Archiv článků od 28.12.2004 do 10.4.2007
zpět na aktuální články    <<  1  2  >>

10.4.2007 Ing. Václav Kacetl - TDS Brno - SMS, s.r.o.,  SBORNÍK KONFERENCE - Hrotovice 2007
TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ - PROVOZNÍ POŽADAVKY
Každý rok pořáda TDS Brno - SMS, s.r.o. velice kvalitně zaměřený seminář o kterém píšeme v následujícím článku. Přinášíme jeden z příspěvku letošní konference. Provozovaná vyhrazená tlaková zařízení jsou definována jinak, než v legislativě pro výrobu, navazující na zákon 22/1997 Sb. Tam se může jednat o jednotlivá zařízení a sestavy tlakových zařízení. Bezpečnostní požadavky na provoz těchto zařízení uváděl a uvádí jako základní předpis zákoník práce, podrobnosti pak navazují na místo, kde jsou zařízení provozována a o jaké se jedná.
5.3.2007 http://www.konstrukce.cz
Air Liquide – partner dodávek technologie pro projekt prvního průmyslového zachytávání emisí CO2 ve Francii
Projekt zachytávání emisí CO2 a jejich geologického uskladnění, na kterém se podílejí mezinárodní specialisté, je slibnou cestou pro zlepšení stavu životního prostředí a pomocí v boji proti změnám klimatu. Spočívá v zachycení průmyslových emisí CO2 a jejich uskladnění v podzemních úložištích, je to vlastně stejná reprodukce CO2, jako probíhá v přírodě po milióny let.
13.2.2007 Petr Matěják - Tlakinfo  
Hit letošního jara - Vyhláška o účinnosti kotlů
Návrh zákona vzbudil mezi odborníky i provozovateli kotlů velkou diskuzi a kritiku. Prohlídka kotelny má obsahovat 4x prohlídku různě kvalifikovaným personálem ( a tím 4x zaplacení obdobných úkonů) a poté teprve může přijít kvalifikovaný, výrobcem vyškolený servisní technik kotlů. Připomínám, že se mluví o všech kotlích nad 20 kW u fyzických a právnických osob. Měření emisí a spalování ze zákona mohou provádět nelogicky pouze držitele živnostenského oprávnění kominictví. Takže tyto činnosti nemůže provádět vysokoškolsky vzdělaný servisní pracovník výrobce kotle, ale pouze kominík, což byl nemýlím-li se 2,5letý výuční obor.
29.1.2007 Ing. Vladimír Marek a Ing. Ivo Kastner, LDM Česká Třebová,,  LDM, spol. s r.o.
Modelování proudění vody a páry ve ventilu.
S modelováním proudění škrtícím orgánem se na stránkách časopisů nesetkáváme příliš často. Z následujících obrázků je patrné, jak zajímavá i složitá tato problematika je a přitom rozdílná pro různá proudící média. V praxi se tohoto modelování využívá nejen pro konstrukci škrticích partií a průtočných kanálů regulačních armatur s ohledem na životnost jednotlivých částí, ale zejména pro geometrické uspořádání jednotlivých součástí tak, aby tyto částí nebyly funkčně ovlivňovány lokálními extrémními parametry.
1 příspěvek, 09.11.2007 14:55
24.1.2007
POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Teploty vznícení, samovznícení atd. pro uhlí, uhelný prach, plyny, hořlavé kapaliny, vodiče a dřevo. Vhodné hasební prostředky.
2 příspěvky, poslední 21.05.2007 09:26
18.1.2007 Ing. Jaroslav Beránek - Severočeská plynárenská a.s.  
Bezpečnostní list pro zemní plyn
Každá nebezpečná, výbušná, jedovatá látka má mít zpracovaný svůj bezpečnostní list. Pro ukázku zveřejňujeme bezpečnostní list zemního plynu, nejčastěji používaného média v kotelnách.
2 příspěvky, poslední 24.06.2008 10:49
12.1.2007 Kořínek K.,  http://www.bozpinfo.cz
Požárně technické charakteristiky prachů a jejich význam v technické praxi
Pojem požárně technická charakteristika látky najdeme v české legislativě v zákonu č. 133/85 Sb. o požární ochraně a ve vyhlášce č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), přičemž oba tyto přepisy neuvádějí, co konkrétně si můžeme pod tímto pojmem představit. Obecně se hovoří o tom, že je to soubor údajů potřebných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.
4.12.2006 Petrus Jan,  http://www.bozpinfo.cz
Systémy zabezpečení proti výbuchu hořlavých prachů
Použití konkrétního ochranného systému nebo jejich kombinování je vysoce odbornou záležitostí, kterou zpravidla provádí výrobce nebo speciálně vyškolený projektant. Způsoby zabezpečení, jejich použití a příklady jsou příspěvkem výrobce ochranných systémů protivýbuchové prevence a zabezpečení.
27.11.2006 Radovan Čihák, EuroClean s.r.o.  
Ekologické úpravny teplé vody EuroClean KEUV
Společnost EuroClean s.r.o. působí na českém trhu od roku 1999. Po celou dobu se společnost zabývá vývojem, výrobou a montáží ekologických úpraven vody.
25.7.2006 Ing. Jiří Buchta, CSc.,Ing. Miroslav Burišin, ČSTZ,  Zpravodaj ATZ 2/2006
Povinné měření účinnosti spalování u kotlů od 11 kW?
Proč smějí provádět měření účinnosti spalování pouze kominíci? Proč nejsou vůbec zohledněny ekologicky šetrné výrobky? Proč se uvedená povinnost vztahuje na zdroje spalující tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a na zdroje spalující plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW, když množství vypouštěných emisí oxidu uhličitého je při spalování tuhých paliv téměř dvakrát vyšší než při spalování zemního plynu?
