlakových láhví do akumulátorů.
1 příspěvek, 26.08.2007 07:43

zpět na aktuální články    <<  1  2  3  4  >>

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.