6 příspěvků, poslední 13.05.2013 17:09
16.6.2006 http://www.lexdata.cz
Zákon 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami
Upozorňujeme například na § 2: b) zařízením technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována a která zahrnuje také všechny části nezbytné pro provoz, například stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviště, stroje, průmyslové dráhy a nákladové prostory,
6.6.2006 Ing. Vácha Jaroslav,  http://www.konstrukce.cz
Rekonstrukce zauhlovacích mostů po požáru
V areálu Elektrárny v Opatovicích hořely 7. srpna 2005 zauhlovací mosty. Ohnisko požáru bylo v suterénu v části mezi vykládkou vagonů a skládkou uhlí. Oheň se vzhledem k hořlavému prostředí rychle rozšířil dopravníkovými trasami i do nadzemních částí. Celkem bylo poničeno téměř 200 m železobetonových konstrukcí zauhlovacích kanálů v prvním suterénu a bezmála 120 m ocelových mostů v nadzemní části.
5.6.2006 Mostecká uhelná a. s.  
LIMITY TĚŽBY SE BLÍŽÍ
Hnědé uhlí je bez nadsázky strategickou energetickou surovinou pro Českou republiku i země Evropské unie. Zatímco zásoby ropy a zemního plynu jsou omezené na 40 až 50 let, zásoby uhlí přesahují horizont 100 let. Mohou tak pomoci pokrýt energetické potřeby státu v období přechodu od ropy a zemního plynu k jiným zdrojům energie a novým způsobům výroby elektrické energie.
20.4.2006 Ing. Zdeněk Čížek, CSc. Analytické laboratoře Plzeň, a. s.  
Analytická chemie jako nástroj řešení poruch a havárií
Jevem, který historicky provází veškeré lidské aktivity, je vznik řady nečekaných problémů, poruch a havárií (technologických, materiálových, ekologických) a z toho plynoucích následků. Prakticky za každou poruchou či malérem se při tom skrývá vědomá či nevědomá porucha v chování člověka. Rozvoj inteligentní společnosti je proto nemyslitelný bez propracovaného souboru legislativních, organizačních a kontrolních opatření a mechanismů, jejichž účelem a cílem je předcházet vzniku mimořádných situací, eliminovat jejich příčiny a omezit negativní dopady takovýchto jevů na člověka, přírodu a hmotné statky.
20.1.2006 Cempírek, Václav; Kampf, Rudolf,  EnviWeb.cz, http://www.bozpinfo.cz,
Přeprava nebezpečných věcí v dopravním systému
Nebezpečné látky můžeme charakterizovat jako látky, které při svém nekontrolovaném úniku do životního prostředí mohou způsobit značné materiální a ekologické škody, ale zejména zranění nebo usmrcení zasažených živých organizmů. Seznamy nebezpečných věcí obsahují řádově desetitisíce položek a zahrnují nejenom toxické chemické a radioaktivní látky, ale i tlakové nádoby, průmyslové odpady a látky, u kterých hrozí riziko výbuchu, požáru, rozšíření infekce apod.
11.1.2006 SPTZ  
Návrh NV- požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší
Připravovaný návrh Nařízení vlády od Ministerstva životního prostředí - Stanovení požadavků na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší
7.10.2005 J. Hrubý, F. Maršík, J. Blaha, J. Hošek  
Kondenzační rychlost vodní páry s příměsemi ekologicky a energeticky významných látek
V roce 2000 byla vyvinuta a úspěšně použita metoda měření nukleace kapiček a rychlosti jejich růstu pomocí tzv. nukleačního pulzu. Předností této metody, která využívá speciálně upravenou rázovou trubici, je zejména krátká doba expanze (~0.3ms). Tím se umožňuje měření vysokých rychlostí růstu kapiček.
14.2.2005 Petr Matěják - tlakinfo  
KYSLÍKOVÝ VODNÍ REŽIM
I moji generaci učili, že největším nepřítelem v napájecí vodě je kyslík. Když se v 90-tých letech začal zavádět kyslíkový vodní režim, mnozí kroutili hlavou. Kyslíkový vodní režim se však osvědčil, je vhodný pro pološpičkové i špičkové bloky s elektrárenským, resp. kombinovaným elektrárensko-teplárenským provozem. V čistě teplárenském provozu je nutné individuální posouzení možnosti zavedení kyslíkového režimu.
6.1.2005
NEBEZPEČNÝ ÚTOČNÍK
Koroze. Útočí v tichosti. Je neúprosná. Postihuje téměř všechny kovy. Škody, které každoročně způsobuje, jdou do miliard eur. Občas má na svědomí i lidské životy. Vědci vyvíjejí nové zbraně, aby její postup zpomalili.
1 příspěvek, 27.03.2006 14:07
28.12.2004 Ing. Evžen Duša, člen představenstva ATZ  
Co dokáže kotelní kámen v tlakové nádobě
Blíží konec roku, proto další příspěvky budou v nadlehčeném tónu, „nevážně vážně o věcech vážných“. ..............Naštěstí nedošlo při této události k žádnému úrazu, ale pracovník obsluhující kompresory utekl volnou stěnou do polí a rozvázal pracovní poměr písemně. Z hlediska dnes platných předpisů budiž tento případ poučením, že není již dostačující pouhé formální plnění požadavků norem, ale má-li být výsledkem opatření k prevenci rizik odstranění všech rizik, musí být přijímána i taková, která žádný předpis neukládá.....................

zpět na aktuální články    <<  1  2  >>

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.